Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. apríla 2012

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. apríla 2012

Uznesenie číslo 61/1204

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 62/1204

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2011 k 31.12.2011

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2011 k 31.12.2011 nasledovne:
bežný rozpočet: príjmy: 3 889 110 € ,t.j.99,12 %
výdavky: 3 619 254 € ,t.j.95,35 %
saldo: 269 856 €
kapitálový rozpočet: príjmy: 1 716 862 € ,t.j.99,69 %
výdavky: 1 093 324 € ,t.j.81,08 %
saldo: 623 538 €
finančné operácie: príjmy: 599 702 € ,t.j.100,00%
výdavky: 896 776 € ,t.j.100,01%
saldo: – 297 074 €

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 63/1204

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 31.12.2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 31.12.2011.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 64/1204

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra k 31.12.2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra k 31.12.2011.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 65/1204

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2011.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 66/1204

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2011.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 67/1204

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra za rok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra za rok 2011.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 68/1204

vo veci Záverečného účtu – výročnej správy mesta Kremnica za rok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2011 zo dňa 04.04.2012 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu – výročnej správy mesta Kremnica za rok 2011.

B/s c h v a ľ u j e
Záverečný účet – výročnú správu mesta Kremnica za rok 2011 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2011 bez výhrad.

PREZENTÁCIA:9
ZA:9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 69/1204

vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku za rok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. záverečný účet Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2011 v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra
2. zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 178,97 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3. výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 3 459,53 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

PREZENTÁCIA:9
ZA:9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 70/1204

vo veci záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. predložený záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2011 v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra
2. zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 73,10 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3. výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 993,04 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

PREZENTÁCIA:10
ZA:9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:1 (Ing. Janka Volková)

Uznesenie číslo 71/1204

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012 – na zverejnenie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012 – na zverejnenie nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 759 955 €
výdavky: 3 722 398 €
saldo: 37 557 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 602 141 €
výdavky: 2 114 779 €
saldo: – 512 638 €
Finančné operácie: príjmy: 677 516 €
výdavky: 121 063 €
saldo: 556 453 €

PREZENTÁCIA:10
ZA:10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 72/1204

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2012
s príjmami: hlavná činnosť: 164 051 €
s výdavkami: hlavná činnosť: 164 051 €
saldo: hlavná činnosť: 0 €

PREZENTÁCIA:10
ZA:10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 73/1204

vo veci návrhu na začatie procesu riešenia koncepcie školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
návrh na riešenie koncepcie školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

B/p o v e r u j e
vedúcu oddelenia školstva, kultúry a športu prípravou podkladov na riešenie koncepcie školstva.

PREZENTÁCIA:10
ZA:10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 74/1204

vo veci zapožičania čestného názvu školy „Základná škola Pavla Križku“ Základnej škole, Ul. Pavla Križku 392/8 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Základnej školy, Ul. Pavla Kižku 392/8 v Kremnici o udelenie čestného názvu školy „Základná škola Pavla Križku“ pri príležitosti 110. Výročia úmrtia tejto významnej osobnosti kremnickej minulosti.

B/p o v e r u j e
riaditeľku školy Ing. Mgr. Máriu Slašťanovú vypracovaním podkladov podľa Smernice MŠ SR č. 1951/1999-sekr.o zapožičiavaní čestných názvov štátnym a súkromným školám a školským zariadeniam.

PREZENTÁCIA:10
ZA:10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 75/1204

vo veci doplnenia členov Komisie ZPOZ – Človek človeku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/o d v o l á v a
Mariána Vojtka člena Komisie ZPOZ – Človek človeku.

