04/2012: Inerná smernica pre poskytovanie stravných lístkov

04/2012: Inerná smernica pre poskytovanie stravných lístkov

Interná smernica č. 4 /2012 Pre poskytovanie stravných lístkov

Poradové číslo smernice: 04/2012
Vypracoval: Buchalová Zdena
Schválil: RNDr. Zuzana Balážová
Dátum vyhotovenia internej smernice: 24.05.2012
Za správnosť smernice zodpovedá: Ing. Ihringová Eva
Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Mestský úrad Kremnica
Platnosť internej smernice: 01.06.2012

Hodnota stravného lístka sa s účinnosťou od 1.6.2012 je suma 3,30 €.
Uvedená suma pozostáva s nasledovných položiek:
Príspevok zamestnávateľa: 2,00 €
Sociálny fond: 0,30 €
Zamestnanec: 1,00 €
Spolu: 3,30 €

Stravné lístky sa poskytujú v zmysle Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. § 152 zamestnancom, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali najmenej štyri hodiny denne, vrátane dní, kedy pracovali mimo rozvrhu pracovných zmien na príkaz zamestnávateľa.

Zamestnávateľ poskytuje stravné lístky prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.

Zamestnávateľ po prerokovaní zo zástupcami zamestnancov v zmysle § 152 odst.7, rozšíruje okruh fyzických osôb o primátorku mesta. Primátorke mesta sa neprispieva na stravný lístok so sociálneho fondu.

Zamestnancom, ktorí pracujú vo viaczmenej prevádzke, alebo v prevádzkach z nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom t.j. odd. mestskej polície a oddelenie Relax centra Skalka, sa budú stravné lístky poskytovať podľa platného fondu pracovných dní v danom mesiaci vrátane sviatkov.

Zamestancovi, ktorý má u zamestnávateľa dva a viac pracovných pomerov uzatvorených na základe pracovnej zmluvy a spolu počet odpracovaných hodín v jednom dni je viac ako štyri hodiny, má nárok na stravné lístky.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Zamestnanecká rada: Buchalova Zdena, Segeč Jaroslav, Kosec Roman

Zdieľať tento príspevok.