VZN 7/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 7/2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica sa mení a dopĺňa nasledovne :

1. V článku 7 odseku 8 sa na koniec dopĺňa nasledovný text:
„Výnimku z tohto je možné povoliť v prípade, ak nájomca písomne uzná svoj dlh k 31.12.2011, ktorý má voči mestu Kremnica a organizáciám zriadeným mestom a tento dlh splatí do 31.12.2012, ak ide o dlh do výšky 100 € a do 31.12.2013, ak ide o dlh nad sumu 100 €. Súčasne s pravidelnými splátkami dlhu je nájomca povinný platiť riadne a včas mesačné nájomné a preddavky za plnenia poskytované s užívaním bytu, ako aj následne vyrubené poplatky za komunálny odpad. Pokiaľ sa nájomca v tejto lehote dostane do omeškania s platením čo len jednej splátky dlhu alebo nezaplatí mesačné nájomné a súvisiace plnenia, stráca nárok na predĺženie nájomnej zmluvy.“.

Čl. II

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici dňa 12.07.2012 uznesením č. 143/2012.

RNDr. Zuzana Balážová,
primátorka mesta

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 24.07.2012 do 07.08.2012.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 07.08.2012.

Zdieľať tento príspevok.