Uznesenia z 13. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 1. decembra 2011

Uznesenia z 13. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 1. decembra 2011

Uznesenie číslo 259/1112

vo veci vzdania sa poslaneckého mandátu.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e,
1.    že Ing. Milan Kyselica sa listom zo dňa 7.11.2011 doručeným mestskému úradu dňa 7.11.2011 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
2.    podľa §25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 7.11.2011.

B/v y h l a s u j e
nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici Ing. Milana Žabku, ktorý  ako kandidát získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 5, ale nebol zvolený za poslanca.

C/k o n š t a t u j e,
že Ing. Milan Žabka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

D/ž i a d a
primátorku mesta, aby odovzdala Ing. Milanovi Žabkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 260/1112

vo veci odvolania Ing. Milana Kyselicu z funkcie predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Ing. Milana Kyselicu z funkcie predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 261/1112

vo veci voľby Ivana Petráša do funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Ivana Petráša do funkcie člena komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 262/1112

vo veci voľby Norberta Boldiša do funkcie predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Norberta Boldiša do funkcie predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 263/1112

vo veci odvolania Ing. Milana Kyselicu z funkcie člena poslanca komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Ing. Milana Kyselicu z funkcie člena poslanca komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 264/1112

vo veci voľby Ing. Milana Kyselicu do funkcie člena neposlanca komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Ing. Milana Kyselicu do funkcie člena neposlanca komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 265/1112

vo veci voľby Ing. Milana Žabku do funkcie člena poslanca komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Ing. Milana Žabku do funkcie člena poslanca komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 266/1112

vo veci odvolania Ing. Milana Kyselicu z funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Ing. Milana Kyselicu z funkcie člena komisie mestských lesov.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 267/1112

vo veci voľby Ing. Milana Žabku do funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Ing. Milana Žabku do funkcie člena komisie mestských lesov.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 268/1112

vo veci odvolania Ing. Milana Kyselicu z členstva v školskej rade Základnej školy Ulica Pavla Križku.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a
Ing. Milana Kyselicu z členstva v školskej rade Základnej školy Ulica Pavla Križku.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 269/1112

vo veci voľby Ing. Milana Žabku do členstva v školskej rade Základnej školy Ulica Pavla Križku.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Ing. Milana Žabku do členstva v školskej rade Základnej školy Ulica Pavla Križku.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 270/1112

vo veci riešenia priestorov pre presťahovanie Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/b e r i e n a v e d o m i e
odstúpenie Martina Varhaňovského s manželkou od ponuky na prenájom priestorov v dome č. 34/42 na Štefánikovom námestí (priestory súčasného pohostinstva Gemer), ktoré bolo písomné doručené na mesto Kremnica dňa 5.10.2011.

B/ruší
uznesenia  MsZ č. 29/1102, č. 100/1105, č. 101/1105, č. 102/1105, č. 120/1106, č. 121/1106, č. 122/1106.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 271/1112

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu hlavného  kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

Za: 10, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 272/1112

vo veci návrhu VZN č. 14/2011 o miestnej dani z nehnuteľností, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
VZN č. 14/2011 o miestnej dani z nehnuteľností, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008.

Za: 9, proti: Boldiš, neprítomní Miškóci, Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 273/1112

vo veci návrhu VZN č. 15/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
VZN č. 15/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2008.
Za: 10, neprítomní Privalinec, Vojtko, Volková

Uznesenie číslo 274/1112

vo veci návrhu VZN č. 16/2011 o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ r u š í
VZN č. 10/1995 o používaní štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v rámci areálu štadióna BS SNP v Kremnici – Skalke v znení VZN č. 6/2003

B/s c h v a ľ u j e
VZN č. 16/2011 o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka.

C/o z n a m u j e
zriadenie  troch  okruhov pre rekreačných lyžiarov po trasách existujúcich lesných ciest.

I. Okruh SEVER – pravidelne  strojovo udržiavaný
Skalka-centrum – obchvat zjazdovky Pekná vyhliadka – Görgöiho tunel – Kordícke sedlo – Pramene – Mokrá dolina – chata Obrázok – okolo Vlčieho vrchu (alt. dolinou Králičia) – Dirhábske sedlo – stúpanie pod Václavákom – Václavák – Skalka-centrum
+ prepojová zvážnica pod Kordíckym sedlom – stúpanie pod Václavákom

II. Okruh JUH – pravidelne strojovo udržiavaný:
Skalka-centrum – Pod Kiarom – zvážnica – Zolova chata – Slobodné – Šindliarka – Hostinec –
Tri kríže – cesta poza Zlatú  studňu – hrebeňová cesta smer sever – Skalka-centrum

III. Okruh ZÁPAD:
Skalka-centrum – Frajungy – Grošova lúka – krížom cez krahulské zjazdovky (alt. priamo na zvážnicu Cvinget) – Pod čerešňou – zadný Zwinget – križovanie lyžiarskeho vleku a zjazdovky Turček a turistickej zjazdovky – alt. vystúpanie turistickou zjazdovkou na Skalku – križovanie so zjazdovkou Pekná vyhliadka – Dirhábske sedlo – ďalej na Skalku ako okruh SEVER.

