Statement of the Mayor of Kremnica concerning open pit gold miming in Kremnica

Statement of the Mayor of Kremnica concerning open pit gold miming in Kremnica

Dear Madams and Sirs

We would like to inform you about certain facts Ortac Resources Ltd. keeps away from its shareholders.

The above-mentioned website provides details about Ortac Resources’ intentions to build a gold and silver mine in the town of Kremnica, information about the preparatory works on the mining project, and it even shows pictures that supposed ly document approval of Kremnica’s residents and cooperativeness of the local community.

Underground gold and silver mining on Šturec site in Kremnica stopped in 1970 and following a brief attempt to start open pit mining between 1986 and 1992 it was completely closed down.

Between 2005 and 2007 Canadian company Tournigan Gold Corp. sought to develop a project of open pit mining on this site, however, in face of fervent resistance of local residents and Slovak public opinion it had to give up on the project. People of Kremnica founded a civil association called Kremnica Beyond Gold (Kremnica nad zlato) – its members include more than 50 % of all adult population of Kremnica and other sympathisers from across Slovakia, many of whom are prominent figures of cultural and social life. In 2006, the municipal government of Kremnica adopted aresolution declaring a firm NO to gold and silver mining in Kremnica.

Nowadays, Ortac Resources Ltd. is trying to revive the mining project. It made its intentions public in 2011 immediately facing strong opposition from the local community. In a very short time in November 2011 signatures of more than a half of all adult residents of the town were collected confirming stable negative public response to the project. Moreover, the municipal government adopted another resolution c1early refusing gold and silver mining in Kremnica, where all elected members of the municipal government univocally approved the resolution.

You are probably not aware Kremnica is a historical town rich in cultural heritage, and it is one of the most ancient territories declared an Urban Conservation Area, while the adjacent territories are listed as Conservation Area (according to the project concerned, mining should take place in the Conservation Area). There are 169 cultural monuments on the territory of Kremnica. The historical mint on the main square included in the European Cultural Heritage has been eoining money continuously since 1328. It is inconceivable to create an open pit in Central Europe about a kilometre away from the main squarE of such historical town. Kremnica has similar value for Slovaks as York has for the British.

In addition, extraordinary natural riches surround Kremnica in 2011 the European Commission awarded Kremnica with the title of Capital of Biodiversity.

This year the civil association of Kremnica Beyond Gold took legal action against the Regional Office of Environment in response to its actions regarding the gold and silver mining project in Kremnica. The court agreed with Kremnica Beyond Gold. Because of this lawsuit the deadline set by law for starting the open pit operation expired and, consequently, the company of Kremnica Gold Mining, wholly owned by Ortac Resources, lost its authorisation for open pit
mining in the deposit of Šturec in Kremnica.

On one hand, Ortac R2sources Ltd. keeps this information secret from you and on the other, it refuses to reveal to the community concerned detailed information on the project and on the gold and silver ore processing technology in particular. AII of this undermines Ortac’s credibility among local people. They find Ortac’s declarations that the project is environmentally acceptable deceptive; for it is clear in Kremnica that environment doesn’t only include nature but also the landscape, cultural monuments and intangible cultural heritage that should be protected by each European country as well as Europe as a whole.

We firmly believe that Kremnica will not become another Romanian Rosia Montana or Austrian Eisenerz, Le. towns literally emptied by their current open pit mining projects. People of Kremnica and its urroundings will do their best to prevent their town from falling to such fate.

Yours faithfully,
RNDr. Zuzana Balžová
Mayor of the Kremnica town

27.2.2013

List akcionárom Ortac resources

Dovoľujeme si Vás informovať o skutočnostiach, ktoré Ortac Resources Ltd. pred svojimi akcionármi zatajuje.

Na svojej web-stránke podrobne informuje o svojich zámeroch ťažiť zlato a striebro v meste Kremnica, o postupe prác na príprave projektu ťažby, dokonca poskytuje obrázky, ktoré by mali dokumentovať súhlas obyvateľov mesta a spoluprácu dotknutej komunity.

