Interná smernica č. 1/2013 – Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica

Interná smernica č. 1/2013 – Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica

Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica

Poradové číslo smernice: 1/2013
Vypracoval: Mgr. Silver Jurtinus
Schválil: RNDr. Zuzana Balážová
Dátum vyhotovenia internej smernice: 11. 02. 2013
Za správnosť smernice zodpovedá: Mgr. Silver Jurtinus
Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Mestský úrad Kremnica
Platnosť internej smernice od: 11. 02. 2013

Úvodné ustanovenia

1. Zásady upravujú spôsoby komunikácie a informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica najmä z hľadiska:
i. ich tematického zamerania a obsahovej náplne,
ii. definovania vzťahov medzi komunikačnými prostriedkami mesta Kremnica na jednej strane, občanom, voleným predstaviteľom samosprávy a inzerentom na strane druhej,
iii. prípravy a zverejňovania informácií v novinách
IV. prípravy a zverejňovania informácií na webstránke mesta a na sociálnej sieti
V. pravidlá prevádzky mestského rozhlasu
VI. pravidlá výlepovej služby

2. Smernica je v súlade so zákonmi Národnej rady Slovenskej republiky, najmä:
i. zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ii: zákonom č. 167/2008 Z. z.. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve,
iii: zákonom č. 211/2000 Z. z.o slobodnom prístupe k informáciám,
iv: zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

3. Mesto Kremnica pristupuje k Etickému kódexu novinára prijatom Slovenským syndikátom novinárov.

4. Prevádzkovanie webovej stránky, prepojenie na profil na sociálnej sieti, tlač, distribúciu novín a výlepovú službu zabezpečuje mestský úrad Kremnica prostredníctvom redakcie.

Komunikačné prostriedky mesta Kremnica

1. Komunikačné prostriedky mesta Kremnica sú
i) Kremnické noviny,
ii) webstránka www.kremnica.sk,
iii) profil na sociálnej sieti,
iv) mestský rozhlas
v) informačné tabule a výlepové plochy.

2. Vydávanie periodika mesta Kremnica (ďalej len novín) sa uskutočňuje podľa zákona NRSR č. 167/2008 Z. z. a je registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 1118/08,
Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií: ISSN 1338-9033. Názov periodika je “Kremnické noviny”, podtitul “Informačný mesačník samosprávy”, periodicita spravidla 11x ročne, počet výtlačkov minimálne v počte domácností mesta Kremnica.

3. Mesto Kremnica prevádzkuje webovú stránku (www.kremnica.sk), ktorej súčasťou je aj diskusné fórum. Prostredníctvom tejto stránky informuje občanov o dianí v meste v zmysle týchto zásad.

3. Mesto Kremnica má zriadený profil na sociálnej sieti Facebook, prostredníctvom ktorého odkazuje na svoju webstránku.

4. Mesto Kremnica prevádzkuje výlepovú službu, ktorú využíva na zverejňovanie úradných oznamov, oznamov, pozvánok, inzerátov a smútočných oznamov.

Vzťah volený predstaviteľ samosprávy – komunikačné prostriedky mesta

1. Každý volený predstaviteľ samosprávy má právo využívať priestor v komunikačných prostriedkoch mesta na informovanie o svojej práci, prípadne objasňuje svoje názory a konanie súvisiace s mandátom (interpelácie, iniciatívy, názory)
i. v Kremnických novinách v rubrike jasne označenej ako názory poslancov môže poslanec publikovať vlastný text do rozsahu 200 slov
ii. na webstránke mesta neobmedzene na vlastnom blogu

2. Každý Volený predstaviteľ samosprávy má právo navrhovať témy, ktoré spracuje redakcia.

3. Všetky témy od volených predstaviteľov spracúva redakcia podľa zásad novinárskej etiky.

Vzťah občan – komunikačné prostriedky mesta

1. Každý občan Kremnice má právo byť informovaný o činnosti samosprávy nielen v intenciách Zákona 211/2000 Z.z. o slobode informácií, ale aj s prihliadnutím na pripravované budúce rozhodnutia samosprávy a poskytovať verejnosti návod, ako sa k nim môže vyjadriť a ovplyvniť ich. Komunikačné prostriedky mesta sú povinné verejnosti tieto možnosti aktívne vytvárať.

2. Prispievateľom k obsahu Kremnických novín a webstránky mesta môže byť každý občan, ktorý odošle podpísaný text článku na adresu vydavateľa (fyzického alebo webového sídla). Odoslaním textu autor súhlasí s týmito Zásadami a žiada vydavateľa o zverejnenie príspevku. Každý prispievateľ bude zaradený do centrálnej databázy prispievateľov.

3. Právo uverejniť každý svoj autorský text v Kremnických novinách alebo na webstránke mesta občanovi automaticky neprináleží. Redakcia uverejní celé len kvalitne spracované materiály. Príspevky od občanov nemusia byť uverejnené v plnom znení, redakcia ich môže spracovávať podľa zásad novinárskej etiky ako občianske témy. Redakcia sa musí zaoberať každým takýmto podnetom.

