Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 23. februára 2012

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 23. februára 2012

Uznesenie číslo 21/1202

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

Za: 7, neprítomní: Boldiš, Kirková, Miškóci, Pračková, Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 22/1202

vo veci návrhu VZN č. 2/2012 na určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a zriadené na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v roku 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2012 na určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a zriadené na území mesta mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v roku 2012.

Za: 8, neprítomní: Boldiš, Kirková, Miškóci, Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 23/1202

vo veci výberového konania na miesto vedúceho oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
odvolanie Ing. Jaroslava Valenta dočasne povereného vedením oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici ku dňu 31.03.2012.

B/ v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho technických služieb Mestského úradu v Kremnici.

Kvalifikačné predpoklady :
– ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou s technickým zameraním,
 najmenej 5 rokov praxe,
 prax v príslušnom odbore, alebo v samospráve vítaná
 prax v riadiacej funkcii minimálne 2 roky

Iné požiadavky :
– znalosť príslušnej legislatívy,
 bezúhonnosť,
 záujem o uvedenú prácu,
 osobnostné, manažérske a organizačné predpoklady,
 užívateľské zručnosti s PC /MS Office – Word, Excel, Internet/,
 vodičské oprávnenie skupiny B,
 vodičské oprávnenie skupiny C vítané.

Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia :
– prihláška do výberového konania,
 návrh koncepcie rozvoja oddelenia technických služieb,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt.

Uzávierka prihlášok je do 09.03.2012 do 12.00 hod.

Prihlášky posielajte v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu vedúceho OTS“ na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici.

C/p o v e r u j e
prednostu MsÚ zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania od 24.02.2012 do 09.03.2012 spôsobom uvedeným v §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

D/o d p o r ú č a
do výberovej komisie pre výber vedúceho oddelenia technických služieb Mestského úradu v Kremnici poslancov MsZ Ing. Milana Žabku a Vieru Mišíkovú.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 24/1202

vo veci výberového konania na miesto vedúceho oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
odvolanie Ing. Lenku Reichlovú, poverenú vedením oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke ku dňu 31.03.2012.

B/ v y h l a s u j e
výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme:
Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke.
Kvalifikačné predpoklady :
– ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
– práca v samospráve alebo v cestovnom ruchu výhodou,
 najmenej 5 rokov praxe,
 prax v riadiacej funkcii 2 roky

Iné požiadavky :
– znalosť príslušnej legislatívy,
 bezúhonnosť,
 záujem o uvedenú prácu,
 osobnostné, manažérske a organizačné predpoklady,
 užívateľské zručnosti s PC / MS Office – Word, Excel, Internet /,
 vodičské oprávnenie sk. B.

Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia :
– prihláška do výberového konania,
– návrh koncepcie rozvoja oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt.

Uzávierka prihlášok je do 05.03.2012 do 12.00 hod.

Prihlášky posielajte v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu vedúceho pre prevádzku zariadení na Skalke“ na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica.

Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici.

C/p o v e r u j e
prednostu MsÚ zabezpečiť zverejnenie vyhláseného výberového konania od 24.02.2012 do 05.03.2012 spôsobom uvedeným v §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

D/o d p o r ú č a
do výberovej komisie pre výber vedúceho oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke poslancov MsZ Ivana Petráša a Martina Varhaňovského.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 25/1202

vo veci posúdenia zámeru vybudovania biatlonovej strelnice na Skalke.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o posúdení zámeru vybudovania biatlonovej strelnice na Skalke poverenou pracovnou skupinou

B/s ú h l a s í
so zámerom vybudovania celoročnej biatlonovej strelnice na Skalke, za podmienky vypracovania „Zmluvy o spolupráci“ piatich zainteresovaných subjektov: Mesto Kremnica + MsL, MKL, TJ BS, SZB a SLA. V „Zmluve o spolupráci“ budú zadefinované všetky podmienky, práva a povinnosti všetkých zainteresovaných strán, vrátane práva veta pri odsúhlasení projektu každého zúčastneného subjektu. MKL, TJ BS a SLA požadujú vypracovať nezávislé štúdie (štúdiu, projekt) dobudovania areálu lyžiarskych bežeckých disciplín, vrátane umiestnenia biatlonovej strelnice na Skalke v katastrálnom území mesta Kremnica. Následne bude zmluva predložená na zasadnutie MsZ v Kremnici.

C/o d p o r ú č a
aby úkony ohľadom vypracovania zmluvy koordinoval právny zástupca mesta Kremnica.

Za: 8, zdržali sa: Kirková, Popová, Pračková, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 26/1202

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici žiadateľovi – spoločnosti CEKRAFT s.r.o., Košické Olšany 334, 044 42 Košické Olšany z dôvodu, že uvedené priestory sú prenajaté na základe stále platnej nájomnej zmluvy.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť výsledok podľa bodu A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.03.2012.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 27/1202

vo veci dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu čl. I. bod 2, zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorenej medzi Mestom Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica a MUDr. Zuzanou Prachárovou, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 383/14, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36643017 kde sa pôvodný text ruší a nahrádza sa textom nasledujúceho znenia:
Nebytový priestor pozostáva z dvoch miestností určených na vykonávanie zdravotníckych služieb spolu o výmere 29,90 m2. Súčasťou prenajatých priestorov je nasledujúci nábytok: Lôžko, 4 stoličky, 3 stoly, dres, písací stroj, vešiak, kôš – 2 ks, skriňa na materiál a oblečenie.
Prenajímateľ bude nájomcovi súčasne zabezpečovať poskytovanie dohodnutých služieb spojených s užívaním prenajatých nebytových priestorov a spoločných priestorov.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.03.2012.

