Uznesenia z 9. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. augusta 2011

Uznesenia z 9. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. augusta 2011

Uznesenia z 9. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 9. augusta 2011

Uznesenie číslo 165/1108

vo veci dočasnej finančnej výpomoci od spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO: 31 600 182 na krátkodobé preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
poskytnutie a prijatie dočasnej finančnej výpomoci spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO: 31 600 182 mestu Kremnica vo výške 150 000,- € z dôvodu krátkodobého preklenutia nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta so splatnosťou do 30.09.2011.

B/u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci dočasnej finančnej výpomoci podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: ihneď.

Za: 11, neprítomní: Miškóci, Pračková

Uznesenie číslo 166/1108

vo veci aktuálnych cien odsúhlasených prác na viac v rámci stavby „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica“.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 155/1107 zo dňa 7.7.2011.

B/s c h v a ľ u j e
práce na viac v rámci stavby „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica“ podľa prílohy v celkovej výške 38.602,- €.

Za: 9, zdržali sa: Boldiš, Mišíková, neprítomní: Miškóci, Pračková
Uznesenie číslo 167/1108

vo veci prác na viac pre projekt „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – t r v á
na uznesení mestského zastupiteľstva číslo 154/1107 zo dňa 7.7.2011 a nesúhlasí s financovaním ďalších na viac prác z vlastných zdrojov pre projekt „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

ZA: 11, neprítomní: Miškóci, Pračková

Uznesenie číslo 168/1108

vo veci nenárokovania si odmeny za mimoriadne zasadnutia MsZ.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
režim, že poslanci MsZ si v tomto volebnom období nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutia MsZ.

Za: 9, zdržali sa: Mišíková, Popová, neprítomní: Miškóci, Pračková

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Martin Varhaňovský, člen návrhovej komisie
Mgr. Jana Brünnová,   člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.