Vzťah inzerent – komunikačné prostriedky mesta

1. Inzercia v komunikačných prostriedkoch mesta Kremnica je uverejňovaná za úplatu. Príspevky komerčného charakteru sú spoplatňované podľa aktuálneho cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto zásad.

2. Cenník inzercie schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

3. V prípadoch, kedy si inzerent nárokuje bezplatné zverejnenie informácií, rozhoduje o každej takejto žiadosti zodpovedný redaktor. Každé takéto rozhodnutie písomne zdôvodní a predloží primátorovi mesta.

4. Vydavateľ je oprávnený odmietnuť uverejnenie inzerátu, ak jeho obsah, význam alebo prevedenie odporuje etickým zásadám a záujmom vydavateľa, môže viesť k vzniku sporu medzi dotknutými osobami alebo ak je v rozpore s právnymi predpismi. Vydavateľ nie je povinný inzerentovi oznamovať dôvod odmietnutia inzercie. Ak je už uzavretá zmluva, má vydavateľ právo od zmluvy odstúpiť.

5. V prípade inzercie alebo reklamy je každá zverejňovaná informácia zaznamenaná na vyhradenom tlačive, na ktorom je text inzerátu, dátum zverejnenia, meno a adresa žiadateľa, jeho vlastnoručný podpis alebo pečiatka a informácia o úhrade poplatku.

Diskusia

1. Webstránka a profil na sociálnej sieti je aj priestorom pre diskusiu.

2. Diskusiu na webstránke mesta riadi redakcia podľa Pravidiel diskusie na webstránke mesta Kremnica, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Zásad.

3. Diskusia na sociálnej sieti nie je riadená. Názory, hodnotiace súdy aj tvrdenia užívateľov sociálnej siete redakcia ponecháva bez komentára, môže ich však spracovať ako občianske témy, alebo v prípade vulgárnosti alebo zjavnej nepravdivosti vymazať. Túto skutočnosť však redakcia okomentuje a zdôvodní.

Redakcia

1. Reakciu tvorí zodpovedný redaktor a redaktori. Zodpovedného redaktora a redaktorov menuje primátor.

2. Redakcia tvorí obsah komunikačných prostriedkov mesta, vzhľad a grafickú úpravu, zodpovedá za obsahovú a gramatickú správnosť textu.

3. Členovia redakcie rešpektujú Kódex novinárskej etiky a právo voleného predstaviteľa samosprávy i občana vyjadriť svoj názor.

4. Členom redakcie nemôže byť volený predstaviteľ samosprávy.

5. Redakcia sprostredkúva novinárom oficiálne vyjadrenia mesta a informácie, vytvára tlačové správy a rozosiela ich médiám, počas volieb alebo iných významných politických, kultúrnych a spoločenský alebo športových podujatí zabezpečuje funkciu tlačového strediska.

6. Redakcia iniciatívne spracováva iba aktuálne, neutrálne témy spravodajského charakteru, alebo témy “pozitívneho public relations” mesta.

7. Redakcia je povinná vynakladať primerané úsilie k získaniu alternatívnych názorov (napr. formou avíza) a protistranám poskytuje vyvážený priestor.

8. Redakcia uplatňuje avízo – s primeraným predstihom (aspoň 5 dní, napr. e-mailom) informuje aktérov, Volených predstaviteľov samosprávy a dotknuté strany o témach pripravovaných článkov tak, aby mohli alternatívny názor poskytnúť do uzávierky. To sa týka tak správ ako aj komentárov. Pokiaľ aj napriek tomu redakcia nedostane alternatívnu informáciu, primerane o tom čitateľov informuje.

9. Redakcia nepoškodzuje uverejnené alternatívne príspevky tým, že spolu s nimi zverejní v rozsahu neprimerane väčšom „nápravné“ komentáre, ich ironizovaním alebo zneužitím možnosti vyjadriť sa posledný.

Financovanie novín

1. Náklady na redakčnú prípravu, vydávanie a distribúciu novín sú hradené z prostriedkov mesta zahrnutých v rozpočte.

2. O výške rozpočtu redakcie rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

2. Platby za inzeráty a reklamu sú príjmom mesta, vedené na samostatnej účtovnej položke respektíve podpoložke.

Záverečné ustanovenia

1. Mestský úrad zabezpečuje organizačnú a materiálnu súčinnosť pri zabezpečovaní činnosti redakcie a taktiež včas doručuje redakcii všetky informácie v zmysle týchto zásad za účelom včasného zverejnenia.

2. Tieto Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica schválila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová dňa 11. februára 2013.

V Kremnici, 11. februára 2013
RNDr. Zuzana Balážová, primátorka

 

Zoznam neoddeliteľných príloh:

1. Sadzobník inzercie v KN – Uznesenie číslo 23/1102
2. Sadzobník výlepovej služby a Mestského rozhlasu – Uznesenie číslo 1/1001
4. Pravidlá diskusie na www.kremnica.sk

Zdieľať tento príspevok.