1. zmena rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2012

1. zmena rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2012

[pdf] 1. zmena rozpočtu pre rok 2012 vo formáte PDF

 

I. Bežný rozpočet
PoložkaBežné príjmyI. zmena
2012 v €
100DAŇOVÉ PRÍMY2 101 613
110DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU1 755 341
111003Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve1 755 341
120DAŇ Z MAJETKU173 292
121001Daň z nehnuteľnosti – pozemky47 966
121002Daň z nehnuteľnosti – stavby a sankčný úrok115 909
121003Daň z nehnuteľnosti – byty9 417
130MIESTNE DANE A SLUŽBY172 980
133Dane za špecifické služby:169 560
133001za psa6 640
133003daň za nevýherné hracie prístroje170
133004daň za predajné automaty130
133006za ubytovanie6 640
133012za užívanie verejného priestranstva3 320
133012za užívanie verejného priestranstva– kremnický jarmok2 000
133012za užívanie verejného priestranstva – park. systém MsPO18 000
133012Za užívanie verejného priestranstva – tržné2 660
133013za komunálne odpady a drobné stavebné odpady130 000
134001z úhrad za dobývací priestor3 420
200NEDAŇOVÉ PRÍJMY840 272
211Dividendy150 000
211003Dividendy150 000
212PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA560 218
212002Nájom – Mestské lesy Kremnica s.r.o.385 000
212002Nájom – ostatné pozemky56 842
212003Nájom budov, ostatných zariadení TS2 320
212003Nájom – za nebytové priestory – MsKS, ZŠ2 832
212003Nájom – za nebytové priestory, byty –  MsBP109 260
212003Nájom – za nebytové priestory – telocvičňa3 320
212003Nájom – za nebytové priestory – Skalka594
212004Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov zariadení50
220ADMINISTRATÍVNE POPLATKY40 370
221004Ostatné poplatky (správne)36 510
222003Za odchyt psov – MsPO30
222003Pokuty a penále – MsPO3 500
222003Pokuty v blokovom konaní – MsÚ330
223POPLATKY A PLATBY Z NÁHOD. PREDAJA80 231
223001Príjmy – za relácie v miestnom rozhlase500
223001Príjmy za služby – zmluva o zabezp. úč.agendy – ZŠ6 938
223001Príjmy z kultúrnej činnosti, sprac.podkl. Kr.noviny300
223001Opatrovateľská služba – príjmy od obyvateľstva2 000
223001Príjem z príspevku na pohreb80
223001Príjmy od poisťovní za LSPP22 085
223001Príjmy za obradné siene – ZPOZ600
223001Príjmy – mestské WC660
223001Príjmy -zber skla660
223001Vstup Relax centrum Skalka 39 768
223001Poplatky za služby ostatné6 640
229ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY1 483
229005Za znečisťovanie ovzdušia1 483
240ÚROKY Z DOMÁCICH VKLADOV300
242Z účtov finančného hospodárenia300
290INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY7 670
292008Prímy z výťažkov z lotérii a iných hier900
292012Príjmy z dobropisov6 640
292027Príjmy za výrub stromov130
310TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY860 077
312001Transf. z NÚP (menšie obecné služby)1 877
312001BT – UPSVaR – CVČ – ESF42
312001BT – UPSVaR – CVČ – ŠR7
312001BT – UPSVaR – MŠ – ESF21
312001BT – UPSVaR – MŠ – ŠR4
312001BT – UPSVaR – ZUŠ – ESF66
312001BT – UPSVaR – ZUŠ –ŠR12
312001KSÚ – dot. na úhradu nákl.na úseku staveb. poriadku5 045
312001MV SR – transfer na úsek hlásenia pobytu občanov1 790
312001ÚPSVaR – zadržané rodinné prídavky3 920
312001KŠÚ – na školstvo – prenesené kompetencie694 833
312001KŠÚ – transfer na súťaže – CVČ2 400
312001KŠÚ – nenormat.fin.prostr.(dopr., poukazy, asist.)60 977
312001ÚPSVaR –  stravovanie a pomôcky v hmotnej núdzi4 577
312001KÚŽP – transfer na životné prostredie587
312001KÚ pre cestné dopravu – transfer na špecial.stav. úrad288
312001Obvodný úrad – dotácia na vojnové hroby432
312001MV SR  – transfer na vedenie matriky8 762
312001BBSK – dotácia  na úpravu lyžiarskych tratí1 000
311Recyklačný fond – separovaný zber1 084
312001Dar pre ZŠ P. Križku (Čitatelia 3. tisícročia)0
311Dary pre ZŠ P. Križku (projekty Orange, IKEA)3 900
312001MP RR SR – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia EÚ11 628
