Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 26. januára 2012

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 26. januára 2012

Uznesenie číslo 1/1201
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

Za: 9, neprítomní: Boldiš, Popová, Pračková, Privalinec

Uznesenie číslo 2/1201
vo veci návrhu VZN č. 1/2012 Vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 10. marca 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2012 Vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 10. marca 2012.

Za: 10, neprítomní: Popová, Pračková, Privalinec

Uznesenie číslo 3/1201
vo veci podania žaloby voči zhotoviteľovi stavby Viacúčelovej haly pohybovej rekreácie Kremnica – Skalka spoločnosti Euro – Building, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
podanie žaloby voči zhotoviteľovi stavby Viacúčelovej haly pohybovej rekreácie Kremnica – Skalka spoločnosti Euro – Building, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava vo veci uplatnenia nároku zo zodpovednosti za vady diela Viacúčelovej haly pohybovej rekreácie Kremnica – Skalka, predmetom ktorej bude návrh, aby súd zaviazal zhotoviteľa k odstráneniu vád diela.
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 06.02.2012.

Za: 11, neprítomní: Pračková, Privalinec

Uznesenie číslo 4/1201
vo veci určenia platu primátorky mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
plat primátorky mesta Kremnica pre rok 2012, t.j. 2,34 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011 podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Za: 12, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 5/1201
vo veci určenia maximálneho počtu žiakov v triede základnej školy od 01.09.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/u r č u j e
maximálny počet žiakov v triede základnej školy nasledovne:
1. 26 žiakov v triede 1. ročníka (pôvodne 22)
2. 28 žiakov v triede 2. – 4. ročníka (pôvodne 25)
3. 32 žiakov v triede 5. – 9. ročníka (pôvodne 28)
Z navrhovaných počtov sa bude vychádzať pri zápise detí do 1. ročníkov základných škôl s platnosťou od 01.09.2012.

B/p o v e r u j e
vedúcu oddelenia školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Kremnici oznámiť uznesenie riaditeľom škôl.
termín: do 30.01.2012.

Za: 9, proti: Boldiš, Zdržali sa: Miškóci, Vojtko, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 6/1201
vo veci voľby člena Komisie ZPOZ – Človek človeku

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Jozefa Valenta (pomocný technik a vodič na sobáše v exteriéroch mimo sobášnej siene MsÚ) za člena Komisie ZPOZ – Človek človeku.

Za: 12, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 7/1201
vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici
žiadateľovi – spoločnosti ADULANS, s.r.o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava z dôvodu, že uvedené priestory sú prenajaté na základe stále platnej nájomnej zmluvy.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť výsledok podľa bodu A/uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 28.02.2012.

Za: 12, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 8/1201
vo veci žiadosti o súhlas s umiestnením technológie pre bezdrôtový internet na streche budovy súp. č. 265/60, na ulici Československej armády v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/u d e ľ u j e
súhlas na umiestnenie technológie pre bezdrôtový internet na streche budovy súp. č. 265/60 na ulici Československej armády v Kremnici pre žiadateľa – spoločnosť HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:45321531 za nasledovných podmienok:
1. výška nájmu: 850 €/rok s tým, že prenajímateľ si vyhradzuje právo výšku nájomného každoročne upraviť vždy k 1. januáru kalendárneho roka počnúc 1. januárom 2013 o ročnú priemernú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejnených Eurostatom pre oblasť Európskej únie (EICP).
2. doba nájmu: nájom sa uzatvára na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 28.02.2012.

Za: 12, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 9/1201
vo veci žiadosti Mgr. Veroniky Ferenčíkovej, Ulica Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica a manžela Lukáša Ferenčíka, Horná Ves 103, 967 01 Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 97/1105 zo dňa 19. mája 2011

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 34611771-62/2011 zo dňa 16.10.2011 ako novovytvorená parcela číslo KN-C 1152/11 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 28 m² z pozemku parcelné číslo KN-E 2297/20 katastrálne územie Kremnica Mgr. Veronike Ferenčíkovej, miesto trvalého pobytu: Ulica Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica a manželovi Lukášovi Ferenčíkovi, miesto trvalého pobytu: Horná Ves 103, 967 01 Kremnica, za účelom realizácie prístavby zádveria k bytu č. 2 v bytovom dome 212/59, Ulica Československej armády, ktorého sú žiadatelia vlastníkmi, za celkovú cenu 200,76 €, stanovenú podľa znaleckého posudku č. 207/2011 zo dňa 06.11.2011, vypracovaného Ing. Ľudmilou Beczányiovou, znalcom z odboru stavebníctvo, za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je rovnaká ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa znaleckého posudku znalca Ing. Ľudmila Beczányiová číslo 207/2011 zo dňa 06.11.2011. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj pozemku žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15.03.2012.

