VZN 16/2011

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 16/2011 o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa §4 a §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o používaní a správe lyžiarskych bežeckých tratí v stredisku cestovného ruchu Kremnica – Skalka (ďalej len „nariadenie“).

Článok 1
Štandardné lyžiarske bežecké trate

1) Lyžiarsky štadión Rudolfa Čillíka na Skalke pri Kremnici a štandardné lyžiarske bežecké trate (ďalej len „ŠLBT“) sú športové zariadenia mesta Kremnica (ďalej len „mesto“), ktorých nájomcom a zodpovedným subjektom za ich prevádzku je Mestský klub lyžiarov Kremnica (ďalej len „MKL“). Vzájomné vzťahy medzi mestom a MKL sú upravené v nájomnej zmluve.

2) Na ŠLBT je vydaný “Certifikát bežeckých lyžiarskych tratí” Slovenským lyžiarskym zväzom – bežeckým úsekom pod č. SLZ-BÚ 002/1994, 002/B/200 a Medzinárodnou lyžiarskou federáciou FIS pod č.j.10. 04. 01, 10.04.02, 10.04.03 a 10.04.04

3) ŠLBT slúžia počas zimnej lyžiarskej sezóny predovšetkým organizovaným športovcom – lyžiarom – bežcom MKL na tréning a športové súťaže. Ostatné osoby môžu používať ŠLBT na bežecké lyžovanie obvyklým spôsobom v prípade, že v areáli sa nekonajú športové súťaže alebo ŠLBT nie sú uzatvorené z iných dôvodov, pri rešpektovaní tohto nariadenia a pokynov oprávnených osôb.

4) In–line dráha a technické zariadenia s ňou súvisiace (osvetlenie, zasnežovanie, čistenie) sú v správe mesta a mesto zodpovedá za ich prevádzku.

Článok 2
Lyžiarske bežecké turistické trate

1) Lyžiarske bežecké turistické trate (ďalej len „LBTT“) sú trate využívané turistami, športovcami a pretekármi počas pretekov Biela stopa a iných pretekov a za ich prevádzku zodpovedá Telovýchovná jednota Biela stopa Kremnica, o.z. a Euroloppet Slovakia o.z., (ďalej len „TJ Biela stopa“). Vzájomné vzťahy medzi mestom, TJ Biela stopou a Euroloppet Slovakia o.z., sú upravené v nájomnej zmluve.

2) Sieť LBTT je tvorená tromi okruhmi: „Sever“, „Juh“ a „Západ“. Pre okruhy „Sever“ a „Juh“ bol vydaný súhlas Európskej únie diaľkových behov na lyžiach – EUC.

I. Okruh SEVER: Skalka-centrum – obchvat zjazdovky Pekná vyhliadka – Görgöiho tunel – Kordícke sedlo – Pramene – Mokrá dolina – chata Obrázok – okolo Vlčieho vrchu (alt. dolinou Králičia) – Dirhábske sedlo – stúpanie pod Václavákom – Václavák – Skalka-centrum + prepojová zvážnica pod Kordíckym sedlom – stúpanie pod Václavákom

II. Okruh JUH: Skalka-centrum – Pod Kiarom – zvážnica – Zolova chata – Slobodné – Šindliarka – Hostinec – Tri kríže – cesta poza Zlatú studňu – hrebeňová cesta smer sever – Skalka-centrum

III. Okruh ZÁPAD: Skalka-centrum – Frajungy – Grošova lúka – krížom cez krahulské zjazdovky (alt. priamo na zvážnicu Zwinget) – Pod čerešňou – zadný Zwinget – križovanie lyžiarskeho vleku a zjazdovky Turček a turistickej zjazdovky – alt. vystúpanie turistickou zjazdovkou na Skalku – križovanie so zjazdovkou Pekná vyhliadka – Dirhábske sedlo – ďalej na Skalku ako okruh SEVER

3) Lyžiarske bežecké trate definované v tomto nariadení musia byť v súlade s príslušnou územno-plánovacou dokumentáciou a ich grafické znázornenie, ktoré je prílohou č. 2 tohto nariadenia, je podkladom pre vytvorenie UPD VUC Kremnické vrchy – zmeny UPN zóny komplexného strediska rekreácie a cestovného ruchu Skalka.

Prečiarknuté články boli zrušené uznesením číslo 65/1405.