312001MP RR SR  – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia ŠR1 368
312001MP RR SR  – MsKS – EÚ45 877
312001MP RV SR – MsKS – ŠR5 398
312001Obvodný úrad ZH – voľby do NR SR 20124 182
PRÍJMY MESTA SPOLU (100,200,300,účet 600)3 801 962
Vlastné príjmy školských zariadení48 649
SPOLU3 850 611
VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU681 118
610Mzdy a platy293 753
620Poistné a príspevok do poisťovní102 063
620Odvody – poslanci8 247
631Cestovné náhrady2 735
631001Tuzemské1 445
631002Zahraničné1 290
632Energie, vodné, stočné a komunikácie76 456
632001Elektrická energia, para, plyn47 932
632002Vodné, stočné4 928
632003Telefón,fax9 638
632003Rozhlas a  televízia956
632003Kremnické noviny – poštovné946
632003Poštovné7 372
632004Internet4 684
633Materiál41 457
633001Interiérové vybavenie (nábytok do 1 700 € )7 401
633002Výpočtová technika ( do 1 700 €  )4 831
633003Telekomunikačná technika1 622
633004Kancelárske stroje, vybavenie kancelárii805
633006Kancelárske potreby a materiál3 764
633006Papier1 998
633006Čistiace potreby1 736
633006Tlačivá a tlačiarenské služby873
633006Materiál, náhradné diely, pracovné náradie9 000
633006Lieky29
633006Miestne a štátne symboly165
633006Smaltované tabuľky70
633006Stojan – výves. plochy, informač. syst. – mapa mesta1 445
633009Knihy,časopisy, noviny, smernice2 483
633013Nehmotný majetok ( do 2 400 € ), Adobe SUITE2 415
633016Reprezentačné2 820
634Dopravné9 230
634001PHM4 190
634001Mazivá, oleje291
634002Servis, oprava, pneumatiky2 430
634003Zákonné poistenie vozidiel701
634003Havarijné poistenie vozidiel716
634004Prepravné320
634005Poplatky – diaľničné, parkovné, technické582
635Rutinná a štandartná údržba21 753
635002Výpočtovej techniky6 058
635003Telekomunikačnej techniky1 825
635004Kancelár. strojov, prístrojov, ostat.prev.zariadení3 625
635006Údržba budov 1 455
635006Údržba a oprava autobusovej stanice3 000
635006Údržba mestského rozhlasu790
635006Oprava a údržba objektov dotov. EÚ (projekt SACR)1 615
635009Údržba softvéru3 385
636Nájomné za prenájom76
636001Nájomné budovy, pozemky6
636002Uzamykateľné priečinky70
637Služby94 819
637001Školenia,kurzy, semináre, porady, konferencie2 580
637002Verejné obstarávanie – k novým projektom1 000
637003Propagácia a reklama ( web.stránka )2 250
637003Inzercia446
637004Revízie zariadení165
637004Tlmočnícka a prekladateľská činnosť485
637004Viazanie kníh165
637004Všeobecné služby / výr. kľúčov a  pečiatok, deratiz./640
637005Advokátske služby17 488
637005Geometrické plány400
637006Náhrady- lekárske prehliadky, prac. zdravot.služba2 910
637011Štúdie, expertízy, posudky, vytyčovanie, BOZP7 067
637012Správne poplatky- notár20
637014Stravovanie12 192
637015Poistné majetku5 172
637016Prídel do sociálneho fondu2 700
637023Kolkové známky970
637026Odmeny poslancom MsZ, členom komisií29 951
637027Odmeny pracovníkom mimo prac.pomeru ( dohody)3 000
637035Daň z príjmov právnických osôb518
637036Reprezentačné výdavky /cattering – služby/2 820
642013Odchodné1 434
642015Bežné transfery – nemocenské dávky446
642002Transf. nezisk. organiz. – šport13 563
642002Transf. nezisk. organiz.  – kultúra ( vrátane KG)13 037
642002Transf. nezisk. organiz.  – iné (sociálne)2 193
642006Príspevky mesta do člen. združení1 736
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – VOĽBY4 182
611Mzdy a platy – voľby do NR SR192
620Poistné a príspevok do poisťovní252
631001Cestovné náhrady62
632003Poštovné a telekomunikačné služby84
633006Všeobecný materiál117
633016Reprezentačné124
636001Nájomné za prenájom – budov70
637007Cestovné náhrady iným než vlastným zamestn.459
637027Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru2 822
OPORNÉ MÚRY36 000
635006Realizácia – Zlatá, J.Kollára, ČSA,  stanič. chodník33 000
637004Projektová dokumentácia3 000
FINANČNÁ A ROZPOČ.OBLASŤ4 200
637012Poplatky a odvody2 900
