Poplatok za komunálne odpady – právnické osoby

Poplatok za komunálne odpady – právnické osoby

Právnické osoby – oznamovacia povinnosť

Podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:

  1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
    a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu ( ďalej len „ identifikačné údaje „ ): v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2  písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídla alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
    b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku.
  2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný  oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

[doc] Oznámenie PO – vznik, zmena 2019

[doc] Oznámenie PO – zánik 2019

Kubíková M., kancelária č. 3, tel. č. 045/6782740

Zdieľať tento príspevok.