Slovensko-poľské akademické stretnutie výtvarníkov

Slovensko-poľské akademické stretnutie výtvarníkov

„Kremnické stretnutia“ prebiehajúce ako medzinárodná výstava sa uskutočňujú prvýkrát, ale neoficiálne stretnutia slovenských a poľských umelcov Katedry výtvarnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici a Fakulty umení Polytechniky Radomskej v Radome, majú už v NBS-MMM svoju tradíciu.

V rokoch 2002 pod názvom Traja z Lubina & jeden z Radoma a 2007 Kremnické variácie – 10 rokov študentskej plenérovej maľby v Kremnici sa konali v galerijných priestoroch múzea výstavy pedagógov a študentov z Radoma, na kontaktoch a otvorení ktorých tiež participovali výtvarníci zo susednej B.Bystrice. Súčasná výstava má ambíciu vzájomne zblížiť akademické umelecké prostredia a možno založiť tradíciu spoločných prezentácií umenia na Slovensku a v Poľsku.

Prehliadka má salónny charakter a jej cieľom je predstavenie výberu z tvorby jednotlivých umeleckých osobností, ako aj reprezentácia úrovne samotných vysokoškolských pracovísk. Každý z autorov sa predstaví 2-3 prácami podľa vlastného výberu. Výstava tak obsiahne širokú škálu výtvarných médií, polôh voľnej i úžitkovej tvorby a návštevníkom poskytne prehľad o stave a trendoch súčasného umenia. Poľská kolekcia bude proporčne širšia, nakoľko sa predstaví fakulta so svojimi ateliérmi v počte 25 autorov. Slovenskú stranu zastúpi 9 autorov.

Poľskí tvorcovia, ktorí sa zúčastňujú výtvarného stretnutia reprezentujú individuálne umelecko-estetické programy a veľmi rôznorodé technicko-štylistické hľadania, ktoré vyúsťujú do formulovania výpovedí v rôznych médiách a do snahy o čo najplnšie vyjadrenie tvorivého problému. Maliar viac siaha po prostriedkoch grafiky, grafik do svojich prác vkomponuje fotografiu a fotografia je prezentovaná cez médium počítača.

Katedra výtvarnej kultúry PF zabezpečuje vysokoškolskú prípravu učiteľov v oblasti výtvarného a vizuálneho umenia. Takéto spoločenské poslanie vymedzuje jej odbornú pôsobnosť do oblastí, ktoré sa pohybujú na synergickej osi medzi výtvarno-pedagogickou teóriou a praxou, umeleckou tvorbou a reflexiou širšej vizuálnej kultúry. Je to špecifické interdisciplinárne pole. To znamená, že jej členovia musia obstáť nielen v oblasti vied (teórie výtvarnej výchovy, teórií umenia), ale musia preukázať aj adekvátne výstupy v oblasti umelecko-tvorivej praxe. V súčasnosti tu pôsobí dvanásť pedagógov, z ktorých sa deväť programovo a dlhodobejšie venuje vlastnej umeleckej činnosti. Predstavujú strednú a staršiu generáciu, ktorá tvorivo reaguje na rôzne oblasti a názorové polohy súčasného vizuálneho umenia, čo prezentuje aj výber z ich tvorby na tejto výstave.

Prítomnosť istých univerzálnych prvkov nám umožní sledovať, ako sa prostredia oboch škôl môžu stretnúť vo sfére univerzálnych významov súčasnej kultúry.

PF UMB a NBS-MMM

Zdieľať tento príspevok.