Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2012

Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2012

[pdf] Rozpočet 2012 vo formáte PDF

I. Bežný rozpočet

Položka

Bežné príjmy

Rozpočet

2012 v €

100

DAŇOVÉ PRÍMY

2 101 613

110

DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU

1 755 341

111003

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

1 755 341

120

DAŇ Z MAJETKU

173 292

121001

Daň z nehnuteľnosti – pozemky

47 966

121002

Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok

115 909

121003

Daň z nehnuteľnosti – byty

9 417

130

MIESTNE DANE A SLUŽBY

172 980

133

Dane za špecifické služby:

169 560

133001

za psa

6 640

133003

daň za nevýherné hracie prístroje

170

133004

daň za predajné automaty

130

133006

za ubytovanie

6 640

133012

za užívanie verejného priestranstva

3 320

133012

za užívanie verejného priestranstva – kremnický jarmok

2 000

133012

za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO

18 000

133012

Za užívanie verejného priestranstva – tržné

2 660

133013

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

130 000

134001

z úhrad za dobývací priestor

3 420

200

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

731 248

211

Dividendy

0

211003

Dividendy

0

212

PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA

561 042

212002

Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o.

385 000

212002

Nájom – ostatné pozemky

56 842

212003

Nájom budov, ostatných zariadení TS

2 320

212003

Nájom – za nebytové priestory – MsKS, Labyrint, ZŠ

2 750

212003

Nájom – za nebytové priestory, byty –  MsBP

109 260

212003

Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa

3 320

212003

Nájom – za nebytové priestory – Skalka

1 500

212004

Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení

50

220

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY

40 370

221004

Ostatné poplatky (správne)

36 510

222003

Za odchyt psov – MsPO

30

222003

Pokuty a penále – MsPO

3 500

222003

Pokuty v blokovom konaní – MsÚ

330

223

POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA

120 383

223001

Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase

500

223001

Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ

6 938

223001

Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny

300

223001

Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva

2 000

223001

Príjmy od poisťovní za LSPP

22 085

223001

Príjmy za obradné siene – ZPOZ

600

223001

Príjmy – mestské WC

660

223001

Prímy -zber skla

660

223001

Vstup Relax centrum Skalka

80 000

223001

Poplatky za služby ostatné

6 640

229

ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY

1 483

229005

Za znečisťovanie ovzdušia

1 483

240

ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV

300

242

Z účtov finančného hospodárenia

300

290

INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

7 670

292008

Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier

900

292012

Príjmy z dobropisov

6 640

292027

Príjmy za výrub stromov

130

310

TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

902 383

312001

Transf. z NÚP ( na podp.zamest.- menšie obec.služby)

0

312001

Dotácia – podľa uzn.vlády MF/016140/2011-422

0

312001

KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku

5 000

312001

MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov

1 800

312001

Zadržané rodinné prídavky

2 588

312001

Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ)

747 110

312001

Nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy,asist.,Enviroprojekt)

62 857

312001

Na stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi

3 608

312001

KÚŽP – transfer na životné prostredie

620

312001

KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad

280

312001

OÚ – dotácia na vojnové hroby

419

312001

MV SR  – transfer na vedenie matriky

8 747

312001

KÚŽP – dot. na vykon. povodňových zabezpeč. prác

0

311

Recyklačný fond – separovaný zber

1 084

311

Tuzemský grant na kult. rozvoj – sponzor

0

312001

Dotácia – Školský vzdelávací program

0

312001

Dotácia – Čitatelia 3. tisícročia  ZŠ Pavla Križku

4 000

312001

MP RR SR  – Rekonštrukcia MŠ- EU

0

312001

MP RV SR – Rekonštrukcia MŠ – ŠR

0

312001

MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ

11 628

312001

MP RR SR  – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠRP

1 368

312001

MP RR SR  – MsKS – EÚ

45 877

312001

MP RV SR – MsKS – ŠR

5 397

312001

MŽP SR – Rekultivácia Ovčín -EU

0

312001

MŽP SR – Rekultivácia Ovčín – ŠR

0

312001

MK SR – Premiestnenie sôch do Radnice

0

PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)

3 735 244

Ostatné – na kultúrne akcie mesta – sponzorské

0

Vlastné príjmy školských zariadení

50 449

Ostatné – pre školy a predšk. zariad.- sponzorské

0

SPOLU

3 785 693

VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU

679 380

610

Mzdy a platy

301 753

620

Poistné a príspevok do poisťovní

105 312

620

Odvody – poslanci

8 247

631

Cestovné náhrady

2 735

631001

Tuzemské

1 445

631002

Zahraničné

1 290

632

Energie, vodné, stočné a komunikácie

76 745

632001

Elektrická energia, para, plyn

47 932

632002

Vodné, stočné

4 928

632003

Telefón,fax

9 927

632003

Rozhlas a  televízia

956

632003

Kremnické noviny – poštovné

946

632003

Poštovné

7 372

632004

Internet

4 684

633

Materiál

41 457

633001

Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € )

