Uznesenia z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24. januára 2013

Uznesenia z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24. januára 2013

Uznesenia z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24. januára 2013

Uznesenie číslo 1/1301

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 2/1301

vo veci voľby Mariána Vojtka za predsedu komisie rozvoja školstva a práce s mládežou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mariána Vojtka za predsedu komisie rozvoja školstva a práce s mládežou.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)

Uznesenie číslo 3/1301

vo veci voľby Mariána Vojtka za člena dotačnej komisie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mariána Vojtka za člena dotačnej komisie.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)

Uznesenie číslo 4/1301

vo veci voľby Jaroslava Slašťana za člena komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Jaroslava Slašťana za člena komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 5/1301

vo veci návrhu VZN č. 1/2013 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.02.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2013 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 6/1301

vo veci zmeny údajov vyplývajúcich z § 22 Zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve do Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu údajov v Zriaďovacej listine Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica nasledovne:
zmena názvu Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica na Základná škola Pavla Križku.

B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať doplnené údaje v zriaďovacej listine školy
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: do 31.01.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 7/1301

vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podalo Voľné združenie hudobníkov, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť 01.01.2013 a končí 31.01.2013.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 8/1301

vo veci výpovede zmluvy o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
Výpoveď zmluvy o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA, ktorú podala spoločnosť DAVITAL s.r.o., nájomné automaty, Zvolenská cesta 37A, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 31613888. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť 01.12.2012 a končí 28.02.2013.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.03.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 9/1301

vo veci škodového prípadu – krádeži príručnej pokladne.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
likvidáciu škody v zmysle VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorá vznikla Mestskému bytovému podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica krádežou príručnej pokladne s obsahom finančnej hotovosti v celkovej výške 672,48 €

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku zlikvidovať škodu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 10/1301

vo veci žiadosti spoločnosti Horský hotel Minciar, s.r.o., Partizánska dolina 531/21, 967 01 Kremnica, IČO: 43 787 177 o predĺženie nájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
predĺženie nájmu pozemku časť parc. č. KN-C 924 – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Horský hotel Minciar, s.r.o., Partizánska dolina 531/21, 967 01 Kremnica, IČO: 43 787 177, na umiestnenie reklamného banera s rozmermi 2 x 1 m, na dobu určitú 5 rokov od 01.01.2013, za ročné nájomné 600,- € stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, ktoré sa každoročne zvýši o mieru ročnej inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať predĺženie prenájmu pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 11/1301

vo veci zmeny časti textu uznesenia č. 238/1211 zo dňa 08.11.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu časti textu uznesenia MsZ č. 238/1211 zo dňa 08.11.2012 nasledovne:
pôvodný text: “nájomné sa stanovuje dohodou vo výške 100,- € / rok“
sa mení na text: „nájomné sa z dôvodu ťažšieho obrábania pozemkov pre ich sezónne podmáčanie stanovuje dohodou vo výške 2% z ceny podľa BPEJ, t. j. 61,70 €“.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie dodatku k zmluve o nájme pozemkov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, , Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(Viera Mišíková)

Uznesenie číslo 12/1301

vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 03.12.2012 do 23.01.2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 13/1301

vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4. štvrťrok 2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Milan Žabka, Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 14/1301

vo veci informácie o výstavbe nájomných bytov nadstavbou bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
informácie o výstavbe nájomných bytov nadstavbou bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici.

B/r u š í
uznesenie MsZ č. 275/1112 zo dňa 01.12.2011 vo veci informácie o poskytovaní dotácií na rozvoj sociálneho bývania.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 15/1301

vo veci návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013, ktorú predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 16/1301

vo veci prípravy zmien v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o v e r u je
pracovnú skupinu v zložení: Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Norbert Boldiš prípravou zmien v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici
termín: 13.03.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Jaroslav Slašťan, člen návrhovej komisie
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.