Článok 3
Povinnosti pre používateľov lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke

1) Všetci používatelia lyžiarskych bežeckých tratí (ďalej len „LBT“) sú povinní:
a) dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia a rešpektovať pokyny prevádzkovateľa tratí a oprávnených osôb,
b) správať sa vzájomne ohľaduplne,
c) rešpektovať písomné usmernenia a pokyny pomocou značiek a pokyny usporiadateľa podujatia,
d) používať LBT na bežecké lyžovanie obvyklým spôsobom a to čo najšetrnejšie,
e) neporušovať vytýčenú bežeckú stopu a nejazdiť korčuliarskym štýlom na takých miestach, kde na to nie sú podmienky,
f) nejazdiť v protismere,
g) prechádzať cez LBT krížom len na miestach na to určených a čo najopatrnejšie,
h) zachovávať poriadok a čistotu a neodhadzovať odpadky na trate a v ich okolí a odstrániť prekážku na trati (napr. spadnutý konár) pokiaľ je to v silách a možnostiach občana,
i) neobmedziť a neprekážať trénujúcim športovcom – bežcom, včas sa im vyhýbať, rešpektovať ich prioritu pri využívaní ŠLBT,
j) v prípade obmedzujúcich opatrení alebo uzatvorenia ŠLBT používať len určené priechody.

2) Zakazuje sa:
a) chodiť po ŠLBT pešo, a to po celej ich šírke,
b) používať LBT počas športových podujatí.

3) Výnimočne možno chodiť pešo po tej časti LBT (v prípade, že nie sú športové súťaže), ktoré sú zároveň vyznačenými turistickými chodníkmi, avšak len po samotnom okraji trate a podľa možností po tvrdej časti, aby nezostali hlboké stopy po obuvi. Je zakázané pešo chodiť po alebo cez vytýčené lyžiarske stopy a pretekové trate alebo iným spôsobom poškodzovať LBT, najmä jazdou na sánkach, jazdou na koni, na snežnom skútri, štvorkolke, atď.

Článok 4
Oprávnené osoby

1) Oprávnenými osobami, ktoré majú právo kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia a vydávať záväzné pokyny všetkým používateľom LBT na Skalke pri Kremnici sú:
a) príslušníci Mestskej polície v Kremnici a PZ SR,
b) poverení zamestnanci mesta Kremnica,
c) poverení členovia MKL a TJ Biela stopa,
d) počas športových podujatí osoby poverené usporiadateľom podujatia.

2) Osoby uvedené v odseku 1) sa musia preukázať príslušným preukazom alebo označením.

3) Na vyzvanie oprávnenej osoby je osoba, u ktorej je podozrenie, že porušuje toto nariadenia, povinná upustiť od svojho konania, ktoré nie je v súlade s týmto nariadením.

4) Prevádzkovateľ tratí má právo z prevádzkových dôvodov (napr. úprava tratí, príprava na súťaže, nedostatok snehu) obmedziť voľné používanie LBT, a taktiež má právo na celkové uzatvorenie LBT, ak to vyžadujú bezpečnostné a prevádzkové potreby.

Článok 5
Sankcie pre používateľov LBT

1) Porušenie povinností a zákazov uvedených v tomto nariadení sa považuje za priestupok podľa §-u 46 alebo §-u 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a znení neskorších predpisov.

2) Za tieto priestupky môže byť oprávnenou osobou podľa článku 4, ods. 1, písm. a) tohto nariadenia uložená bloková pokuta na mieste do výšky 33 €, ak je spoľahlivo zistený skutkový stav a priestupca je ochotný pokutu zaplatiť na mieste. Ak priestupok nebol vybavený v blokovom konaní, bude dané oznámenie na prejednanie priestupku príslušným orgánom. Pokuta je príjmom mesta Kremnica.

Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Všetky pozemky, po ktorých vedú LBT sú lesné pozemky, na užívanie ktorých sa vzťahuje zákon č. 326/2005 Z.z o lesoch v znení neskorších predpisov. LBT slúžia a koniec sezónnej úpravy LBT je prevádzkovateľ tratí povinný konzultovať so spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenia mesta Kremnica č. 10/1995 a o používaní štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v rámci areálu štadióna BS SNP v Kremnici – Skalke, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2003.

3) Toto VZN bolo prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 274/1112 zo dňa 01. 12. 2011.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 16. 12. 2011 do 30. 12. 2011.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2012.

Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu

Zdieľať tento príspevok.