Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva zo dňa 04. októbra 2012

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva zo dňa 04. októbra 2012

Uznesenie číslo 194/1210

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 8
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 195/1210

vo veci protestu prokurátora spis. zn. Pd 76/12-8 zo dňa 30.08.2012 proti článku 2 ods. 2, ods. 4, ods. 6, článku 3 ods. 4, ods. 7, ods. 8, článku 4 ods. 2, článku 5 a článku 6 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 12/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnica v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 11/2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora spis. zn. Pd 76/12-8 zo dňa 30.08.2012 proti článku 2 ods. 2, ods. 4, ods. 6, článku 3 ods. 4, ods. 7, ods. 8, článku 4 ods. 2, článku 5 a článku 6 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 12/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnica v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 11/2011

B/n e v y h o v u j e
protestu prokurátora spis. zn. Pd 76/12-8 zo dňa 30.08.2012 proti článku 2 ods. 2, ods. 4, ods. 6, článku 3 ods. 4, ods. 7, ods. 8, článku 4 ods. 2, článku 5 a článku 6 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 12/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kremnica v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 11/2011

C/d o m n i e v a s a, že
keďže podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení mestá a obce zabezpečujú verejný poriadok na svojom území, mali by mať aj adekvátne právomoci a kompetencie na toto zabezpečovanie vrátane právomoci vydávať vo forme všeobecne záväzného nariadenia podľa svojich vlastných miestnych podmienok zákazy a obmedzenia na úseku dodržiavania verejného poriadku vrátane zákazov a obmedzení pri určovaní niektorých podmienok držania psov na území obce.
PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 196/1210

vo veci 2. zmeny finančného plánu na rok 2012 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. , Zechenterova 347/2, Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. 2.zmenu finančného plánu na rok 2012 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica s nasledovnými údajmi:
– ťažba a predaj dreva v hmotným jednotkách 69 000 m3
– priemerné speňaženie 55,00 €/m3
– výnosy 3 965 030 €
– náklady 3 674 750 €
– zisk 290 280 €
– nájomné mestu 485 000 €
2. použitie nerozdeleného zisku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica za rok 2006 vo výške 50 000 € na vyplatenie podielu jedinému spoločníkovi mestu Kremnica na hospodárskom výsledku za rok 2006.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 197/1210

vo veci návrhu na doplnenie člena Rady školy pri Základnej škole, Ulica P. Križku 392/8 v Kremnici podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
za člena Rady školy pri Základnej škole, Ulica P. Križku 392/8 v Kremnici poslanca MsZ Milana Miškóciho.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 198/1210

vo veci voľby predsedu komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ivana Petráša za predsedu komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 199/1210

vo veci voľby člena komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Soňu Schmidtovú za členku komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Milan Žabka)

Uznesenie číslo 200/1210

vo veci voľby člena dotačnej komisie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ivana Petráša za člena dotačnej komisie.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 201/1210

vo veci voľby člena komisie školstva a práce s mládežou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Bc. Moniku Golhovú za členku komisie školstva a práce s mládežou.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 202/1210

vo veci žiadosti ZŠ, Angyalova ulica 401/26, Kremnica o financovanie havarijného stavu časti rozvodov ústredného kúrenia.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť ZŠ, Angyalova ulica 401/26, Kremnica o financovanie havarijného stavu časti rozvodov ústredného kúrenia.

B/s ch v a ľ u j e
finančnú čiastku vo výške 3 600 € ZŠ, Angyalova ulica 401/26, Kremnica na financovanie opravy havarijného stavu časti rozvodov ústredného kúrenia.