7 401

633002

Výpočtová technika ( do 1 700 €  )

4 831

633003

Telekomunikačná technika

1 622

633004

Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii

805

633005

Tester na alkohol

0

633006

Kancelárske potreby a materiál

3 764

633006

Papier

1 998

633006

Čistiace potreby

1 736

633006

Tlačivá a tlačiarenské služby

873

633006

Materiál, náhradné diely, pracovné náradie

9 000

633006

Lieky

29

633006

Miestne a štátne symboly

165

633006

Smaltované tabuľky

70

633006

Stojan – vývesné plochy, informač. syst. – mapa mesta

1 445

633009

Knihy,časopisy, noviny, smernice

2 483

633013

Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE

2 415

633016

Reprezentačné

2 820

634

Dopravné

9 323

634001

PHM

4 190

634001

Mazivá, oleje

291

634002

Servis, oprava, pneumatiky

2 430

634003

Zákonné poistenie vozidiel

701

634003

Havarijné poistenie vozidiel

809

634004

Prepravné

320

634005

Poplatky – diaľničné, parkovné, technické

582

635

Rutinná a štandartná údržba

20 963

635002

Výpočtovej techniky

6 058

635003

Telekomunikačnej techniky

1 825

635004

Kancelárskych strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení

3 625

635006

Údržba budov

1 455

635006

Údržba a oprava autobusovej stanice

3 000

635006

Oprava a údržba objektov dotovaných EÚ

1 615

635009

Údržba softvéru

3 385

636

Nájomné za prenájom

70

636002

Uzamykateľné priečinky

70

637

Služby

82 246

637001

Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie

2 580

637002

Verejné obstarávanie – k novým projektom

0

637003

Propagácia a reklama ( web.stránka )

2 250

637003

Inzercia, novoročné pozdravy

446

637004

Revízie zariadení

165

637004

Tlmočnícka a prekladateľská činnosť

485

637004

Viazanie kníh

165

637004

Všeobecné služby / výroba kľúčov a  pečiatok, deratiz.

640

637005

Advokátske služby

7 488

637005

Geometrické plány

400

637006

Náhrady- lekárske prehliadky, pracovná zdravot.služba

2 910

637011

Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie

7 067

637012

Správne poplatky- notár

20

637014

Stravovanie

12 571

637015

Poistné majetku

5 172

637016

Prídel do sociálneho fondu

2 700

637023

Kolkové známky

970

637026

Odmeny poslancom MsZ, členom komisií

29 951

637027

Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody)

3 000

637035

DPH k istine – leasing – Berlingo

0

637035

Daň z obratu za prepravu – Herbolzheim z.r. 2010

0

637035

Daň z príjmov PO a zálohy na daň z príjmov

0

637036

Reprezentačné výdavky /cattering – služby/

2 820

642012

Odstupné

0

642015

Bežné transfery – nemocenské dávky

446

642002

Transf. nezisk. organiz. – šport

13 563

642002

Transf. nezisk. organiz.  – kultúra ( vrátane KG)

13 037

642002

Transf. nezisk. organiz.  – iné (sociálne)

