Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 22. marca 2012

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 22. marca 2012

Uznesenie číslo 44/1203

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.
za: 8, neprítomní: Boldiš, Mišíková, Miškóci, Vojtko, Volková

Uznesenie číslo 45/1203

vo veci návrhu na zrušenie VZN č. 10/1998 Pravidlá osobitného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku mesta vo vlastníctve mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
VZN č. 10/1998 Pravidlá osobitného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku mesta vo vlastníctve mesta Kremnica.

za: 8, neprítomní: Boldiš, Mišíková, Miškóci, Vojtko, Volková

Uznesenie číslo 46/1203

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2012 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2012 pre oblasť kultúra v celkovej výške 11.306 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 10.916 € nasledovne:
a) OZ Bašta Musica 865 €
b) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 9.000 €
c) Miestny odbor Matice slovenskej 20 €
d) Miestny odbor Matice slovenskej 15 €
e) Miestny odbor Matice slovenskej 16 €
f) Knižnica Jána Kollára 200 €
g) Divadlo Kusy cukru 300 €
h) OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ 500 €

2. z Fondu kultúry vo výške 390 € nasledovne:
a) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 140 €
b) ZO Slovenský zväz telesne postihnutých 50 €
c) Knižnica Jána Kollára 200 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.04. 2012.
za: 8, neprítomní: Boldiš, Mišíková, Miškóci, Vojtko, Volková

Uznesenie číslo 47/1203

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2012 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2012 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 8.523,98 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 4.193 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 2.945 €
b) OZ SKIKLUB 283 €
c) Športový klub futbalu 965 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 3.580,98 €
a) Mestský klub lyžiarov 1.750 €
b) Športový klub futbalu 700 €
c) Športový klub futbalu 225 €
d) TJ Kremnica – Kolkársky oddiel 421 €
e) TJ Kremnica 484,98 €

3. z Fondu športových podujatí vo výške 500 €
a) Mestský klub lyžiarov 500 €

4. z Fondu športu vo výške 250 €
a)TJ Kremnica – Stolnotenisový oddiel 250 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.04.2012.
za: 9, neprítomní: Boldiš, Mišíková, Vojtko, Volková

Uznesenie číslo 48/1203

vo veci žiadosti Stavebného bytového družstva, Pod Donátom 3, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve SBD Žiar nad Hronom v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 35302551-96/2010 zo dňa 19. 10. 2010 ako diel 1 s výmerou 17 m² z pozemku parcela č. KN-E 2651, ktorý sa stáva súčasťou parcely č. KN-C 874/1 – ostatné plochy v katastrálnom území Kremnica Stavebnému bytovému družstvu, Pod Donátom 3, 9645 01 Žiar nad Hronom, IČO: 00176192 za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k prevádzkovej budove súp. č. 116 na Veterníckej ulici v Kremnici, za kúpnu cenu minimálne vo výške znaleckého posudku a za podmienky predloženia znaleckého posudku a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2012.
za: 9, neprítomní: Boldiš, Mišíková, Vojtko, Volková

Uznesenie číslo 49/1203

vo veci žiadostí Mgr. art. Jana Jandu, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica, Mgr.art. Evy Škandíkovej, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica a Akad. soch. Ivana Škandíka s manželkou Eleonórou, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica a žiadostí Milana Sedláčka, Zliechovská 422, 018 64 Košeca a Richarda Pace, Nová dolina 786/40, 967 01 Kremnica s manželkou Vieroslavou, Ulica Ľudovíta Štúra 680/9, 967 01 Kremnica o majetkovoprávne usporiadanie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parcely číslo KN-C 2192/1 – zastavané plochy a nádvoria (právna parcela KN-E 2599/2) v katastrálnom území Kremnica v línii vlastníctva nehnuteľností žiadateľov nasledovne:
• s výmerou cca 65 m² spoluvlastníkom rodinného domu súp. č. 679: Mgr. art. Janovi Jandovi, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica, Mgr. art. Eve Škandíkovej, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica a Akad. soch. Ivanovi Škandíkovi s manželkou Eleonórou, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica , každému spoluvlastníkovi v 1/3
• s výmerou cca 14 m² spoluvlastníkom rodinného domu súp. č. 680: Milanovi Sedláčkovi, Zliechovská 422, 018 64 Košeca a Richardovi Pace, Nová dolina 786/40, 967 01 Kremnica s manželkou Vieroslavou, Ulica Ľudovíta Štúra 680/9, 967 01 Kremnica , každému spoluvlastníkovi v 1/2
za kúpnu cenu stanovenú minimálne vo výške znaleckého posudku a za podmienky predloženia geometrického plánu a znaleckého posudku a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2012.
za: 9, neprítomní: Boldiš, Mišíková, Vojtko, Volková

