VZN 9/2011

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 9/2011 o mestskej polícii. Mesto Kremnica podľa §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §2 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v
meste, na plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora, zriaďuje mesto Kremnica mestskú políciu ako poriadkový útvar mesta.

Článok 2
Organizácia mestskej polície

Organizáciu mestskej polície, jej úlohy a postavenie, oprávnenia a povinnosti
príslušníkov ako aj náčelníka mestskej polície, vzťahy a spoluprácu s inými orgánmi
upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a Štatút mestskej polície.

Článok 3
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č.232/1111 zo dňa 03.11.2011.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove mestského domu v Kremnici v dobe od 07.11.2011 do 21.11.2011
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 22.11.2011

Mgr. Igor Kríž, prednosta MsÚ

Zdieľať tento príspevok.