2 193

642006

Príspevky mesta do člen. združení

1 736

651004

Splátka úrok vrátane DPH – leasing Berlingo

0

633006

Miestne referendum

0

OPORNÉ MÚRY

18 000

635006

Realizácia

15 000

637004

Projektová dokumentácia

3 000

FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ

4 200

637012

Poplatky a odvody

2 900

637005

Audítorské služby

1 300

MATRIKA

388

633006

Kvety, bežný materiál

388

TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

33 950

651002

Splácanie úrokov bankám

33 950

NAKLADANIE S ODPADMI

582

637004

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu

582

REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA  MŠ

0

637004

Publicita a informovanosť

0

REKONŠTRUKCIA  ZŠ ANGYALOVA

0

637004

Publicita a informovanosť

0

637005

Externý manažment projektu

0

637018

Vrátenie príjmov z min. rokov – rekonštrukcia ZŠ Angyalova

0

ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ

37 500

635006

Údržba budovy – rekonštrukcia strešnej krytiny

35 000

635006

Projektová dokumentácia

2 000

637005

Verejné obstarávanie

500

PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU

13 800

637005-1

Vypracovanie žiadosti o NFP

6 000

637005-2

Verejné obstarávanie

6 300

637005-3

Odborné stanovisko k zbernému dvoru

1 500

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

12 607

637002

Verejné obstarávanie

1 010

637005

Externý manažment

9 076

637005

Vypracovanie žiadosti o NFP

2 521

ÚDRŽBA  OBJEKTOV

16 500

635006

Oprava schodov domu smútku

15 000

635006

Oprava Stelly pred VUB

0

637005

Verejné obstarávanie k nadstavbe byt. domu Dolná 62/47

1 500

MESTSKÁ POLÍCIA

162 943

611

Mzdy a platy

89 270

620

Poistné a príspevok do poisťovní

31 200

631001

Cestovné náhrady

1 300

632

Energie, vodné, stočné a komunikácie

10 816

632001

Elektrická energia

3 700

632001

Teplo

3 700

632002

Vodné, stočné

450

632003

Telefón, fax

2 350

632003

Poštové služby

30

632004

Internet

586

633

Materiál

7 335

633001

Nábytok ( do 1700 € )

500

633002

Výpočtová technika ( do 1 700 €  )

500

633005

Výzbroj a technika

500

633006

Materiál, náhradné diely, pracov. náradie

300

633006

Kancelárske potreby a materiál

1 400

633006

Papier

30

633006

Čistiace potreby

350

633006

Tlačivá a tlačiarenské služby

180

633006

Lekárnička

30

633006

Zvieratá, krmivo, očkovanie

500

633006

Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa

0

633007

Špeciálny materiál  ( nákup vysielačov )

500

633009

Knihy, časopisy, noviny

30

633010

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

2 500

633011

Občerstvenie

15

634

Dopravné

7 536

634001

PHM

3 880

634001

Oleje, mazivá

70

634002

Servis, oprava, diaľničné známky

2 000

634002

Pneumatiky

600

634003

Zákonné poistenie

248

634003

Havarijné poistenie

688

634005

Diaľničné známky

50

635

Rutinná a štandardná údržba

1 310

635001

Nábytku a budovy

170

635002

Výpočtovej techniky

100

635003

Telekomunikačnej techniky

170

635005

Meracej a monitorovacej techniky

300

635005

Údržba PCO

480

635009

Ročný poplatok Centrála – program PC

90

637

Služby

13 817

637001

Účastnícky poplatok – školenia, kurzy

940

637004

Odvoz všetkých druhov odpadov

70

637004

Revízie a kontroly zariadení

170

637004

Všeobecné služby, odchyt psov

50

637006

Náhrady- lekárske prehliadky

150

637012

Poplatky a odvody

300

637014

Stravovanie

5 098

637015

Poistenie kamier, Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.

2 300

637016

Prídel do sociálneho fondu

1 139

637023

Kolkové známky

100

637027

Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK

3 500

637035

DPH k istine – leasing – Ford

0

642006

Bežný transfer na členské príspevky

68

642015

Bežné transfery – nemocenské dávky

291

651004

Splátka úroku vrátane DPH – leasing  Ford

0

653001

Manipulačné poplatky – leasing Ford

0

POŽIARNA OCHRANA

4 646

632

Telekomunikačné služby

165

632003

Telefón, fax

165

633

Materiál

1 275

633005

Špeciálny požiarny materiál

625

633010

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

650

634

Dopravné

1 222

634001

PHM

396

634002

Servis, údržba, opravy

355

634002

Náhradné diely na opravy, batérie

270

634003

Zákonné poistenie

165

634005

Poplatok za mýtne

36

637

Služby

1 984

637001

Školenia, kurzy

200

637002

Súťaže

902

637004

Revízie a kontroly zariadení

165

637027

Odmeny mimopracovného pomeru

717

MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

0

610

Mzdy a platy

0

620

Poistné a príspevok do poisťovní

0

633006

Všeobecný materiál, VPP

0

633010

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

0

633011

Občerstvenie

0

637014

Stravovanie

0

637015

Úrazové poistenie

0

637016

Prídel do sociálneho fondu

0

642015

Bežné transfery – nemocenské dávky

0

 

CESTOVNÝ RUCH

46 366

641001

Príspevok na činnosť

46 366

 

BÝVANIE – MsBP

122 960

641001

Príspevok na činnosť

122 960

 

ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba

37 755

625003

Soc. poisťovňa – úrazové poistenie

7

632001

Elektrická energia

320

632001

Teplo

1 096

632002

Vodné, stočné

165

632003

Telefón

285

633006

Všeobecný materiál

155

633006

Špeciálny zdravotný materiál

720

634002

Údržba sanitky

610

634002

STK sanitky, pneumatiky

970

634003

Zákonné poistenie

213

634003

Havarijné poistenie

595

634004

Prepravné za LSPP / sanitka /

8 400

635009

Licencie software, údržba

262

635004

Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov

97

636002

Nájom za plynové flaše

320

637004

Pranie LSPP, upratovanie

582

637006

Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť

22 085

637006

Zdravotná starostlivosť – Union

0

637027

Dohody o vykonaní práce

873

 

REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

31 166

632

Elektrická energia, voda a komunikácie

970

632001

Elektrická energia, v tom:

873

ĽAI. posiľovňa

873

632002

Vodné, stočné ĽAI, ŠKF

97

 

Mestská telocvičňa (a ĽAI)

20 570

611

Mzdy

0

620

Poistné a príspevok do poisťovní

39

632001

Elektrická energia

1 839

632001

Plyn

10 128

632002

Vodné, stočné

446

632003

Telefón

126

633004

Hasiace prístroje

0

633006

Čistiace potreby

291

633006

Materiál

1 000

634001

PHM

29

635006

Údržba telocvične a ĽAI

1 667

637001

Školenie

0

637004

Revízie zariadení

165

637014

Stravné

0

637016

Tvorba SF

0

637027

Dohoda o vykonaní práce

4 840

633006

Všeob.materiál–nákup detskej hojdačky-detské ihrisko

0

634001

Údržba tratí – PHM

5 791

637

Služby

3 835

637002

Športové akcie OŠKŠ

1 125

637002

Akcie pre lyžiarsku výuku detí

250

637002

Vyhlásenie najlepších športovcov

165

637027

Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“

485

637027

Mládežnícky parlament

200

637027

Dohody o vykonaní práce – športové podujatia

1 610

MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia

2 300

637002-137

Verejné obstarávanie – EU

0

637002-137

Verejné obstarávanie – ŠR

0

637002-137

Verejné obstarávanie – vlastné zdroje

0

637005-137

Externý manažment EÚ

1 938

637005-137

Externý manažment ŠR

228

637005-137

Externý manažment – vlastné zdroje

134

MV RR SR – Obnova MsKS

44 294

633001

Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ

24 442

633001

Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR

2 875

633001

Interiérové vybavenie – nábytok – vlastné zdroje

1 439

633002

Výpočtová technika – vlastné zdroje

157

633002

Výpočtová technika – ŠR

313

633002

Výpočtová technika – EÚ

2 660

633003

Telekomunikačná technika – vl. Zdroje

184

633003

Telekom. Technika – ŠR

364

633003

Telekom. Technika – EÚ

3 100

633004

Prevádzkové stroje – vl. Zdroje

878

633004

Prevádzk. stroje – ŠR

235

633004

Prevádzkové stroje – EÚ

1 996

633006

Všeob. materiál – vybavenie kuchyne

1 500

633013

Softver – vl. Zdroje

73

633013

Softvér – ŠR

142

633013

Softvér – EÚ

1 213

637002-075

Verejné obstarávanie – EÚ

0

637002-075

Verejné obstarávanie – ŠR

0

637002-075

Verejné obstarávanie – vlastné zdroje

0

637005-075

Externý manažment – EÚ

2 295

637005-075

Externý manažment – ŠR

270

637005-075

Externý manažment – vlastné zdroje

158

 

RADNICA

0

635006-082

Premiestnenie sôch do Radnice – MK SR

0

635006-082

Premiestnenie sôch do Radnice – vlastné zdroje

0

 

SPR. A ÚDRŽBA CIEST – PROTIPOVOD. OPATRENIA

0

635006

Odvedenie povrchových  vôd – Ul. Jula Horvátha

0

635006

Odvedenie povrchových  vôd – Ul. Sama Chalupku

0

 

ZPOZ

2 500

636001

Nájom hradný areál

250

633006

Vojnové hroby- vence

250

633006

Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli

2 000

 

OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

27 454

635006

Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ

419

636001

Nájom za priestory klubu Labyrint

2 240

637002

Kultúrne podujatia OŠKŠ

4 300

637002

Dobýjanie kremnického hradu, Cechové hody

5 791

637002

Kultúrne podujatia v kine

3 473

637002

Partnerské mestá – kultúrne podujatia

1 445

637002

Kultúrne leto

2 415

637002

Výročie mesta

1 000

637002

MDD

68

637002

Podujatia  – školské zariadenia 1

2 260

637002

Podujatia  – školské zariadenia 2

3 500

637002-72

Čerpanie grantu –  kultúr. podujatia Veľkonočné vajce

0

637004

Vojnové hroby – oprava pomníka v Dolnom parku

0

637026

Odmeny – kronika mesta

543

REKREÁCIA, KULTÚRA

970

637002

Kremnický jarmok

760

637027

Dohody o vykonaní práce

210

 

VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

9 750

632003

Príjem TV Markíza

2 490

633009

Vydávanie kremnických novín

7 260

637012

POPLATKY SOZA

884

 

ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi

2 865

632

Energie, voda , materiál

2 865

632001

Elektrická energia

2 318

632002

Vodné, stočné

194

632003

Telefón

76

633006

Všeobecný materiál

112

633016

Reprezentačné výdavky

165

637027

Odmeny mimo pracovného pomeru

0

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

40 826

610

Mzdy a platy

28 591

620

Poistné a príspevok do poisťovní

9 297

637014

Stravovanie

2 570

637015

Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti

56

637016

Príspevok do sociálneho fondu

242

637027

Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo

0

642015

Bežné transfery na nemocenské dávky

70

 

SOCIÁLNA POMOC OBČANOM

17 156

642026

Na dávku v hmotnej núdzi

1 154

642014

Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS

873

637006

Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález

136

637027

Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár

258

637004

Ekonomicky oprávnené náklady

13 735

642026

Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa

1 000

 

VEREJNÁ ZELEŇ stred. 583

75 630

610

Mzdy a platy

36 265

620

Poistné a príspevok do poisťovní

12 675

631001

Cestovné náhrady

40

632003

Telefóny

400

633006

Všeobecný materiál

2 260

633006

Sadbový materiál

2 000

633010

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

1 000

633011

Pitný režim

150

634001

PHM + oleje

2 900

636002

Nájomné za stroje a zariadenia

10 950

637001

Školenie, kurzy, semináre

200

637002

Súťaž, ocenenia

100

637004

Všeobecné služby

3 500

637006

Náhrady – preventívne prehliadky

140

637014

Stravné

2 150

637015

Poistné – zodpovednosť za škody

150

637016

SF

400

637027

Odmeny mimo pracovného pomeru

250

642015

Bežne transfery na nemocenské dávky

100

TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582

395 779

Výkon a správa

360 920

611

Mzdy a platy

124 152

620

Zákonné poistenie

43 391

631001

Cestovné náhrady

0

632

Energie, voda a komunikácie

14 365

632001

Elektrická energia

5 791

632001

Palivové drevo

1 901

632002

Vodné, stočné

3 473

632003

Telefón

2 907

632004

Internet

293

633

Materiál

17 297

633002

Výpočtová technika do 1700 €

485

633004

Prevádzkové stroje, prístroje, technika

640

633006

Všeobecný materiál

6 725

633006

Kancelárske potreby, paier

126

633006

Čistiace potreby

873

633006

Posypový materiál

1 998

633006

Technické plyny

582

633006

Pracovné náradie, pomôcky

485

633006

Lavičky a koše

2 609

633006

Recyklačný fond – kontajnery

2 318

633009

Knihy, časopisy, noviny

165

633011

Pitný režim

291

634

Dopravné

62 890

634001

PHM

31 993

634001

Oleje, mazivá

1 736

634002

Náhradné diely na opravy

5 781

634002

Servis, údržba dopravných prostriedkov

7 537

634002

Poplatky za STK, EK

805

634002

Pneumatiky, batérie

1 944

634003

Zákonné poistenie vozidiel

3 561

634003

Havárijné poistenie leasing  Man, Mitsubishi

2 959

634004

Odvoz surovín

737

634005

Karty, známky, poplatky

3 519

634006

Pracovné odevy, obuv a pomôcky

2 318

635

Rutinná a štandardná údržba

2 731

635004

Údržba prevádzkových strojov

582

635006

Údržba skládky

194

635006

Mestský rozhlas a VO

1 790

635006

Tržnica

165

635006

Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky

0

635006

Údržba miestnych komunikácii

0

636002

Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše )

446

636002

Nájomné prevádzkových strojov

0

637

Služby

95 648

637001

Školenia, kurzy, semináre

873

637004

Revízie zdvíhacích zariadení

446

637004

Všeobecné služby – deratizácia

446

637004

Zimná údržba – dodávateľsky

2 735

637004

Všeobecné služby – ostatné

320

637005

Špeciálne služby

165

637006

Náhrady preventívne prehliadky

97

637011

Rozbory vôd, plynov – skládka

5 219

637012

Zákonné poplatky za KO

64 398

637012

Poplatky a odvody

165

637014

Stravovanie

7 063

637016

Prídel do SF

931

637027

Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody )

2 900

637035

Daň z nehnuteľností

873

637035

DPH leasing  Man

4 911

637035

DPH leasing Mitsubishi

1 885

642015

Bežné transfery na nemocenské dávky

165

651004

Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man

929

651004

Splácanie úroku leasing  Mitsubishi

1 127

632001-2

Verejné osvetlenie

30 028

 

