Sobáš

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. Slobodní

 

 • vlastné rodné listy – originál, alebo osvedčenú fotokópiu
 • platné občianske preukazy – musia byť platné aj v čase uzavretia manželstva

 

 1. Ovdovelí
 • všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:· úmrtný list manžela(ky),

 

 1. Rozvedení
 • všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

 

 1. Ak máte spolu dieťa – treba predložiť aj jeho rodný list

 

Žiadosť o uzavretie manželstva si podáte  osobne  na matričnom úrade, kde má jeden z vás trvalý pobyt.  Matričný úrad vám vystaví zápisnicu o uzavretí manželstva / bez poplatku/

 

Uzavretie manželstva je možné

– v Obradnej sieni – sobáška  – kapacita cca 40 – 50

– v Kočiarni – kapacita cca 100 – 120

– v exteriéri – podľa dohody s matrikárkou

                                                                                                          

UZAVRETIE MANŽELSTVA:

 ak sú obaja snúbenci štátni občania SRa zo spádových obcí matričného obvodu

 • tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu
  • vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky
  • ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí
 • prijatie žiadosti o uzavretie manželstva občanov Slovenskej republiky vo vlastnom matričnom obvode nepodlieha poplatku

ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

 • všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – je to tzv. delegovanie sobáša
  • delegujúci matričný úrad vyberie poplatok vo výške20 € a matričný úrad, pred ktorým sa uzavrie manželstvo vyberie správny poplatok 20 €

ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan

 • štátny občan SR predloží všetky náležitosti ako v prvom prípade
  • cudzí štátny občan je povinný najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predložiť platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných detí , osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o pobyte a osobnom stave
  • ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť ním predkladané verejné listiny apostillované
  • listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v českom jazyku/

-od 16.2.2019 môže cudzinec Európskej únie predložiť viacjazyčný štandardný formulár
• poplatok 70 €

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

 

uzavretie manželstva medzi cudzincami

 • predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu
  poplatok 200 €

ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

 • predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu
  • poplatok 200 €

  Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola /kde bude vykonaný obrad/.

  Vyhotovenie prvého úradného výpisu z knihy manželstiev (sobášny list) je bez poplatku.

 

Chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí? – Dôležité upozornenie!

 • Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.
  • Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad vydá občanovi potvrdenie o tejto skutočnosti.

 

 

Zdieľať tento príspevok.