Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica č. 3/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica č. 3/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica č. 3/2012 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. Mesto Kremnica podľa § 6, ods. 1 a § 4 ods. 3, písm. i), zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „nariadenie“) upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, kompetencie orgánov mesta Kremnice pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

Článok 2
Základné pojmy

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj
b) trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvalo vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb
c) tržnica je kryté zariadenie trvalo účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach
d) príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj (jarmoky, sezónne a výročné trhy a pod.) a predaj vlastných použitých textilných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou
e) ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou.
f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.
(2) Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulantný predaj.
(3) Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkárni.
(4) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

Článok 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb

(1) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva na základe písomnej žiadosti primátor Mesta Kremnice po prejednaní v komisii ekonomickej a majetku mesta a v komisii cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.
(2) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta.
(3) Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta sa prihliada na ochranu verejného poriadku, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb v súlade s verejným záujmom.
(4) Na trhových miestach možno predávať tieto výrobky:
a) rastlinné produkty, ako napr. ovocie, zelenina, orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky, zeleninová a kvetinová sadba, priesady, lesné plody, kvasená kapusta
b) živočíšne produkty, ako napr. slepačie vajcia (s možnosťou ich presvecovania a musí byť k dispozícii chladiarenské zariadenie) a včelie produkty (med len zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne vyhovujúcich obalov), trhovník musí mať doklad veterinárnej správy (veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny
c) huby na základe „Osvedčenia o základných znalostiach húb“, vydaného príslušnou skúšobnou komisiou pri Úrade verejného zdravotníctva v mieste bydliska, huby musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom
d) liečivé rastliny na základe osvedčenia o znalosti liečivých rastlín
e) kvety, priesady kvetov, semená a ozdobné kvety
(5) Ostatné výrobky nepotravinárskeho charakteru najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom pri dodržaní všetkých náležitostí vyplývajúcich zo zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/07 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. To sa nevzťahuje na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
(6) Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie len pri príležitostných akciách
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) čistenie peria
(7) Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d) tabak a tabakové výrobky
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f) jedy, omamné a psychotropné látky
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov.

Článok 4
Správa trhoviska a príležitostného trhu a ostatných trhových miest

(1) Správu trhoviska a príležitostného trhu na plochách (priestoroch), ktoré sú vo vlastníctve Mesta Kremnica vykonávajú Technické služby Kremnica a súčasne vykonávajú aj správu trhových miest s ambulantným predajom (ďalej „správca trhového miesta“).
(2) Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj, za správcu trhového miesta sa považuje prenajímateľ.

Článok 5
Druh, konanie a rozsah príležitostných trhov

(1) Na území mesta Kremnica môže organizovať jarmok a dni remesiel len Mesto Kremnica. Tieto akcie sa riadia trhovým poriadkom, ako aj organizačnými pokynmi schválenými primátorkou mesta. V dolnej časti pešej zóny na Dolnej ulici sa môžu organizovať príležitostné trhy 2 x týždenne v utorok a vo štvrtok, ako aj vianočné a veľkonočné trhy. Akvizičné činnosti je možné vykonávať len na jednom mieste, čo podlieha spoplatneniu ako ambulantný predaj.

Trhové dni, predajný čas
a ) ambulantný predaj:
Pondelok: 5.00 hod. – 17.00 hod.
Utorok: 5.00 hod. – 17.00 hod.
Streda: 5.00 hod. – 17.00 hod.
Štvrtok: 5.00 hod. – 17.00 hod.
Piatok: 5.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota: 5.00 hod. – 12.00 hod.
b) príležitostný trh dočasný:
Utorok: 7.00 hod. – 17.00 hod. – pre stánky s priemyselným tovarom
Štvrtok: 7.00 hod. – 17.00 hod. – pre stánky s priemyselným tovarom
Kremnický jarmok a iné príležitostné akcie organizované mestom Kremnica sa povoľujú aj nad rámec vyššie uvedeného predajného času.

Článok 6
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu

(1) Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý Mesto Kremnica po jeho schválení vydá formou Všeobecne záväzného nariadenia. Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
(2) Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
(3) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
– oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (článok 3, ods. 2 nariadenia)
– doklad o nadobudnutí tovaru
– používanie elektronickej registračnej pokladnice
– udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení
– dodržiavanie trhového poriadku
– pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb
– pri predaji liečivých rastlín osvedčenie o znalosti liečivých rastlín.
(4) Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

Článok 7
Ambulantný predaj

(1) Na území mesta Kremnica sa ambulantne môžu predávať:
– knihy, denná a periodická tlač
– drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
– jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
– balená a nebalená zmrzlina
– ovocie a zelenina
– kvetiny
– žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií

Súhlas na príležitostný trh v dolnej časti pešej zóny na Dolnej ulici vydáva Mestská polícia Kremnica. Na predaj mimo prevádzkárne pri kultúrnych, športových a podobných podujatiach je potrebné povolenie Mestského úradu v Kremnici.

Článok 8
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach

Na trhových miestach môžu na základe povolenia Mestskej polície v Kremnici predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Živnostenský zákon)
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny (zákon č. 219/1991 Zb., tzv. Osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie), poľnohospodárske prebytky, ktoré nie sú trvalým zdrojom príjmu sa môžu predávať priamym spotrebiteľom bez podnikateľského oprávnenia
c) fyzické osoby predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Článok 9
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
– označiť svoje predajné zariadenie obchodným menom a sídlom, resp. miestom podnikania, menom a priezviskom osoby zodpovednej za obchodnú činnosť a prevádzkovou dobou
– dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
– používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov
– udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané
– zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
– viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:
– doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti
– povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení príslušného trhového poplatku, resp. vstupného na príležitostných trhoch
– zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
– pri predaji húb osvedčenie o ich znalosti
– pri predaji liečivých rastlín osvedčenie o znalosti liečivých rastlín
– pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí a v prípade väčšieho množstva (nad 10 kg) aj súhlas vlastníka pozemku
– doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve
– autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v § 8 písm. b., c.

Článok 10
Sankcie

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poslanci MsZ, členovia komisie ekonomickej a majetku mesta, členovia komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta a zamestnanci Mestského úradu, príslušníci Mestskej polície, správca trhového miesta.
(2) Mesto Kremnica môže uložiť pokutu 16.596,- €.
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia, alebo správcovi trhového miesta za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1. a 3 zákona č. 178/98 Z.z.. v znení neskorších predpisov.
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené Mestom Kremnica na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest.

Mesto Kremnica môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej a právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď bolo zistené porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Článok 11
Záverečné ustanovenie

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 118/2012 zo dňa 14. júna 2012
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. júna 2012. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnice č. 4/2004 O predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v dobe od 27. 06. 2012 do 11. 07. 2012.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 12. júla 2012

Zdieľať tento príspevok.