Uznesenia z 12. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 3. novembra 2011

Uznesenia z 12. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 3. novembra 2011

226/1111
Mestské zastupiteľstvo A/ n e s ú h l a s í
s tým, aby zásoby zlato-strieborných rúd vo výhradnom ložisku Kremnica – Šturec boli v súčasnej dobe ťažené, lebo nie je daná potreba tejto ťažby v prospech Slovenskej republiky a jej občanov.

B/ v y j a d r u j e p r e s v e d č e n i e,
že zásoby zlato-strieborných rúd vo výhradnom ložisku Kremnica – Šturec by mali byť ponechané ako rezerva štátu a naše národné bohatstvo pre ďalšie generácie. Je predpoklad, že v budúcnosti budú objavené nové metódy získavania zlata z rudy, ktoré budú šetrnejšie ku životnému prostrediu ako doterajšie metódy a aj potreba zlata pre našu krajinu a jej obyvateľov môže byť v budúcnosti akútnejšia ako je tomu dnes.

C/ v y s l o v u j e n á z o r,
že ťažba zlato-strieborných rúd vo výhradnom ložisku Kremnica – Šturec, o ktorú sa v súčasnej dobe usilujú ťažobné spoločnosti je zameraná len na ich obohatenie, pre Slovenskú republiku ani obyvateľov Kremnice a okolia by nebola žiadnym prínosom, naopak spôsobila by devastáciu prírodného a sociálneho prostredia v našom meste a jeho okolí.

D/k o n š t a t u j e,
že na základe písomnej žiadosti Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici č. B/2011/00884/ZC-Dk zo dňa 14.10.2011, doručenej na Mestský úrad v Kremnici dňa 17.10.2011 vo veci „Banská činnosť – Plán otvárky, príprava a dobývanie, 2012-2016 pre lom Kremnica – Au, Ag“ – zaslanie zámeru od navrhovateľa – spoločnosť Kremnica Gold mining, s.r.o., sídlom Horná 32, 974 01 Banská Bystrica, bola verejnosť informovaná o tomto zámere a to zverejnením na oficiálnej internetovej stránke mesta Kremnica dňa 18.10.2011, prezentáciou zámeru v priestoroch kina Akropola dňa 02.11.2011.

E/n e s ú h l a s í
s predloženým zámerom „Banská činnosť – Plán otvárky, príprava a dobývanie, 2012-2016 pre lom Kremnica – Au, Ag“ v katastrálnom území Kremnica, navrhovateľa spoločnosť Kremnica Gold mining, s.r.o. so sídlom Horná 32, 974 01 Banská Bystrica, nakoľko je v rozpore s verejným záujmom občanov.

F/p o v e r u j e
mestský úrad doručiť uznesenie Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: do 07.11.2011.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

227/1111
Mestské zastupiteľstvo

A/ v y h l a s u j e
podľa § 11a odseku 4 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 1 ods. 2 VZN č. 7/2011 miestne referendum, ako právo občanov rozhodnúť o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, tak aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
1. Predmet referenda: Obnovenie banskej činnosti v k.ú. Kremnica.
2. Presné znenie otázky na rozhodnutie: „Súhlasíte s ťažbou zlato-strieborných rúd v k.ú. Kremnica“.
3. Deň konania referenda: 11.02.2012
4. Hodina začiatku a ukončenia miestneho referenda od 7,00 do 20,00 h.

B/u r č u j e
1. Lehotu na prvé zasadnutie komisie do 50 dní od podpísania uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
2. Okrsky na hlasovanie a sčítavanie hlasov a miestnosti na hlasovanie takto:
Okrsky:
1. okrsok zahŕňa okrsok č. 1 a okrsok č. 3
2. okrsok zahŕňa okrsok č. 2 a okrsok č. 4
3. okrsok zahŕňa okrsok č. 5
Miestnosti na hlasovanie:
Pre okrsok č. 1 je miestnosť: Mestský úrad v Kremnici
Pre okrsok č. 2 je miestnosť: Základná škola, Ulica Pavla Križku
Pre okrsok č. 3 je miestnosť: mestská telocvičňa

C/p o v e r u j e
mestský úrad:
1. pripraviť miestne referendum v súlade so zákonom č. 346/1990 zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 7/2011 o organizácii miestneho referenda a postupovať v súlade s týmito predpismi
2. zapracovať náklady na miestne referendum do rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: ihneď.
Za: 12, neprítomný Vojtko. Toto uznesenie primátorka mesta nepodpísala.

