Zápisnica č. 01/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 01/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 24.01.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Marián Vojtko, Ing. Milan Žabka, Mgr. Igor Kríž, Mgr. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová

Neskorší príchod nahlásili: Ivan Petráš, Milan Miškóci

Ospravedlnení: Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec

Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici – ospravedlnená
Ing. Eva Ihringová, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,42 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 01. v tomto roku, dvadsiateôsme v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (9) a je teda schopné právoplatne sa uznášať.

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh na voľbu predsedu komisie rozvoja školstva a práce s mládežou
5) Návrh na voľbu člena dotačnej komisie
6) Návrh VZN o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.02.2013
7) Návrh na vyradenie Centra voľného času Angyalova ul. 401/26, Kremnica zo siete škôl a školských zariadení
8) Zmena názvu v Zriaďovateľskej listine Základnej školy Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
9) Majetkové veci:
a) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Voľné združenie hudobníkov
b) Výpoveď zmluvy o nájme priestorov na prevádzkovanie VNA – DAVITAL s.r.o., nápojové automaty, Banská Bystrica
c) Škodový prípad – krádež príručnej pokladne
d) Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemku – Horský hotel Minciar
e) Nesúhlas so zvýšením nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Háj – Poľnohospodárske družstvo Mošovce
10) Blok informácií a správ:
a) O činnosti primátorky
b) O činnosti mestského úradu za 4. štvrťrok
11) Rôzne
12) Interpelácie
13) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslankyňa Viera Mišíková navrhla stiahnuť z programu bod 7) Návrh na vyradenie CVČ z rokovania.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková požiadala o doplnenie programu za bod 5) nový bod Návrh na voľbu člena komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k programu, preto RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslankyne Viery Mišíkovej.
Poslanci väčšinou hlasov návrh prijali.
Zdržali sa: 2 (Ing. Milan Žabka, Ing. Klára Popová). Poslanec Mgr. Igor Kríž doplnil, že síce hlasoval za stiahnutie bodu z programu, ale vzhľadom na to, že finančná situácia a celková situácia v školstve je náročná dúfa, že tento bod programu nie je odsunutý na september a komisia školstva sa bude týmto bodom čo najskôr zaoberať. Pri prvej zmene rozpočtu budeme mať nejaké návrhy a dúfa, že aj komisia školstva predloží návrhy tak, aby sme vyhoveli službou občanom a tiež tak, aby to bolo aj efektívne.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o návrhu poslankyne Mgr. Lujzy Pračkovej. Poslanci návrh zmeny programu jednohlasne prijali.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o návrhu programu ako o celku.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že program zasadnutia bol jednohlasne prijatý.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh na voľbu predsedu komisie rozvoja školstva a práce s mládežou
5) Návrh na voľbu člena dotačnej komisie
6) Návrh na voľbu člena komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta
7) Návrh VZN o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.02.2013
8) Zmena názvu v Zriaďovateľskej listine Základnej školy Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
9) Majetkové veci:
a) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Voľné združenie hudobníkov
b) Výpoveď zmluvy o nájme priestorov na prevádzkovanie VNA – DAVITAL s.r.o., nápojové automaty, Banská Bystrica
c) Škodový prípad – krádež príručnej pokladne
d) Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemku – Horský hotel Minciar
e) Nesúhlas so zvýšením nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Háj – Poľnohospodárske družstvo Mošovce
10) Blok informácií a správ:
a) O činnosti primátorky
b) O činnosti mestského úradu za 4. štvrťrok
11) Rôzne
12) Interpelácie
13) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Viera Mišíková, Marián Vojtko
9 9 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Jaroslav Slašťan, Ing. Klára Popová
10 10 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Norbert Boldiš
10 10 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určila Zuzanu Lanckovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Mgr. Lujzu Pračkovú a Ing. Milana Žabku.

