Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 08. novembra 2012

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 08. novembra 2012

Uznesenie číslo 217/1211

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 218/1211

vo veci Územného plánu mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
1. Územný plán mesta Kremnica
2. Spôsob prerokovania návrhu Územného plánu mesta Kremnica a rozhodnu¬tie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 8/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Kremnica vrátane rozhodnutia o vznesených námietkach a pripomienkach

B/u k l a d á
mestskému úradu
1. Zabezpečiť vypracovanie a schválenie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Kremnica v priestore ulíc Jula Horvátha a Dolná ulica (severne od kúpaliska) s vymedzením zmeny funkčnej plochy.
2. Zabezpečiť vypracovanie a schválenie Územného plánu zóny rekreačného strediska Skalka
3. Zapracovať náklady spojené s vypracovaním a schválením územnoplánovacích dokumentácií podľa bodu 1. a 2. do návrhu rozpočtu mesta na rok 2013.
4. Informovať MsZ o postupe prác v marci 2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 1(Viera Mišíková)
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)

Uznesenie číslo 219/1211

vo veci návrhu 2.zmeny rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
2.zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2012
s príjmami: hlavná činnosť: 190 154 €
s výdavkami: hlavná činnosť: 190 154 €
saldo: hlavná činnosť: 0

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 220/1211

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2.zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2012 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 4 009 136 €
výdavky: 3 856 942 €
saldo: 152 194 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 597 258 €
výdavky: 2 184 981 €
saldo: – 587 723 €
Finančné operácie: príjmy: 596 319 €
výdavky: 116 552 €
saldo: 479 767 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 221/1211

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – k o n š t a t u j e,
že v praxi sa do schvaľovacích procesov jednotlivých zmien rozpočtu mesta Kremnica dostávajú na schválenie v mestskom zastupiteľstve aj položky následne, ktoré už boli reálne použité a vopred neprerokované a neschválené MsZ. S týmto postupom vyslovujeme nesúhlas a žiadame, aby boli dôsledne dodržiavané ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v podmienkach mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Milan Žabka, Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 222/1211

vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 – na zverejnenie (-160 000 € – bežné výdavky).

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Návrh rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013 na zverejnenie nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 377 625 €
výdavky: 3 351 259 €
saldo: 26 366 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 2 700 €
výdavky: 260 500 €
saldo: – 257 800 €
Finančné operácie: príjmy: 438 500 €
výdavky: 89 342 €
saldo: 349 158 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(Milan Miškóci)

Uznesenie číslo 223/1211

vo veci zrušenia Zriaďovateľskej listiny príspevkovej organizácie mesta Kremnica Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica zo dňa 14.9.2005 a schválenie novej Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie mesta Kremnica Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/z r u š u j e
Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie mesta Kremnica Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica zo dňa 14.9.2005 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.11.2009, s účinnosťou dňa 31.12.2012.

B/s c h v a ľ u j e
Zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie mesta Kremnica Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica v predloženom znení, s účinnosťou od 1. januára 2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 224/1211

vo veci schválenia verejného obstarávania na osobné motorové vozidlo určené pre potreby výkonu služby mestskej polície podľa technických požiadaviek predložených Mgr. Romanom Brhlíkom, náčelníkom mestskej polície.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
verejné obstarávanie na osobné motorové vozidlo s pohonom na všetky štyri kolesá 4×4 určené pre potreby výkonu služby mestskej polície podľa technických požiadaviek špecifikovaných v prílohe.

B/u k l a d á
mestskému úradu vyhlásiť verejné obstarávanie podľa bodu A/uznesenia
zodpovedný: Mgr. Brhlík
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 225/1211

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30.09.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku Kremnica k 30.09.2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 226/1211

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.09.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.09.2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 227/1211

vo veci spracovania Komunitného plánu mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o stave spracovania návrhu komunitného plánu, ktorú predložila komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky konanej dňa 29.10.2012.

