Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 17. mája 2012

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 17. mája 2012

Uznesenie číslo 92/1205

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 93/1205

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31.03.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31.03.2012 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 1 020 074 € ,t.j. 26,95%
výdavky: 854 210 € ,t.j. 23,21%
saldo: 165 864 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 275 751 € ,t.j. 20,67%
výdavky: 81 456 € ,t.j. 4,75%
saldo: 194 295 €
Finančné operácie: príjmy: 372 408 € ,t.j. 73,48%
výdavky: 29 457 € ,t.j. 24,33%
saldo: 342 951 €

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 94/1205

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku za 1. štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku za 1. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš,Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 95/1205

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra k 31.03.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra k 31.03.2012.

PREZENTÁCIA:8
ZA: 8 (Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 96/1205

vo veci regulatívov pre umiestňovanie nových drobných stavieb na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
Regulatívy pre umiestňovanie nových drobných stavieb na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kremnica podľa prílohy.

PREZENTÁCIA:8
ZA: 8 (Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 97/1205

vo veci uvoľnenia PaedDr. Petra Klimeka z členstva v Komisii školstva a práce s mládežou na vlastnú žiadosť.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
PaedDr. Petra Klimeka z funkcie člena Komisie školstva a práce s mládežou.

PREZENTÁCIA:8
ZA: 8 (Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 98/1205

vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 204/1110 zo dňa 06.10.2011 o prenájme nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 201/1110 zo dňa 06.10.2011 o prenájme nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici 49/21, 967 01 Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ Jánovi Balášovi, Angyalova 414/21, 967 01 Kremnica
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.05.2012.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 99/1205

vo veci žiadosti Petra Weissa, Štefánikovo námestie 28/30, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 120 m² v katastrálnom území Kremnica Petrovi Weissovi, Štefánikovo námestie 28/30, 967 01 Kremnica na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, vo výške 0,02 €/m²/rok, t.j. 2,40 €/rok

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2012.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 100/1205

vo veci žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov VERABAPO, Zlatá ulica č. 631/12, 967 01 Kremnica o zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2011/01227 zo dňa 20.10.2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2011/01227 zo dňa 20.10.2011 uzavretej zo Spoločenstvom vlastníkov bytov VERABAPO, Zlatá ulica č. 631/12, 967 01 Kremnica od 01.06.2012 nasledovne:
– pôvodná prenajatá výmera 253 m² na záhradkárske účely sa zvyšuje na 260 m²,
– pôvodná prenajatá výmera 25 m² na účel uskladnenia palivového dreva sa znižuje na 18 m².
Zostávajúci predmet nájmu ostáva bezo zmeny.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ a realizovať uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2012.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 101/1205

vo veci žiadosti Ondreja Majera, Ulica Československej armády 260/50, 967 01 Kremnica o zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2008/01471 zo dňa 31.03.2009.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2008/01471 zo dňa 31.03.2009 uzavretej s Ondrejom Majerom, Ulica Československej armády 260/50, 967 01 Kremnica od 01.06.2012 znížením prenajatej výmery pozemku o 5 m² na účel uskladnenia a presušenia palivového dreva. Zostávajúci predmet nájmu ostáva bezo zmeny.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ a realizovať uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2012.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš,Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 102/1205

vo veci žiadosti Mgr. Jany Mihálovej, Ulica Jula Horvátha 914/58, 967 01 Kremnica o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj ani dlhodobý prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Jane Mihálovej, Ulica Jula Horvátha 914/58, 967 01 Kremnica.

B/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Jane Mihálovej, Ulica Jula Horvátha 914/58, 967 01 Kremnica, na účel zriadenia odstavnej plochy, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 2,- €/m²/rok, t. j. celkové ročné nájomné je 40,- €, za podmienky zriadenia zelenej odstavnej plochy (zatrávňovacie panely, rošty) s prípadným osadením dopravnej značky – Vyhradené parkovanie na prenajatej časti pozemku

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A a B/ žiadateľke a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2012.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 103/1205

vo veci žiadosti Vladimíra Kopkáša a manželky Edity, Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení znaleckého posudku primátorka mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení pozastavila výkon uznesenia.

Uznesenie číslo 104/1205

vo veci žiadosti Michala Janču, Matunákova ulica 380/8, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku pod garážou po predložení znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 30/1202 zo dňa 23.02.2012.

