Podľa primátorky by referendum bolo protiústavné

Podľa primátorky by referendum bolo protiústavné

Primátorka mesta Zuzana Balážová nepodpísala uznesenia týkajúce sa miestneho referenda o ťažbe zlato-strieborných rúd, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo 3. novembra 2011 na svojom 12. zasadnutí.

Primátorka sa opiera o právnu analýzu Radoslava Procházku, podľa ktorého došlo k omylu, keď poslanci najskôr prijali uznesenie o tom, že Mesto Kremnica nesúhlasí s ťažbu zlato-strieborných rúd a zároveň chceli podobnú otázku položiť občanom. Najskôr malo byť vyhlásené referendum a na jeho základe malo zastupiteľstvo prijať uznesenie. Keďže uznesenie bolo jednomyseľne schválené, referendum nemá zmysel a navyše by porušilo ústavné právo mestského zastupiteľstva – bolo by protiústavné.

Primátorka spochybnila aj právnu váhu referenda voči uzneseniu mestského zastupiteľstva. “Miestne referendum je právny akt, ktorý má záväznosť dovnútra samosprávy”, myslí si primátorka. “Referendum má zmysel, ak by poslanci nevedeli, či väčšina občanov je proti, alebo za, potom by im občania v referende dali odpoveď na otázku, aké uznesenie prijať. Výsledok referenda je záväzný pre poslancov samosprávy, ktorí ho musia rešpektovať a prijať zodpovedajúce uznesenie. Nie som si istá, či výsledok referenda je záväzný pre rozhodovanie orgánov štátnej správy. Uznesenie MsZ má podľa môjho názoru rovnakú silu a malo by byť pre úradníkov záväzné.”

Mestské zastupiteľstvo podľa primátorky už dvakrát prijalo uznesenie o tom, že v Kremnici si občania neželajú ťažbu zlato-strieborných rúd, prvý krát v roku 2006, druhý krát teraz. “Obidve uznesenia sme prikladali k nášmu stanovisku k ťažbe ktoré sme zaslali na obvodný úrad životného prostredia. Mesto Kremnica ústami mestského zastupiteľstva po druhý krát povedalo jasné nie.”

Primátorka verí, že občania jej krok pochopia. “Do troch dní bolo vyzbieraných 1500 podpisov, občania sa spontánne hlásili a chceli sa podpísať. Priebežne sa ešte ďalšie podpisy zbierajú, momentálne ich je okolo 2300. Je to jasný signál, že občania s ťažbou nesúhlasia”, uzavrela Balážová.

 

STANOVISKO

k možnostiam vyhlásenia miestneho referenda o dôležitej samosprávnej veci

 

I. Právny základ

Podľa § 11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“), obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu, alebo

c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

Podľa § 11a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce. Z uvedených ustanovení vyplýva, že miestne referendum môže mať obligatórnu alebo fakultatívnu povahu

 

II. Podmienky a predmet konania

Miestne referendum sa musí konať, ak ide o niektorý z prípadov podľa § 11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. Miestne referendum sa nemusí, ale môže konať, ak ide o rozhodovanie o dôležitej veci samosprávy obce a táto vec nie je predmetom kvalifikovanej petície podľa § 11a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. Toto referendum je fakultatívne tak z hľadiska povahy veci, o ktorej sa rozhoduje, ako aj z hľadiska procesu, ktorý predchádza jeho vyhláseniu. Fakultatívne miestne referendum je oprávnené vyhlásiť zastupiteľstvo, a to na základe vlastnej úvahy.

Pri fakultatívnom referende platí, že jeho vyhlásenie, konanie a platnosť jeho výsledkov nie je nevyhnutným predpokladom výkonu samosprávnej pôsobnosti obce v danej veci. Inak povedané, rozhodovacia pôsobnosť obyvateľov obce vo veci, ktorá je predmetom postupu podľa § 11a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., je nevýlučným a teda „len“ jedným z viacerých možných spôsobov, pričom rozhodovacia pôsobnosť orgánov obce má v prípade konania referenda subsidiárny charakter – ak o veci prostredníctvom platného miestneho referenda rozhodnú obyvatelia obce, rozhodovacia právomoc orgánov obce sa v danej veci neuplatní; ak o veci prostredníctvom platného miestneho referenda obyvatelia obce nerozhodnú, orgány obce môžu, ale nemusia uplatniť svoju vecnú kompetenciu.

Zároveň platí, že fakultatívne referendum je možné vyhlásiť len pred hlasovaním zastupiteľstva o nejakej dôležitej otázke verejného záujmu (t. j. ide o subsidiárny charakter fakultatívneho referenda vo vzťahu k rozhodovaniu obce). V prípade, ak už o otázke, o ktorej sa má konať miestne referendum, zastupiteľstvo rozhodlo, nie je splnená základná zákonná podmienka na jeho vyhlásenie. Ak by vyhlásené bolo, znamenalo by to zásah do zákonnej deľby kompetencií medzi zastupiteľstvo a obyvateľov obce.

 

III. Zhrnutie

Zatiaľ čo platný výsledok hlasovania obyvateľov obce je jediným spôsobom, akým môže obec rozhodnúť v prípade vykonania miestneho referenda podľa § 11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., v prípade v akejkoľvek inej dôležitej samosprávnej otázky je platný výsledok hlasovania obyvateľov obce „len“ jedným z možných spôsobov jej rozhodnutia, takže absencia takéhoto výsledku umožňuje výkon rozhodovacej pôsobnosti tomu orgánu obce, ktorý je na rozhodnutie o danej veci v zmysle zákona a/alebo štatútu obce vecne príslušný.

Nakoľko § 11a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. umožňuje vyhlásenie referenda len v období pred rozhodnutím o dôležitej samosprávnej veci, platí, že ak vecne príslušný orgán obce v danej veci už rozhodol, je vyhlásenie referenda o nej vylúčené.

 

doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD

Zdieľať tento príspevok.