Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 06. septembra 2012

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 06. septembra 2012

Uznesenie číslo 162/1209

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 163/1209

vo veci predloženia materiálu ÚPD mesta Kremnica na schválenie MsZ.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o -A/ b e r i e n a v e d o m i e
rozhodnutie MDVRR SR zo dňa 06.08.2012 vo veci riešenia rozporov v zmysle § 136 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

B/u k l a d á
Mestskému úradu v Kremnici – oddeleniu výstavby a životného prostredia zapracovať rozhodnutie MDVRR SR zo dňa 06.08.2012 vo veci riešenia rozporov v zmysle Stavebného zákona do definitívnej podoby záväznej časti ÚPD mesta Kremnica a takto doplnený materiál predložiť na prerokovanie najbližších zasadnutí komisií MsZ (od 10.09.2012) a následne na schválenie MsZ v Kremnici dňa 04.10.2012
zodpovední: v texte
termín: v texte.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 164/1209

vo veci zvýšenia bežného príspevku pre Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zvýšenie bežného príspevku pre Mestský bytový podnik Kremnica pre rok 2012 v sume 11.500 € s následným zapracovaním do 2. zmeny rozpočtu pre rok 2012, a to:
1. na zabezpečenie energetického certifikátu budov a vyregulovania tepla a TÚV budovy polikliniky č. 49/21 na Dolnej ulici a bytového domu č. 265/60 na Ulici ČSA v zmysle zákona vo výške 7.800 €,
2. na kompletnú výmenu okien budovy ÚPSVaR na Dolnej ulici vo výške 2.500 €,
3. na kompletnú výmenu okien bytu v budove mestskej telocvične č. 884/61 na Ulici Jula Horvátha vo výške 1.200 €.

B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať zvýšenie bežného príspevku podľa bodu A/ uznesenia do 2. zmeny rozpočtu mesta pre rok 2012
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 04.10.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 165/1209

vo veci predloženej informácie o plnení rozpočtu mesta Kremnica k 30.06.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/u k l a d á
mestskému úradu spracovať komplexnú dôvodovú správu k čerpaniu rozpočtu mesta Kremnica k 30.06.2012 v tých položkách rozpočtu mesta, kde plnenie k 30.06.2012 predstavuje viac ako 100%.

B/ž i a d a
hlavného kontrolóra o spracovanie stanoviska ku komplexnej dôvodovej správe podľa bodu A/uznesenia
zodpovední: mestský úrad, hlavný kontrolór
termín: 17.09.2012 – bod A/ a 26.09.2012 – bod B/.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 166/1209

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30.06.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30.06.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 167/1209

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.06.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.06.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 168/1209

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1.polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za 1.polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 169/1209

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 170/1209

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa unesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 05.11.2009 za 2.štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa unesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 05.11.2009 za 2.štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 171/1209

vo veci schválenia verejného obstarávania na špeciálne nákladné vozidlo s nadstavbou na zber a zvoz komunálneho odpadu podľa technických požiadaviek predložených Bc. Petrom Groschom, vedúcim oddelenia technických služieb.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
verejné obstarávanie na „zberné vozidlo s rotačným lisovaním na podvozku nákladného automobilu“ účelovo určené na zber a zvoz komunálneho odpadu podľa technických požiadaviek špecifikovaných v prílohe.

B/ u k l a d á
mestskému úradu vyhlásiť verejné obstarávanie podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedný: Bc. Grosch
termín: 30.09.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 172/1209

vo veci prevádzkovej doby lekárne Dr. Max.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky k zmene prevádzkovej doby lekárne Dr. Max v priestoroch „Jednoty“.

B/t r v á
na zachovaní prevádzkovej doby lekárne Dr. Max aj v sobotu, poukazujúc na vyjadrenie zástupcu lekárne Dr. Max, ktoré zaznelo na mestskom zastupiteľstve dňa 04.11.2010 a to ochota zabezpečiť mestu lekárenskú starostlivosť v bežnej prevádzkovej dobe do 17,00 hod cez týždeň a cez víkend do 12,00 hod.
Nepovažuje stratu za dva mesiace, o ktorej informovali zástupcovia siete lekárne Dr. Max (len soboty) za stratu, ktorá môže ohroziť finančnú situáciu verejnej lekárne zo siete Dr. Max, ktorá podľa vyjadrenia zástupcu spoločnosti Dr. Max zo dňa 04.11.2010 mala v roku 2010 podiel na slovenskom lekárenskom trhu 6%, čo nie je pri počte lekární na slovenskom trhu zanedbateľné.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 173/1209

vo veci stavu spracovania komunitného plánu mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
správu o stave spracovania návrhu komunitného plánu, ktorú predložila komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky dňa 16.08.2012.

