Uznesenia z 13. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 20. decembra 2012

Uznesenia z 13. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 20. decembra 2012

Uznesenie číslo 278/1212

vo veci návrhu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013, 2014 a 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2013 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 490 647 €
výdavky: 3 469 667 €
saldo: 20 980 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 75 028 €
výdavky: 408 716 €
saldo: – 333 688 €
Finančné operácie: príjmy: 422 500 €
výdavky: 89 342 €
saldo: 333 158 €

2.Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2014 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 529 492 €
výdavky: 3 434 865 €
saldo: 94 627 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 2 700 €
výdavky: 0 €
saldo: 2 700 €
Finančné operácie: príjmy: 20 000 €
výdavky: 82 572 €
saldo: – 62 572 €

3.Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2015 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 529 492 €
výdavky: 3 434 865 €
saldo: 94 627 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 2 700 €
výdavky: 0 €
saldo: 2 700 €
Finančné operácie: príjmy: 20 000 €
výdavky: 82 572 €
saldo: – 62 572 €

4.Programový rozpočet mesta Kremnica pre rok 2012, 2013, 2014 podľa predloženého návrhu vrátane sumáru.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko, )
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 279/1212

vo veci rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
rozpočet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2013
Bežný rozpočet: príjmy hlavná činnosť 141 428€
výdavky hlavná činnosť 141 428 €
saldo 0

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko, )
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 280/1212

vo veci schválenia návrhu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2013

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrh rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2013
Príjmy: hlavná činnosť: 125 289 €
Výdavky: hlavná činnosť: 125 289 €
Saldo: hlavná činnosť: 0 €

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko, )
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 281/1212

vo veci zverenia majetku spravovaného Mestským úradom – Oddelením pre prevádzku zariadení na Skalke – Relax centrum na Skalke do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, Kremnica od 01. 01.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
zverenie majetku spravovaného Mestským úradom – Oddelením pre prevádzku zariadení na Skalke
– Relax centrum na Skalke do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44 Kremnica od 01.01.2013, a to:
1. Dlhodobý majetok:
• stavby (účet 021)
obstarávacia cena 4,494.020,79 € oprávky 977.662,21 € zostatková cena 3,516.358,58 €
• samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (účet 022)
obstarávacia cena 324.322,32 € oprávky 214.216,29 € zostatková cena 110.106,03 €
• dopravné prostriedky (účet 023)
obstarávacia cena 16.490,68 € oprávky 16.490,68 € zostatková cena 0,00 €
• pozemky (účet 031)
obstarávacia cena 25.735,64 €
• dlhodobý nehmotný majetok (účet 013)
obstarávacia cena 6.721,05 € oprávky 6.721,05 € zostatková cena 0,00 €

2. Dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetok:
obstarávacia cena 60.036,61 €

3. Majetok vedený v operatívno-technickej evidencii:
obstarávacia cena 6.740,52 €
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15.01.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková, Marián Vojtko, )
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Lujza Pračková, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková,  člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.