Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. júla 2012

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. júla 2012

Uznesenie číslo 138/1207

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 139/1207

vo veci protestu prokurátora spis. zn. Pd 30/12-6 zo dňa 30.04.2012 proti všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 12/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spis. zn. Pd 30/12-6 zo dňa 30.04.2012 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 12/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Kremnica

B/n e v y h o v u j e
protestu prokurátora spis. zn. Pd 30/12-6 zo dňa 30.04.2012 proti všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 12/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Kremnica.

C/d o m n i e v a s a, že
keďže podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení mestá a obce zabezpečujú verejný poriadok na svojom území, mali by mať aj adekvátne právomoci a kompetencie na toto zabezpečovanie vrátane právomoci vydávať vo forme všeobecne záväzného nariadenia podľa svojich vlastných miestnych podmienok zákazy a obmedzenia na úseku dodržiavania verejného poriadku vrátane zákazov a obmedzení požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach na území obce.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 140/1207

vo veci protestu prokurátora spis. zn. Pd 32/12-6 zo dňa 26.04.2012 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 3/2004 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu na území mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spis. zn. Pd 32/12-6 zo dňa 26.04.2012 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 3/2004 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu na území mesta Kremnica.

B/v y h o v u j e
protestu prokurátora spis. zn. 32/12-6 zo dňa 26.04.2012 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kremnica č. 3/2004 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu na území mesta Kremnica.

C/z r u š u j e
všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 3/2004 o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu na území mesta Kremnica a súčasne aj všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 10/2011, ktorým bolo zmenené všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 3/2004.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 141/1207

vo veci protestu prokurátora spis. zn. Pd 28/12-6 zo dňa 15.05.2012 proti článku 3 odsek 7 a článku 9 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spis. zn. Pd 28/12-6 zo dňa 15.05.2012 proti článku 3 odsek 7 a článku 9 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica

B/v y h o v u j e
protestu prokurátora spis. zn. Pd 28/12-6 zo dňa 15.05.2012 proti článku 3 odsek 7 a článku 9 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica

C/z r u š u j e
článok 3 odsek 7 a článok 9 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Kremnica č. 3/2006, 1/2007 a 13/2011, ktorými bolo všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 15/2002 zmenené a doplnené.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 142/1207

vo veci návrhu VZN č. 6/2012 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 6/2012 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kremnica.

B/r u š í
VZN č. 16/1995, 3/1997, 2/1998, 8/1998, 7/1999.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 143/1207

vo veci návrhu VZN č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 144/1207

vo veci 1. zmeny finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2 Kremnica pre rok 2012 nasledovne:
-ťažba a predaj dreva v hmotných jednotkách 69 000 m3
-priemerné speňaženie 55,00 €/m3
-výnosy 3 964 830 €
-náklady 3 574 000 €
-zisk 390 830 €

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 146/1207

vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2013 – 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e:
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2013 – 2015 podľa predloženého návrhu

B/ u k l a d á
Mestskému úradu zabezpečiť dodržanie časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta na rok 2013 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2013 – 2015
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v zmysle harmonogramu.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 147/1207

vo veci zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 do radnej sály Mestského domu na deň 22. novembra 2012, t.j. vo štvrtok so začiatkom o 17,00 hod.

B/u k l a d á
Mestskému úradu zverejniť obvyklým spôsobom oznámenie o termíne a mieste konania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15.11.2012.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 148/1207

vo veci žiadosti eMKLubu o vyjadrenie stanoviska k otvoreniu Školského klubu detí pri Súkromnej základnej škole s materskou školou ako organizačnej zložky Súkromnej spojenej školy v Kremnici

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť o vyjadrenie k zámeru eMKLubu na zaradenie Školského klubu detí pri Súkromnej základnej škole s materskou školou ako organizačnej zložky Súkromnej spojenej školy v Kremnici.
B/d e k l a r u j e ,
že má dostatočnú kapacitu na poskytovanie služieb v školských kluboch detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

C/m á z á u j e m n a t o m,
aby sa zvýšil objem času, ktorý trávia spoločne deti a mládež mesta Kremnica aj s deťmi so sociálne znevýhodneného prostredia, aby sa tieto deti nevyčleňovali z komunity svojich rovesníkov v prostredí mesta Kremnica a okolitých obcí.

