VZN 13/2011

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 13/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica v znení VZN č. 3/2006 a VZN č. 1/2007. Mesto Kremnica podľa §4 ods.3 písm. e), f) a g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica v znení Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2006 a Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:

V Čl.11 Kontrola a sankcie, sa v bode 2 text „ pokutu do 200 000,- Sk“ nahrádza textom „ pokutu do 6638€“

Článok 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 236/2011 zo dňa 03.11.2011.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1.  Toto  všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta  v budove mestského domu v Kremnici v dobe od 07.11.2011 do 21.11.2011
2.  Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 22.11.2011

Mgr. Igor Kríž, prednosta MsÚ

Zdieľať tento príspevok.