Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. júna 2012

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. júna 2012

Uznesenie číslo 111/1206

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 112/1206

vo veci vzdania sa poslaneckého mandátu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
1. že Martin Varhaňovský sa listom zo dňa 17.05.2012 doručeným mestskému úradu dňa 17.05.2012 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
2. podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 17.05.2012.

B/v y h l a s u j e
nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici Mgr. Igora Kríža, ktorý ako kandidát získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 3, ale nebol zvolený za poslanca.

C/k o n š t a t u j e,
že Mgr. Igor Kríž zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici

D/ž i a d a
primátorku mesta, aby odovzdala Mgr. Igorovi Krížovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 113/1206

vo veci odvolania Martina Varhaňovského z funkcie predsedu komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Martina Varhaňovského z funkcie predsedu komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 114/1206

vo veci odvolania Martina Varhaňovského z funkcie člena dotačnej komisie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Martina Varhaňovského z funkcie člena dotačnej komisie.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 115/1206

vo veci odvolania Martina Varhaňovského z funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Martina Varhaňovského z funkcie člena komisie mestských lesov.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 116/1206

vo veci voľby Mgr. Igora Kríža do funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mgr. Igora Kríža do funkcie člena komisie mestských lesov.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 117/1206

vo veci odvolania člena Rady školy pri Základnej škole na Ul. P. Križku 392/8 v Kremnici podľa zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Martina Varhaňovského z Rady školy pri Základnej škole na Ul. P. Križku 392/8 v Kremnici dňom 14. júna 2012.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 118/1206

vo veci návrhu VZN č. 3/2012 O predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 3/2012 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 119/1206

vo veci návrhu VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2012 O podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 120/1206

vo veci návrhu VZN č. 5/2012 o podmienkach a výške úhrady za požičiavanie zdravotných a kompenzačných pomôcok.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2012 o podmienkach a výške úhrady za požičiavanie zdravotných a kompenzačných pomôcok.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 121/1206

vo veci použitia hospodárskeho výsledku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO: 31 600 182 za rok 2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO: 31 600 182 za rok 2011
2. výročnú správu o výsledkoch činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO: 31 600 182 za rok 2011
3. rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO: 31 600 182 za rok 2011 pozdanení – zisk vo výške 300 644,95 € nasledovne:
a) 150 000,00 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2011
b) 150 000,00 € tvorba kapitálových fondov spoločnosti, v tom 60 000,00 € z prijatého nenávratného príspevku z eurofondov a 90 000,00 € z vytvoreného čistého zisku
c) usporiadanie zostatku čistého zisku vo výške 644,95 € na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 122/1206

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2012 pre oblasť sociálnu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2012 pre oblasť sociálnu v celkovej výške 200 € v nasledovnom členení:
1.Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 100 €
2.OZ Slnko ľuďom 100 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.07. 2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 123/1206

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2012 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2012 pre oblasť telesná kultúra z fondu úhrady nákladov na energie v celkovej výške 938 € pre Športový klub futbalu.

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 15.07.2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 124/1206

vo veci návrhu zmien v organizácii školstva mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
závery zo zasadnutia Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou, zo dňa 21.05.2012, ktorého sa zúčastnili aj riaditelia a zástupcovia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

B/s c h v a ľ u j e
presťahovanie Centra voľného času Cvrček do priestorov ZŠ Angyalova k termínu 31.08.2012, podľa dohody riaditeľov oboch inštitúcií.

C/k o n š t a t u j e,
že k zlúčeniu ZŠ Angyalova a ZŠ Križkova do jednej inštitúcie a pod jedno vedenie, by malo dôjsť najneskôr k 31.08.2014, aby v školskom roku 2014/2015 formálne existovala jedna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica, čím sa zabezpečí efektívnejšia organizácia školy a zvýši kvalita poskytovania vzdelávania.