637005Audítorské služby1 300
MATRIKA13 141
610Mzdy a platy8 366
620Poistné a príspevok do poisťovní3 249
632003Telefony, poštovné289
633006Kvety, bežný materiál388
635009Rut. a štandardná údržba softvéru25
637001Školenia270
637013Naturálne mzdy – ošatné99
637014Stravovanie379
637016Prídel do sociálneho fondu76
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU33 950
651002Splácanie úrokov bankám33 950
NAKLADANIE S ODPADMI0
637004Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu0
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY0
610Mzdy a platy Úrad vlády SR – projekt revitalizácia0
610Mzdy a platy – vlastný zdroj 1,32 % spolufin.0
610Mzdy a platy 95 % spolufinanc. Úrad práce0
620Poistné a odvody Úrad vlády SR0
633006Všeobecný materiál0
633010Ochranné pracovné pomôcky – Úrad vlády SR0
637001Školenia, kurzy – Úrad vlády SR0
637004Všeobecné služby – Úrad vlády SR0
637006Náhrady – lekárske prehliadky Úrad vlády SR0
637011Vytýčenie sietí – Úrad vlády SR0
637011Vytýčenie sietí – vlastný zdroj0
637014Stravné – Úrad vlády SR0
637014Stravné – vlastný zdroj0
637015Poistné zamestnancov0
637016Prídel do sociálneho fondu0
642015Transfery na nemocenské dávky0
REKONŠTR. A OBSTARÁVANIE VYBAVENIA  MŠ202
637004Publicita a informovanosť202
REKONŠTRUKCIA  ZŠ ANGYALOVA146
637004Publicita a informovanosť146
637005Externý manažment projektu0
637018Vrátenie príjmov z min. rokov – rekonštr. ZŠ Angyalova0
ÚDRŽBA OBJEKTU ZUŠ57 000
635006Údržba budovy – rekonštrukcia strešnej krytiny56 000
635006Projektová dokumentácia500
637005Verejné obstarávanie500
PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU13 800
637005-1Vypracovanie žiadosti o NFP6 000
637005-2Verejné obstarávanie6 300
637005-3Odborné stanovisko k zbernému dvoru1 500
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA0
637002Verejné obstarávanie0
637005Externý manažment0
637005Vypracovanie žiadosti o NFP0
ÚDRŽBA  OBJEKTOV16 500
635006Oprava schodov domu smútku15 000
637005Verej. obstaráv. k nadst. byt. domu Dolná 62/471 500
MESTSKÁ POLÍCIA168 127
611Mzdy a platy92 988
620Poistné a príspevok do poisťovní32 499
631001Cestovné náhrady1 300
632Energie, vodné, stočné a komunikácie10 816
632001Elektrická energia3 700
632001Teplo3 700
632002Vodné, stočné450
632003Telefón, fax2 350
632003Poštové služby30
632004Internet586
633Materiál7 335
633001Nábytok ( do 1700 € )500
633002Výpočtová technika ( do 1 700 €  )500
633005Výzbroj a technika500
633006Materiál, náhradné diely, pracov. náradie300
633006Kancelárske potreby a materiál1 400
633006Papier30
633006Čistiace potreby350
633006Tlačivá a tlačiarenské služby180
633006Lekárnička30
633006Zvieratá, krmivo, očkovanie500
633006Nákup psa, krmivo, koterec, starostlivosť o psa0
633007Špeciálny materiál  ( nákup vysielačov )500
633009Knihy, časopisy, noviny30
633010Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky2 500
633011Občerstvenie15
634Dopravné7 536
634001PHM3 880
634001Oleje, mazivá70
634002Servis, oprava2 000
634002Pneumatiky600
634003Zákonné poistenie248
634003Havarijné poistenie688
634005Diaľničná známka50
635Rutinná a štandardná údržba1 310
635001Nábytku a budovy170
635002Výpočtovej techniky100
635003Telekomunikačnej techniky170
635005Meracej a monitorovacej techniky300
635005Údržba PCO480
635009Ročný poplatok Centrála – program PC90
637Služby13 984
637001Účastnícky poplatok – školenia, kurzy940
637004Odvoz všetkých druhov odpadov70
637004Revízie a kontroly zariadení170
637004Všeobecné služby, odchyt psov50
637006Náhrady – lekárske prehliadky, vakcíny – očkovanie501
637012Poplatky a odvody300
637014Stravovanie5 098
637015Poistenie  Alianz – osoby, Alianz -prepr.zodp.2 116
637016Prídel do sociálneho fondu1 139
637023Kolkové známky100
637027Odmeny mimo pracovného pomeru – predaj PK3 500
637035DPH k istine – leasing nové auto0
642006Bežný transfer na členské príspevky68
