Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 21. februára 2013

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 21. februára 2013

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 21. februára 2013

Uznesenie číslo 17/1302

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 18/1302

vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 553 799 €
výdavky: 3 519 185 €
saldo: 34 614 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 152 313 €
výdavky: 481 446 €
saldo: – 329 133 €
Finančné operácie: príjmy: 449 534 €
výdavky: 130 170 €
saldo: 319 364 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 19/1302

vo veci odvolania Ivana Ivaniča z členstva komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ivana Ivaniča z členstva komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 20/1302

vo veci odvolania Ing. Jaroslava Kormaňáka z členstva komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Jaroslava Kormaňáka z členstva komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 21/1302

vo veci voľby Ivety Ceferovej za členku komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ivetu Ceferovú za členku komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 22/1302

vo veci zmeny členov Mestskej školskej rady podľa zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/d e l e g u j e
Mgr. Igora Kríža za člena Mestskej školskej rady v Kremnici.

B/u k l a d á
oznámiť zmenu člena Mestskej školskej rade v Kremnici
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Marián Vojtko, Ing. Janka Volková, Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 23/1302

vo veci návrhu VZN 2/2013 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011 a 1/2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011 a 1/2013.

B/p o v e r u j e
oddelenie školstva, kultúry a športu oznámiť nové skutočnosti riaditeľom základných škôl a vedúcim školských jedální
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 24/1302

vo veci rokovania s majiteľom budovy súp. č. 485 na Angyalovej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – u k l a d á
mestskému úradu začať rokovanie s majiteľom budovy súp. č. 485 na Angyalovej ulici v Kremnici za účelom odkúpenia tejto budovy mestom a následne vybudovania bytov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 25/1302

vo veci celoplošnej deratizácii.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – u k l a d á
mestskému úradu vypracovať všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o celoplošnej deratizácii v meste minimálne dvakrát ročne z dôvodu premnoženia hlodavcov
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: 08.03.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 26/1302

vo veci Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č 143/2010/ODDI zo dňa 07.05.2010.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
uzavretie predloženého Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 143/2010/ODDI zo dňa 07.05.2010 uzavretej medzi mestom Kremnica ako prenajímateľom a Banskobystrickým samosprávnym krajom ako nájomcom za účelom dočasného záberu počas realizácie stavby „Rekonštrukcia mosta na ceste II/578 ev. číslo 578/012 Kremnica“.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 143/2010/ODDI zo dňa 07.05.2010.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15.03.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 27/1302

vo veci žiadosti o uzatvorenie dodatku ku zmluve o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu doby trvania nájmu z doby neurčitej na dobu určitú, a to na dobu do dňa skončenia platnosti povolenia nájomcu Nemocnice a polikliniky, n.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 36 077 992 na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 28/1302

vo veci žiadosti o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 49/21, na Dolnej ulici v Kremnici s celkovou výmerou 264,60 m2 žiadateľovi Nemocnice a polikliniky, a.s., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 36 641 260, a to na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa získania povolenia nájomcu na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 19,916 €/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2013.

B/u k la d á
Mestskému bytovému podniku vyhotoviť zmluvu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 29/1302

vo veci žiadosti Občianskeho združenia SÚCIT a POMOC, Štefánikovo námestie 21/16, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 725 o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
1. odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 1155/1 – ostatné plochy s výmerou cca 3 400 m² a pozemku parcelné číslo KN-C 1154 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 89 m² v katastrálnom území Kremnica Občianskemu združeniu SÚCIT a POMOC, Štefánikovo námestie 21/16, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 725 za účelom zriadenia útočišťa pre zvieratá
2. dlhodobý prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1155/1 – ostatné plochy s výmerou cca 3 400 m² a pozemku parcelné číslo KN-C 1154 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 89 m² v katastrálnom území Kremnica Občianskemu združeniu SÚCIT a POMOC, Štefánikovo námestie 21/16, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 725 za účelom zriadenia útočišťa pre zvieratá

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 30/1302

vo veci správy o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 31/1302

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4.štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 32/1302

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 33/1302

vo veci správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4. štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 34/1302

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2.polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 35/1302

vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 36/1302

vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 24.01.2013 do 19.02.2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 37/1302

vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 18/1302 zo dňa 21.02.2013

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 185/1302 zo dňa 21.02.2013 nasledovne:
text uznesenia: „kapitálový rozpočet – výdavky: 481 446 €“ sa mení na text: „kapitálový rozpočet – výdavky: 484 946 €“
a text uznesenia: „kapitálový rozpočet – saldo: – 329 133 €“ sa mení na text: „kapitálový rozpočet – saldo: – 332 633 €“.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 38/1302

vo veci podania žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie zmien a doplnkov schválenej územnoplánovacej dokumentácie mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie zmien a doplnkov schválenej územnoplánovacej dokumentácie mesta Kremnica.

B/v y h l a s u j e
1. že mesto Kremnica má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovanie najmenej vo výške 20% oprávnených nákladov na účel dotácie
2. a súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov schválenej územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
3. že mesto Kremnica spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie zmien a doplnkov schválenej územnoplánovacej dokumentácie obcí, tzn., že mesto Kremnica nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe
4. že mesto Kremnica má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Jaroslav Slašťan, člen návrhovej komisie
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.