Hlbinná ťažba zlata a striebra v Kremnici v ložisku Šturec bola ukončená v roku 1970 a po krátkej epizóde povrchovej ťažby v rokoch 1986-1992 bola úplne zastavená. V rokoch 2005-2007 sa pokúšala kanadská spoločnosť Tournigan Gold Corp. pripraviť projekt povrchovej ťažby v tomto ložisku, no pre silný odpor občanov a slovenskej verejnosti sa tohto projektu musela vzdať. Obyvatelia Kremnice založili občianske združenie Kremnica nad zlato, jeho členmi je viac ako polovica dospelých občanov mesta a ďalší občania z celého Slovenska, pričom mnohí z nich sú významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Vo februári 2006 prijalo mestské zastupiteľstvo Kremnice uznesenie, v ktorom vyjadrilo jasné NIE ťažbe zlata a striebra v Kremnici.

V súčasnosti sa opätovne o projekt ťažby pokúša spoločnosť Ortac Resources Ltd .. V roku 2011 zverejnila svoj zámer, voči ktorému vznikol znova silný odpor obyvateľov, v novembri 2011 vo veľmi krátkom čase zozbierali podpisy viac ako polovice dospelých občanov v meste, ktoré potvrdzujú odmietavý postoj verejnosti voči tomuto projektu a mestské zastupiteľstvo znova prijalo uznesenie, ktorým jednoznačne odmieta ťažbu zlata a striebra v Kremnici, pričom za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci mestského zastupiteľstva.

Pravdepodobne Vám nie je známe, že Kremnica je historické mesto s bohatým kultúrnym dedičstvom, je jedným z najstarších území vyhlásených ako pamiatková rezervácia a v jej okolí je vyhlásená pamiatková zóna (ťažba by sa mala uskutočniť v pamiatkovej zóne). Na území Kremnice sa nachádza 169 kultúrnych pamiatok. Na hlavnom námestí stojí Mincovňa, ktorá razí mince nepretržite od roku 1328 a je zapísaná v zozname Európskeho kultúrneho dedičstva. Je nemysliteľné, aby v strednej Európe vznikla povrchová baňa vzdialená približne 1 km od hlavného námestia tohto historického mesta. Pre Slovákov je Kremnica to, čo je pre Britov mesto York.

Okrem toho je v okolí Kremnice výnimočne bohatá príroda, v roku 2011 prevzala primátorka mesta v Bruseli z rúk komisára EÚ pre životné prostredie pána Janesza Potocnika titul Hlavné mesto biodiverzity.

Dovoľujeme si pripojiť turistického sprievodcu Kremnice, pretože fotografie povedia viac ako všetky slová. V tomto roku podalo Občianske združenie Kremnica nad zlato žalobu na postup úradu pre životné prostredie vo veci projektu ťažby zlata a striebra v Kremnici a tento súdny proces aj vyhralo. V dôsledku súdneho procesu nebol dodržaný termín určený zákonom pre zahájenie povrchovej ťažby, a teda 100% dcéra spoločnosti Ortac Resources – spoločnosť Kremnica Gold Mining – stratila právo na povrchové dobývanie ložiska Šturec v Kremnici.

Tak, ako spoločnosť Ortac Resources Ltd. zatajuje Vám uvedené informácie, odmieta poskytnúť dotknutej komunite informácie o podrobnostiach projektu a najmä o technológii úpravy zlatostriebornej rudy. Toto všetko vyvoláva v občanoch voči Ortacu nedôveru. Vyhlásenia o environmentálne prijateľnom projekte považujú za zavádzajúce, čo sa v prípade Kremnice aj potvrdzuje, veď súčasťou životného prostredia je nielen príroda, ale aj tvár krajiny, kultúrne pamiatky a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré by si mali chrániť nielen jednotlivé európske národy, ale Európa ako celok.

Pevne veríme, že z Kremnice sa nestane ďalšia rumunská Rosia Montana alebo rakúsky Eisenerz, mestá, ktoré súčasné projekty povrchovej ťažby vyprázdnili. Občania mesta a okolia urobia všetko preto, aby sa nenaplnil podobný osud aj pre Kremnicu.

RNDr. Zuzana Balážová,
primátorka mesta Kremnica

Zdieľať tento príspevok.