642015Bežné transfery – nemocenské dávky291
651004Splátka úroku vrátane DPH – leasing nové auto0
653001Manipulačné poplatky – leasing nové auto0
POŽIARNA OCHRANA4 652
625003Úrazové poistenie6
632Telekomunikačné služby165
632003Telefón, fax165
633Materiál1 275
633005Špeciálny požiarny materiál625
633010Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky650
634Dopravné1 222
634001PHM396
634002Servis, údržba, opravy355
634002Náhradné diely na opravy, batérie270
634003Zákonné poistenie165
634005Poplatok za mýtne36
637Služby1 984
637001Školenia, kurzy200
637002Súťaže902
637004Revízie a kontroly zariadení165
637027Odmeny mimopracovného pomeru717
MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY3 060
610Mzdy a platy2 026
620Poistné a príspevok do poisťovní708
633006Všeobecný materiál, VPP227
633010Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky50
633011Občerstvenie0
637014Stravovanie0
637015Úrazové poistenie49
637016Prídel do sociálneho fondu0
642015Bežné transfery – nemocenské dávky0
CESTOVNÝ RUCH46 366
641001Príspevok na činnosť46 366
BÝVANIE – MsBP132 710
641001Príspevok na činnosť132 710
ZDRAVOTNÍCTVO – LSPP, dopravná zdr. služba36 736
625003Soc. poisťovňa – úrazové poistenie7
632001Elektrická energia320
632001Teplo1 096
632002Vodné, stočné165
632003Telefón285
633006Všeobecný materiál155
633006Špeciálny zdravotný materiál720
634002Údržba sanitky610
634002STK sanitky50
634003Zákonné poistenie213
634003Havarijné poistenie496
634004Prepravné za LSPP / sanitka /8 400
635009Licencie software, údržba262
635004Údržba prevádz. strojov a zariadení, údržba budov97
636002Nájom za plynové flaše320
637004Pranie LSPP, upratovanie582
637006Náhrady lekárom za poskytnutú starostlivosť22 085
637027Dohody o vykonaní práce873
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY32 466
632Elektrická energia, voda a komunikácie970
632001Elektrická energia, v tom:873
ĽAI. posiľovňa873
632002Vodné, stočné ĽAI, ŠKF97
Mestská telocvičňa (a ĽAI)20 570
620Poistné a príspevok do poisťovní39
632001Elektrická energia1 839
632001Plyn10 128
632002Vodné, stočné446
632003Telefón126
633006Čistiace potreby291
633006Materiál1 000
634001PHM29
635006Údržba telocvične a ĽAI1 667
637004Revízie zariadení165
637027Dohoda o vykonaní práce4 840
633006Všeob. materiál – detské ihrisko Ul. J. Horvátha1 000
634001Údržba lyžiarskych tratí – PHM5 791
637Služby4 135
637002Športové akcie OŠKŠ1 625
637002Akcie pre lyžiarsku výuku detí250
637002Vyhlásenie najlepších športovcov165
637027Program pre seniorov “Zdravý životný štýl“485
637027Mládežnícky parlament0
637027Dohody o vykonaní práce – športové podujatia1 610
MP RV SR Rekonštrukcia Štefánikovho námestia807
637004-137Publicita a informovanosť40
637005-137Externý manažment EÚ646
637005-137Externý manažment ŠR76
637005-137Externý manažment – spolufinancovanie45
MV RR SR – Obnova MsKS47 160
633001Interiérové vybavenie – nábytok – EÚ25 431
633001Interiérové vybavenie – nábytok – ŠR2 992
633001Interiérové vybavenie – nábytok – spolufinancov.1 497
633002Výpočtová technika – spolufinancov.157
633002Výpočtová technika – ŠR313
633002Výpočtová technika – EÚ2 660
633003Telekomunikačná technika – spolufinancovanie183
633003Telekom. technika – ŠR365
633003Telekom. technika – EÚ3 100
633004Prevádzkové stroje – spolufinancovanie1 078
633004Prevádzk. stroje – ŠR235
633004Prevádzkové stroje – EÚ1 997
633006Všeob. materiál – vybavenie kuchyne1 500
633013Softver – spolufinancovanie72
633013Softvér – ŠR143
633013Softvér – EÚ1 214
635006Oprava dverí – finančný dar Elba, a. s.1 500
637005-075Externý manažment – EÚ2 295
637005-075Externý manažment – ŠR270
637005-075Externý manažment – spolufinancovanie158
Verejné obstarávanie na Národné kult.pamiatky1 500
637002-9083VO na PD Zechenterov dom500
637002VO na PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia500
