Uznesenie číslo 141/1207

Uznesenie číslo 141/1207 vo veci protestu prokurátora spis. zn. Pd 28/12-6 zo dňa 15.05.2012 proti článku 3 odsek 7 a článku 9 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spis. zn. Pd 28/12-6 zo dňa 15.05.2012 proti článku 3 odsek 7 a článku 9 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica

B/ v y h o v u j e
protestu prokurátora spis. zn. Pd 28/12-6 zo dňa 15.05.2012 proti článku 3 odsek 7 a článku 9 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica

C/ z r u š u j e
článok 3 odsek 7 a článok 9 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Kremnica č. 3/2006, 1/2007 a 13/2011, ktorými bolo všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 15/2002 zmenené a doplnené.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Zdieľať tento príspevok.