Zákaz požívania alkoholu na verejnosti v Kremnici stále platí

Zákaz požívania alkoholu na verejnosti v Kremnici stále platí

Kremnickí poslanci jednohlasne nevyhoveli protestu prokurátora a VZN 12/2011, ktoré je podľa prokuratúry v rozpore so zákonom, nezrušili. Domnievajú sa, že ak mestá a obce majú zabezpečovať verejný poriadok na svojom území, mali by mať aj adekvátne právomoci a kompetencie na toto zabezpečovanie. Chcú tak vyvolať širšiu diskusiu k tomuto problému, ktorý musia riešiť aj v iných slovenských mestách.

Podstata rozporu so zákonom podľa názoru prokurátora spočíva v tom, že mesto síce mohlo zakázať predaj a podávanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach, avšak len v určitých hodinách alebo dňoch. Mesto Kremnica však vydalo zákaz predaja bez časového obmedzenia a tým určilo tento zákaz po celý rok, čo je v rozpore so zákonom.

Mesto ďalej zakázalo požívať alkoholické nápoje na všetkých verejne prístupných miestach, v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 05,00 hodiny do 03,00 hodiny nasledujúceho dňa, podľa prokuratúry však nie je zrejmé, na ktoré miesta sa tento zákaz vzťahuje. Požívanie alkoholických nápojov na určených verejných priestranstvách ani nemôže byť podľa prokuratúry zakázané, keď občania nie sú na takéto miesta jednoznačne a viditeľne upozornení.

V rozpore so zákonom sú podľa prokuratúry aj pokuty a sankcie, keďže mesto nemôže správanie v rozpore s VZN označiť za priestupok, lebo mu to zákon neumožňuje, pretože nejde o konanie, ktoré je výslovne označené za priestupok v zákone o priestupkoch a nejde ani o konanie, ktoré podľa zákona porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti.

Podľa Antona Vaského, právneho zástupcu mesta, by mesto v tomto prípade malo ísť do konfrontácie s názorom prokuratúry, aj keď právne asi neobstojí. Nutná je totiž zmena legislatívy. V zákone o obecnom zriadení je totiž ustanovenie, ktoré mestám ukladá povinnosť zabezpečiť verejný poriadok, mestá však na to podľa Vaského nemajú žiadne adekvátne právne nástroje.

V prijatom uznesení sa poslanci domnievajú, že by mali mať dekvátne právomoci a kompetencie na zabezpečovanie verejného poriadku, vrátane právomoci vydávať vo forme všeobecne záväzného nariadenia zákazy a obmedzenia, vrátane zákazov a obmedzení požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach na území obce. Zmenu legislatívy sa mesto bude snažiť presadiť prostredníctvom stavovských organizácií ako je Únia miest Slovenska alebo Združenie miest a obcí Slovenska. Primátorka Zuzana Balážová listom oslovila aj poslanca národnej rady Miroslava Číža a požiadala ho o stanovisko, právny názor, prípadne, aby v národnej rade vystúpil s legislatívnym návrhom.

Proti zrušeniu VZN vystúpil na zastupiteľstve aj náčelník mestskej polície Roman Brhlík. “Trvalo nám dosť dlhú dobu, aby sme popíjanie alkoholu na verejnosti eliminovali. Spomeňte si, aká bola situácia pred šiestimi, siedmymi rokmi. Nechcem si predstaviť, aká bude situácia, keď tí ľudia budú v práve a neviem, či budeme ešte môcť vravieť, že v Kremnici chceme budovať turistický ruch. Už teraz mnohým vadí postávanie niektorých občanov pod bránou a uvažuje sa o tom, ako sa to ide riešiť. Zrušením tohto VZN sa situácia môže rýchlo vrátiť späť do stavu spred šiestich rokov,” upozornil Brhlík.

Na otázku poslankyne Beaty Kirkovej, čo sa stane, ak mesto prokuratúre nevyhovie, doktor Vaský odpovedal, že prokuratúra sa môže stotožniť s názorom poslancov, čo je podľa neho najmenej pravdepodobná alternatíva. “Ak mesto protestu prokurátora nevyhovie, môže generálny prokurátor podať ústavnému súdu návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov,” citoval zákon. Zákaz požívania alkoholu na verejnosti teda v Kremnici stále platí a bude platiť, až kým ho nezruší ústavný súd.

Celý text uznesenia číslo 139/1207

Zdieľať tento príspevok.