Uznesenie číslo 51/1203

vo veci ukončenia nájmu pozemkov v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od spoločnosti ELBA, a. s., IČO: 31 615 651, Ulica Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu pozemkov podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2010/00975 zo dňa 20.05.2010 uzavretej medzi spoločnosťou ELBA, a.s., Kremnica ako prenajímateľom a mestom Kremnica ako nájomcom dohodou k 31.03.2012.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť dohodu o ukončení prenájmu pozemku so spoločnosťou ELBA a. s. Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2012.
za: 10, zdržala sa Mišíková, neprítomní: Vojtko, Volková

Uznesenie číslo 52/1203

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2011 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 2. polrok 2011 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.
za: 10, proti: Mišíková, neprítomní: Vojtko, Volková

Uznesenie číslo 53 /1203

vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 21.02.2012 do 19.03.2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
za: 10, proti: Žabka, neprítomní: Vojtko, Volková

Uznesenie číslo 54 /1203

vo veci odvolania Norberta Boldiša z členstva komisie a z funkcie predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Norberta Boldiša z členstva komisie a z funkcie predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
za: 12, neprítomný: Vojtko

Uznesenie číslo 55/1203

vo veci voľby Ing. Milana Žabku za člena komisie a do funkcie predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ing. Milana Žabku za člena a do funkcie predsedu komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov.
za: 12, neprítomný: Vojtko

Uznesenie číslo 56/1203

vo veci výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia technických služieb MsÚ v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
výsledok výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia technických služieb MsÚ v Kremnici.
za: 12, neprítomný: Vojtko

Uznesenie číslo 57/1203

vo veci výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
výsledok výberového konania na obsadenie miesta vedúceho oddelenia pre prevádzku zariadení na Skalke.
za: 12, neprítomný: Vojtko

Uznesenie číslo 58/1203

vo veci riešenia pokračovania poskytovania sociálnych služieb v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
Skutkový stav finančnej situácie Charitného domu Útočište so zreteľom na ponuku Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica.

B/u k l a d á
mestskému úradu vypracovať ekonomicko-finančnú analýzu zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, kde by sa poskytovali sociálne služby a denný stacionár, zriaďovateľom ktorých by bolo mesto Kremnica a predložiť na zasadnutie ekonomickej komisie dňa 02.apríla 2012
– pre objektívne posúdenie výhodnosti takéhoto zariadenia pripraviť podrobnú ekonomickú analýzu so zhodnotením vstupných nákladov na zriadenie takéhoto zariadenia v priestoroch bývalej Nemocnice v zmysle vyjadrenia RKC Biskupstvo BB č. 93/2012
– z analýzy vypracovať výstup s počtom klientov a druhom poskytovaných služieb, pri ktorých bude toto zariadenie rentabilné a prevádzka nebola stratová a to aj s ohľadom na finančnú spoluúčasť štátu a v zmysle novely zákona o sociálnych službách
– v prípade stratového výsledku analýzy, ktorý predpokladáme, spracovať varianty na dofinancovanie finančného deficitu a uvažovať aj s variantou úpravy platieb od klientov, to znamená prípadné navýšenie platieb
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 02.04.2012.
za: 12, neprítomný: Vojtko

Uznesenie číslo 59/1203

vo veci postupu vypracovania Komunitného plánu sociálnych služieb v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/u k l a d á,
aby obsahovú, vecnú a formálnu stránku pripravovaného komunitného plánu pripomienkovali príslušní zodpovední zamestnanci mesta Kremnica a organizácie zriadené mestom Kremnica.

B/ž i a d a
takto prepracovaný, odkonzultovaný, odsúhlasený návrh komunitného plánu predložiť na zasadnutie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky v termíne do 26.04.2012
zodpovedný: Mgr. Kríž.
za: 12, neprítomný: Vojtko

Uznesenie číslo 60/1203

vo veci zmeny termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu termínu konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici z dňa 19.04.2012 na deň 18.04.2012.
za: 12, neprítomný: Vojtko

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu

Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie
Mgr. Jana Brünnová, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.