RNDr. Zuzana Balážová privítala na zasadnutí MsZ predsedníctvo Klubu dôchodcov v Kremnici, ktorí požiadali primátorku o udelenie slova. RNDr. Zuzana Balážová dala o tejto žiadosti hlasovať. Poslanci väčšinou hlasov súhlasili s vystúpením p. Lutherovej. Pani Lutherová vysvetlila, že sa spoločne s klubovou radou snažia vytvárať program pre ľudí v dôchodkovom veku. Požiadala poslancov, aby pri príležitosti 30. výročia založenia klubu schválili pre Klub dôchodcov v Kremnici príspevok na organizovanie osláv. Z týchto peňazí by bolo financované podujatie v spolupráci s mestským úradom, so ZPOZom, večera a hudobná zábava. Klub dôchodcov nemá iné finančné prostriedky okrem sponzorských príspevkov. V minulom roku predložili na tieto finančné prostriedky žiadosť a zatiaľ nedostali k tejto žiadosti odpoveď, preto prišli na zasadnutie MsZ. Mgr. Igor Kríž sa vyjadril, že zamestnanci MsÚ sú často v styku s klubovou radou, spolupracujú s klubom dôchodcov na rôznych podujatiach a myslí si, že toto významné výročie si zaslúži mať dôstojný charakter. Bol by rád, keby sa táto akcia podporila. Poslankyňa Ing. Beata Kirková povedala, že ju mrzí, že nevedeli v komisii o tejto žiadosti, pretože inak by toto určite podporili a bola by táto položka už v rozpočte. RNDr. Zuzana Balážová doplnila, že zamestnanci úradu budú nápomocní pri tejto akcii. Informovala ďalej, že pri návrhu rozpočtu bola táto položka z neho vypustená. Poslankyňa Ing. Beata Kirková sa domnieva, že poslanci ju nevylúčili, a myslí si, že nemuselo to byť v tejto polohe, aby sa klub dôchodcov teraz bál, či to budú mať z čoho financovať. RNDr. Zuzana Balážová sa vyjadrila, že na základe všeobecnej vôle bude toto zapracované do rozpočtu.

3) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správa bola podaná písomne a opýtala sa, či majú poslanci otázky.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa opýtala na firmu, ktorá dlží nájomné za priestory v budove polikliniky. Ing. Lenka Reichlová odpovedala, že konateľ firmy je mimo územie SR a je problém doručiť mu písomnosti.
Poslanec Norbert Boldiš sa opýtal na uznesenie ohľadne prenájmu pozemku p. Ondrejovi Štefanovi, ktorý vrátil nepodpísanú zmluvu a opýtal sa na ďalší postup. Ing. Eva Ihringová odpovedala, že celá záležitosť je zložitejšia. Dôvodom nepodpísania zmluvy je, že to nebolo presne zamerané. Boli to merať znovu za prítomnosti pracovníkov oddelenia a mestskej polície. Medzi tým vstúpili do veci aj iné podnety p. Ondreja Štefana a teraz to rieši JUDr. Vaský. Požiadali sme p. Ondreja Štefana o predloženia vlastného zamerania, aby sme sa niekde v tých meraniach stretli. Medzičasom nás pán Ondrej Štefan dal na súd za to, že sa mu podmáča byt. Poslanec Norbert Boldiš sa opýtal, či sú aj iní občania, ktorí majú takéto problémy. Ing. Eva Ihringová odpovedala, že v takomto rozsahu nie. Poslanec Norbert Boldiš sa opýtal, či je aj iný záujemca o tento pozemok. Ing. Eva Ihringová odpovedala, že nemôžeme mať iného záujemcu, pretože riešime čiernu stavbu na tomto pozemku, v ktorej je uložené drevo a iné. Nebol to prvý návrh zmluvy, ktorý p. O. Štefan nepodpísal. Poslankyňa Viera Mišíková sa opýtala, v akom stave je žaloba na mesto Kremnica. JUDr. Anton Vaský odpovedal, že označené boli dva subjekty, a to spoločenstvo vlastníkov bytov Sosna a mesto Kremnica. Navrhovatelia podrobne opísali škody, ktoré im boli spôsobené. Za mesto Kremnica sme podali odpor voči žalobe v zákonnej lehote. Súd vytýčil pojednávanie na 04.12.2012, ktorého sa zúčastnil za mesto Kremnica. Pani sudkyňa, ktorá viedla pojednávanie prišla k záveru, že bude uskutočnená obhliadka na tvare miesta na dnešný deň. Pred týždňom sme dostali zo súdu odročenie obhliadky z dôvodu choroby sudkyne.
Poslanec Ing. Milan Žabka sa opýtal na petíciu vo veci opravy cesty pri Pošte, malo by byť k tomu stretnutie na VUC a rád by sa rokovania s VUC zúčastnil. Mgr. Igor Kríž doplnil, že hlavný kontrolór riešil petíciu, ktorá bola poslaná na VUC. Hlavný kontrolór urobil analýzu celkového stavu a zistili sme, že tá cesta je naša. Dohodli sme sa v operatíve, že čo najrýchlejšie sa urobia alternatívy riešenia celkovej opravy cesty, chodníkov, zelene a osvetlenia, alebo oprava cesty len v najhorších úsekoch. Budeme sa snažiť vyvolať stretnutie na VUC so správcami ciest, aby bola vykomunikovaná logickosť spájania ciest mesta Kremnica s obcou Nevoľné. Požiadal poslanca Ing. Milana Žabku o pomoc pri riešení tejto problematiky. Poslanci budú informovaní prostredníctvom ekonomickej a výstavbovej komisie.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 1/1301
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Milan Miškóci)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