Za: 10, neprítomní Privalinec, Vojtko, Volková

Uznesenie číslo 275/1112

vo veci informácie o poskytovaní dotácií na rozvoj sociálneho bývania.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/ b e r i e    n a    v e d o m i e
informáciu o poskytovaní dotácií na rozvoj sociálneho bývania – možnosť požiadať o dotáciu na výstavbu 4 nájomných bytov (nižšieho štandardu) v bytovom dome na Dolnej ulici 62/47.

B/ s c h v a ľ u j e
začatie prípravných prác pre podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj sociálneho bývania (aktualizácia rozpočtu, verejné obstarávanie, stavebné povolenie).

C/o d p o r ú č a
aby vo výberovej komisii na verejné obstarávanie bol členom poslanec MsZ.

D/o d p o r ú č a
zapracovať náklady súvisiace s uvedenou žiadosťou do návrhu rozpočtu na rok 2012.

Za: 10, zdržala sa Pračková, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 276/1112

vo veci projektu  SNOWSPORTS ACADEMY, lyžiarska  a snowboardová škola Skalka pri Kremnici  – Podpora detských talentov zo sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín v meste Kremnica v lyžiarskej výučbe.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e   n a    v e d o m i e
predložený projekt: Podpora detských talentov zo sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín v meste Kremnica a okolí v lyžiarskej výučbe od predkladateľa SNOWSPORTS ACADEMY, lyžiarska  a snowboardová škola Skalka pri Kremnici,  ktorý bol predložený poslancom MsZ v októbri 2011.

B/ d e k l a r u j e
podporu projektu s cieľom :  Prostredníctvom výučby lyžovania vedenej profesionálnym učiteľom
1.rozvinúť schopnosti detí
2.motivovať žiakov k dobrým študijným výsledkom
3. sprístupniť lyžovanie deťom zo sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín.

C/ s ch v a ľ u j e
účasť mesta Kremnica na realizácii projektu v roku 2012 s tým, že mesto Kremnica zabezpečí prepravu detí a občerstvenie do  výšky  250 eur za celý projekt.

D/  p o v e r u j e
ako koordinátora projektu za mesto Kremnica  Mgr. Janu Brünnovú, predsedníčka komisie rozvoja školstva a práce s mládežou v spolupráci s komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovej politiky.

E/ ž i a d a
koordinátora projektu predložiť správu na rokovanie MsZ v máji 2012 o realizácii projektu

D/  u k l a d á
MsÚ zapracovať finančné prostriedky do rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012.
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: v texte, najdlhšie do 31.05.2012.

Za: 11, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 277/1112

vo veci 1.zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2011 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy hlavná činnosť    46 366 €
výdavky hlavná činnosť    46 366 €
saldo    0

Za: 11, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 278/1112

vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012, 2013, 2014.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/k o n š t a t u j e
1.    že v súčasnej dobe nie je schválený štátny rozpočet pre rok 2012 a zákony s ním súvisiace a tieto zákony majú vplyv na rozpočty miest a obcí v SR
2.    rozpočet mesta Kremnica je jedným z najdôležitejších dokumentov samosprávy mesta Kremnica, preto je nevyhnutné pri jeho tvorbe a schvaľovaní zapracovať do rozpočtu mesta legislatívne normy a postupy uvedené v bode 1.
3.    vzhľadom k bodom 1. a 2. tohto uznesenia sa mestské zastupiteľstvo bude zaoberať prerokovaním a schvaľovaním rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012, 2013 a 2014 na nasledujúcom zasadnutí MsZ

B/d e k l a r u j e
pripravenosť okamžite rokovať o návrhu rozpočtu mesta na rok 2012, 2013 a 2014, podľa vývoja legislatívneho procesu na štátnej úrovni, nakoľko rozpočet mesta sa dotýka každého obyvateľa organizácie na území mesta.

Za: 10, neprítomní Privalinec, Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 279/1112

vo veci volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 10. marca 2012.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e,
1. že primátorka mesta vytvorila na odovzdávanie hlasovacích  lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 10. marca 2012 v meste Kremnica 5 volebných okrskov a určila nasledovné volebné miestnosti:
Okrsok č.1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica, Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ulica Jula Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 871,  872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Ulica Jurka Langsfelda č. 698/13
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ulica Sama Chalupku, Ulica Československej armády, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Základná škola, prízemie vpravo, Ulica Pavla Križku č. 392/8 (vchod od kina)
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska  dolina, Ulica Pavla Križku, Ulica Jána Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň,  Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica, Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ulica Jula Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Základná škola, prízemie vľavo, Ulica Pavla Križku č. 392/8 (vchod od kina)
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ulica Jula  Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer
volebná miestnosť – budova Stavebného bytového družstva pri hoteli Veterník, Veternícka ulica č. 116/17

2. voľby sa budú konať v sobotu dňa 10. marca 2012 od 7.00 h do 22.00 h.