B/v o l í
Mgr. Vieru Krásnu, Zuzanu Lanckovú, Luciu Abrahámovú a Mariána Rurika za členov Komisie ZPOZ – Človek človeku.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 76/1204

vo veci žiadosti spoločnosti Skalka aréna s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 212 739 o dlhodobý prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica – stredisko Skalka za účelom vybudovania centrálneho parkoviska.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť spoločnosti Skalka aréna, s. r. o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44212739 zo dňa 14. 02. 2012 o dlhodobý prenájom pozemkov parcelné čísla:
– KN-C 3255/1 – lesné pozemky s výmerou 13414 m²
– KN-C 3257 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 441 m²
– KN-C 3258 – lesné pozemky s výmerou 1738 m²
– KN-C 3395/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3961 m²
v katastrálnom území Kremnica – stredisko Skalka za účelom vybudovania centrálneho parkoviska a predloženú „Overovacia štúdia riešenia statickej dopravy Kremnica – Skalka“

B/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov:
– časť parcelného číslo KN-C 3255/1 – lesné pozemky s výmerou cca 5414 m²,
– parcelné číslo KN-C 3257 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 441 m²,
– parcelné číslo KN-C 3258 – lesné pozemky s výmerou 1738 m²,
– parcelné číslo KN-C 3395/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3961 m²,
v katastrálnom území Kremnica – stredisko Skalka, t. j. pozemky s celkovou výmerou cca 11554 m² spoločnosti Skalka aréna s.r.o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44212 39 za účelom vybudovania centrálneho parkoviska, na dobu určitú 3 roky, za nájomné stanovené dohodou vo výške 3 €/m2/rok, ktoré bude uhradené vopred za celú dobu nájmu, za podmienky získania finančných prostriedkov na vybudovanie centrálneho parkoviska z euro fondov

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A,B/ žiadateľovi a konať vo veci prípravy a uzavretia nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín:31.05. 2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:3 (Ivan Petráš, Ing. Milan Žabka, Mgr. Lujza Pračková)
ZDRŽAL SA:1( Ing. Beata Kirková)

Uznesenie číslo 77/1204

vo veci žiadosti občianskeho združenia SOS Kremnica, Štefánikovo námestie 11/21, 967 01 Kremnica, IČO: 37 823 671 o darovanie torza prícestného lampového stĺpu tzv. Wetterkreuzu a stanoviska Národnej banky Slovenska, Múzea mincí a medailí k ponuke mesta na odpredaj fragmetnu tzv. Wetterkreuzu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
darovanie torza prícestného lampového stĺpu tzv. Wetterkreuzu, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1240, Národnej banke Slovenska, Múzeu mincí a medailí, Štefánikovo námestie 11/21, 967 01 Kremnica

B/u k l a d á
mestskému úradu:
1.OEaPA oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a konať vo veci uzatvorenia darovacej zmluvy. Do darovacej zmluvy uviesť, že podľa § 28 ods. 2 písm. c) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný oznámiť zmluvnej strane v prípade prevodu vlastníctva, že na národnú kultúrnu pamiatku sa vzťahuje režim ochrany podľa uvedeného zákona
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2012
2. OVaŽP podľa § 28 ods. 3, písm. c) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici do 30 dní od podpisu darovacej zmluvy uskutočnenú zmenu vlastníctva národnej kultúrnej pamiatky.
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: podľa textu.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 78/1204

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e

vyradenie
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 8/2011 zo dňa 27. 12. 2011, t.j. motocykel Babeta v obstarávacej cene 103,07 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 4/2011 zo dňa 18. 11. 2011 a návrhu na vyradenie č. 7/2011 zo dňa 27. 12. 2011, t.j. 15 položiek – tlačiareň, kancelárska stolička, rádio, kreslá, diktafón monitor, rádiostanice HOFFER, USB kľúč, kotúčová rezačka, konvektor, hasiaci prístroj, mikrovlnná rúra spolu v obstarávacej cene 1.122,71 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 5/2011 zo dňa 18. 11. 2011, t.j. 11 položiek – skrinky, tlačiareň, zásobníky na mydlo, záclona záložný zdroj, stolík, stoličky stroje spolu v obstarávacej cene 178,16 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu, položku motocykel Babeta odpredajom

2. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 18. 11. 2011, t.j. podkopové zariadenie a kontajner ABC spolu v obstarávacej cene 2.434,77 € ,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov na vyradenie č. 2/2011 a 3/2011 zo dňa 18. 11. 2011, t.j. 12 položiek – 2 radlice, vstupné brány, kontajnery, rebrík skriňa, stôl, pätice sadové, smetné koše, svetelné reťaze spolu v obstarávacej cene 3.430,11 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu, položku podkopové zariadenie ponúknuť na odpredaj

3. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Hasičská zbrojnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 09. 11. 2011, t.j. 4 položky – 2x pneumatiky a 2x hadice spolu v obstarávacej cene 291,52 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2011 zo dňa 09. 11. 2011, t.j. 2 položky – plechové šatníky spolu v obstarávacej cene 21,04 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

4. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská telocvičňa:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 09. 11. 2011, t.j. 3 položky – nábytková stena, krovinorez, podložka na ležanie spolu v obstarávacej cene 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

5. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Budova MsKS:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie
č. 2/2011 zo dňa 31. 10. 2011, t.j. tlačiareň v obstarávacej cene 482,97 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 3/2011 zo dňa 31. 10. 2011, t.j. 7 položiek – prietokový ohrievač, vývesná skrinka 2x nadstavec, 3x luster spolu v obstarávacej cene 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

6. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2011 zo dňa 31.10.2011, t.j. 4 položky – signalizačné zariadenie, 2x vysielačka, rádiostanica spolu v obstarávacej cene 4.751,47 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 31.10.2011. t.j. 3 položky – pončo, vysávač, rukáv na psa spolu v obstarávacej cene 203,71 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

7. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Hala viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 16.11.2011, t.j. 6 položiek – práčka, pneumatiky, lopta, MT Nokia, kávovar, stolička spolu v obstarávacej cene 2.209,69 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2011 zo dňa 16. 11. 2011, t.j. 13 položiek – 7x lopta, rýchlovarná kanvica, termoska, fén, nástenné hodiny, kreslo, lampa spolu v obstarávacej cene 188,17 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

8. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 31.10.2011, t.j. kopírovací stroj v obstarávacej cene 2.958,61 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie
č. 2/2011 zo dňa 31.10.2011, t.j. 3 položky – kliešte blankovacie, benzínová lampa, kalkulačka spolu v obstarávacej cene 148,35 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 3/2011 zo dňa 31.10.2010, t.j. 8 položiek – závitnica, hoblík, hladidlo, vodováha, stoličky, MT Samsung, kreslo spolu v obstarávacej cene 39,71 €,
– neupotrebiteľného materiálu na sklade podľa návrhu na vyradenie č. 4/2011 zo dňa 31.10.2011, t.j. vata v obstarávacej cene 3.956,71 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

9. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Kultúrne a informačné centrum
mesta Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 31.10.2011, t.j. 6 položiek – umelý kvet, 3x kožené kreslo a tlačiareň spolu v obstarávacej cene 427,11 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

10. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Materská školu, Dolná ulica 57/37, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 05. 12. 2011, t.j. kosačka v obstarávacej cene 311,69 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

11. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica:
– neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov podľa návrhu na vyradenie č. 9/2011 zo dňa 31.10.2011 spolu v obstarávacej cene 1.875,91 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

12. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu , Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 31.10.2011, t.j. 13 položiek- skrinky a skrine, stolík, sedačka, monitor, obraz spolu v obstarávacej cene 732,22 €,
– neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo žiackej a učiteľskej knižnice podľa návrhu na vyradenie č. 2/2011 zo dňa 31.10.2011 spolu v obstarávacej cene 593,35 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

13. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 31.10.2011, t.j. 3položky – flauta, 2x akordeón spolu v obstarávacej cene 388,74 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie
č. 2/2011 zo dňa 31.10.2011 a návrhu na vyradenie č. 3/2011 zo dňa 31.12.2011, t.j. 4 položky – metronóm, harmonika, notové stojany, rádio spolu v obstarávacej cene 203,29 €,
– neupotrebiteľných učebných pomôcok – zbierok podľa návrhu na vyradenie č. 4/2011 zo dňa 31. 10. 2011 spolu v obstarávacej cene 106,90 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

14. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Centrum voľného času Cvrček, Angyalova ulica 413/19, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 07. 10. 2011, t.j. 6 položiek- tlačiareň, monitor, skener, lopty spolu v obstarávacej cene 1.061,33 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2011 zo dňa 07. 10. 2011, t.j. 21 položiek – kábel, MT Siemens, nabíjačka, lopty, bedminton, buzola, teflónová panvica, pekáč spolu v obstarávacej cene 412,14€.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
15 . majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 zo dňa 30.03.2012, t.j. tlačiareň HP LJ 1200 v obstarávacej cene 696,74 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 16.02.2012, t.j. MT Nokia E52 v obstarávacej cene 1,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

16. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 2/2012 zo dňa 13.03.2012, t.j. zimné pneumatiky 4 ks spolu v obstarávacej cene 202,12 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 16.02.2012, t.j. MT Sony Ericsson v obstarávacej cene 1,00 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v pomocnej evidencii MsPO, podľa návrhu na vyradenie č. 3/2012 zo dňa 13.03.2012, t.j. 45 ks odznakov spolu v obstarávacej cene 565,65 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

17 . majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Materská školu, Dolná ulica 57/37, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 11.01.2012, t.j. tepovač v obstarávacej cene 397,33 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

18 . majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 07.03.2012, t.j. 2 položky – tlačiareň, písací stroj spolu v obstarávacej cene 480,01 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

19 . majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Materská školu, Dolná ulica 57/37, Kremnica, alokované pracovisko Ulica Jurka Langsfelda, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 29.02.2012, t.j. 47 položiek – gramofón, písacie stroje stoly, variče, preliezačky, hojdačka, scéna s kulisou, mäsiarsky klát, dekoračky, zástavovina, puzzle, trojfarebné tvary, pečiatky, maňušky, bábika, podložky, zamat, kovral, plynový varič, plynová bomba, magnetofón, gramofón, elektrický bojler, konvektory, tlačiareň, stojanová tabula stôl, hrnce, mlynček, elektrický robot, ručný šľahač, tepovač, automatická práčka, spolu v obstarávacej cene 2.341,18 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 zo dňa 29.02.2012, t.j. 50 položiek – myš k notebooku, dosky na mäso, hrnce, škrabky, kefka, panvice, podnosy, odkvapkávače, dóza, chňapka, mašlovačka, lapače nečistôt, zásobnica, tesnenie stierka, varešky, zámky, rukavice, siete na mydlo, teplomer, hrnčeky, obuv, pracovné nohavice, spolu v obstarávacej cene 551,87 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

B/ u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Odd. technických služieb, Hasičská zbrojnica, Mestská telocvičňa, Budova MsKS, Mestská polícia, Hala viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke, Mestskému bytovému podniku Kremnica, Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnica, Materskej škole na Dolnej ulici v Kremnici, Základnej škole na Ulici Pavla Križku v Kremnici, Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici, Základnej umeleckej škole J. L. Bellu na Angyalovej ulici v Kremnici, Centru voľného času na Angyalovej ulici v Kremnici a Materskej škole, alokovanému pracovisku na Ulici Jurka Langsfelda v Kremnici vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1) – 19) uznesenia do termínu 31. 05. 2012, uvedený majetok zlikvidovať v termíne do 30. 06. 2012, majetok ponúknutý na predaj odpredať v termíne do 30.09.2012
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 79/1204

vo veci Dohody o ukončení platnosti Kúpnej zmluvy č. OSMM 2008/00680 a č. 1476/2009/ODDDI zo dňa 05.10.2009 uzatvorenej medzi mestom Kremnica ako predávajúcim a Banskobystrickým samosprávnym krajom, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 ako kupujúcim.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie platnosti Kúpnej zmluvy č. OSMM 2008/00680 a č. 1476/2009/ODDDO zo dňa 05.10.2009 uzatvorenej medzi mestom Kremnica a Banskobystrickým samosprávnym krajom, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica k 01.04.2012 na základe predloženej Dohody o ukončení platnosti Kúpnej zmluvy č. OSMM 2008/00680 a č. 1476/2009/ODDDI zo dňa 05.10.2009.