Za: 10, neprítomní: Mišíková, Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 28/1202

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov za účelom využitia ako skladové priestory v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici žiadateľovi – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 37392051. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 8,30 EUR/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2011.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.03.2012.

Za: 10, neprítomní: Mišíková, Varhaňovský, Volková


Uznesenie číslo 29/1202

vo veci zmluvy o uzatvorení budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy podľa ustanovenia § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov so žiadateľkou – MUDr. Edita Barnová s.r.o., Veternícka ulica 111/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46429719. Zaviazaná strana uzatvorí s oprávnenou stranou zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov na nebytových priestorov nachádzajúci sa v budove súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici. Zaviazaná strana sa zaväzuje uzatvoriť s oprávnenou stranou zmluvu o nájme nebytových priestorov po získaní povolenia na vykonávanie činnosti oprávneného. Nájom bude stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 19,918 EUR/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2011.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.03.2012.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 30/1202

vo veci žiadosti Michala Janču, Matunákova ulica 380/8, 967 01 Kremnica, o majetkovoprávne usporiadanie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 914 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² v katastrálnom území Kremnica Michalovi Jančovi, Matunákova ulica 380/8, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou, za kúpnu cenu stanovenú minimálne vo výške znaleckého posudku, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku, vrátane nákladov za znalecký posudok.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2012.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 31/1202

vo veci žiadosti Vladimíra Kopkáša a manželky Edity, Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica, o majetkovoprávne usporiadanie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 1265/6 – záhrady s výmerou 362 m² v katastrálnom území Kremnica Vladimírovi Kopkášovi s manželkou Editou, Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku k rodinnému domu súpisné číslo 304, za kúpnu cenu stanovenú minimálne vo výške znaleckého posudku, za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku, vrátane nákladov za znalecký posudok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2012.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 32/1202

vo veci žiadosti Vladimíra Bahurinského, ml., Háj č. 1, 039 01 Turčianske Teplice o povolenie užívania pozemkov v katastrálnom území Čremošné.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov parcela číslo KN-C 586 – ostatné plochy s výmerou 1730 m² a parcela číslo KN-C 587/2 – trvalý trávny porast s výmerou 1392 m² (právna parcela KN-C 999) v katastrálnom území Čremošné Vladimírovi Bahurinskému, ml. Háj č. 1, Turčianske Teplice, za účelom včelárenia (umiestnenie včelstiev, chov včelích matiek), na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške 0,02 €/m², t. j. celkové ročné nájomné je 62,44 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2012.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 33/1202

vo veci ponuky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO: 31 755 194 na odpredaj prebytočného majetku štátu v katastrálnom území Kremnica zo dňa 13.02.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
ponuku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO: 31 755 194 na odpredaj prebytočného majetku štátu, v katastrálnom území Kremnica, zapísaného na liste vlastníctva č. 730, a to:
– dom drevený – banícky súpisné číslo 553, postavený na pozemku parcelné číslo KN-C 471
– pozemok parcelné číslo KN-C 471 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 406 m²,
– pozemok parcelné číslo KN-C 472 – ostatné plochy s výmerou 1242 m²,
– pozemok parcelné číslo KN-C 473 – ostatné plochy s výmerou 620 m²,
– pozemok parcelné číslo KN-C 474 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 168 m²,
– pozemok parcelné číslo KN-C 475 – ostatné plochy s výmerou 318 m².

B/n e s c h v a ľ u j e
odkúpenie prebytočného majetku štátu podľa ponuky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO: 31 755 194, zo dňa 13.02.2012.

C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu B/ predkladateľovi ponuky
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 29.02.2012.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 34/1202

vo veci zverejňovania daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2, písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
predložený zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 52 ods. 2, písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B/ s ch v a ľ u j e
zverejnenie predloženého zoznamu daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 52 ods. 2, písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovej stránke mesta Kremnica a v najbližšom čísle Kremnických novín.

C/ u k l a d á
mestskému úradu zverejniť predložený zoznam daňových dlžníkov podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2012.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 35 /1202

vo veci informácie ohľadom zlého stavu vzduchotechniky v priestoroch kuchyne Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu predloženú riaditeľom školy ohľadom zlého stavu vzduchotechniky, realizovaných prácach, výmene technologického zariadenia a návrhu opatrení v školskej jedálni v Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici.

B/s c h v a ľ u j e
finančnú čiastku vo výške 10.000 € na vzduchotechniku v školskej jedálni Základnej školy na Angylovej ulici v Kremnici.

C/p o v e r u j e
vedúcu oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít MsÚ v Kremnici navýšiť o uvedenú sumu rozpočet Školskej jedálne Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici pri 1. zmene rozpočtu mesta na rok 2012.

Za: 8, zdržali sa: Petráš, Popová, Pračková, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 36/1202

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0910 zo dňa 05.11.2009 za 4. štvrťrok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 05.11.2009 za 4. štvrťrok 2011.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 37/1202

vo veci správy o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2011, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník mestskej polície.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 38/1202

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2011.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 39/1202

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2011.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 40/1202

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2011.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 41/1202

vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2011.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 42/1202

vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 19.01.2012 do 20.02.2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

Za: 10, proti: Žabka, neprítomní: Varhaňovský, Volková

Uznesenie číslo 43/1202

vo veci úpravy rozpočtu oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – d e k l a r u j e,
že v prípade úspešného výberového konania na miesto vedúceho oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke odsúhlasí potrebné finančné prostriedky z rozpočtu mesta.

Za: 11, neprítomní: Varhaňovský, Volková

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Dušan Privalinec, člen návrhovej komisie
Mgr. Jana Brünnová, členka návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.