637002VO na PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny500
ZPOZ2 500
636001Nájom hradný areál250
633006Vojnové hroby- vence250
633006Kvety, vecné dary, obrady v hrad. areáli2 000
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY27 417
635006Štandardná údržba vojnových hrobov – dotácia z OÚ432
635006Vojnové hroby – opr. pomníka v Doln. parku vl. prostr.0
636001Nájom za priestory klubu Labyrint2 240
636001Nájom za priestory kina Akropola3 473
637002Kultúrne podujatia OŠKŠ4 300
637002Cechové hody kremnické5 541
637002Kultúrne podujatia v kine0
637002Partnerské mestá – kultúrne podujatia1 445
637002Kultúrne leto2 415
637002Výročie mesta1 000
637002MDD68
637002Podujatia  – školské zariadenia 12 260
637002Podujatia  – školské zariadenia 23 500
637002Mládežnícky parlament200
637002-72Čerpanie grantu –  kultúr. podujatia Veľkonočné vajce0
637026Odmeny – kronika mesta543
REKREÁCIA, KULTÚRA1 220
637002Kremnický jarmok760
637027Dohody o vykonaní práce460
VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY7 260
632003Príjem TV Markíza0
633009Vydávanie kremnických novín7 260
637012POPLATKY SOZA884
ZARIADENIA SOCIAL. SLUŽIEB – KD, invalidi2 865
632Energie, voda , materiál2 865
632001Elektrická energia2 288
632002Vodné, stočné194
632003Telefón76
633006Všeobecný materiál112
633016Reprezentačné výdavky165
637004Všeob. služby – kontrola hasiacich prístrojov30
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA41 599
610Mzdy a platy28 591
620Poistné a príspevok do poisťovní9 297
637014Stravovanie2 570
637015Poistné za škody spôsobené pri opatrovateľskej činnosti56
637016Príspevok do sociálneho fondu242
637027Odmeny mimoprac. pomer – opatrovateľstvo0
642013Odchodné773
642015Bežné transfery na nemocenské dávky70
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM17 156
642026Na dávku v hmotnej núdzi1 154
642014Príspevok na pohreb, resp. faktúry TBS873
637006Náhrada zmluvnému lekárovi za lekár. nález136
637027Dohoda o vykonaní práce – posudkový lekár258
637004Všeob. služby – ekonom. opráv. náklady13 735
642026Dávka v soc. pomoci – náhla núdza a narod. dieťaťa1 000
VEREJNÁ ZELEŇ stred. 58375 630
610Mzdy a platy36 265
620Poistné a príspevok do poisťovní12 675
631001Cestovné náhrady40
632003Telefóny400
633006Všeobecný materiál2 260
633006Sadbový materiál2 000
633010Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky1 000
633011Pitný režim150
634001PHM + oleje2 900
636002Nájomné za stroje a zariadenia10 950
637001Školenie, kurzy, semináre200
637002Súťaž, ocenenia100
637004Všeobecné služby – v tom kosenie skládky K. Bane3 500
637006Náhrady – preventívne prehliadky140
637014Stravné2 150
637015Poistné – zodpovednosť za škody150
637016SF400
637027Odmeny mimo pracovného pomeru250
642015Bežne transfery na nemocenské dávky100
TECHNICKÉ SLUŽBY stred.582400 291
Výkon a správa368 063
611Mzdy a platy124 152
620Zákonné poistenie43 391
631001Cestovné náhrady0
632Energie, voda a komunikácie14 365
632001Elektrická energia5 791
632001Palivové drevo1 901
632002Vodné, stočné3 473
632003Telefón2 907
632004Internet293
633Materiál15 299
633002Výpočtová technika do 1700 €485
633004Prevádzkové stroje, prístroje, technika640
633006Všeobecný materiál6 725
633006Kancelárske potreby, papier126
633006Čistiace potreby873
633006Posypový materiál0
633006Technické plyny582
633006Pracovné náradie, pomôcky485
633006Lavičky a koše2 609
633006Recyklačný fond – kontajnery2 318
633009Knihy, časopisy, noviny165
633011Pitný režim291
634Dopravné73 245
634001PHM35 193
634001Oleje, mazivá1 736
634002Náhradné diely na opravy8 581
634002Servis, údržba dopravných prostriedkov11 037
634002Poplatky za STK, EK805
634002Pneumatiky, batérie1 944
634003Zákonné poistenie vozidiel3 561
634003Havárijné poistenie leasing  Man, Mitsubishi3 814
634003Havarijné poistenie leasing Kukavoz0
634004Odvoz surovín737
634005Karty, známky, poplatky3 519