4) k bodu: Návrh na voľbu predsedu komisie rozvoja školstva a práce s mládežou

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 2/1301
vo veci voľby Mariána Vojtka za predsedu komisie rozvoja školstva a práce s mládežou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mariána Vojtka za predsedu komisie rozvoja školstva a práce s mládežou.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Mgr. Lujza Pračková, Milan Miškóci)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

5) k bodu: Návrh na voľbu člena dotačnej komisie

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké otázky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 3/1301
vo veci voľby Mariána Vojtka za člena dotačnej komisie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mariána Vojtka za člena dotačnej komisie.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Mgr. Lujza Pračková, Milan Miškóci)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

6) k bodu: Návrh na voľbu člena komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 4/1301
vo veci voľby Jaroslava Slašťana za člena komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Jaroslava Slašťana za člena komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

7) k bodu: Návrh VZN o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.02.2013

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či boli pripomienky v pripomienkovom konaní.
Poslankyňa Viera Mišíková odpovedala, že neboli pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 05/1301
vo veci návrhu VZN č. 1/2013 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.02.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2013 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

8) k bodu: Zmena názvu v Zriaďovateľskej listine Základnej školy Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 6/1301
vo veci zmeny údajov vyplývajúcich z § 22 Zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve do Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu údajov v Zriaďovacej listine Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica nasledovne:
zmena názvu Základnej školy, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica na Základná škola Pavla Križku.

B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať doplnené údaje v zriaďovacej listine školy
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: do 31.01.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

9) k bodu: Majetkové veci:

a) Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov – Voľné združenie hudobníkov

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 7/1301
vo veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podalo Voľné združenie hudobníkov, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť 01.01.2013 a končí 31.01.2013.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Výpoveď zmluvy o nájme priestorov na prevádzkovanie VNA – DAVITAL s.r.o., nápojové automaty, Banská Bystrica

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 8/1301
vo veci výpovede zmluvy o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
Výpoveď zmluvy o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA, ktorú podala spoločnosť DAVITAL s.r.o., nájomné automaty, Zvolenská cesta 37A, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 31613888. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť 01.12.2012 a končí 28.02.2013.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.03.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Škodový prípad – krádež príručnej pokladne

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslankyňa Viera Mišíková požiadala o prestávku, aby sa mohli poslanci poradiť s Ing. Evou Ihringovou, hlavným kontrolórom a Ing. Lenkou Reichlovou.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o návrhu poslankyne Viery Mišíkovej.
Poslanci svojim hlasovaním jednohlasne prijali návrh na prestávku.

RNDr. Zuzana Balážová vyhlásila prestávku.
Po prestávke pokračovalo zasadnutie MsZ v programe.

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslankyni Viere Mišíkovej, ktorá vysvetlila, že poslancom neboli niektoré veci z navrhnutého uznesenia jasné. Vec bola konzultovaná s audítorkou a konzultované bolo aj stanovisko polície. Pôvodné uznesenie budú poslanci schvaľovať. RNDr. Zuzana Balážová požiadala o vysvetlenie p. Horvátha z polície, ako to v praxi funguje. P. Horváth vysvetlil postup polície Spis v tejto veci je v prerušený, platí, že škoda je platná a v akej výške. V tejto veci nebola zistená osoba, ktorá by bola za tento skutok zodpovedná. Toto uznesenie platí všade, aj pred úradmi, že vec bola nahlásená a odcudzená. Organizácia môže škodu odpísať. Ak sa nájde osoba, ktorá je za skutok zodpovedná, bude sa od nej škoda vymáhať.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 9/1301
vo veci škodového prípadu – krádeži príručnej pokladne.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
likvidáciu škody v zmysle VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorá vznikla Mestskému bytovému podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica krádežou príručnej pokladne s obsahom finančnej hotovosti v celkovej výške 672,48 €

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku zlikvidovať škodu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemku – Horský hotel Minciar

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 10/1301
vo veci žiadosti spoločnosti Horský hotel Minciar, s.r.o., Partizánska dolina 531/21, 967 01 Kremnica, IČO: 43 787 177 o predĺženie nájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
predĺženie nájmu pozemku časť parc. č. KN-C 924 – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Horský hotel Minciar, s.r.o., Partizánska dolina 531/21, 967 01 Kremnica, IČO: 43 787 177, na umiestnenie reklamného banera s rozmermi 2 x 1 m, na dobu určitú 5 rokov od 01.01.2013, za ročné nájomné 600,- € stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, ktoré sa každoročne zvýši o mieru ročnej inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať predĺženie prenájmu pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) Nesúhlas so zvýšením nájomného za prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Háj – Poľnohospodárske družstvo Mošovce

