Zápisnica 01/2012 zo zasadnutia Komisie ZPOZ zo dňa 21. 03. 2012

Zápisnica 01/2012 zo zasadnutia Komisie ZPOZ zo dňa 21. 03. 2012

P r í t o m n í: Ing. Klára Popová, Viera Mišíková, Dušan Privalinec, Valéria Bulíčková, Ľubica Négerová
Začiatok zasadnutia: 16.30 h
Ukončenie zasadnutia: 18.30 h
Sekretárka: Ľubica Négerová

P r o g r a m :
l. Otvorenie
2. Cintorínsky poriadok, úpravy na cintoríne
3. Zmeny v Komisii ZPOZ
4. Členstvo v Združení ZPOZ Človek-človeku v SR
5. Sobáše v exteriéry
6. Rôzne
7. Záver

1. Zasadnutie Komisie ZPOZ zahájila predsedníčka – p. Ing. Klára Popová, ktorá privítala všetkých jej prítomných členov. Skonštatovala, že komisia je uznášania schopná, oboznámila prítomných s programom zasadnutia a pristúpila k prerokovávaniu prvého bodu programu.

2. Cintorínsky poriadok
Členovia komisie sa vopred mali možnosť oboznámiť so Zmluvou o správe mestského cintorína v Kremnici z roku 2002, ktorá bola uzatvorená medzi Mestom Kremnica a správcom cintorína – firmou T.B.S. servis – služby, spol s r. o Kremnica, ktorá už nevyhovuje.

U z n e s e n i e :
• aktualizovať cintorínsky poriadok, zosúladiť s platnými právnymi predpismi a predložiť na pripomienkovanie MsZ v termíne:
• MsÚ nech zistí a porovná, aké cintorínske zmluvy majú iné mestá
• prehodnotiť cintorínsku zmluvu a predložiť na rokovanie MsZ
• určiť zodpovednú osobu za prevádzku cintorína

Na cintoríne navrhujeme nasledovné úpravy:
• zlepšiť označenie cintorína
• zabezpečiť osvetlenie
• zabezpečiť pravidelné odpratávanie komunálneho odpadu (hlavne v období Vianoc, Veľkej noci a Sviatku Všetkých svätých), v prípade potreby pridať ešte 1 kontajter k tzv. „Starej márnici“
• opraviť lavičky
• navrhnúť riešenie rozšíreného parkovania pri dome smútku(aby sme získali cca 10 nových parkovacích miest)
• upraviť prístupovú cestu k cintorínu a brány (hlavný aj dolný vstup)
• upraviť vstup (býva často blatistý) a bráničku pri „Starej márnici“ Termín: 31. 07. 2012
• preveriť „čiernu skládku“ nad cintorínom smerom na Veterník (pri starom Veterníckom cintoríne Termín: ihneď
• zabezpečiť minimálne 1-x ročne hygienický náter vo WC (pre verejnosť a pri „prípravke“) Termín: ihneď
• pripraviť návrh rozpočtu na opravu cintorínskeho oporného múru nad štátnou cestou pre realizáciu v roku 2013 Termín: 31. 07. 2012 Zodpovedný: prednosta Msú

3. Zmeny v Komisii ZPOZ

Marián Vojtko sa písomne vzdal členstva v Komisii ZPOZ od 01. 04. 2012 (viď príloha). Na najbližšom zasadnutí MsZ požiadame o doplnenie členov komisie ZPOZ:
– Mgr. Viera Krásna, rod. Borgulová (pôvodná členka sa administratívnou chybou neprepísala v roku 2010 do návrhu členov komisie pre nasledovné volebné obdobie)
– Zuzana Lancková – nová členka, sekretárka MsÚ
– Lucia Abrahámová – nová členka, referenta na MsÚ
– Marián Rurik – nový člen, hráč na gitaru, klávesy

4. Členstvo v Združení ZPOZ – Človek človeku
Navrhujeme ukončiť členstvo v Združení ZPOZ a ušetrené peniaze na úhradu členského v Združení (cca 180,- €/1rok) presunúť na takú položku, aby sme mohli investovať do vylepšenia sobášnej miestnosti (stôl, stoličky, dekoračný materiál).

5. Sobáše v exteriéry a zabezpečenie ozvučenia
Sobáš je štátny akt – vyplýva zo zákona, a preto má prednosť pred inými aktivitami mesta. Žiadame, aby bolo zabezpečené ozvučenie počas sobášneho aktu v exteriéry a v radnej sieni. Doporučujeme riešiť zastupiteľnosť p. R. Rotha.

6. R ô z n e
Členovia komisie sa oboznámili s harmonogramom sobášov v exteriéry a v radnej sieni na tento rok. V mesiacoch 04 – 09 je zatiaľ nahlásených 12 obradov, ktoré potrebujeme vopred zabezpečiť sobášiacim poslancom, technikom aj účinkujúcimi, nakoľko sa v tomto období budú čerpať aj letné dovolenky. Z dôvodu veľkého záujmu o takéto obrady navrhujeme, aby v MsZ bolo schválené, že sobášnym dňom bude okrem piatku, každá párna sobota, ak tento deň nie je štátnym sviatkom (v takomto režime pracuje napr. mesto B. Bystrica a Brezno). Dôvodom je tá skutočnosť, že v 1 deň môžeme pripraviť na tom istom mieste 2-3 sobáše a za menších finančných nákladov (úspora hlavne na dopravu – prevoz materiálu a účinkujúcich), ako každý týždeň chystať v tom istom areály ďalší obrad. V súčasnosti máme schválené za sobášne dni: piatok od 09.00 – 17.00 h a sobota od 13.00 – 17.00h. V sobotu sa uskutočňujú aj samostatné uvítania detí do života, prijatia maturantov pri ich stretnutiach, prijatia vojakov z bývalých kasární, prípadne jubilejné sobáše a podobne.

7. Z á v e r
Keďže program komisie bol vyčerpaný, predsedníčka Komisie ZPOZ poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

V Kremnici, dňa 22. 03. 2012

Ing. Klára Popová, predseda komisie ZPOZ
Zapísala: Ľubica NÉGEROVÁ, sekretárka komisie

Zdieľať tento príspevok.