Vianočný príbeh pre mňa aj pre vás

Už ako dieťa som sa tešil na Vianoce, hoci pred sedemdesiatimi rokmi v chudobnej rodine na dedine neboli darčeky, ale bol stromček ovešaný ovocím aj salónkami a pre nás, deti, to bola nevšedná, nezabudnuteľná udalosť. Pripravili nám ju rodičia a starší súrodenci. Až neskôr som začal chápať, prečo majú byť Vianoce nevšedné a nezabudnuteľné. Majú svoj Vianočný príbeh medzi nebom a zemou. Nepripravili nám ho rodičia ani starší súrodenci, ale milujúci Otec nebeský so svojimi anjelmi. Písmo svedčí a my sa denne presviedčame, že Boh je Láska. Napísal to milovaný učeník Pána Ježiša Krista Ján a dodal: Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi sme. On Napísal aj najznámejší citát Biblie: “Tak Boh miloval svet, že svojho prvorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.”

Vianočný príbeh je teda o narodenom Božom Synovi v mestečku Betleheme, o jasličkách, o Božích anjeloch, ktorí túto udalosť oznámili betlehemským pastierom a cez nich všetkým ľuďom. Cez betlehemskú hviezdu aj trom mudrcom v ďalekých krajinách, teda celému svetu. Tento Vianočný príbeh je aj pre mňa, aj pre vás, lebo v betlehemskom dieťati nás všetkých Pán Boh objíma ako svoje milované deti. Pán Ježiš prišiel z neba, aby nás, keď príde naša hodina vzal ku sebe, aby sme boli tam, kde je On.

Mladému apoštolovi Timoteovi napísal o tomto príbehu svätý apoštol Pavel v 2. kapitole toto: “Toto je dobré a príjemné pred našim Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.” Bez Božieho Syna by nebolo Vianoc, bez Neho by nebolo pre nás miesto v nebi, nebol by, ako sa jedna vianočná pieseň začína:” Čas radosti a veselosti…”, neboli by sme evanjelici začali 28. 3. 2011 stavať chrám Boží v Žiari nad Hronom. Na jeho najvyššom mieste, na veži, sme umiestnili tohto roku kríž Pána Ježiša Krista ako dominantu, lebo On je pre nás jedinou možnosťou vidieť čas radosti veselosti v nebi, v dome nášho nebeského Otca, ku ktorému sa i my modlíme: “Otče náš, ktorý si v nebesiach…”. Táto možnosť sa začala v deň Narodenia Pána, ktorý svätíme vo Vianočnom čase. Nezabúdajme na tento príbeh, lebo je najkrajší, lebo je o láske, ktorá nikdy neprestane a patrí všetkým. Je večná. Prajem ju vám i sebe, lebo v nej sú Vianoce radostné a požehnané.

Mgr. Ján Soták, evanjelický farár v Kremnici

Zdieľať tento príspevok.