 

228/1111
Mestské zastupiteľstvo zmenilo text uznesenia MsZ č. 227/1111 v časti A/vyhlasuje v bode 2; Presné znenie otázky na rozhodnutie, ktoré sa mení zo znenia: „Súhlasíte s ťažbou zlato-strieborných rúd v k. ú. Kremnica“ na nové znenie: „Súhlasíte s povrchovou ťažbou zlato-strieborných rúd v k. ú. Kremnica“.
Za: 11, zdržala sa Volková, neprítomný Vojtko. Toto uznesenie primátorka mesta nepodpísala.

 

229/1111
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.
Za: 11, neprítomný Petráš, Vojtko

 

230/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo Programové vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici na obdobie rokov 2011 a 2014.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

231/1111
Mestské zastupiteľstvo zrušilo VZN č. 10/2003 Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Kremnica a schválilo VZN č. 8/2011 o časovom harmonograme pri tvorbe rozpočtu mesta, pôsobnosti jednotlivých subjektov v rozpočtovom procese a úprave niektorých súvisiacich záležitostí podľa predloženého návrhu.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

232/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 9/2011 o mestskej polícii.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

233/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2004 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu na území mesta Kremnica.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

234/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnica.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

235/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 12/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území mesta Kremnica.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

236/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 13/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica v znení VZN č. 3/2006 a VZN č. 1/2007.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

237/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo Zásady o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

238/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo Zásady určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica a uložilo Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatky k zmluvám o nájme nebytových priestorov v zmysle schválených Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

239/1111
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie odvolanie Ing. Jaroslava Valenta z funkcie vedúceho oddelenia technických služieb ku dňu 31.12.2011 a vyhlásilo výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho technických služieb Mestského úradu v Kremnici.

Kvalifikačné predpoklady :
– ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického, príp. ekonomického zamerania,
– najmenej 5 rokov praxe,
– najmenej 3 roky v riadiacej funkcii.

Iné požiadavky :
– vodičský preukaz skupiny B
– znalosť príslušnej legislatívy,
– bezúhonnosť,
– záujem o uvedenú prácu,
– osobnostné, manažérske a organizačné predpoklady,
– užívateľské zručnosti s PC / MS Office – Word, Excel, Internet /.

Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia :
– prihláška do výberového konania,
– návrh koncepcie rozvoja oddelenia technických služieb,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
– písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
– presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt.

Uzávierka prihlášok je do 16.11.2011 do 12.00 hod.

Prihlášky posielajte v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu vedúceho OTS“ na adresu:
Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici.

MsZ poverilo prednostu MsÚ zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania od 04.11.2011 do 14.11.2011 spôsobom uvedeným v §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a vymenovalo výberovú komisiu pre výber vedúceho oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici v nasledovnom zložení:
RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta MsÚ
Daniela Pischová, oddelenie EOaPA MsÚ
zástupca zamestnancov (v zmysle §5 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z.)
dvaja poslanci MsZ.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

240/1111
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2011 k 30.09.2011 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 2 897 676 € t.j. 76,22%
výdavky: 2 581 188 € t.j. 69,23%
saldo: 316 488 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 980 635 € t.j. 31,99%
výdavky: 468 393 € t.j. 16,43%
saldo: 512 242 €
Finančné operácie: príjmy: 599 702 € t.j. 80,15%
výdavky: 864 847 € t.j. 95,77%
saldo: – 265 145 €
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

241/1111
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 30.09.2011.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

242/1111
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.09.2011.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

243/1111
Mestské zastupiteľstvo neschválilo zvýšenie rozpočtu pre CVČ Cvrček Kremnica, Angyalova ulica 413/19, IČO: 37 948 083 na rok 2011 o 1.561,- €.
Za: 9, proti: Mišíková, zdržal sa Miškóci, neprítomný Kyselica, Vojtko

 

244/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta Kremnica pre rok 2012 – na zverejnenie nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 744 855 €
výdavky: 3 744 468 €
saldo: 388 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 333 809 €
výdavky: 1 677 128 €
saldo: – 343 319 €
Finančné operácie: príjmy: 528 590 €
výdavky: 122 552 €
saldo: 406 038 €
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

245/1111
Mestské zastupiteľstvo zrušilo uznesenie MsZ č. 98/1105 zo dňa 19.05.2011 a schválilo
odpredaj pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 34611771-61/2011 zo dňa 09.08.2011 z pozemku parcelné číslo KN-C 1955 zapísaného na liste vlastníctva č. 1388, a to novovytvorené parcelné číslo KN-C 1955/2 – záhrady s výmerou 490 m² a diel 4 s výmerou 10 m², ktorý sa stáva súčasťou novovytvorenej parcely KN-C 1953/1- zastavaná plocha s výmerou 125 m² v katastrálnom území Kremnica Jánovi Strohnerovi s manželkou Žofiou, Ulica Rumunskej armády, Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov k rodinnému domu súpisné číslo 844, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku zo dňa 03.10.2011 vypracovaného znalcom z odboru stavebníctvo, Ing. Ľudmila Beczányiová vo výške 1.410,-€, za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je rovnaká ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa znaleckého posudku znalca Ing. Ľudmila Beczányiová číslo 182/2011 zo dňa 03. 10. 2011. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Súčasne je časť predávaných pozemkov v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zastavaný stavbou rodinného domu súpisné číslo 844, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1273.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

