Uznesenia z 12. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 06. decembra 2012

Uznesenia z 12. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 06. decembra 2012

Uznesenie číslo 246/1212

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 247/1212

vo veci vzdania sa poslaneckého mandátu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
1. že Mgr. Jana Brünnová sa listom zo dňa 14.11.2012 doručeným mestskému úradu dňa 14.11.2012 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici
2. podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinky vzdania sa mandátu nastali dňom 14.11.2012.

B/v y h l a s u j e
nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici Jaroslava Slašťana, ktorý ako kandidát získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 5, ale nebol zvolený za poslanca.

C/k o n š t a t u j e,
že Jaroslav Slašťan zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

D/ž i a d a
primátorku mesta, aby odovzdala Jaroslavovi Slašťanovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 248/1212

vo veci odvolania Mgr. Jany Brünnovej z funkcie predsedu komisie rozvoja školstva a práce s mládežou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Mgr. Janu Brünnovú z funkcie predsedu komisie rozvoja školstva a práce s mládežou.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 249/1212

vo veci odvolania Mgr. Jany Brünnovej z funkcie člena komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Mgr. Janu Brünnovú z funkcie člena komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 250/1212

vo veci odvolania Mgr. Jany Brünnovej z funkcie člena dotačnej komisie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Mgr. Janu Brünnovú z funkcie člena dotačnej komisie.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 251/1212

vo veci odvolania Mgr. Jany Brünnovej z funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Mgr. Janu Brünnovú z funkcie člena komisie mestských lesov.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 252/1212

vo veci voľby Jaroslava Slašťana do funkcie člena komisie mestských lesov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Jaroslava Slašťana do funkcie člena komisie mestských lesov.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 253/1212

vo veci odvolania Mgr. Jany Brünnovej z funkcie člena Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Radou školy CVČ Cvrček v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Mgr. Janu Brünnovú z funkcie člena Mestskej školskej rady v Kremnici, ktorá je súčasne v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Radou školy CVČ Cvrček v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 254/1212

vo veci určenia termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici v roku 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici v kalendárnom roku 2013:
24. januára 2013
21. februára 2013
21. marca 2013
18. apríla 2013
16. mája 2013
13. júna 2013
11. júla 2013
12. septembra 2013
10. októbra 2013
7. novembra 2013
5. decembra 2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 255/1212

vo veci návrhu VZN č. 9/2012, ktorým sa mení VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
VZN č. 9/2012, ktorým sa mení VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 256/1212

vo veci návrhu VZN č. 10/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
VZN č. 10/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 257/1212

vo veci návrhu VZN č. 11/2012 o miestnych daniach.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
VZN č. 11/2012 o miestnych daniach.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 258/1212

vo veci návrhu VZN č. 12/2012 o miestnej dani z nehnuteľností.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
VZN č. 12/2012 o miestnej dani z nehnuteľností.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 259/1212

vo veci návrhu VZN č. 13/2012 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
VZN č. 13/2012 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 260/1212

vo veci Finančného plánu pre rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
Finančný plán pre rok 2013 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
-s celkovými výnosmi 3 098 200 €
-s celkovými nákladmi 3 087 400 €
-hospodárskym výsledkom – zisk 10 800 €
-a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 385 000 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 261/1212

vo veci rozšírenia predmetu činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo –
Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S,

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. o nasledovné činnosti:
– Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
– Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
– Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
– Prenájom hnuteľných vecí
– Činnosť odborného lesného hospodára

2. zmenu Zakladateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., a to tak, že článok II. Predmet podnikania (činnosti) sa dopĺňa o nové predmety podnikania (činnosti) pod poradovými číslami 10 až 14:

10. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Činnosť odborného lesného hospodára

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 262/1212

vo veci informácie k vstupu mesta Kremnica do verejno-súkromného partnerstva pre vstup LEADER.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o metóde LEADER ako inovatívna metóda podpory integrovaného rozvoja vidieka.
B/ v y s l o v u j e
predbežný súhlas so zapojením mesta Kremnica do verejno-súkromného partnerstva pre vstup LEADER.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 263/1212

vo veci schválenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kremnica na programové obdobie 2012 – 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kremnica na programové obdobie 2012 – 2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 264/1212

vo veci 1. zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2012 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy hlavná činnosť 46 366 €
výdavky hlavná činnosť 46 366 €
saldo 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 265/1212

vo veci plnenia rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 30.09.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 30.09.2012 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 2 996 029 € t.j. 77,32%
výdavky: 2 645 080 € t.j. 71,17%
saldo: 350 949 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 447 408 € t.j. 90,15%
výdavky: 1 583 635 € t.j. 72,35%
saldo: – 136 227 €
Finančné operácie: príjmy: 599 319 € t.j. 88,07%
výdavky: 88 887 € t.j. 73,42%
saldo: 510 432 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 266/1212

vo veci zmeny údajov vyplývajúcich z § 22 Zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve do Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Cvrček na Angyalovej ulici 413/19 v Kremnici

