Seniori trénovali pamäť

Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, vzhľadom na rýchlejšie starnutie občanov a občianok Európskej únie a narastajúci počet starších ľudí. Celkovým cieľom európskeho roka je uľahčovať vytváranie kultúry aktívneho starnutia v Európe spočívajúcej na spoločnosti pre všetky vekové kategórie.

Starnutie je veľmi náročné pre celú spoločnosť a pre všetky generácie a je aj záležitosťou medzigeneračnej solidarity a rodiny. Čo znamená aktívne starnutie? Aktívne starnúť znamená zachovať si aj vo vyššom veku dobré zdravie a postavenie plnohodnotného člena spoločnosti, cítiť sa spokojne v práci, nezávisle v každodennom živote a byť zainteresovaný na občianskych záležitostiach, stále byť aktívnym a tešiť sa z kvalitného života bez ohľadu na vek.

Občianske združenie Slnko ľuďom pri Domove dôchodcov a DSS Kremnica pripravilo z príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami pre aktívnu seniorskú verejnosť v Kremnici prvý cyklus trénovania pamäti v tunajšom Klube dôchodcov. Účastníci kurzu absolvovali 12 lekcií, na ktorých riešili rôzne cvičenia, úlohy – precvičovali si krátkodobú a dlhodobú pamäť, používali rôzne mnemotechniky – ako sú akrostiká, akronymá, LOCCI techniku, Kassa model, relaxačno – koncentračné cvičenia. Mali veľký elán a množstvo nápadov pri riešení úloh nielen na spoločných stretnutiach, ale aj doma. Nechýbal smiech a dobrá nálada na každom stretnutí. So svojimi zážitkami a dojmami z trénovania pamäti sa podelili aj s redaktorkou Rádia Regina p. Marcelou Čížovou, ktorá sa zúčastnila poslednej lekcie a odovzdávania pamätných listov. Obdivovala kremnických seniorov, s akou ľahkosťou zvládli aj posledné úlohy. Bol to pre nich veľký zážitok, na ktorý určite nezabudnú. Hoci bol priemerný vek účastníkov 69,8 roka – vedomosťami a veľkou chuťou riešiť úlohy by sa nedali zahanbiť ani s vekovo mladšími.

Ing. Popová, Mgr. Schniererová a absolventky tréningu pamäte

Ing. Popová, Mgr. Schniererová a absolventky tréningu pamäte

Prvý cyklus slávnostne ukončili šiesti účastníci. Šiesti aktívni seniori, ktorí si trénovaním pamäti zlepšili svoju kvalitu života, nadobudli väčšiu sebadôveru, stali sa aktívnejšími, dokázali sa popasovať s rôznymi úlohami. Do riešenia úloh zapájali aj svojich vnukov a deti, svojich najbližších a priateľov. Navštevovali knižnicu, čítali encyklopédie, aby si rozšírili okruh svojich vedomostí. Za vytrvalosť a chuť pre seba a svoje zdravie niečo urobiť im pri odovzdávaní Pamätného listu zablahoželali trénerky pamäti Mgr. Schniererová a p. Görögová, za mestské zastupiteľstvo predsedníčka sociálnej, bytovej a zdravotnej komisie Ing. Popová.

Je Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Seniori z Kremnice dokázali, že i napriek tomu, že sú skôr narodení , sú stále aktívni a chcú byť aj naďalej. S veľkou nedočkavosťou už čakajú na pokračovanie trénovania pamäti.

DD a DSS Kremnica – Schniererová

Zdieľať tento príspevok.