B/ s c h v a ľ u j e
1. odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 914 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² v katastrálnom území Kremnica Michalovi Jančovi, miesto trvalého pobytu: Matunákova ulica 380/8, 967 01 Kremnica, nar.XXXXXXX, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou, za kúpnu cenu vo výške 7,72 €/m², t. j. kúpna cena celkom je 169,84 €, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je stanovená dohodou vo výške 169,84 €. Všeobecná hodnota predávaného pozemku podľa znaleckého posudku znalca Ing. Jaroslava Sedláčková číslo 19/2012 zo dňa 05.04.2012 je 128,26 €. Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. ukončenie prenájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. EO 1/9509 zo dňa 15.12.1995 v znení dodatkov uzavretej s Michalom Jančom, Matunákova ulica 380/8, 967 01 Kremnica, ku dňu úhrady kúpnej ceny za predávaný pozemok
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A, B/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2012.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 6 (Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:3 Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Marián Vojtko

Uznesenie číslo 105/1205

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e

vyradenie
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 6/2011 zo dňa 18.11.2011, t.j. PC LIBRA v obstarávacej cene 514,51 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 4/2011 zo dňa 18.11.2011 a návrhu na vyradenie č. 7/2011 zo dňa 27.12.2011, t.j. 2 položky – PC zostava LIBRA 240 a PC zostava LIBRA v obstarávacej cene 1.350,99 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

2. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za mestský úrad – Vývarovňa klubu dôchodcov a Zväz invalidov v Kremnici:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 18.11.2011, t.j. chladiaca skriňa, zverák a mlynček na mak spolu v obstarávacej cene 0,00 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

3. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – klub Labyrint:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 08.11.2011, t.j. 6 položiek – skrinky, skriňa, nadstavec, stoličky kovovo-drevené spolu v obstarávacej cene 279,04 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

4. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 31.10.2011, t.j. 2 položky – PC zostava LIBRA a Notebook spolu v obstarávacej cene 1420,41 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

5. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu , Ul. Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 31.10.2011, t.j. 3 položky- PC pentium , PC zostava a PC Philips spolu v obstarávacej cene 1537,63 €
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

6. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Centrum voľného času Cvrček, Angyalova ulica 413/19, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 07.10.2011, t.j. 4 položky- PC Libra, 2x PC zostava a PC zostava Dell spolu v obstarávacej cene 2.421,81 €
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2011 zo dňa 07.10.2011, t.j. PC + monitor v obstarávacej cene 0,01 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

B/ u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Vývarovňa klubu dôchodcov a Zväz invalidov v Kremnici, klubu Labyrint, Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnica, Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici a Centru voľného času v Kremnici vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 6. uznesenia do termínu 30.06.2012 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31.07.2012.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 106/1205

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0910 zo dňa 5.11.2009 za 1. štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0910 zo dňa 5.11.2009 za 1. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 107/1205

vo veci správy o činnosti primátorky mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 16.04.2012 do 12.05.2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 108/1205

vo veci žiadosti o prenájom pozemkov na umiestnenie reklamno-informačného panelu v katastrálnom území Kremnica spoločnosti VOX-V, spol. s r. o., Banská cesta 816/10, 967 01 Kremnica, IČO: 36 028 771.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ú h l a s í
so zámerom spoločnosti VOX-V, spol. s r. o., Banská cesta 816/10, 967 01 Kremnica, IČO: 36 028 771, na umiestnenie reklamno-informačného panelu nad cestou I/65 pri vjazde do Kremnice od Hornej Vsi.

B/s ch v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov časť parcely číslo KN-C 1548 (právna parcela KN-E 1802/2) a časť parcely číslo KN-C 1573 v katastrálnom území Kremnica spoločnosti VOX-V, spol. s r. o., Banská cesta 816/10, 967 01 Kremnica, IČO: 36 028 771 na účel umiestnenia reklamno-informačného panelu nad cestou I/65 pri vjazde do Kremnice od Hornej Vsi na dobu do získania stavebného povolenia.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15.06.2012.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 5 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:4 (Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Viera Mišíková, Ing. Janka Volková)

Uznesenie číslo 109/1205

vo veci vytvorenia pozície terénneho sociálneho pracovníka v rámci organizačnej štruktúry MsÚ.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/k o n š t a t u j e,
že sociálna situácia občanov mesta sa zhoršuje, pribúda počet občanov a rodín, ktorí patria k marginalizovaným skupinám.
B/o d p o r ú č a
vytvoriť pozíciu terénneho sociálneho pracovníka, ako pomoc občanom a rodinám, ktorí sa ocitli, alebo sú v nepriaznivej sociálnej situácii.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 8 (Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)

Uznesenie číslo 110/1205

vo veci riešenia zmluvných a ekonomických vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťou Coimex Invest, a.s. a jej personálne prepojenými spoločnosťami.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d p o r ú č a
primátorke mesta
1. rokovať o riešení existujúcich zmluvných a ekonomických vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťou Coimex Invest, a.s. a jej personálne prepojenými spoločnosťami s predstaviteľmi týchto spoločností
2. pravidelne informovať mestské zastupiteľstvo o priebehu a výsledku týchto rokovaní.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Viera Mišíková, člen návrhovej komisie
Dušan Privalinec, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.