VZN 11/2011

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnice:

Mesto Kremnica podľa §6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 12/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnice sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. 2 Evidencia psov sa v ods. 6 v poslednej vete text „ za úhradu 50 Sk“ nahrádza textom „ za úhradu 2 €“
2. V čl. 5 Odchyt psov sa v ods. 4 v prvej vete text „ odchyteného psa ako hodnoverne preukáže“ nahrádza textom „ odchyteného psa ak hodnoverne preukáže“
3. V čl. 5 Odchyt psov v ods. 4 v poslednej vete sa za slovo „v prílohe“ dopĺňa text „ č. 2“
4. V čl. 5 Odchyt psov sa v ods. 5 v poslednej vete text „ O upustené rozhoduje primátor“ nahrádza textom „ O upustení rozhoduje primátor “ .
5. Čl. 6 Kontrola a sankcie sa nahrádza novým znením:
„ 1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Mestská polícia Kremnica a poverení zamestnanci mesta Kremnica.
2) Porušenie povinností upravených týmto všeobecne záväzným nariadením je postihnuteľné v súlade s § 7 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a podľa všeobecne platných právnych predpisov (napr. §46,47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).“.
6. Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 12/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnice sa nahrádza novou prílohou č. 2.

Článok 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č.234/1111 zo dňa 03.11.2011.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove mestského domu v Kremnici v dobe od 07.11.2011 do 21.11.2011
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 22.11.2011

Mgr. Igor Kríž, prednosta MsÚ

Príloha č. 2  k VZN č. 11/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnice

Kalkulácia nákladov na odchyt zvierat:

S použitím narkotizačnej látky:
• dopravné náklady ( cca 9km jazdy): 1,33€
• návnada: 0,27€
• amortizácia pomocného zariadenia (ihly..): 0,20€
• narkotizačná látk: 2,10€
• dezinfekcia  (auto, zbraň, prepravka, policajt): 2,00€
• mzda pre príslušníka MsP: 2,30€
SPOLU: 8,20€

Bez narkotizačnej látky:
•dopravné náklady ( cca 9km jazdy): 1,33€
•návnada: 0,27€
•dezinfekcia (auto, prepravka, policajt): 2,00€
•mzda pre príslušníka MsP: 2,30€
SPOLU: 5,90€

Za dennú starostlivosť o zviera:
•strava: 1,00€
•čistenie, dezinfenkcia, starostlivosť: 1,50€
•mzda príslušníka MsP: 2,30€
SPOLU: 4,80€

Zdieľať tento príspevok.