Za: 11, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 280/1112

vo veci žiadosti Ing. Borisa Baláža – SHR, Sklené 356, 038 47 Sklené o prenájom pozemkov v katastrálnom území Sklené, Dubové a Horná Štubňa.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s c h v a ľ u j e
prenájom poľnohospodárskych pozemkov vedených na liste vlastníctva mesta č. 888 v katastrálnom území Dubové, liste vlastníctva mesta č. 609 v katastrálnom území Horná Štubňa a na liste vlastníctva mesta č. 431 v katastrálnom území Sklené Ing. Borisovi Balážovi – SHR, Sklené 356, 038 47 Sklené

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2011.

Za: 10, zdržal sa Varhaňovský, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 281/1112

vo veci správy pracovnej skupiny o posúdení zámeru vybudovania biatlonovej strelnice na Skalke.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu pracovnej skupiny o posúdení zámeru vybudovania biatlonovej strelnice na Skalke.

B/o d p o r ú č a
1.    postupovať v zmysle návrhu uvedenej skupiny
2.    predložiť informáciu o ďalšom postupne na januárové zasadnutie MsZ.

Za: 11, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 282/1112

vo veci informácie o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

Za: 10, zdržala sa Popová, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 283/1112

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 3. štvrťrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 3. štvrťrok 2011.

Za: 11, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 284/1112

vo veci informácie o podaní žiadosti o poskytnutie NFP s názvom „Podpora separovaného zberu v meste Kremnica“.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie NFP s názvom „Podpora separovaného zberu v meste Kremnica“.

Za: 9, zdžali sa Boldiš, Brȕnnová, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 285/1112

vo veci správy primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu primátorky mesta Kremnica za obdobie od 31.10.2011 do 25.11.2011, ktorú  predložila RNDr. Zuzana Balážová    , primátorka mesta.

Za: 11, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 286/1112

vo veci správy o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za obdobie od 26.10.2011 do 23.11.2011, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta.

Za: 11, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 287/1112

vo veci
– údržby a úpravy parkovacích plôch a regulácii parkovania v rekreačnom stredisku Kremnica  – Skalka v zimnom období 2011/2012
– a zabezpečení zimnej úpravy lyžiarskych turistických bežeckých tratí v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v zimnom období 2011/2012.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ú h l a s í
s uzatvorením
– predloženej Zmluvy o údržbe a úprave parkovacích plôch a regulácii parkovania
v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v zimnom období 2011/2012 so spoločnosťou Skalka  aréna s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 44 212 739
– a predloženej Zmluvy o zabezpečení zimnej úpravy lyžiarskych turistických bežeckých tratí v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v zimnom období 2011/2012 medzi mestom Kremnica  IČO: 00320781 a spoločnosťou Skalka aréna s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 212 739 a občianskym združením Telovýchovná jednota Biela stopa, Ulica Pavla Križku 391/1, 967 01 Kremnica, IČO: 35656824.s

B/ u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci uzatvorenia uvedených zmlúv
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2011.

Za: 11, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 288/1112

vo veci informácie o výsledku výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o výsledku výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici.

Za: 11, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 289/1112

vo veci žiadosti o stanovisko k pripravovanému investičnému zámeru a žiadosti o obstaranie Zmeny a doplnku Územného plánu mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e   n a  v e d o m i e
Investičný zámer spoločnosti ARDIS a.s., Krížna 13, 965 01  Žiar nad Hronom, IČO 36056189 o umiestnení obchodného potravinového reťazca a celkovom riešení dotknutej zóny, predložený v žiadosti o stanovisko k pripravovanému investičnému zámeru a žiadosti o obstaranie Zmeny a doplnku Územného plánu mesta Kremnica.

B/d e k l a r u j e,
Že otázka vybudovania nákupného strediska v meste Kremnica je jednou z priorít pre riešenie potrieb obyvateľov mesta z hľadiska rastu kvality života, a že táto otázka je jednou z priorít Programového vyhlásenia MsZ v Kremnici.

C/p o v e r u j e
pracovnú skupinu MsZ v zložení:
Mgr. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Milan Miškóci, Marián Vojtko a Ing. Mariana Donovalová rokovaním s predkladateľom zámeru o ďalších podmienkach a krokoch pre realizáciu predloženého zámeru

D/u k l a d á
mestskému úradu informovať žiadateľa o bodoch A/ a C/tohto uznesenia
zodpovední: Mgr. Kríž a v texte
termín. 15.12.2011.
Za: 10, proti Žabka, neprítomní Privalinec, Volková

Uznesenie číslo 290/1112

vo veci návrhu Finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica na rok 2012.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
Finančný plán spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica na rok 2012 podľa predloženého návrhu nasledovne:
– celkové výnosy                                                          3 221 040 €
– celkové náklady                                                         3 154 740 €
– hospodársky výsledok                                                    66 300 €
– nájomné pre prenajímateľa Mesto Kremnica               385 000 €

B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ uznesenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica,
s. r. o., Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: ihneď

Za: 11, neprítomní Privalinec, Volková

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu

Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková,     člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.