Cestná doprava – údržba komunikácií

4 831

635006

Oprava miestnych komunikácii – dodávateľsky

0

635006

Údržba miestnych komunikácii

4 831

 

ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE

129 136

610

Mzdy a platy

30 520

620

Poistné a príspevok do poisťovní

10 788

632001

Elektrická energia

34 232

632001

Palivové drevo

19 000

632002

Vodné, stočné

0

632003

Telefóny a poštovné

800

632004

Komunikačná infraštruktúra – Internet

93

633001

Interiérové vybavenie

1 000

633004

Prevádzkové stroje – nákup fukár na lístie

0

633006

Všeobecný materiál, chémia, prádlo

9 900

633010

Pracovné odevy, obuv a pomôcky

291

634001

PHM

1 875

634002

Servis, údržba, opravy

869

634003

Zákonné poistenie

144

634003

Havarijné poistenie, leasing

371

634005

Karty, známky, poplatky – dial.známka

50

635004

Údržba zariadení

500

635006

Údržba budov

5 000

637001

Školenia, kurzy, semináre

130

637003

Propagácia

500

637004

Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba

3 064

637011

Štúdie, expertízy, posudky

6 000

637012

Poplatky Slovgram, SOZA

70

637014

Stravné

2 318

637016

Tvorba SF

350

637027

Dohody

1 271

637035

DPH k istine leasing Suzuki SX4

0

651004

Splácanie úroku s DPH leasing  Suzuki SX4

0

653001

Manipulačný poplatok – leasing SUZUKI

0

635006

Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR

1 615

642005

Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva    

72 900

642005

Financovanie súkr. zariad. – eMKlub

165 334

642026

Strava a pomôcky v hmotnej núdzi

3 608

637006-014

Náhrady – zadržané rodinné prídavky

2 588

642026

BT – zdravotná starostlivosť

0

637020

Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku

0

Spolu mesto

2 218 332

 

PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

1 461 396

Prenesené kompetencie

747 110

Originálne kompetencie

495 007

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces

98 223

Nenormatívne finančné prostriedky

62 857

Čerpanie dotácie – Školský vzdelávací program

4 000

Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program

1 000

Vlastné príjmy školských zariadení

50 449

Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/

2 750

 

VÝDAVKY SPOLU

3 679 728

Výdavky mesta na  sponzorské akcie

0

Výdavky školských zariadení na sponzorské akcie

0

Saldo

105 965

PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA

Položka

Rozpočet

PRÍJMY

2012 v €

312001

Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ )

747 110

Na školstvo – originálne kompetencie

495 007

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces

98 223

Príspevok na vzdelávacie poukazy , asistenti,odchodné

42 857

Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku

20 000

Čerpanie dotácie   – Školský vzdelávací program

4 000

Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program

1 000

Vlastné príjmy školských zariadení

50 449

Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/

2 750

SPOLU

1 461 396

Položka

Rozpočet

VÝDAVKY

2012 v €

I. ZŠ Angyalova + ŠJ

532 037

610,620

Príspevok na mzdy

349 000

630

Príspevok na bežné výdavky

89 410

610,620

Príspevok na mzdy – ŠJ

24 238

630,640

Príspevok na bežné výdavky – ŠJ

0

630,640

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ

10 140

610,630

Príspevok na mzdy – ŠKD

27 876

640

Odchodné ŠKD

0

630,640

Príspevok na bežné výdavky – ŠKD

0

630,640

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces

1 523

610,630

Príspevok na VP, asistenti,odchodné,SZP

11 800

642014

Príspevok na cestovné

10 000

Čerpanie vlastných príjmov

5 300

Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/

2 750

II. ZŚ Križkova + ŠJ

410 650

610,620

Príspevok na mzdy

243 700

630

Príspevok na bežné výdavky

65 000

610,620

Príspevok na mzdy – ŠJ

24 238

630,640

Príspevok na bežné výdavky – ŠJ

0

630,640

Príspevok z mesta vých.- vzdel. Proces ŠJ

576

610,620

Príspevok na mzdy – ŠKD

28 668

640,000

Odchodné ŠKD

0

630,640

Príspevok na bežné výdavky – ŠKD

0

630,640

Príspevok z mesta vých.- vzdel. Proces ŠKD

10 358

610,630

Príspevok na VP, asistenti,odchodné,SZP

18 750

642014

Príspevok na cestovné

10 000

Čerpanie vlastných príjmov

4 360

Čerpanie dot. a spolufin. mesto – Škol. vzd. prog.

