VZN 12/2004

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 12/2004, o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnice. Mesto Kremnica § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej “nariadenie”) upravuje evidenciu psov v meste Kremnica, sumu úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa, podrobnosti o vodení psa, podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev, odchyt psov, kontrolu a sankcie.

Čl. 2
Evidencia psov

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta Kremnica podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete.
(2) Evidenciu psov vedie mestský úrad.
(3) Do evidencie psov sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom evidenčnej karty psa. Evidenčná karta psa je prílohou č. 1 tohto nariadenia.
(4) Držiteľ psa je povinný oznámiť na mestský úrad každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, a to do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja.
(5) Mestský úrad vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známka psa (ďalej „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov Kremnica a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom (uvedie sa skratka „NP“). Známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa, pokiaľ sa pes pohybuje mimo chovného priestoru.
(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť na mestský úrad. Mestský úrad v takomto prípade vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu 50,- Sk.

Čl. 3
Vodenie psa

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácií, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi oznámiť mestskému úradu alebo mestskej polícií.
(5) Vodiť psa na verejnom priestranstve možno len na vôdzke. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácií.
(6) Pes môže byť ponechaný na verejnom priestranstve bez dohľadu len na krátku dobu (napr. počas nákupu) a tak, že je uviazaný a s náhubkom. Nebezpečný pes nemôže byť ponechaný na verejnom priestranstve bez dohľadu.
(7) Vstup so psom je zakázaný:
a) na detské ihriská a pieskoviská
b) na kúpaliská
c) do Zechenterovej záhrady, na Mestský cintorín, do Mestského parku
d) na všetky ostatné miesta, kde je výslovne označený zákaz vstupu so psom.
Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov.
(8) Voľný pohyb psov je zakázaný na verejných priestranstvách v zastavanom území mesta (v intraviláne mesta).

Čl. 4
Znečisťovanie verejného priestranstva

(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
(2) Ak je v blízkosti špeciálna zberná nádoba určená na takýto odpad, je osoba povinná výkaly umiestniť do tejto nádoby. Ak takáto nádoba nie je v blízkosti, tento odpad umiestni do bežnej nádoby na komunálny odpad.

Čl. 5
Odchyt psov

(1) Zabehnutý, opustený a túlavý pes bude odchytený.
(2) O odchyte psov vedie mestská polícia evidenciu. V evidencii sa uvádzajú nasledovné údaje: dátum a hodina odchytu, miesto odchytu, údaj o plemene psa, údaj o správaní psa, údaj o evidenčnej známke, ďalšie údaje podľa okolností.
(3) Odchyt psov zabezpečujú príslušníci mestskej polície, ktorí majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti k výkonu odchytu psov.
(4) Držiteľ psa je oprávnený prevziať si odchyteného psa ako hodnoverne preukáže svoje vlastníctvo. Súčasne držiteľ psa uhradí Mestu Kremnica náklady za odchyt a starostlivosť o psa. Paušálna výška týchto nákladov je uvedená v prílohe k tomuto nariadeniu.
(5) Ak sa držiteľ psa neprihlási u mestskej polície do 7 dní od odchytu psa, môže byť pes odovzdaný do starostlivosti a držby inej osoby, ktorá má o psa záujem a uhradila paušálne náklady za odchyt a starostlivosť o psa. V osobitných prípadoch môže byť upustené od úhrady paušálnych nákladov. O upustené rozhoduje primátor na základe odporúčania náčelníka mestskej polície.

Čl. 6
Kontrola a sankcie

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva v prvom rade mestská polícia, ďalej poslanci mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór a poverení zamestnanci mesta.
(2) Držiteľ psa sa dopustí priestupku, ak
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 3 ods. 1 a 2,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky.
(3) Ten, kto psa vedie sa dopustí priestupku, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c) neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
(4) Za priestupok podľa
a) odseku 3 písm. d) a e) mesto uloží pokutu do 500 Sk,
b) odseku 2 a odseku 3 písm. a) až c) mesto uloží pokutu do 5 000 Sk.
(5) Mesto môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
(7) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta.
(8) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovanie, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 4.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnice č. 7/2000 o usmerňovaní a evidencii chovu hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat na území mesta Kremnica v znení sa všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2004.
(2) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č.280/0410 zo dňa 14. októbra 2004.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 18. 10. 2004 do 1. 11. 2004.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom …

Príloha č. 2

k VZN 12/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnica

Kalkulácia nákladov na odchyt zvierat

S použitím narkotizačnej látky:

– dopravné náklady (cca 9 km jazdy) 40,- Sk
– návnada 8,- Sk
– amortizácia pomocného zariadenia (ihly, striekačky) 5,- Sk
– narkotizačná látka 63,- Sk
– dezinfekcia auta (auta a a zbraň) 35,- Sk
– mzda pre príslušníka MsP 68,- Sk

SPOLU: 219,- Sk

Bez narkotizačnej látky:

– dopravné náklady 40,- Sk
– návnada 8,- Sk
– amortizácia pomocného zariadenia 1,- Sk
– dezinfekcia auta 35,- Sk
– mzda príslušníka MsP 68,- Sk

SPOLU: 152,- Sk

Za dennú starostlivosť o zviera:

– strava 28,- Sk
– amortizácia potrebných pomôcok 10,- Sk
– čistenie, dezinfekcia, starostlivosť 25,- Sk
– mzda príslušníka MsP 68,- Sk

SPOLU: 131,- Sk

Spolu denná starostlivosť a odchyt zvieraťa pomocou narkotika: 350,- Sk
Spolu denná starostlivosť a odchyt zvieraťa pomocou odchytovej tyče: 283,- Sk

Zdieľať tento príspevok.