Uznesenia zo 14. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 19. decembra 2011

Uznesenia zo 14. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 19. decembra 2011

Uznesenie číslo 291/1112
vo veci predloženého návrhu na rozšírenie kamerového systému v meste Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
predloženú informáciu o možnosti rozšírenia kamerového systému v meste Kremnica
formou žiadosti o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR.

B/s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality v meste Kremnica v celkovej výške nákladov 9700 Eur, pričom rozšírenie kamerového systému v meste Kremnica bude v častiach Matunákova, Dolná a Veternícka ulica.

C/s ú h l a s í
so spolufinancovaním uvedeného projektu z prostriedkov mesta Kremnica vo výške 20%, t.j. 1940 Eur.

D/u k l a d á
1. mestskému úradu zapracovať uvedenú položku spolufinancovania projektu do návrhu rozpočtu mesta na rok 2012
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín : ihneď
2. vypracovať a predložiť žiadosť podľa bodu B/ tohto uznesenia
zodpovedný : Mgr. Brhlík
termín : 30. 12. 2011.

Za: 13

Uznesenie číslo 292/1112
vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012, 2013, 2014.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2012 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 785 693 €
výdavky: 3 679 728 €
saldo: 105 965 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 333 809 €
výdavky: 1 716 068 €
saldo: – 382 259 €
Finančné operácie: príjmy: 506 787 €
výdavky: 121 063 €
saldo: 385 724 €
2.Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 676 585 €
výdavky: 3 631 217 €
saldo: 45 368 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 500 €
výdavky: 20 000 €
saldo: – 18 500 €
Finančné operácie: príjmy: 100 000 €
výdavky 96 209 €
saldo: 3 791 €
3.Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 676 585 €
výdavky: 3 631 217 €
saldo: 45 368 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 0 €
výdavky: 20 000 €
saldo: – 20 000 €
Finančné operácie: príjmy: 100 000 €
výdavky: 89 439 €
saldo: 10 561 €
4.Programový rozpočet mesta Kremnica pre rok 2012, 2013, 2014 podľa predloženého návrhu.

Za: 13

Uznesenie číslo 293/1112
vo veci rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
rozpočet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2012 nasledovne:
Bežný rozpočet príjmy hlavná činnosť 46 366 €
výdavky hlavná činnosť 46 366 €
saldo 0

Za: 13

Uznesenie číslo 294/1112
vo veci rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
rozpočet Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2012 nasledovne:
príjmy: hlavná činnosť 154 301 €
výdavky: hlavná činnosť 154 301 €
saldo hlavná činnosť 0

Za: 13

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu

Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Ing. Janka Volková, členka návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.