0

Projekt – Čitatelia 3. tisícročia

5 000

 

ZUŠ

197 406

610,620

Príspevok na mzdy

157 928

630

Príspevok na bežné výdavky

0

630

Odchodné

0

630

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces

23 738

Bežné výdavky – oprava strešnej krytiny

0

Vzdelávacie poukazy

1 540

Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy

14 200

MŠ Dolná + ŠJ spolu: 

261 767

Stredisko – Dolná ul. + ŠJ 

153 987

610,620

Príspevok na mzdy MŠ

97 000

610,620

Príspevok na mzdy ŠJ

13 222

630

Príspevok na bežné výdavky MŠ

0

630

Príspevok na bežné výdavky ŠJ

0

630

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ

18 359

Príspevok z mesta vých. -vzdel. proces ŠJ

8 122

Poukazy na výchovu a vzdelávanie

4 905

Čerpanie vlastných príjmov

12 379

Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ

107 780

610,620

Príspevok na mzdy MŚ

65 000

610,620

Príspevok na mzdy ŠJ

12 366

630

Príspevok na bežné výdavky MŠ

0

630

Príspevok na bežné výdavky ŠJ

0

630

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ

15 281

Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ

5 861

Poukazy na výchovu a vzdelávanie

2 862

Čerpanie vlastných príjmov

6 410

CVČ

59 536

610,620

Príspevok na mzdy

44 471

630

Príspevok na bežné výdavky

0

630

Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces

4 265

Vzdelávacie poukazy

3 000

Príjem z KŠÚ

1 800

Čerpanie vlastných príjmov

6 000

SPOLU

1 461 396

Saldo

0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

230

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

2 700

231

Predaj bytov FRB

2 700

233001

Príjem z predaja pozemkov

0

321

KAPITÁLOVÉ GRANTY

1 331 109

321

MŽP SR – Rekultivácia Ovčín

0

322001

MV RR SR – Rekonštrukcia MŠ

0

322001

MV RR SR – ZŠ Angyalova

0

322001

MV RR SR – Štefánikovo námestie

805 579

322001

Podpora separovaného zberu

0

322001

MV RR SR – MsKS

525 530

322001

MF SR – Obnova kultúrnych pamiatok

0

 

PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 )

1 333 809

700

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU

1 940

711001

Nákup pozemkov

0

712001

Nákup budov

0

713003

Rozšírenie kamerového systému – spolufinancovanie

1 940

OBNOVA MsKS 

5 630

713001

Kuchynská linka do MsKS

2 000

713002 – 075

Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne EU

3 085

713002 – 075

Obnova MsKS  – nákup laserovej tlačiarne ŠR

363

713002 – 075

Obnova MsKS  – nákup laserovej tlaćiarne- vlast. zdroje

182

TECHNICKÉ SLUŽBY

0

713004

Nákup – kotol na drevo – budova TS

0

714001

Nákup – osobné motor.voz. – Berlingo

0

MESTSKÁ  ZELEŇ

0

714004

Nákup dopravného prostriedku – Bonetti 4×4 s poliev. nadst.

0

REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

0

713004-139

Nákup kolotoča–detské ihrisko, rok 2012-lanová preliezačka

0

713004-2

Nákup čistiaceho stroja do mestskej telocvićne

0

717002

Nákup bezpečnostných sietí – Relax centrum Skalka

0

VÝSTAVBA

 

716

Prípravná a projektová dokumentácia

56 132

716

Prípravná dokumentácia nových stavieb-vl.zdroje

0

716 -143

 Proj. dokumen. – tribúna na futbal. Ihrisku – vlast. zdroje

0

716 -145

MF SR – proj.dok. – Zechenter.záhr – štúdia, det. ihrisko

4 000

716 -123

MF-SR proj.dok. –  Dolná brána a Barbakan zost.r.2010

0

716 -146

MF SR – Obn.kultúrnych pamiatok-Bellov dom zost.r.2010

0

716-112

Archeológia -Štefánikovo námestie -vlastné zdroje

0

716

ÚPN -Z Veterník-vlastné zdroje

0

716

ÚPN -Z Skalka- vlastné zdroje

0

716-071

ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje

24 280

716-137

Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie EÚ

718

716-137

Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie ŠR

84

716-137

Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie vlast.zdr.

50

716

Proj. dok. – rekonštrukcia námestia SNP

0

716-075

MsKS – pamiatkový prieskum – vlast. Zdr.

0

716 -145

MF SR-real..PD Zech.záhrada,detské ihrisko

0

716 -123

MF SR – projektová dok. ZŠ P. Križku

0

716 – 071

Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Kremnica – vlast. zdroje

0

716 – 071

Odvedenie povrch. vôd Rembiz – vl. zdroje

0

716

Projekt. dokument. – Zechenterov dom

25 000

716

Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/47

2 000

716

Proj.dokumentácia – verejné osvetlenie pri MsKS .