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 11/1301
vo veci zmeny časti textu uznesenia č. 238/1211 zo dňa 08.11.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu časti textu uznesenia MsZ č. 238/1211 zo dňa 08.11.2012 nasledovne:
pôvodný text: “nájomné sa stanovuje dohodou vo výške 100,- € / rok“
sa mení na text: „nájomné sa z dôvodu ťažšieho obrábania pozemkov pre ich sezónne podmáčanie stanovuje dohodou vo výške 2% z ceny podľa BPEJ, t. j. 61,70 €“.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie dodatku k zmluve o nájme pozemkov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, , Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(Viera Mišíková)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

10) k bodu: Blok informácií a správ

a) O činnosti primátorky mesta

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci sa opýtali na niektoré body z činnosti primátorky. Primátorka na otázky odpovedala.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 12/1301
vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 03.12.2012 do 23.01.2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

b) O činnosti mestského úradu za 4. štvrťrok 2012

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci sa opýtali na niektoré z činností MsÚ. Vedúci oddelení na otázky odpovedali.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 13/1301
vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4. štvrťrok 2012, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Milan Žabka, Mgr. Igor Kríž)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

RNDr. Zuzana Balážová informovala o návrhu uznesenia, ktoré predložilo oddelenie výstavby.
Poslankyňa Ing. Klára Popová navrhla pozmeňujúcim návrhom doplniť bod B/.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu.
Poslanci väčšinou hlasov pozmeňovací návrh prijali.
Zdržal sa: 1 (Mgr. Igor Kríž)
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 14/1301
vo veci informácie o výstavbe nájomných bytov nadstavbou bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
informácie o výstavbe nájomných bytov nadstavbou bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici v Kremnici.

B/r u š í
uznesenie MsZ č. 275/1112 zo dňa 01.12.2011 vo veci informácie o poskytovaní dotácií na rozvoj sociálneho bývania.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Mgr. Igor Kríž)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

11) k bodu: Rôzne

RNDr. Zuzana Balážová – informovala poslancov, že nasleduje návrh uznesenia o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

Uznesenie číslo 15/1301
vo veci návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013, ktorú predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

RNDr. Zuzana Balážová informovala o žiadosti VUC BB o schválenie Dodatku č. 1. Myslí si, že aj vo februári na MsZ sa to môže schváliť. Ak by ale bolo potrebné, zvoláme mimoriadne MsZ.
Poslanec Ing. Milan Žabka prisľúbil, že preverí stav veci na VUC.
Poslanec Norbert Boldiš požiadal o prečítanie návrhu , ktorý pripravil k zmenám v rokovacom poriadku. Poslanci vyjadrili podporu k návrhu. Poslanec Marián Vojtko navrhol, aby do uznesenia bol doplnený termín 13.03.2013.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 16/1301
vo veci prípravy zmien v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – p o v e r u je
pracovnú skupinu v zložení: Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko, Norbert Boldiš prípravou zmien v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici
termín: 13.03.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

Poslanec Ing. Milan Žabka informoval o rokovaní s predsedom družstva mliekarne Lovčice Trubín o umiestnení mliekomatu v Kremnici, ktorý by bol stály, t.j. sedem dní v týždni. Ing. Eva Ihringová odpovedala, že teraz funguje pojazdný mliekomat, ale túto ponuku môžeme po rokovaniach zvážiť. Poslanec Ing. Milan Žabka si myslí, že by to bolo výhodnejšie, cena je lacnejšia ako v obchodných reťazcoch. RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pán poslanec Ing. Milan Žabka v spolupráci s ekonomickým oddelením túto vec doriešili.
Poslanec Norbert Boldiš pozval všetkých na fašiangovú zabíjačku. Plagáty budú vyvesené v meste s termínom konania.