C/p o v e r u j e
vedúcu oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít navýšiť o uvedenú sumu rozpočet ZŠ, Angyalova ulica 401/26, Kremnica pri 2.zmene rozpočtu mesta na rok 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)

Uznesenie číslo 203/1210

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2012 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2012 pre oblasť kultúra v nasledovnom členení:
1. 1.z fondu úhrady nákladov na energie vo výške 54,08 € pre Spolok Dychová hudba MINCIAR.
2. 2.z fondu kultúrnych podujatí vo výške 500 € pre KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 26.10. 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 204/1210

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2012 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2012 pre oblasť telesná kultúra v nasledovnom členení:
1. z fondu mládežníckeho športu vo výške 579,78 € pre Športový klub tenisu
2.z fondu úhrady nákladov na energie vo výške 300 € pre Športový klub tenisu.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 26.10. 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 205/1210

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2012 pre oblasť telesná kultúra z rozpočtu mesta pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2012 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 3.150 € z rozpočtu mesta pre rok 2013 v nasledovnom členení:
1. z fondu športových podujatí vo výške 3.150 € nasledovne:
a) TJ Biela stopa 2.150 €
b) OZ FRST Crew Kremnica 1.000 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 26.10.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 206/1210

vo veci plnenia Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 30. 06. 2012

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení Rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 30. 06. 2012 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy : 1 937 532 Eur, t. j. 50,01 %
výdavky : 1 790 391 Eur, t. j. 48,17 %
saldo : 147 141 Eur
Kapitálový rozpočet: príjmy : 1 261 571 Eur, t. j. 78,57 %
výdavky : 1 283 763 Eur, t. j. 58,92 %
saldo : -22 192 Eur
Finančné operácie: príjmy : 372 408 Eur, t. j. 54,72 %
výdavky : 59 085 Eur, t. j. 48,81 %
saldo : 313 323 Eur
a stanovisko hlavného kontrolóra mesta Kremnica

B/k o n š t a t u j e, že
v niektorých položkách rozpočtu mesta Kremnica bolo k 30.06.2012 plnenie vyššie ako 100 %.

C/ž i a d a
primátorku mesta Kremnica
1. zabezpečiť dôsledné dodržiavanie čerpania rozpočtu mesta Kremnica tak, aby nedochádzalo k jeho prekročeniu čerpania v jednotlivých položkách
2. zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky mesta Kremnica uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá jednotlivým položkám rozpočtu mesta Kremnica
3. zabezpečiť dôsledné dodržiavanie zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov v podmienkach samosprávy mesta Kremnica
4. predložiť mestskému zastupiteľstvu v mesiaci november 2012 písomnú správu o opatreniach, ktoré primátorka mesta ako štatutárny orgán mesta Kremnica prijala vzhľadom na zistenia hlavného kontrolóra mesta, ktoré sú uvedené v správe hlavného kontrolóra zo dňa 26.09.2012 k čerpaniu rozpočtu mesta k 30.06.2012
termín: 30.10.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 7 (Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 4 (Ing. Milan Žabka, Norbert Boldiš, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec)

Uznesenie číslo 207/1210

vo veci žiadosti Petra Novodomca, Ulica Jula Horvátha 901/32, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1170 – TTP s výmerou 2 áre (200 m²) – právna parcela č. KN-E 2782/1 v katastrálnom území Kremnica Petrovi Novodomcovi, za účelom chovu včiel, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica 0,02 €/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné je 4,- €.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy, postúpiť kópiu nájomnej zmluvy Ing. A. Mutňanskej, vedúcej OMZ
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 208/1210

vo veci žiadosti Adama Berku, Ulica Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
1. prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Kremnica Adamovi Berkovi, Ulica Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica.
2. prenájom novovzniknutých parkovacích miest na pozemku parcelné číslo KN-C 1765/4 v katastrálnom území Kremnica

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi Adamovi Berkovi a vyzvať ho na odstránenie plechovej garáže z mestského pozemku parcelné číslo KN-C 1765/4 v katastrálnom území Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)