B/ u k l a d á
mestskému úradu uzavrieť dohodu o ukončení platnosti Kúpnej zmluvy č. OSMM 2008/00680 a č. 1476/2009/ODDDO zo dňa 05.10.2009 podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 80/1204

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 81/1204

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 82/1204

vo veci informácie o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 83/1204

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2.polrok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2011.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 84/1204

vo veci informácie o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 85/1204

vo veci informácie o priebehu stavebných prác na projekte „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica“.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o priebehu stavebných prác na projekte „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica“.

PREZENTÁCIA:10
ZA:10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 86/1204

vo veci informácie o zámere digitalizácie kina Akropola.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o zámere digitalizácie kina Akropola

B/o d p o r ú č a
hľadať možnosti na realizáciu zámeru digitalizácie kina Akropola zo zdrojov grantu, mesta Kremnica a nájomcu OZ 1115.

PREZENTÁCIA:10
ZA:10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 87/1204

vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 20.03.2012 do 13.04.2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA:10
ZA:10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 88/1204

vo veci správy o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2012, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta.

PREZENTÁCIA:10
ZA:10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 89/1204

vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1.štvrťrok 2012, ktorú predložil Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 90/1204

vo veci listu Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00179086 o ďalšom fungovaní Charitného domu Útočište Kremnica a Ekonomickej analýzy pre zriadenie zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb zriaďovateľom, ktorých by bolo mesto Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
predloženú Ekonomickú analýzu pre zriadenie zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb zriaďovateľom, ktorých by bolo mesto Kremnica

B/ k o n š t a t u j e,
že
1. podľa predloženej analýzy nie je za súčasne platnej legislatívy reálne, aby mesto Kremnica bolo zriaďovateľom zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb a činnosť zariadenia by nebola schodková
2. za súčasne platnej štátnej legislatívy nie je možné uvažovať, že BBSK rozšíri kapacitu a služby existujúceho DDaDSS, ktorého je zriaďovateľom
3. pre 10 klientov je zriadenie a prevádzkovanie zariadenia nerentabilné v priestoroch bývalej nemocnice a v súčasnosti využívané priestory v budove bývalej nemocnice bude Detský domov Maurícius využívať minimálne do konca roka 2012
4. z ekonomických dôvodov nepristúpi k zriadeniu vlastného zariadenia a nepočíta s prevádzkovaním Charitného domu Útočište

C/ u k l a d á
MsÚ oznámiť uznesenie podľa bodu B/ 4. Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 91/1204

vo veci doplnenia údajov do uznesenia MsZ č. 9/1201 zo dňa 26.01.2012 ku kúpnej zmluve č. OSMM 2012/00050 zo dňa 27. 02. 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
doplnenie údajov do uznesenia MsZ č. 9/1201 zo dňa 26.01.2012 ku kúpnej zmluve
č. OSMM 2012/00050 zo dňa 27. 02. 2012 nasledovne:
pôvodný text: „Mgr. Veronike Ferenčíkovej, miesto trvalého pobytu: Ulica Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica a manželovi Lukášovi Ferenčíkovi, miesto trvalého pobytu: Horná Ves 103, 967 01Kremnica“
sa mení na text: „Mgr. Veronike Ferenčíkovej, nar. XXXXXXX, miesto trvalého pobytu: Ulica Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica a manželovi Lukášovi Ferenčíkovi, nar. XXXXXXX, miesto trvalého pobytu: Horná Ves 103, 967 01Kremnica“.

C/ u k l a d á
mestskému úradu doplniť doklady pre potreby návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 25.04.2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA:11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu

Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Martin Varhaňovský, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.