B/ž i a d a
mestský úrad o aktualizáciu, prepracovanie a dopracovanie uvedeného materiálu po jeho obsahovej a formálnej stránke v zmysle pripomienok komisie v termíne do 30.09.2012. Takto upravený materiál predložiť v uvedenom termíne na zasadnutie komisie.
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.09.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 174/1209

vo veci odvolania Mgr. Alfréda Haška z členstva v komisii školstva a práce s mládežou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Mgr. Alfréda Haška z funkcie člena komisie školstva a práce s mládežou k termínu 06.09.2012 na vlastnú žiadosť menovaného.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Milan Miškóci)

Uznesenie číslo 175/1209

vo veci skončenia nájmu dojednaného na dobu určitú.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
Nájom bytu č. 1 v dome č. súp. 395/14 v Kremnici na Ul. Pavla Križku nájomcov: Šarkoziová Filoména s rodinou bol nájomnou zmluvou z 15.07.2003 dojednaný na dobu určitú, ktorá skončila k 31.12.2010 (§710 ods. 2 Obč. zákonníka). Nájomcovia sú povinný byt vypratať v lehote do 31.10.2012. Nárok na bytovú náhradu im nevzniká (§712a ods. 9 Obč. zákonníka).

B/u k la d á
Mestskému bytovému podniku, aby oznámil uznesenie podľa bodu A/ nájomcom a vyzval ich na vypratanie bytu v lehote do 31.10.2012
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.10.2012.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Beata Kirková)

Uznesenie číslo 176/1209

vo veci skončenia nájmu dojednaného na dobu určitú.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
Nájom bytu č. 4 v dome č. súp. 395/14 v Kremnici na Ul. Pavla Križku nájomcov: Kučera Milan a Smidová Viera bol nájomnou zmluvou z 13.10.2004 dojednaný na dobu určitú, ktorá skončila k 31.07.2012 (§710 ods. 2 Obč. zákonníka). Nájomcovia sú povinní byt vypratať v lehote do 31.10.2012. Nárok na bytovú náhradu im nevzniká (§712a ods. 9 Obč. zákonníka).

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku, aby oznámil uznesenie podľa bodu A/ nájomcom a vyzval ich na vypratanie bytu v lehote do 31.10.2012
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.10.2012.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 2 (Mgr. Igor Kríž, Ing. Beata Kirková)

Uznesenie číslo 177/1209

vo veci žiadosti o úpravu ceny nájmu za prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
úpravu ceny nájmu za prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica pre žiadateľku – MUDr. Barnová Edita s.r.o., Dolná 49/21, Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oboznámiť žiadateľku s uznesením
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.09.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Janka Volková)

Uznesenie číslo 178/1209

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici žiadateľke – Božene Hraškovej, Jula Horvátha 903/36/D, 967 01 Kremnica. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 €/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2012.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.09.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 179/1209

vo veci zmeny časti textu uznesenia č. 104/1205 zo dňa 17. mája 2012 – Michal Jančo, Matunákova ulica 380/8, 967 01 Kremnica – odpredaj pozemku pod garážou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu časti textu uznesenia MsZ č. 104/1205 zo dňa 17. mája 2012 nasledovne:
pôvodný text uznesenia:
„Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“
sa mení na text :
„Ide o priamy predaj vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) Zákona NR SR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien.“

B/u k l a d á
mestskému úradu vypracovať dodatok ku kúpnej zmluve podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 12.09.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 180/1209

vo veci žiadosti Mgr. Tomáša Kuzmického, Veternícka ulica 110/5, 967 01 Kremnica o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcelné číslo KN-C 1804, v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
priamy predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcelné číslo KN-C 1804 s výmerou 184 m² v katastrálnom území Kremnica, zapísaného pre mesto Kremnica na liste vlastníctva č. 1730 vo výške 4742/53339 Mgr. Tomášovi Kuzmickému, Veternícka ulica 110/5, 967 01 Kremnica za účelom majetkovoprávneho usporiadania spoluvlastníckeho podielu pozemku pod bytovým domom k bytu, ktorého je žiadateľ vlastníkom, za kúpnu cenu stanovenú podľa § 18a zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. vo výške 3,32 €/m², t. j. kúpna cena spoluvlastníckeho podielu je 54,32 €, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky výdavky spojené s prevodom spoluvlastníckeho podielu.
Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kúpna cena predávaného pozemku je stanovená podľa § 18a zákona č. 182/1993 Z. z.. Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 181/1209

vo veci dohody o výške nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo dňa 13.10.1998 v znení dodatkov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
nájomné za prenájom poľnohospodárskej pôdy podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo dňa 13.10.1998 v znení dodatkov, uzavretej so spoločnosťou AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava, IČO: 31 668 861 vo výške 35 052,70 €/ročne, na obdobie nájmu od 01.10.2012 do 30.09.2017.
B/u k l a d á
mestskému úradu uzavrieť dodatok k zmluve o nájme pozemkov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15.09.2012.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 182/1209