634006Pracovné odevy, obuv a pomôcky2 318
635Rutinná a štandardná údržba941
635004Údržba prevádzkových strojov582
635006Údržba skládky194
635006Mestský rozhlas a VO0
635006Tržnica165
636002Nájomné za prenájom ( technické plyny, fľaše )446
636002Nájomné prevádzkových strojov0
637Služby96 224
637001Školenia, kurzy, semináre873
637004Revízie zdvíhacích zariadení446
637004Všeobecné služby – deratizácia446
637004Zimná údržba – dodávateľsky2 735
637004Všeobecné služby – ostatné320
637005Špeciálne služby165
637006Náhrady preventívne prehliadky97
637011Rozbory vôd, plynov – skládka5 219
637012Zákonné poplatky za KO64 398
637012Poplatky a odvody165
637014Stravovanie7 063
637016Prídel do SF931
637027Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru ( dohody )2 900
637035Daň z nehnuteľností554
637035DPH leasing  Man4 911
637035DPH leasing Mitsubishi1 885
637035DPH leasing Kukavoz0
642013Odchodné895
642015Bežné transfery na nemocenské dávky165
651004Splácanie úroku leasing kontajnerový nosič Man929
651004Splácanie úroku leasing Kukavoz0
651004Splácanie úroku leasing  Mitsubishi1 127
632001-2Verejné osvetlenie30 028
635006Údržba verejného osvetlenia2 200
Cestná doprava – údržba komunikácií15 629
633006Posypový materiál3 798
633006Všeob. materiál – opor. múry ČSA, stanič. chodník4 750
635006Rekonštrukcia komunikácie pri autobusovej stanici0
635006Údržba miestnych komunikácií – dodávateľsky (pri TS)0
635006Údržba miestnych komunikácii4 831
637027Odmeny mimo prac. pomeru (dohody ČSA, stan.chod.)2 250
ODD. PRE PREVÁDZKU ZARIAD. NA SKALKE86 685
610Mzdy a platy30 520
620Poistné a príspevok do poisťovní12 058
632001Elektrická energia15 200
632001Palivové drevo13 200
632003Telefóny a poštovné400
632004Komunikačná infraštruktúra – Internet65
633001Interiérové vybavenie0
633006Všeobecný materiál, chémia, prádlo3 600
633010Pracovné odevy, obuv a pomôcky150
634001PHM900
634002Servis, údržba, opravy700
634003Zákonné poistenie155
634003Havarijné poistenie0
634005Karty, známky, poplatky – dial.známka50
635004Údržba zariadení500
635006Údržba budov0
637001Školenia, kurzy, semináre135
637003Propagácia0
637004Prevádzkové náklady ( pranie ) a údržba1 600
637006Lekárske prehliadky, právne služby627
637011Štúdie, expertízy, posudky2 000
637012Poplatky Slovgram, SOZA100
637014Stravné3 095
637016Tvorba SF359
637027Dohody1 271
635006Údržba objektov vybudovaných z dotácie SACR1 615
642005Súkromné centrum špeciál.-pedag.poradenstva66 852
642005Financovanie súkr. zariad. – eMKlub159 674
642026Strava a pomôcky v hmotnej núdzi4 577
637006-014Náhrady – zadržané rodinné prídavky3 920
637020Vrátenie KŠÚ – nevyčerp. dotácie min. roku0
Spolu mesto2 249 597
 
PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA1 424 942
Prenesené kompetencie694 833
Originálne kompetencie455 828
Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces98 739
Príspevok z mesta vých. vzdel. proces – mzdy52 947
Nenormatívne finančné prostriedky62 489
Projekty ZŠ P. Križku – dary3 900
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program673
Vlastné príjmy školských zariadení48 649
Z rozp. mesta pre II.ZŠ /Remes. ban. regiónu dar SPP/1 500
KŠÚ – transfer na súťaže CVČ2 400
ÚPSVaR BŠ – CVČ49
ÚPSVaR BŠ – MŠ25
ÚPSVaR BŠ – ZUŠ78
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/2 832
VÝDAVKY SPOLU3 674 539
Saldo176 072
PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA
PRÍJMY
312001Na školstvo – prenesené kompetencie ( KŠÚ )694 833
Na školstvo – originálne kompetencie – mzdy455 828
Príspevok z mesta vých. vzdel. proces98 739
Príspevok z mesta vých.  vzdel. proces – mzdy52 947
Príspevok na vzdelávacie poukazy , asistenti,odchodné46 427
Na dopravné pre dochádzajúce deti, zost. z min. roku16 062
Projekt Zelená učebňa ČSOB – ZŠ P. Križku2 000
Projekt Školy pre budúcnosť Orange – ZŠ P. Križku1 000
Projekt Zelená učebňa IKEA – ZŠ P. Križku500