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o A/s ch v a ľ u j e
zmenu údajov v Zriaďovacej listine Centra voľného času Cvrček na Angyalovej ulici 413/19 v Kremnici nasledovne:
Zmenu názvu a sídla Centrum voľného času Cvrček na Angyalovej ulici 413/19 v Kremnici na Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému úradu v Kremnici realizovať doplnené údaje v Zriaďovacej listine Centra voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín : do 20.12.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 267/1212

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov „Klubu Labyrint“.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov „Klubu Labyrint“ v budove súp. č. 33/40 na Štefánikovom námestí žiadateľovi – Martin Varhaňovský, Štefánikovo nám. 34/42, 967 01 Kremnica, IČO: 34609091 za nájomné vo výške 1 €/rok. Náklady za vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie a odvoz komunálneho odpadu je nájomca povinný uhradiť priamo jednotlivým dodávateľom podľa osobitnej zmluvy.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 268/1212

vo veci žiadosti podniku Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Žilina, IČO: 36 038 351 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami v katastrálnom území Turčianske Teplice.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parcelné číslo KN-C 510/1, parcelné číslo KN-C 510/2, parcelné číslo KN-C 510/3, parcelné číslo KN-C 510/4, parcelné číslo 511/4 – zastavané plochy a nádvoria spolu s výmerou 486 m² v katastrálnom území Turčianske Teplice, podniku Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Žilina, IČO: 36 038 351, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, ktorých je žiadateľ vlastníkom, s tým, že mesto Kremnica majetkovoprávne usporiada uvedené pozemky vcelku s budúcimi vlastníkmi stavieb.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 269/1212

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 4442 151 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti formou prenájmu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
Uznesenie MsZ č. 116/1106 zo dňa 16. júna 2011

B/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku pod trafostanicou, parcelné číslo KN-C 785/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 m², zameraného geometrickým plánom č. 40400581-001/2009 zo dňa 07.12.2009 z pozemku parcelné číslo KN-E 1101 v katastrálnom území Dubové spoločnosti Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, za nájomné stanovené dohodou vo výške 3,- €/m²/rok, t. j. ročné nájomné celkom 6,- €.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 270/1212

vo veci žiadosti Anity Hrmovej, Veternícka ulica 169/66, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica časť parcelného čísla KN-C 2279/1 a časť parcelného čísla KN-C 1429 (právna parcela číslo KN-E 2664/1) spolu s výmerou cca 246 m² v katastrálnom území Kremnica Anite Hrmovej, Veternícka ulica 169/66, 967 01 Kremnica.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 271/1212

vo veci žiadosti Milana Šavolta, Ulica Československej armády 205/45, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1152/1 (právna parcela KN-E 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Milanovi Šavoltovi, Ulica Československej armády 205/45, 967 01 Kremnica za účelom usporiadania pozemku pod plechovou garážou.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi Milanovi Šavoltovi a vyzvať ho na odstránenie plechovej garáže z mestského pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 272/1212

vo veci zámeru odpredaja pozemku v katastrálnom území Čremošné mestom Kremnica priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov po zverejnení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e,
že zámer predaja pozemku mestom Kremnica priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov – novovytvorenej parcely číslo KN-C 589/4 – trvalý trávny porast s výmerou 2089 m² v katastrálnom území Čremošné bol zverejnený v čase od 4.9.2012 do dňa 19.9.2012 na úradnej tabuli mesta Kremnica, na webovom sídle mesta Kremnica a v regionálnom periodiku MY – Turčianske noviny č. 36. Všeobecná hodnota novovytvorenej parcely KN-C č. 589/4 – trvalé trávne porasty s výmerou 289 m² v katastrálnom území Čremošné zameraného predbežným geometrickým plánom č. 36636029-252/2011, zo dňa 23.11.2011, je podľa Znaleckého posudku č. 5/2012 zo dňa 25.06.2012 vo výške 59,75 €. Na základe uvedeného zverejnenia bola na mestský úrad doručená cenová ponuka Ing. Ivana Jancku, Na Bystričku 10, 036 01 Martin, ktorý ponúka celkovú kúpnu cenu vo výške 200,- €. Pôvodný žiadateľ Miroslav Koka ponúkol mestu za odkúpenie pozemku 2,- €/m², t.j. celkovú kúpnu cenu vo výške 4.178,- €.