0

717

Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia

1 652 366

717002

Stavebné dozory – rekonštrukcie-vlast.zdroje

18 000

717001-129

ZŠ Angyalova – realiz. – práce navyše z vlastn.zdrojov

0

717002-132

MŠ Dolná – stavebný dozor – vlast.zdroje

0

717002-132

MŠ Dolná – realizácia – práce navyše z vlastn. zdrojov

0

717002-082

Obnova radnice – z MF SR 2009

0

717002- 082

Obnova radnice – z r. 2009 vlastné zdroje

0

717001-139

Detské ihrisko pod hradbami

0

717001-149

Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternícka

9 500

717001-137

 Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ

175 438

717001-137

 Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR

20 639

717001-137

Štefánikovo námestie – stav. práce – vlast.pr.

10 355

717002-137

Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ

530 355

717002-137

Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR

62 394

717002-137-1

Rekonštr. Štefánik.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufinanc.

31 267

717001-9155

Rekonštr. Štefánik. nám. – zasnežovanie vl. zdroje

0

717002-137-2

Rekonštr. Štefánik.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce naviac

0

717002-001

Obnova barokovej fontány – dotácia MF SR zost.r.2010

100 000

717002-001

Obnova barokovej fontány zost.r.2010, vlast. zdr.

1 134

717002 -130

Reštaurovanie kamen.plastiky – Nepomucký,Ul. Dolná

0

717002-082

Radnica – Reštaur. nových nálezov MF SR zost.2010

0

717002-082

Radnica – Reštaur. nových nálezov z r.2010 vlast.zdr.

0

717

Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia

717002-129

Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce EÚ

0

717002-129

Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stavebné práce ŠR

0

717002-129

Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav. práce,vlast.zdr.

0

717002-075

Realizácia -obnova MsKS –  dozor, EÚ

455 003

717002-075

Realizácia -obnova MsKS –  dozor, ŠR

53 530

717002-075-1

Realizácia -obnova MsKS – dozor,VZ -spolufinancovanie

43 941

717002-075-2

Realizácia -obnova MsKS –  dozor, VZ – práce naviac

0

717003-129

Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce, EÚ.

0

717003-129

Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce, ŠR

0

717003

Spolufinanc. výstavby 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroje

42 000

717003

Stav. Práce – verejné osvetlenie pri MsKS

0

717002

Betónové schodisko pri byt.dome Dolná 54

0

717003-129

Rekonštrukcia ZŠ Angyalova – stav.práce,vlastné zdroje

0

717002-153

Obnova pamätníka padlým v I.Svet.vojne – vlast.zdroje

0

717001-150

Odvedenie povrch. vôd na ulici J.Horvátha 903-vlast.zdroje

0

717001-152

Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast.zdroje

7 220

717001-151

Odvedenie povrch. vôd na ulici S.Chalupku – vlast.zdroje

0

717002-082

MF SR – Radnica – omietky,sochy,schodisko, r.2011

91 590

717001

Podpora separovaného zberu

0

713 004

Nákup prevádzkových strojov ŚJ Angyalova

0

717 002

Rekonštrukcia a modernizácia ŠJ Angyalova

0

 

VÝDAVKY SPOLU

1 716 068

Saldo

-382 259

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy finančných operácií

453

Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ).

195 590

454001

Prevod prostriedkov z rezervného fondu

230 000

454-2

Prevod prostr. z peňaž. fondov účelový – nevyč. úver

0

513002

Bank. úver – spolufinancovanie-práce navyše z vl. zdrojov

0

513002

Bank. úver   – Štef. Nám., MsKS

81 197

PRIJMY SPOLU

506 787

Položka

Rozpočet

Splácanie tuzemskej istiny 

2012 v €

821005-2

Z bankových úverov dlhodobých ( 209 620  € )

0

821005-1

Z bankových úverov dlhodobých  (  829 848 € )

55 606

821005-3

Z bankových úverov dlhodobých  (  400 000 € )

26 966

821004-1

Z bankového úveru: Skládka odpadov K.Bane

0

821004-2

Z bankového úveru: Obnova MŠ Kremnica

0

821005-4

Z bankového úveru: Štefán. Nám., MsKS

4 511

824-3

Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi

9 423

824-2

Leasing motorového vozidla TS – Man

24 557

824

Leasing pracovnej plošiny

0

824-4

Leasing motorového vozidla Skalka

0

824-2

Leasing motorového vozidla OŠK Š – Berlingo

0

824-2

Leasing motorového vozidla MsPO –  Ford

0

VÝDAVKY SPOLU

121 063

Saldo

385 724

 

Zdieľať tento príspevok.