B/ž i a d a
mestský úrad
1. o zapracovanie vznesených pripomienok z rokovania komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky za účasti primátorky mesta Kremnica v termíne do 30.11.2012.
2. takto upravený materiál predložiť verejnosti na pripomienkovanie spôsobom v meste obvyklým
3. pripomienky po ukončení pripomienkového konania predložiť na najbližšie zasadnutie príslušnej komisii
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: do 30.11.2012 a v texte.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 228/1211

vo veci odvolania člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
na vlastnú žiadosť Ing. Janku Volkovú, z členstva komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko,)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Milan Žabka, Ing. Janka Volková)

Uznesenie číslo 229/1211

vo veci členstva mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
členstvo mesta Kremnica v Oblastnej organizácii cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 6 (Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko)
PROTI:1 (Norbert Boldiš)
ZDRŽAL SA: 4 (Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 230/1211

vo veci žiadosti o predĺženie zmluvy o nájme zo dňa 25.03.2002 na prenájom časti strešnej plochy budovy na ulici ČSA 265/60 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
predĺženie zmluvy o nájme zo dňa 25.03.2002 uzatvorenej na dobu určitú od 01.04.2002 do 31.12.2012, ktorou prenajímateľ – Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica prenecháva nájomcovi – Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 01 Bratislava do dočasného užívania časť strešnej plochy budovy nachádzajúcej sa na ulici ČSA 265/60 v Kremnici o celkovej ploche 600 m2 za nasledovných podmienok:
1. doba trvania zmluvy: nájom na dobu neurčitú, so 6 mesačnou výpovednou lehotou.
2. výška nájmu: 2900 €/rok s tým, že prenajímateľ si vyhradzuje právo výšku nájomného každoročne upraviť vždy k 1. januáru kalendárneho roka počnúc 1. januárom 2014 o ročnú priemernú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejneným Eurostatom pre oblasť Európskej únie (EICP).
3. spôsob platenia: nájomné sa bude vyplácať ročne vopred, a to na základe faktúry, ktorú vystaví prenajímateľ s dobou splatnosti 30 dní od vystavenia faktúry.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 231/1211

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici spoločnosti Emma Crystal, s.r.o., Súkennícka 3052/6, 934 01 Levice, IČO: 36837687 za účelom zriadenia centrálnej dielne očnej optiky.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť výsledok podľa bodu A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Milan Žabka, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 232/1211

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici žiadateľovi – spoločnosti ENDURER s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 46609776 z dôvodu, že uvedené priestory sú prenajaté na základe stále platnej nájomnej zmluvy.

B/u k l a dá
Mestskému bytovému podniku oznámiť výsledok podľa bodu A/ uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 233/1211

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21, 967 01 Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici žiadateľovi – spoločnosti Alfa, spol. s r.o., Dolná 19, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36042536 z dôvodu, že uvedené priestory sú prenajaté na základe stále platnej nájomnej zmluvy.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť výsledok podľa bodu A/uznesenia žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 234/1211

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytového priestoru klub Labyrint

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytového priestoru klub Labyrint, ktorú podala spoločnosť KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ, n.o., Štefánikovo nám. 34/42, 967 01 Kremnica, IČO: 45733155 k 31.12.2012.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 235/1211

vo veci žiadosti o pozastavenie vypratania bytu a pridelenia náhradného bytu – Šarköziová Filoména.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/t r v á
na skončení nájmu bytu č. 1 v dome č. súp. 395/14 v Kremnici na ul. Pavla Križku nájomcov: Šarköziová Filoména s rodinou v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 175/1209 zo dňa 06.09.2012.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku, aby oznámil uznesenie podľa bodu A/ Združeniu na podporu sociálneho bývania a p. Filoméne Šarköziovej
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 11 (Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 1 (Milan Žabka)
ZDRŽAL SA: 1 (Norbert Boldiš)

Uznesenie číslo 236/1211

vo veci usporiadania užívania mestského pozemku priľahlého k bytovému domu vlastníkmi bytov bytového domu č. 202/39, Ulica Československej armády, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
časť uznesenia MsZ č. 117/1106 zo dňa 16. júna 2011- nasledovný text:
– Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica s výmerou 27,52 m² za účelom uskladnenia palivového dreva, za cenu stanovenú v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/rok, t.j. celkové nájomné činí 27,38 € / rok.

B/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1152/1 (právna parcela číslo KN-E 2297/20) v katastrálnom území Kremnica Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica s výmerou 25,61 m², na dobu neurčitú od 01.01.2011, za účelom uskladnenia palivového dreva, za cenu stanovenú v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 vo výške 0,995 €/m²/rok, t.j. celkové nájomné činí 25,48 €/rok a za obdobie od 01.01.2012 vo výške 2,- €/m²/ rok, t.j. celkové nájomné činí 51,22 €/rok