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e

vyradenie majetku mesta podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie:
1. za mestský úrad – vnútorná správa:
– neupotrebiteľný dlhodobý hmotný majetok podľa návrhu na vyradenie č. 4/2012 zo dňa 30.05.2012, t.j. digitálny kopírovací stroj v obstarávacej cene 6.071,70 €,
– neupotrebiteľný dlhodobý drobný hmotný majetok podľa návrhu na vyradenie č. 3/2012 zo dňa 15.05.2012, t.j. 8 položiek – kancelárske stoličky spolu v obstarávacej cene 395,38 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2. za mestský úrad – budova MsKS:
– neupotrebiteľný dlhodobý hmotný majetok podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 17.08.2012, t.j. pianino Weibach v obstarávacej cene 140,21 €,
– neupotrebiteľný dlhodobý drobný hmotný majetok podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 zo dňa 17.08.2012, t.j. tlačiareň, bojler a USB kľúč spolu v obstarávacej cene 391,42 €,
– neupotrebiteľný majetok vedený v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 3/2012 zo dňa 17.08.2012, t.j. 14 položiek – stôl 4x, skriňa 7x, skrinka vývesná 2x, equalizer, spolu v obstarávacej cene 37,84 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3. za mestský úrad – hala viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke:
– neupotrebiteľný dlhodobý drobný hmotný majetok podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 01.08.2012, t.j. sušička Bosch, a bowlingová obuv spolu v obstarávacej cene 732,08 €,
– neupotrebiteľný majetok vedený v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 zo dňa 01.08.2012, t.j. 12 položiek – 6x plastová stolička, 2x stolička skladacia, nástenné hodiny, šipky, sušič vlasov, stojanová lampa spolu v obstarávacej cene 78,78 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/ u k l a d á
mestskému úradu – útvarom: vnútorná správa, budova MsKS a hala viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 3. uznesenia do termínu 30.09.2012 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30.09.2012.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 183/1209

vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 184/1209

vo veci správy o činnosti mestskej polície za 1.polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2012, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník mestskej polície.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 185/1209

vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra za 1.polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra za 1.polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 186/1209

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 1.polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 1.polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 187/1209

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1.polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1.polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 188/1209

vo veci správy o činnosti primátorky mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 04.07.2012 do 31.08.2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Milan Žabka)

Uznesenie číslo 189/1209

vo veci cenníku mesta Kremnica za prepravu, použitie mechanizmov a iné služby.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
cenník mesta Kremnica za prepravu, použitie mechanizmov a iné služby.

B/u k l a d á
mestskému úradu riadiť sa cenníkom mesta Kremnica podľa bodu A/uznesenia
zodpovedný: Bc. Grosch
termín: 01.10.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 190/1209

vo veci podpory zachovania železničného spojenia Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/d e k l a r u j e
podporu zachovania železničného spojenia medzi Banskou Štiavnicou a Hronskou Dúbravou.

B/o d p o r ú č a
primátorke mesta RNDr. Zuzane Balážovej rokovať o zmene cestovného poriadku za účelom zabezpečenia priameho železničného spojenia Banská Štiavnica – Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 191/1209

Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici ku zastaveniu trestného stíhania vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
uznesenie Okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiari nad Hronom, odboru kriminálnej polície ČVS: ORP-775/OEK-ZH-2011 zo dňa 4.6.2012, právoplatné dňa 17.7.2012, ktorým vyšetrovateľ policajného zboru zastavil trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4, písm. a) Trestného zákona.

B/b e r i e n a v e d o m i e
vyhlásenie ku zastaveniu trestného stíhania vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, ktoré je prílohou tohto uznesenia. [pdf] Príloha uznesenia – vyhlásenie

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 6 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 5 (Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Ivan Petráš, Mgr. Jana Brünnová)

Uznesenie číslo 192/1209

vo veci schválenia finančných prostriedkov na údržbu zariadení na Skalke.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
použitie finančných prostriedkov nasledovne:
1. dvere – záhradná technika vo výške 1 500 €
2. systém na zásobovanie kotolne palivom vo výške 1 000 €
3. osvetlenie parkoviska a chodníka k Relax Centru vo výške 750 €
4. rekonštrukcia osvetlenia hlavného parkoviska a príjazdovej cesty vo výške 450 €

B/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať finančné položky podľa bodu A/uznesenia do 2.zmeny rozpočtu mesta Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 04.10.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 193/1209

vo veci žiadosti Vladimíra Kopkáša a manželky Edity, Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení znaleckého posudku.

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová uznesenie číslo 193/1209 nepodpísala v lehote podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nakoľko sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 31/1202 zo dňa 23.02.2012.

B/ s c h v a ľ u j e
1. odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 1265/6 – záhrady s výmerou 362 m² v katastrálnom území Kremnica Vladimírovi Kopkášovi, nar. 04.09.1963 a manželke Edite Kopkášovej, nar. 28.03.1966, obaja miesto trvalého pobytu: Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku k rodinnému domu súpisné číslo 304, za kúpnu cenu vo výške 2,88 €/m², t.j. kúpna cena celkom je 1042,56 € za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku. Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je stanovená dohodou vo výške 1042,56 €. Všeobecná hodnota predávaného pozemku podľa znaleckého posudku znalca Ing. Jaroslava Sedláčková číslo 18/2012 zo dňa 02.04.2012 je 1042,56 €. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. ukončenie prenájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2001/00170 zo dňa 20.04.2001 uzavretej s Vladimírom Kopkášom s manželkou Editou, Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica, ku dňu úhrady kúpnej ceny za predávaný pozemok

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A, B/ žiadateľom a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

 

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta

Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Ivan Petráš, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.