D/n e s ú h l a s í
so zámerom eMKLubu k zaradeniu Školského klubu detí pri Súkromnej základnej škole s materskou školou ako organizačnej zložky Súkromnej spojenej školy v Kremnici.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 149/1207

vo veci zloženia prípravného organizačného výboru.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
prípravný organizačný výbor 7. stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska v zložení: Mgr. Igor Kríž, Mgr. Lujza Pračková, Ing. Demeter Gacov, Ing. Dušan Roob, Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Mgr. Hana Zlatošová.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 150/1207

vo veci žiadosti o vyhotovenie novej zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici žiadateľovi – spoločnosti Lakme s.r.o., Československej armády 187/9, 967 01 Kremnica, IČO: 36864285 za účelom prevádzkovania gynekologickej ambulancie z dôvodu zmeny právnej formy a zároveň končí nájomnú zmluvu s MUDr. Martinom Baránikom, Československej armády 187/9, 967 01 Kremnica, IČO: 31933831.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájomnú zmluvu a uzatvoriť novú nájomnú zmluvu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.07.2012.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 151/1207

vo veci výpovede z nájmu v objekte súpisného č. 413/19 na Angyalovej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď z nájmu nebytových priestorov v objekte súpisného čísla 413/19 na Angyalovej ulici v Kremnici z dôvodu presťahovania Centra voľného času CVRČEK Kremnica, Angyalova 413/19, 967 01 Kremnica, IČO: 37948083. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov je výpovedná doba tri mesiace, počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.09.2012.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 152/1207

vo veci žiadosti o zrušenie nájmu v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť o zrušenie nájmu nebytových priestorov v budove polikliniky na ulici Dolná 49/21 v Kremnici po MUDr. Rosenzweigovej, ktorú podal žiadateľ – spoločnosť VADEMECUM s.r.o., Dolná 4921, 967 01 Kremnica, IČO: 36646334. V prípade, že by sa našiel nový nájomca, uvedené priestory budú voľné od 01.07.2012. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov je výpovedná doba tri mesiace, počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.09.2012.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 153/1207

vo veci žiadosti spoločnosti Arton, s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1666/1 – ostatné plochy (lokalita pri bytovom dome súp. číslo 902 na Ulici Jula Horvátha) v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Arton, s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154, na účel umiestnenia dvoch reklamných panelov, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške 400,- €/jedno reklamné zariadenie/rok, t. j. ročné nájomné spolu 800,- €, s automatickým každoročným navyšovaním o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR v ukazovateli „jadrová inflácia“ za predchádzajúci kalendárny rok. Podmienkou je, že spoločnosť Arton, s. r. o., sa zmluvne zaviaže každoročne bezplatne poskytnúť mestu Kremnica použitie každej z plôch na dobu 1 mesiac (termín bude presne uvedený v nájomnej zmluve) pre potreby reklamy mesta a jeho akcií.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.08.2012.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 154/1207

vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2012 a o priebehu a výške finančných prostriedkov z fondov.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 155/1207

vo veci informácie o stave kroniky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o stave kroniky mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 156/1207

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová,Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 157/1207

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 158/1207

vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 11.06.2012 do 03.07.2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA:9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 159/1207

vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 160/1207

vo veci ponukového konania pre vybudovanie športovo – relaxačno obchodnej zóny, resp. obchodnej zóny.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ž i a d a
1.Vypracovať návrh podmienok pre vyhlásenie ponukového konania pre vybudovanie športovo – relaxačno – obchodnej zóny, resp. obchodnej zóny podľa návrhov poslancov MsZ
2. predložiť vypracovaný návrh na rokovanie komisii MsZ v mesiaci august 2012 a následne na zasadnutie MsR a MsZ.
zodpovedný: mestský úrad
termín: v texte.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 161/1207

vo veci návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ.

PREZENTÁCIA:10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Mgr. Lujza Pračková, členka návrhovej komisie
Norbert Boldiš, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.