Uznesenia zo 7. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 28. júna 2012

Uznesenia zo 7. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 28. júna 2012

Uznesenie číslo 135/1206

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2011 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e, že
1. k 01.01.2012 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 8 610,75 €.
2. výsledok hospodárenia za rok 2011 je 596 319,61 €, z toho tvorba rezervného fondu predstavuje 226 911,48 €
B/ s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2012 v celkovej výške 226 911,48 € nasledovne:
1. 87 083, – € na splácanie istín úverov
2. 33 980, – € na splácanie istín lízingov
3.105 848,48 € na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu mesta.

PREZENTÁCIA:9
ZA:9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0

Uznesenie číslo 136/1206

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy: 3 850 611 €
výdavky: 3 674 539 €
saldo: 176 072 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy: 1 605 641 €
výdavky: 2 188 914 €
saldo: -583 273 €
Finančné operácie:
príjmy: 680 516 €
výdavky: 121 063 €
saldo: 559 453 €

PREZENTÁCIA:12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA:1 (Ing. Janka Volková)

Uznesenie číslo 137/1206

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová uznesenie číslo 137/1206 nepodpísala v lehote podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

vo veci žiadosti Vladimíra Kopkáša a manželky Edity, Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 31/1202 zo dňa 23.02.2012.
B/ s c h v a ľ u j e
1. odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 1265/6 – záhrady s výmerou 362 m² v katastrálnom území Kremnica Vladimírovi Kopkášovi, a manželke Edite Kopkášovej, obaja miesto trvalého pobytu: Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku k rodinnému domu súpisné číslo 304, za kúpnu cenu vo výške 2,88 €/m², t.j. kúpna cena celkom je 1042,56 € za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku. Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je stanovená dohodou vo výške 1042,56 €. Všeobecná hodnota predávaného pozemku podľa znaleckého posudku znalca Ing. Jaroslava Sedláčková číslo 18/2012 zo dňa 02.04.2012 je 1042,56 €. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. ukončenie prenájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2001/00170 zo dňa 20.04.2001 uzavretej s Vladimírom Kopkášom s manželkou Editou, Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica, ku dňu úhrady kúpnej ceny za predávaný pozemok

 

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A, B/ žiadateľom a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.07.2012.

PREZENTÁCIA:12
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:1 (Mgr. Igor Kríž)
ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová)

RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta
Norbert Boldiš Ing. Beata Kirková
člen návrhovej komisie člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.