D/p o v e r u j e
Komisiu rozvoja školstva a práce s mládežou dopracovaním definitívnej podoby Koncepcie rozvoja školstva mesta Kremnica so zapracovaním zmien podľa bodov B/ a C/ tohto uznesenia

E/u k l a d á
Mestskému úradu v Kremnici a riaditeľstvám dotknutých inštitúcií pripraviť a realizovať kroky potrebné k naplneniu bodov B/ a C/ tohto uznesenia.
termín: v texte
zodpovední: v texte.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 10 (Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:1 (Norbert Boldiš)
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 125/1206

vo veci návrhu cenníka za prenájom multifunkčného ihriska pri Základnej škole na Ul. P. Križku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
návrh cenníka za prenájom multifunkčného ihriska pri Základnej škole na Ul. P. Križku od 01.06.2012 nasledovne:
deti a žiaci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – bezplatne
športové kluby v meste – detské a mládežnícke kategórie – bezplatne
športové kluby v meste – dospelí – 1,50 €/hod. + 0,50 €/hod. za osvetlenie
verejnosť: 4 €/hod. + 2 €/hod. za osvetlenie.

B/s c h v a ľ u j e
cenník za prenájom multifunkčného ihriska pri Základnej škole na Ul. P. Križku od 01.06.2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 10 (Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)

Uznesenie číslo 126/1206

vo veci doplnenia údajov vyplývajúcich z § 22 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve do Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
doplnenie údajov v Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica nasledovne:
„Súčasťou Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica je alokované pracovisko v Základnej škole s materskou školou Jastrabá 188, 966 32“

B/u k l a d á
Mestskému úradu v Kremnici realizovať doplnené údaje v Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Angyalova ulica 419/35, Kremnica
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín : do 30.06.2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 127/1206

vo veci návrhu na zmenu sídla Centra voľného času Cvrček, Angyalova ulica 413/19, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
návrh na zmenu sídla Centra voľného času Cvrček, Angyalova ulica 413/19, 967 01 Kremnica do priestorov Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica.

B/o d p o r ú č a
podať žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci zmeny sídla Centra voľného času Cvrček, Angyalova ulica 413/19, 967 01 Kremnica do priestorov Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica.

C/u k l a d á
mestskému úradu vypracovať a predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v mene zriaďovateľa, ktorým je mesto Kremnica, žiadosť o zmenu sídla Centra voľného času Cvrček, Angyalova ulica 413/19, 967 01 Kremnica do priestorov Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica ku dňu 01.09.2012
zodpovedná Mgr. Zlatošová
termín: do 30.06.2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 128/1206

vo veci voľby Mgr. Evy Kováčikovej za členku Komisie školstva a práce s mládežou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mgr. Evu Kováčikovú za členku Komisie školstva a práce s mládežou.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 129/1206

vo veci žiadosti Jany Krajčiovej, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica o prenájom, resp. odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom ani odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 1666/59 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m² v katastrálnom území Kremnica Jane Krajčiovej, Ulica Jula Horvátha 903/36, 967 01 Kremnica za účelom osadenia montovanej garáže.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 130/1206

vo veci žiadosti Ján Prokeina s manželkou Evou Prokeinovou, Ulica Československej armády 260/50, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1152/1 (právna parcela č. KN-E 2297/20) s výmerou 100 m² v katastrálnom území Kremnica Jánovi Prokeinovi s manželkou Evou Prokeinovou, Ulica Československej armády 260/50, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, vo výške 0,02 €/m²/rok, t.j. 2,- €/rok.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2012.

PREZENTÁCIA:8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková,Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 131/1206

vo veci žiadosti Antona Obrciana, Ulica Československej armády 1540/61 A, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1153/1 s výmerou 225 m² v katastrálnom území Kremnica Antonovi Obrcianovi, Ulica Československej armády 1540/61 A, 967 01 Kremnica, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, vo výške 0,02 €/m²/rok, t.j. 4,50 €/rok

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2012.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 132/1206

vo veci informácie o priebehu stavebných prác na projekte „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica“.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o priebehu stavebných prác na projekte „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica“.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 10 (Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:1 (Norbert Boldiš)

Uznesenie číslo 133/1206

vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 14.05.2012 do 09.06.2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 134/1206

vo veci členstva mesta Kremnica v občianskom združení Kremnica región – združenie turizmu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
členstvo mesta Kremnica v občianskom združení Kremnica región – združenie turizmu.

B/u k l a d á
Ing. Zuzane Tileschovej, riaditeľke Kultúrneho a informačného centra oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ občianskemu združeniu Kremnica región – združenie turizmu
zodpovedná: Ing. Tileschová
termín: 30.06.2012.

PREZENTÁCIA:11
ZA: 10 (Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:1 (Norbert Boldiš)

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Viera Mišíková, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.