246/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu účelu predmetu nájmu – pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 94 m² podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/01541 zo dňa 20.10.2008 nasledovne:
– časť pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 84,10 m² za účelom využitia ako prídomová záhradka
– časť pozemku parcelné číslo KN-C 1124 – ostatné plochy s výmerou 9,90 m² za účelom vybudovania dočasnej stavby altánku v katastrálnom území Kremnica Viliamovi Kuracinovi s manželkou Evou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica nasledovne:
– 84,10 m² na záhradkárske účely vo výške 0,02 €/m²/ročne, t.j. nájomné celkom 1,68 €/ rok
– 9,90 m² za účelom vybudovania dočasnej stavby altánku vo výške 2,- €/m²/ročne. t.j. nájomné celkom 19,80 € / rok
Celkové ročné nájomné vo výške 21,48 € /rok.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

247/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 283/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m² v katastrálnom území Kremnica Milošovi Ďurianovi, Továrenská ulica, Kremnica, za účelom odstavnej plochy pre motorové vozidlo, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2 €/m²/ročne, t.j. nájomné celkom 20 €/rok.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

248/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo ukončenie nájmu pozemku časť parcelného čísla KN-C 615/1 s výmerou 9 m² v katastrálnom území Kremnica prenajatého na účel vybudovania voliéry pre psa podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/01481 zo dňa 20.10.2008 s nájomcom Ľubošom Majorossym dohodou k 31.12.2011, za podmienky, že do 31 12.2011 nájomca zlikviduje voliéru a uvedie prenajatý pozemok do pôvodného stavu.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

249/1111
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie ponuku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO: 31 755 194 na odpredaj prebytočného majetku štátu, v katastrálnom území Kremnica, zapísaného na liste vlastníctva č. 730, a to:
– dom drevený – banícky súpisné číslo 553, postavený na pozemku parcelné číslo KN-C 471
– pozemok parcelné číslo KN-C 471 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 406 m²,
– pozemok parcelné číslo KN-C 472 – ostatné plochy s výmerou 1242 m²,
– pozemok parcelné číslo KN-C 473 – ostatné plochy s výmerou 620 m²,
– pozemok parcelné číslo KN-C 474 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 168 m²,
– pozemok parcelné číslo KN-C 475 – ostatné plochy s výmerou 318 m².

Mestské zastupiteľstvo odkúpenie prebytočného majetku štátu podľa ponuky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky neschválilo.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

250/1111
Mestské zastupiteľstvo neschválilo prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici žiadateľovi – spoločnosti Alfa, spol. s r.o., Dolná, Banská Štiavnica z dôvodu, že uvedené priestory sú prenajaté na základe stále platnej nájomnej zmluvy.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

251/1111
Mestské zastupiteľstvo neschválilo prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici žiadateľovi – spoločnosti SD32 s.r.o., Klarinská, Bratislava z dôvodu, že uvedené priestory sú prenajaté na základe stále platnej nájomnej zmluvy.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

252/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2012 nasledovne:
26.01.2012
23.02.2012
22.03.2012
19.04.2012
17.05.2012
14.06.2012
12.07.2012
06.09.2012
04.10.2012
08.11.2012
06.12.2012
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

253/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo prepracovanie projektovej dokumentácie obnovy Zechenterovho domu pre účely voľnočasových aktivít detí a mládeže a podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z fondov EÚ v prípade vyhlásenia výzvy na realizáciu obnovy.
Za: 8, proti: Boldiš, zdržal sa: Kyselica, Varhaňovský, Volková, neprítomný Vojtko

 

254/1111
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce.
Za: 11, zdržala sa Mišíková, neprítomný Vojtko

 

255/1111
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.
Za: 11, zdržal sa Miškóci, neprítomný Vojtko

 

256/1111
Mestské zastupiteľstvo schválilo správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2010/2011.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

257/1111
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 03.10.2011 do 28.10.2011, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

258/1111
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za obdobie od 29.09.2011 do 25.10.2011, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta.
Za: 12, neprítomný Vojtko

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.