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program673
Projekt Nie je nákup ako nákup HSBC400
KŠÚ – transfer na súťaže CVČ2 400
ÚPSVaR BŠ – CVČ49
ÚPSVaR BŠ – MŠ Dolná25
ÚPSVaR BŠ – ZUŠ78
Vlastné príjmy školských zariadení48 649
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/2 832
SPOLU1 423 442
VÝDAVKY
I. ZŠ Angyalova + ŠJ478 250
610,620Príspevok na mzdy303 452
630Príspevok na bežné výdavky79 253
610,620Príspevok na mzdy – ŠJ22 449
630,640Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ2 809
630,640Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ5 807
610,630Príspevok na mzdy – ŠKD28 041
630,640Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD4 068
610,630Príspevok na VP, asistenti, SZP14 367
642014Príspevok na cestovné9 872
Čerpanie vlastných príjmov5 300
Z rozpočtu mesta pre ZŠ Angyalova /nájom Orange/2 832
II. ZŚ Križkova + ŠJ413 981
610,620Príspevok na mzdy248 231
630Príspevok na bežné výdavky63 897
610,620Príspevok na mzdy – ŠJ27 507
630,640Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠJ576
610,620Príspevok na mzdy – ŠKD29 415
630,640Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces ŠKD9 353
610,630Príspevok na VP, asistenti,SZP19 879
642014Príspevok na cestovné6 190
Čerpanie vlastných príjmov4 360
Spolufinancovanie mesta – Školský vzdelávací program673
Projekty Zelená učebňa, Orange, IKEA3 900
ZUŠ195 346
610,620Príspevok na mzdy143 766
610,620Príspevok na  výchovno  vzdelávací  proces – mzdy7 924
630Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces27 986
ÚPSVaR BŠ78
Vzdelávacie poukazy1 392
Čerpanie vlastných príjmov + dobropisy14 200
MŠ Dolná + ŠJ spolu:269 937
Stredisko – Dolná ul. + ŠJ155 476
610,620Príspevok na mzdy MŠ96 950
610,620Príspevok na mzdy ŠJ0
630Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ18 988
630Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ16 926
Príspevok z mesta vých. -vzdel. proces ŠJ4 905
Poukazy na výchovu a vzdelávanie5 303
ÚPSVaR BŠ25
Čerpanie vlastných príjmov12 379
Stredisko – Langsfeldova ul. + ŠJ114 461
610,620Príspevok na mzdy MŚ72 200
610,620Príspevok na mzdy ŠJ0
630Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy ŠJ14 226
630Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces MŠ12 801
Príspevok z mesta vých.-vzdel. proces ŠJ5 861
Poukazy na výchovu a vzdelávanie2 963
Čerpanie vlastných príjmov6 410
CVČ65 928
610,620Príspevok na mzdy35 500
610,620Príspevok na výchovno vzdelávací proces – mzdy9 000
630Príspevok z mesta vých.- vzdel. proces10 456
Vzdelávacie poukazy2 523
ÚPSVaR BŠ49
Príjem z KŠÚ – transfer súťaže2 400
Čerpanie vlastných príjmov6 000
SPOLU1 423 442
Saldo0
II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
230KAPITÁLOVÉ PRÍJMY2 901
231Predaj bytov FRB2 700
231Predaj služobného vozidla SUZUKI0
233001Príjem z predaja pozemkov201
321KAPITÁLOVÉ GRANTY1 602 740
322001MV RR SR – Štefánikovo námestie800 061
322001Podpora separovaného zberu0
322001Obvodný úrad BB – dotácia rozšír. kamer. systému3 500
322001MV RR SR – MsKS523 679
322001MF SR – Záchrana a obnova kultúrnych pamiatok275 500
PRÍJMY SPOLU ( 100,200,300 )1 605 641
700KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
SPRÁVA MESTSKÉHO ÚRADU5 440
711001Nákup pozemkov0
712001Nákup budov0
713003Obvodný úrad BB – dotácia rozšír. kamer. Systému3 500
713003Rozšírenie kamerového systému – spolufinancovanie1 940
OBNOVA MsKS5 630
713001Kuchynská linka do MsKS2 000
713002 – 075Obnova MsKS – nákup laserovej tlačiarne EU3 085
713002 – 075Obnova MsKS  – nákup laserovej tlačiarne ŠR363
713002 – 075Obnova MsKS  – nákup laserovej tlaćiarne- spolufinanc.182
MESTSKÁ  ZELEŇ0
714004Nákup doprav.prostriedku – Bonetti 4×4 s poliev. nadst.0
VÝSTAVBA
716Prípravná a projektová dokumentácia132 244
716Prípravná dokumentácia nových stavieb-vl.zdroje0
716 -145MF SR 2011 – PD Zechenter.záhr – štúdia časť det. ihrisko4 000