Za: 12, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 10/1201
vo veci žiadosti Petra Pischa s manželkou Danielou, Nová dolina 766/63, 967 01 Kremnica o ukončenie nájmu pozemku dohodou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. 2010/01031 zo dňa 22. 06. 2010, ktorou bol nájomcom prenajatý pozemok časť parcelného čísla KN-C 2142/1 – ostatné plochy s výmerou 10 m² v katastrálnom území Kremnica, Petrovi Pischovi s manželkou Danielou, Nová dolina 766/63, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva, dohodou k 31. 01. 2012 za podmienky, že pozemok bude k tomuto dátumu vyprataný.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať ukončenie nájmu pozemku dohodou
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29.02.2012.

Za: 12, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 11/1201
vo veci zrušenia uznesenia mestského zastupiteľstva č. 171/0709 zo dňa 06. 09. 2007
k majetkovoprávnemu vysporiadaniu spoluvlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Kremnica vedených na liste vlastníctva 1041.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 171/0709 zo dňa 06. 09. 2007 k majetkovoprávnemu vysporiadaniu spoluvlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Kremnica vedených na liste vlastníctva č. 1041.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 12/1201
vo veci dopravného značenia v okolí križovatky Šášovské Podhradie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o priebehu riešenia dopravného značenia v okolí križovatky Šášovské Podhradie.

Za: 12, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 13/1201
vo veci verejného obstarávania projektovej dokumentácie: „Zechenterov dom Kremnica“.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o priebehu verejného obstarávania projektovej dokumentácie: „Zechenterov dom Kremnica“.

12, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 14/1201
vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 29.11.2011 do 18.01.2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

Za: 11, proti: Žabka, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 15/1201
vo veci správy o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za obdobie od 24.11.2011 do 15.01.2012, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta.

Za: 11, proti: Žabka, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 16/1201
vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4. štvrťrok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4. štvrťrok 2011.

Za: 11, proti: Žabka, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 17/1201
vo veci informácie o investičných akciách, ktoré by mohli byť predmetom financovania z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
informácie o investičných akciách, ktoré by mohli byť predmetom financovania z dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok podľa Prílohy č. 5 k zákonu č. 511/2011 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2012 z rozpočtu Ministerstva financií.

B/s c h v a ľ u j e
financovanie nasledovných akcií:
1. PD – Obnova Zechenterovho domu – 18.000 €
2. Radnica – reštaurátoská obnova okien na čelnej fasáde, sklenená stena,
reštaurátoské práce – 51.000 €
3. Radnica – reštaurovanie vestibulu – 2. etapa – 25.000 €
4. Rekonštrukcia schodov na faru na Štefánikovom námestí – 12.000 €
5. PD obnovy budovy Úradu práce – 25.0000 €
6. Poľovnícka reštaurácia a objekt knižnice – 30.000 €
7. Zechenterova záhrada – časť obnovy podľa PD – 114.500 €

C/o d p o r ú č a
1. aby v prípade, že niektoré z uvedených súm nebudú použité v plnej výške ušetrenú čiastku použiť na inú akciu podľa priorít
2. aby vo výberovej komisii pre uvedené akcie bol členom minimálne jeden poslanec MsZ.

Za: 12, neprítomný: Privalinec

Uznesenie číslo 18/1201
vo veci návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012.

Za: 13

Uznesenie číslo 19/1201
vo veci informácie o odovzdaní náučných chodníkov po stopách baníckej činnosti Kremnica – Kremnické Bane.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o plánovanom odovzdaní náučných chodníkov po stopách baníckej činnosti Kremnica – Kremnické Bane do starostlivosti Kremnickému baníckemu spolku.

Za: 13

Uznesenie číslo 20/1201
vo veci predloženej informácie ohľadom zlého stavu vzduchotechniky v priestoroch kuchyne Základnej školy na Angyalovej ulici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – ž i a d a
riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici predložiť písomnú informáciu, aké kroky zabezpečil v súvislosti s riešením nevyhovujúceho stavu vzduchotechniky v priestoroch kuchyne Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici spolu s návrhom riešenia uvedeného stavu ako aj s návrhom financovania odstránenia závad (vlastné finančné zdroje, iné zdroje – sponzorstvo a pod.)
zodpovedný: Mgr. Plankenbüchler
termín: 14.02.2012.

Za: 12, neprítomný: Vojtko

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Ing. Milan Žabka, člen návrhovej komisie
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.