RNDr. Zuzana Balážová dala slovo občanom.
Pani Eva Zaťkovská požiadala komisiu konfliktu záujmov, ak je zriadená, o preverenie konfliktu záujmov, a to preveriť pôsobnosť p. Slašťana. Vyzvala p. Slašťana, aby odstúpil z funkcie a aby sa správal podľa kódexu poslanca, ktorý podľa nej hrubo porušuje. Citovala z kódexu poslanca. Žiada, aby MsÚ toto riešil v komisii konfliktu záujmov.
Poslanec Jaroslav Slašťan odpovedal, že sa nevzdáva mandátu a na všetky pripomienky odpovie pani Zaťkovskej v krátkej dobe. RNDr. Balážová doplnila, že komisia pre konflikt záujmov je zriadená. Pani Zaťkovská požiadala, aby komisia v tejto veci konala.
Mgr. Alfréd Haško požiadal, aby občania mali možnosť sa zapojiť do fungovania úradu. Požiadal, aby materiál, ktorý je predkladaný poslancom bol predložený aj na webe. Tiež požiadal o predloženie odpovedí na interpelácie poslancov do Kremnických novín. Poslankyňa Viera Mišíková odpovedala, že obe veci už pripomienkovali poslanci a radi by to zrealizovali. Mgr. Ľuba Ďurčová odpovedala, že materiál bol zverejnený na webe spoločne s pozvánkou. RNDr. Zuzana Balážová doplnila, že sa snažíme stále viac otvárať samosprávu a stále viac materiálov zverejňujeme. Mgr. Haško pripomienkoval, že v rokovacom poriadku by navrhol dať, otázky občanov a pripomienky k bodom na začiatku. Považuje to za dôležité a možno by svojimi informáciami ovplyvnili hlasovanie. Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková odpovedala, že zámerom pracovnej skupiny je ošetriť rokovací poriadok o priestor pre občanov, aby sa mohli vyjadriť. Poslanec Norbert Boldiš pripomenul aj verejné stretnutia s občanmi a navrhol, aby do budúcej MsR vo februári sa pripravili témy na stretnutie s občanmi, na nasledujúcom MsZ by sa schválil aj konkrétny termín. Poslanec Marián Vojtko upozornil na portál žiar24, kde je materiál o kremnickom MsZ, ktorý sa týka zverejňovania materiálov k zasadnutiu MsZ.
Pani Krausová požiadala o slovo a pripomenula sľuby poslancov k stretnutiam s občanmi. Podporila aktivitu poslanca Ing. Milana Žabku vo veci mliekomatu. Poďakovala za manžela poslancovi Mgr. Krížovi a oddeleniu technických služieb za promptné odpratanie snehu spred telocvične kvôli parkovaniu áut na pingpongový turnaj.
Pán Horváth sa opýtal na organizovanie stretnutia banských miest a obcí v meste Kremnica v roku 2014, čo sa urobí na spropagovanie Kremnice v rámci jej opráv. Toto stretnutie je s medzinárodnou účasťou. Mgr. Igor Kríž informoval o vzniku pracovnej skupiny poslancov v minulom roku. Zatiaľ bolo jedno stretnutie. Spolupracujú na podujatí s pánom Boldišom a tento rok sa zúčastnia stretnutia v Košiciach. Budú pravidelne informovať o prípravách podujatia. RNDr. Zuzana Balážová doplnila, že v meste sa snažíme opraviť všetky objekty vo vlastníctve mesta a venujeme veľkú pozornosť kultúrnym pamiatkam. P. Horváth sa opýtal aj na ošetrenie banského chodníka. RNDr. Balážová odpovedala, že sa budeme tomuto venovať. Doplnila, že tento rok sa bude stavať rozhľadňa na Krahulskom štíte, čo tiež nie je lacná záležitosť. Poslanec Norbert Boldiš doplnil k údržbe banských chodníkov, tie majú byť prevedené na Kremnický banícky spolok zo správy občianskeho združenia. Myslí si, že by stálo za zváženie v súvislosti s podujatím na budúci rok, vytipovať pietne miesto kremnickým baníkom, pretože takéto miesto nemáme.
Pán Jakub Tilesch vysvetlil svoju sťažnosť na neprispôsobivých obyvateľov na Dolnej ulici. Občania sa nesprávali v zmysle VZN, a je problém s držbou psov. Neželá si byť menovite zverejnený v zápisoch zo zasadnutia z komisí.
Poslanec Ivan Petráš rešpektuje žiadosť p. Tilescha o zmenu v zápisnici.
Poslanec Marián Vojtko upozornil, že celé MsZ je zverejnené aj s videozáznamom aj zápisnicou.
Mgr. Hašková poďakovala mestu za novú strechu na ZUŠ a dúfa, že sa v budúcnosti nájdu peniaze aj na fasádu.

12) k bodu: Interpelácie

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.
Poslanci nemali žiadne pripomienky.

13) k bodu: Záver

RNDr. Zuzana Balážová ukončila o 17,55 hod. 01. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, dvadsiateôsme v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Lujza Pračková, 1 . overovateľ
Ing. Milan Žabka, 2. overovateľ
Zapísala: Zuzana Lancková

Zdieľať tento príspevok.