716-9155Rekonštr. Štefánik. nám. – zasnežovanie vl. zdroje7 000
716-112Archeológia -Štefánikovo námestie -vlastné zdroje7 911
716ÚPN -Z Veterník-vlastné zdroje0
716ÚPN -Z Skalka- vlastné zdroje0
716-071ÚPN – Mesto Kremnica-vlastné zdroje24 280
716-137Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie EÚ718
716-137Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie ŠR85
716-137Proj.dokumentácia –  Štefánikovo námestie vlast.zdr.0
716-137Proj. dokumentácia – Štefánikovo nám. spolufinancov.50
716Proj. dok. – rekonštrukcia námestia SNP0
716 -123MF SR 2011 – projektová dok. ZŠ P. Križku25 000
716 – 071Zmeny a doplnky ÚPN Mesta Kremnica – vlast. zdroje0
716MF SR 2012 Projekt. dokument. – Zechenterov dom6 200
716MF SR 2012 – PD Úrad práce, soc. vecí a rodiny25 000
716MF SR 2012 – PD Knižnica a Poľovnícka reštaurácia30 000
716Projekt. dokum. nadstavba byt. domu Dolná 62/472 000
716Proj.dokumentácia – verejné osvetlenie pri MsKS .0
717Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia2 035 600
717002Stavebné dozoryrekonštrukcie-vlast.zdroje18 000
717001-149Vybudovanie parkoviska – Matunákova-Veternícka9 500
717001-137 Štefánikovo námestie – stavebné práce – EÚ175 438
717001-137 Štefánikovo námestie – stavebné práce –ŠR20 637
717001-137Štefánikovo námestie – stav. práce – spolufinanc.10 357
717001-137Štefánikovo námestie – vl. zdroje, práce naviac10 454
717002-137Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor EÚ525 418
717002-137Rekonštr. Štefánikovho námestia – stav.práce,dozor ŠR61 814
717002-137-1Rekonštr. Štef.nám. – stav.práce,dozor,VZ – spolufin.36 784
717001-9155Rekonštr. Štefánik. nám. – zasnežovanie vl. zdroje30 540
717002-137-2Rekonštr. Štef.nám.–stav.práce,dozor, VZ. práce naviac18 036
717002-001Obnova barokovej fontány – dotácia MF SR zost.r.2010108 054
717002-001Obnova barokovej fontány zost.r.2010, vlast. zdr.1 134
717002-082MF SR 2012 Radnica-dlažba-vestibul,okná,skl. stena76 000
717Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia
717002-075Realizácia -obnova MsKS –  dozor, EÚ452 709
717002-075Realizácia -obnova MsKS –  dozor, ŠR53 260
717002-075-1Realizácia -obnova MsKS – dozor – spolufinanc.43 794
717002-075Realizácia-obnova MsKS – vl. zdroje3 246
717003Spolufin. výstav. 4 nájom. bytov Dolná 62/47 – vl. zdroje0
717003Stav. práce – verejné osvetlenie pri MsKS0
717001-152Odvedenie povrch. vôd Skok – vlast.zdroje7 220
717002-082MF SR 2011 Radnica – omietky,sochy,schodisko212 405
717002-137MF SR 2012 – Rekonštrukcia – schody do budovy fary12 000
717001Podpora separovaného zberu0
717002-145MF SR 2012 – Zechenter. záhrada časť detské ihrisko126 300
717002Vybudovanie prístupovej komunikácie k Červenej veži22 500
VÝDAVKY SPOLU2 178 914
Saldo-573 273
PREDŠKOLSKÁ  A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA10000
717002Kapitálový prísp. – vzduchotechnika ŠJ – ZŠ Angyalova10000
717 002Rekonštrukcia a modernizácia ŠJ Angyalova0
VÝDAVKY SPOLU2 188 914
Saldo-583 273
III. FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy finančných operácií
453Zostatky z min. roku – nevyč. dotácie( radnica,dopr ).369 408
454001Prevod prostriedkov z rezervného fondu226 911
454002Zostatky nevyčerp. dary účelové z r. 20113 000
513002Bank. úver   – Štefánikovo námestie, MsKS81 197
PRIJMY SPOLU680 516
Splácanie tuzemskej istiny
821005-1Z bankových úverov dlhodobých  (  829 848 € )55 606
821005-3Z bankových úverov dlhodobých  (  400 000 € )26 966
821005-4Z bankového úveru: Štefán. Nám., MsKS4 511
824-3Leasing motorového vozidla TS Mitsubishi9 423
824-2Leasing motorového vozidla TS – Man24 557
824Leasing auto – kukavoz0
824Leasing auto na separovaný zber0
824-2Leasing motorového vozidla MsPO – nové auto0
VÝDAVKY SPOLU121 063
Saldo559 453

Celkové saldo rozpočtu 152 252 €

V Kremnici, dna 29. 06. 2012 RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Zdieľať tento príspevok.