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ užívateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 237/1211

vo veci usporiadania užívania mestského pozemku priľahlého k bytovému domu vlastníkmi bytov bytového domu č. 202/39, Ulica Československej armády, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 160/0008/19 zo dňa 14.09.2000 Jozefovi Čerňanskému Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica nasledovne:
– pozemok s výmerou 19,67 m² na dobu neurčitú od 01.01.2011 za účelom uskladnenia náradia za cenu stanovenú v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 vo výške 0,995 €/m²/rok, t.j. celkové nájomné činí 19,57 €/rok a za obdobie od 01.01.2012 vo výške 2,- €/m²/rok, t.j. celkové nájomné činí 39,34 €/rok
– pozemok s výmerou 291,33 m² na záhradkárske účely na dobu neurčitú od 01.01.2011, na záhradkárske účely, za cenu stanovenú v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 vo výške 0,016 €/m²/rok, t.j. celkové nájomné činí 4,66 €/rok a za obdobie od 01.01.2012 vo výške 0,02 €/m²/rok, t.j. celkové nájomné činí 5,82 €/rok.
Spolu celkové ročné nájomné za rok 2011 činí 24,23 € a celkové ročné nájomné za rok 2012 činí 45,16 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ užívateľovi a realizovať zmenu nájmu
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12. 2012.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 238/1211

vo veci predĺženia nájmu podľa nájomnej zmluvy o nájme pozemkov na prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Háj.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
predĺženie nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. EO 348/97 zo dňa 29. 05. 1997 v znení dodatkov č. 1 – 4 uzavretej s Poľnohospodárskym družstvom Mošovce so sídlom v Mošovciach č. 265, 038 21 Mošovce, IČO: 00 196 762 nasledovne:
– doba nájmu sa mení na dobu určitú 5 rokov, t.j. do 31.12.2017
– nájomné sa stanovuje dohodou vo výške 100,- €/rok.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať predĺženie nájmu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 239/1211

vo veci predloženia nesúhlasu Spoločenstva Dukát, Ulica Jula Horvátha 928/86/88/90, 967 01 Kremnica s výstavbou nákupného centra na ľahkoatletickom ihrisku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
nesúhlas Spoločenstva Dukát, Ulica Jula Horvátha 928/86/88/90, 967 01 Kremnica s výstavbou nákupného centra na ľahkoatletickom ihrisku.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ predsedníčke SD
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Marián Vojtko, Milan Miškóci, Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 240/1211

vo veci
– údržby a úpravy parkovacích plôch a regulácii parkovania v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v zimnom období 2012 – 2013
– zabezpečenia zimnej úpravy lyžiarskych turistických bežeckých tratí v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v zimnom období 2012 – 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ú h l a s í
s uzatvorením
– predloženej Zmluvy o údržbe a úprave parkovacích plôch a regulácii parkovania v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v zimnom období 2012 – 2013 medzi mestom Kremnica IČO: 00 320 781 a spoločnosťou Skalka aréna, s. r. o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 212 739,
– a predloženej Zmluvy o zabezpečení zimnej úpravy lyžiarskych turistických bežeckých tratí v rekreačnom stredisku Kremnica – Skalka v zimnom období 2012 – 2013 medzi mestom Kremnica IČO: 00 320 781, spoločnosťou Skalka aréna, s. r. o., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 212 739 a občianskym združením Telovýchovná jednota Biela stopa, Ul. Pavla Križku 391/1, 967 01 Kremnica, IČO: 35 656 824

B/u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci uzatvorenia uvedených zmlúv
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.11.2012.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 241/1211

vo veci zámeru prestavby budovy súp. č. 413/19 na Angyalovej ulici v Kremnici na bytový dom.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zámer prestavby budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavenej na parcele č. KN-C 553/1, katastrálne územie Kremnica, súp. č. 413/19 na Angyalovej ulici vrátane prislúchajúcich inžinierskych sietí a technickej infraštruktúry na bytový dom.

B/o d p o r ú č a
primátorke mesta ihneď začať rokovania v predmetnej veci podľa bodu A/uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 242/1211

vo veci informácie o výstavbe nájomných bytov nadstavbou bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o výstavbe nájomných bytov nadstavbou bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 8 (Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 1 (Ing. Milan Žabka)
ZDRŽAL SA: 4 (Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Jana Brünnová, Norbert Boldiš)

Uznesenie číslo 243/1211

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0910 zo dňa 05.11.2009 za 3. štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 05.11.2009 za 3. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 244/1211

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2011/2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2011/2012.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 245/1211

vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 01.10.2012 do 31.10.2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 1 Ing. Milan Žabka,
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta

Mgr. Jana Brünnová, člen návrhovej komisie
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.