Poplatok za komunálne odpady – fyzické osoby

Poplatok za komunálne odpady – fyzické osoby

Poplatok za odpady rok 2019

 Sadzba poplatku  

 Pre rok 2019 je  sadzba poplatku :

–  0,0575 eura za osobu a kalendárny deň,

–  0,020   eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín     

 Oznamovacia povinnosť        

Podľa § 80  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:

 1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
  a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu ( ďalej len „ identifikačné údaje „ ): v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2  písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídla alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
  b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
  c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
 2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný  oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Vyrubenie poplatku  a splatnosť

 1. Poplatok mesto poplatníkovi vyrubí rozhodnutím za príslušné zdaňovacie obdobie.
 2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti a až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
 3. Vyrubený poplatok je splatný v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni mestského úradu na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.
 4. Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín uhradí poplatník v hotovosti za skutočné odovzdané množstvo odpadu na zbernom dvore poverenému pracovníkovi mesta.

Odpustenie poplatku ( článok 6  VZN 10/2016 )

 1. Mesto na základe žiadosti poplatníka, odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval v mieste trvalého pobytu.  Doklad musí byť vystavený v príslušnom zdaňovacom období a z dokladu musí byť zrejmé od kedy a do kedy je poplatník mimo mesta ( alebo bude mimo mesta ). Poplatník si nárok  na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.                                                                                  
 2. Podklady, ktorými sa preukazuje skutočnosť podľa bodu l sú najmä: a) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, b) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení, c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo potvrdenie o výkone väzby, d) pracovná zmluva zo zahraničia, ak obdobie trvania pracovného pomeru je zhodné so zdaňovacím obdobím bez mzdových podmienok, e) potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, f) potvrdenie o štúdiu v zahraničí, g) doklad príslušného úradu o pobyte v zahraničí, h) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ch) potvrdenie o platení zálohovej dane podľa platnej legislatívy príslušného štátu za miestne dane a poplatky, i) potvrdenie o hlásení na prechodný pobyt mimo územia mesta vrátane potvrdenia o zaplatení poplatku za odpady v inej obci. V prípade, že doklad zo zahraničia nie je v štátnom jazyku, je potrebné k podkladu predložiť jeho preklad.
 3. Podklad k žiadosti nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
 4. Na výzvu správcu dane ( poplatku ) je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál podkladov.
 5. Úľavu nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý má nedoplatky voči mestu Kremnica.

Zníženie poplatku ( článok 7 VZN 10/2016)

1. Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži o 75 %, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta; to neplatí pre poplatníka, ktorý nemá na území mesta trvalý pobyt a má zároveň oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta.

2. Podklady, ktorými sa preukazuje skutočnosť podľa bodu 1, sú najmä:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta , vrátane dokladu, ktorý preukazuje jeho ubytovanie  ( vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva)
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej mimo mesta na základe živnostenského oprávnenia u zárobkovo-činných osôb  vrátane dokladu o ubytovaní v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva ) a potvrdenie, že tam platí poplatok za komunálny odpad,
c) potvrdenie o dennom štúdiu mimo mesta alebo potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia vrátane dokladu o ubytovaní  (potvrdenie o ubytovaní z internátu, nájomná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte),
d) potvrdenie o pobyte v sociálnom zariadení s týždenným pobytom. V prípade, že nájomná zmluva je na dobu neurčitú, je potrebné  priložiť doklad, že v danom zdaňovacom období je platná ( dodatok, potvrdenie od prenajímateľa).

 1. Podklad k žiadosti nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
 2. Na základe výzvy správcu dane ( poplatku ) je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál podkladov.
 3. Mesto zníži poplatok pre poplatníkov na počet miest pri poskytovaní reštauračných, kaviarenských alebo iných pohostinských služieb o 63 %.
 4. Mesto zníži poplatok pre poplatníka podľa čl. 1 ods. 2 písm. a) na nedostupných miestach o 50 % ročného poplatku prihláseného na trvalý alebo prechodný pobyt. Nedostupným miestom sa pre účely tohto nariadenia považujú nehnuteľnosti, ktoré sú vzdialené od prístupových komunikácií a nie je možné odtiaľ zvážať odpad  z kuka nádob, pričom sú pre nich na dostupných miestach určené zberné miesta.
  Konkrétne pre účely tohto nariadenia sa nedostupnými miestami rozumejú:
  – na Ulici Československej armády  dom č. 235/155, dom č. 267/64
  – na Dolnej ulici dom č. 102/76
  – na Ulici Rumunskej armády dom č. 1400/48
  – na Veterníckej ulici dom č. 945/89
  – na Galandovom majeri dom č. 930/3, dom č. 931/5
  – na Revolte dom č. 790/1, dom č. 1559/5, dom č. 1560/3
  – v Partizánskej doline dom č. 528/15.
 1. Úľavu nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý má nedoplatok voči mestu Kremnica (nedoplatok na poplatku a daniach).
 2. Úľavy na poplatku sa pre jednu osobu nekumulujú.
 3. Poplatník si nárok na zníženie uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.

Vrátenie poplatku

 1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti v zákonnej lehote.
 1. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je zánik poplatkovej povinnosti najmä z dôvodu zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu, užívania nehnuteľnosti, zánik prevádzky na území mesta.  Zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný preukázať dokladmi – doklad o zrušení pobytu v meste, doklad o zániku užívania nehnuteľnosti, doklad o zániku prevádzky v meste.
 1. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi pri znížení alebo odpustení poplatku je podanie žiadosti v zákonnej lehote, splnenie podmienok v článku 6 alebo v článku 7 tohto nariadenia.

Tlačivá na stiahnutie:

 odpady-oznamenie-vznik-zmena-2019-FO

Žiadosť o vrátenie poplatku 2019

Žiadosť o odpustenie, zníženie 2019

 

Zdieľať tento príspevok.