B/s c h v a ľ u j e
predaj pozemku novovytvorené parcelné číslo KN-C 589/4 – trvalý trávny porast s výmerou 2089 m², zameraného predbežným geometrickým plánom č. 36636029-252/2011 zo dňa 23.11.2011 z pozemku parcelné čísla KN-E 994/1, ako diel 1 s výmerou 9 m², KN-E 998, ako diel 2 s výmerou 88 m², KN-E 999, ako diel 3 s výmerou 1121 m² a KN-E 1000, ako diel 4 s výmerou 871 m² v katastrálnom území Čremošné, žiadateľovi s vyššou ponukou kúpnej ceny – Miroslavovi Kokovi, nar. 19.12.1961, Hviezdoslavova ulica 280/4, 965 01 Žiar nad Hronom, za kúpnu cenu dohodou vo výške 2,- €/m², t.j. kúpna cena celkom 4.178,- €, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
Ide o priamy prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaného pozemku 4.178,- € je viacnásobne vyššia ako všeobecná hodnota predávaného pozemku stanovená podľa znaleckého posudku znalca Ing. Darina Hermanová číslo 5/2012 zo dňa 06.11.2012, ktorá predstavuje sumu vo výške 59,75 €. Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a B/ žiadateľom a realizovať odpredaj pozemku podľa bodu B/
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.01.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 273/1212

vo veci žiadosti Miloša Négera s manželkou Ľubicou Négerovou, Ulica Československej armády 259/48, 967 01 Kremnica o ukončenie nájmu pozemku dohodou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie nájmu časti pozemku prenajatého podľa Nájomnej zmluvy č. 2009/00275 zo dňa 31.03.2009, parcelné číslo KN-C 1123 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m² v katastrálnom území Kremnica Milošovi Négerovi s manželkou Ľubicou, Ulica Československej armády 259/48, 967 01 Kremnica za účelom uskladnenia palivového dreva, dohodou k 31.12.2012 za podmienky, že nájomca vyprace pozemok a uvedie ho do pôvodného stavu.
Ostatné náležitosti nájomnej zmluvy zostávajú bez zmeny.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a dodatkom k zmluve zrealizovať zníženie prenajatej výmery pozemku.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 274/1212

vo veci zverenia majetku mesta Kremnica vedeného na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku – investičnej akcie: „Obnova základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici“ do správy Základnej školy Angyalova ulica 401/26, Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
zvýšenie hodnoty majetku mesta Kremnica v správe Základnej školy Angyalova ulica Kremnica o hodnotu 1,211.623,89 €, čo predstavuje cenu technického zhodnotenia vykonaného zrealizovaním investičnej akcie „Obnova základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici“ od 01.01.2013.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej škole Angyalova ulica, Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 275/1212

vo veci zverenia mestskej telocvične do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, Kremnica od 01.01.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
1. odňatie majetku mestskej telocvične zo správy Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, Kremnica k 31.12.2012 a to:
a) nehnuteľný majetok:
– budovu mestskej telocvične súp. č. 844 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0 €, hodnota oprávok 0 €, zostatková cena 0 € a
– pozemok parc. č. KN-C 1631 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1933 m² v katastrálnom území Kremnica v obstarávacej cene 9.624,60 €
b) hnuteľný majetok podľa súpisu z inventarizácie mestskej telocvične k 31.12.2012
2. zverenie majetku mestskej telocvične do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44 Kremnica od 01.01.2013 a to:
a) nehnuteľný majetok
– budova mestskej telocvične súp. č. 844 postavená na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica v obstarávacej cene 0,00 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 0,00 €,
– stavba plynovej kotolne postavená na pozemku parc. č. KN-C 1631 v katastrálnom území Kremnica. Obstarávacia cena stavby 106.797,22 €, oprávky 106.797,22 €, zostatková cena 0,00 €,
– pozemok parc. č. KN-C 1631 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1933 m2
v katastrálnom území Kremnica v obstarávacej cene 9.624,60 €
b) hnuteľný majetok podľa súpisu z inventarizácie mestskej telocvične k 31.12.2012.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15.01.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Ing. Janka Volková, Ing. Klára Popová, Ing. Milan Žabka)

Uznesenie číslo 276/1212

vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 1 (Ing. Milan Žabka)
ZDRŽAL SA: 3 (Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 277/1212

vo veci zastúpenia mesta Kremnica v dozornej rade Oblastnej organizácie cestovného ruchu TURIEC – KREMNICKO.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
predsedu komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta do dozornej rady Oblastnej organizácie cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Zdieľať tento príspevok.