Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 5/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 5/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 5/2012 o podmienkach a výške úhrady za požičiavanie zdravotných a kompenzačných pomôcok.

Mesto Kremnica podľa § 6 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o podmienkach a výške úhrady za požičiavanie zdravotných a kompenzačných pomôcok mestom Kremnica.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravujú podmienky a pravidlá poskytovania niektorých sociálnych služieb a to požičiavania zdravotných a kompenzačných pomôcok podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, spôsob a výška úhrady za požičiavanie pomôcok.

Článok 2
Požičiavanie pomôcok

(1) Mesto Kremnica pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o požičiavaní pomôcok občanom, ktorých nepriaznivý zdravotný stav to odôvodňuje, požičiava zdravotné a kompenzačné pomôcky za podmienok, ktoré sú uvedené v tomto VZN.
(2) Pomôcky (viď prílohu) možno poskytovať občanom mesta Kremnica, ktorí sú fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“) a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku a to pre:
a) občana, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Kremnica
b) občana, ktorý má prechodný pobyt na území mesta Kremnica
c) občana z okolia Kremnice (spádových obcí)
(3) Pomôcky nemožno poskytovať občanovi, ktorému:
a) zdravotná poisťovňa, alebo zdravotnícke zariadenie poskytlo pomôcku, alebo finančné prostriedky na kúpu pomôcky
b) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny už poskytol peňažný príspevok na kúpu, alebo úpravu pomôcky
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Článok 3
Podmienky požičiavania pomôcok

(1) Občan, ktorý má záujem o požičanie pomôcky musí predložiť písomnú žiadosť o zapožičanie pomôcky spolu s nasledovnými prílohami:
a) vyjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave na účely zapožičania pomôcky, súčasťou ktorého je:
– doporučenie lekára o zapožičaní pomôcky
– prehlásenie lekára o bezinfekčnosti prostredia, že nie je nariadená karanténa
– potvrdenie lekára, že žiadateľ nemôže dostať pomôcku zo zdravotnej poisťovne
b) preukaz občana ŤZP, ak ho vlastní
c) čestné vyhlásenie, že žiadateľ už danú pomôcku nedostal zo zdravotnej poisťovne, ani z inej inštitúcie
(2) Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť manžel, manželka, rodičia a jeho deti, alebo zástupca, ak sú spôsobilí na právne úkony.
(3) Doba požičania pomôcky je na obdobie 3 mesiace a po uplynutí tejto doby je potrebné žiadať o predĺženie obdobia požičania pomôcky.
(4) Žiadosť o požičiavanie pomôcok sa predkladá na posúdenie členom Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici.

Článok 4
Úhrada za požičanie pomôcok

(1) Občan je povinný zaplatiť úhradu za požičanie pomôcky v hotovosti do pokladne v kancelárii prvého kontaktu, oddelenie organizačné a správne na Mestskom úrade v Kremnici.
(2) Výška úhrady za požičanie pomôcky je 1 € / na mesiac. Poplatok je splatný pred prevzatím pomôcky.
(3) Občanom spádových obcí môže byť pomôcka požičaná za podmienky, ak je v čase požiadania voľná na dobu 2 mesiace za úhradu 2 € / na mesiac.
(4) O požičaní pomôcky sa uzavrie zmluva o vypožičaní a až po podpísaní zmluvy a úhrade poplatku bude pomôcka občanovi odovzdaná.
(5) Pomôcky má mesto Kremnica uskladnené v priestoroch Mestského bytového podniku a na základe podpisu zodpovedného pracovníka si pomôcku môže občan prevziať.

Článok 5
Vznik a zánik nároku na požičanie pomôcky

(1) Mesto môže odstúpiť od zmluvy o požičaní pomôcky, ak:
– zistí, že pomôcka bola poskytnutá v rozpore s týmto VZN
– občan uviedol v žiadosti a prílohách nepravdivé údaje
– pomôcka nie je riadne využívaná
– občan sa o pomôcku riadne nestará
(2) Nárok na požičanie pomôcky zaniká dňom smrti občana, ktorému sa poskytovala.
(3) Pomôcku sú pozostalí povinní vrátiť do 15 dní odo dňa úmrtia.
(4) Na požičanie pomôcky nie je právny nárok.

Článok 6
Povinnosti a zodpovednosť občana

(1) Občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba – požičanie pomôcky je povinný do desiatich dní písomne oznámiť mestu Kremnica zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na službu.
(2) Občan je povinný sa o požičanú pomôcku riadne starať, udržiavať ju v čistote a poriadku. Každú závadu alebo poškodenie pomôcky je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť na Mestský úrad v Kremnici.
(3) Úmyselné poškodenie a poškodenie neodborným používaním pomôcky občan opraví na vlastné náklady a pomôcku vráti funkčnú.
(4) Po vrátení pomôcky je občan povinný matrace chemicky ošetriť.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

(1) Mesto je povinné chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrady za požičiavanie pomôcok v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
(2) Pri poskytovaní sociálnej služby za požičanie pomôcok a stanovení úhrad za požičanie pomôcok sa primerane použije § 47 zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení živnostenského zákona v znení neskorších predpisov.
(3)Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 120/1206 zo dňa 14.06.2012.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 16.06.2012 do 30.06.2012.

Príloha
Zoznam zdravotných a kompenzačných pomôcok:

Hydraulická polohovateľná posteľ – 5 ks
Mechanická polohovateľná posteľ – 2 ks
Prebaľovací pult pre dojčatá – 2 ks

Zdieľať tento príspevok.