Uznesenie číslo 209/1210

vo veci ponuky Miroslava Flešku, Ulica Jula Horvátha 872/32, 967 01 Kremnica na odpredaj pozemkov mestu Kremnica a darovanie pozemkov mestu Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
ponuky Miroslava Flešku, Ulica Jula Horvátha 872/32, 967 01 Kremnica na odpredaj pozemkov mestu Kremnica a darovanie pozemkov mestu Kremnica.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10. 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 7 (Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 4 (Mgr. Igor Kríž, Ing. Milan Žabka, Norbert Boldiš, Dušan Privalinec)

Uznesenie číslo 210/1210

vo veci žiadosti Lenky Kňažkovej, Horná Ves 62, 967 01 Kremnica, IČO: 40 393 488 o zmenu nájomcu priestorov novinového stánku na autobusovej stanici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. ukončenie prenájmu priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2009/01839, zo dňa 20.10.2009 uzavretej s Norou Kotvanovou, Pod Donátom 6/88, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43 409 679 dohodou k 30.09.2012
2. prenájom priestorov novinového stánku na autobusovej stanici v Kremnici s výmerou 6,25 m², Lenke Kňažkovej, Horná Ves 62, 967 01 Kremnica, IČO: 40 393 488 , na účel prevádzky novinového stánku, na dobu neurčitú od 01.10.2012, za nájomné stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica vo výške 25,061 €/m²/ročne, t. j. celkové ročné nájomné je 156,631 € .

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a realizovať prenájom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10. 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 211/1210

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 212/1210

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3.štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3.štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 213/1210

vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 03.09.2012 do 28.09.2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 1 (Ing. Milan Žabka)
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 214/1210

vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Milan Žabka)

Uznesenie číslo 215/1210

vo veci cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska v Kremnici od 01.10.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh cenníka prenájmu priestorov a služieb Mestského kultúrneho strediska
v Kremnici od 01.10.2012 nasledovne:

Priestor/služba

cena pre podnikateľské a cudzie subjekty

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

MsKS sála

20/16 €/hod.

10/8 €/hod.

Zasadačka na poschodí

10/8 €/ hod.

0

5/4 €/hod.

Učebne – prízemie

10/8 €/ hod.

0

5/4 €/hod.

Klubovňa – poschodie

8/6 €/ hod.

0

4/3 €/hod.

Klubovňa – prízemie

8/6 €/ hod.

0

4/3 €/hod.

Prenájom zvukovej techniky

20 €/ hod.

0

12 €/hod.

B/ s c h v a ľ u j e
cenník prenájmu priestorov a služieb v Mestskom kultúrnom stredisku od 01.10.2012.

C/u k l a d á
Oddeleniu školstva kultúry a športu pripraviť cenník priestorov a služieb pre rok 2013
zodpovedný: v texte
termín: 06.12.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 216/1210

vo veci žiadosti Vladimíra Kopkáša a manželky Edity, Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 31/1202 zo dňa 23.02.2012.

B/ s c h v a ľ u j e
1. odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 1265/6 – záhrady s výmerou 362 m² v katastrálnom území Kremnica Vladimírovi Kopkášovi, nar. 04.09.1963 a manželke Edite Kopkášovej, nar. 28.03.1966, obaja miesto trvalého pobytu: Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku k rodinnému domu súpisné číslo 304, za kúpnu cenu vo výške 2,88 €/m², t.j. kúpna cena celkom je 1042,56 € za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku. Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku je stanovená dohodou vo výške 1042,56 €. Všeobecná hodnota predávaného pozemku podľa znaleckého posudku znalca Ing. Jaroslava Sedláčková číslo 18/2012 zo dňa 02.04.2012 je 1042,56 €. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. ukončenie prenájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2001/00170 zo dňa 20.04.2001 uzavretej s Vladimírom Kopkášom s manželkou Editou, Ulica Sama Chalupku 304/63, 967 01 Kremnica, ku dňu úhrady kúpnej ceny za predávaný pozemok

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A, B/ žiadateľom a realizovať uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová uznesenie číslo 216/1210 nepodpísala v lehote podľa § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nakoľko sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Norbert Boldiš, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.