Zápisnica č. 02/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 02/2013 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 22.02.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Mgr. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Milan Miškóci

Neskorší príchod nahlásili:
Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková

Ospravedlnený:
Ing. Milan Žabka

Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
JUDr. Anton Vaský, právnik mesta Kremnica
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici
Ing. Eva Ihringová, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,42 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 02. v tomto roku, dvadsiatedeviate v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda schopné právoplatne sa uznášať.

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) 1. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
5) Návrh na zmenu a doplnenie členov komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta
6) Návrh na zmenu členov mestskej školskej rady
7) Návrh na zmenu a doplnenie VZN o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
8) Zistenie možnosti odkúpenia budovy bývalých štátnych majetkov na Angyalovej ulici
9) Návrh na prípravu VZN o celoplošnej deratizácii
10) Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta
11) Majetkové veci:
a) Dodatok k nájomnej zmluve – rekonštrukcia mosta
b) Žiadosť o uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov – Nemocnice a polikliniky, n.o., Bratislava
c) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Nemocnice a polikliniky, a.s., Bratislava
d) Žiadosť o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom pozemku – OZ SÚCIT A POMOC
12) Blok informácií a správ:
a) O činnosti mestskej polície za 2. polrok 2012
b) O činnosti Mestského bytového podniku za 4. štvrťrok 2012
c) O činnosti Kultúrneho a informačného centra za 4. štvrťrok 2012
d) O hospodárení škôl a školských zariadení za 4. štvrťrok 2012
e) O vybavovaní sťažností a petícií občanov mesta za 2. polrok 2012
f) O činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok
g) O činnosti primátorky
13) Rôzne
14) Interpelácie
15) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Poslanci nemali pripomienky k programu, preto dala o programe hlasovať.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že program zasadnutia bol jednohlasne prijatý.
Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) 1. zmena rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013
5) Návrh na zmenu a doplnenie členov komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta
6) Návrh na zmenu členov mestskej školskej rady
7) Návrh na zmenu a doplnenie VZN o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
8) Zistenie možnosti odkúpenia budovy bývalých štátnych majetkov na Angyalovej ulici
9) Návrh na prípravu VZN o celoplošnej deratizácii
10) Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta
11) Majetkové veci:
a) Dodatok k nájomnej zmluve – rekonštrukcia mosta
b) Žiadosť o uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov – Nemocnice a polikliniky, n.o., Bratislava
c) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Nemocnice a polikliniky, a.s., Bratislava
d) Žiadosť o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom pozemku – OZ SÚCIT A POMOC
12) Blok informácií a správ:
a) O činnosti mestskej polície za 2. polrok 2012
b) O činnosti Mestského bytového podniku za 4. štvrťrok 2012
c) O činnosti Kultúrneho a informačného centra za 4. štvrťrok 2012
d) O hospodárení škôl a školských zariadení za 4. štvrťrok 2012
e) O vybavovaní sťažností a petícií občanov mesta za 2. polrok 2012
f) O činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok
g) O činnosti primátorky
13) Rôzne
14) Interpelácie
15) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Viera Mišíková, Marián Vojtko
10 10 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci
10 10 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Ing. Klára Popová
10 10 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určila Zuzanu Lanckovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ivana Petráša a Norberta Boldiša.

RNDr. Zuzana Balážová privítala na zasadnutí MsZ rodičov a učiteľov, ktorí by sa radi vyjadrili k problematike školy. Požiadala poslancov, aby hlasovali o tom, či im bude udelené slovo. Poslanci hlasovaním súhlasili s vystúpením rodičov a učiteľov na zasadnutí MsZ.
p. Heugerová požiadala, že ak by sa niekedy pristúpilo k rokovaniu o zlučovaní škôl, aby bola vypracovaná analýza, ktorá posúdi výhodnosť a nevýhodnosť zlučovania škôl a aby tieto oficiálne kroky boli dané na vedomie aj rodičom. Poslanec Marián Vojtko sa vyjadril, že zatiaľ prebiehali rozhovory na úrovni komisií a na pracovných stretnutiach poslancov aj s riaditeľmi škôl, a nie je zatiaľ nič definitívne. Poslanci majú politickú vôľu v tomto rozhodnúť. Chcú sa stretnúť so zástupcami rodičov v tejto veci. Mgr. Alfréd Haško sa vyjadril, že garantuje, že rodičia budú proti zlučovaniu. Navrhol zvolať diskusiu do MsKS. Vyjadril sa, že najdemokratickejší spôsob vyjadrenia vôle verejnosti je miestne referendum. Poslankyňa Viera Mišíková doplnila, že určite budú poslanci postupovať zvolaním školskej rady a tá rozhodne, či na škole zvolajú stretnutie s rodičmi. Poslanec Mgr. Igor Kríž sa vyjadril, že redukované boli v minulosti materské školy. Po apelovaní poslancov a mestského úradu sa na koncepcii školstva podieľali aj riaditelia škôl a školských zariadení. Táto koncepcia bola pripravená širokospektrálne. Riešili sa jedálne a tiež voľno-časové školské kluby. Je za to, aby sa efektívne využívali finančné prostriedky. Súhlasí, že sa treba o tomto probléme rozprávať a riešiť ho. Nemôže sa to nechať len na riaditeľov základných škôl. Mgr. Slašťanová navrhla, či by bolo možné sa zaoberať myšlienkou vynovenia II. základnej školy. Sú to veľké investície, ale bolo by dobré nájsť rezervy v rozpočte mesta a začať rekonštruovať školu. Ako prvé by bolo treba vymeniť okná. Na celej škole je 100 okien, na triedach je 37 okien. Najhorších je 15 okien. Jedno okno vyjde cca 800,00 eur a to ide o dvojité okná, čo si myslí, že by nebolo treba. Je to historická budova a je využitá na každý centimeter. Myslí si, že v rozpočte mesta sú rezervy, ktoré by sa dali na toto použiť. Mgr. Plankenbüchler informoval, že tento rok dokážu ušetriť aj mzdové aj bežné výdavky. Pripravujú konkrétne kroky a úsporné opatrenia, ktoré predloží poslancom a vedeniu mesta v priebehu nasledujúcich pár dní. RNDr. Zuzana Balážová informovala z doručeného e-mailu od p. Heugerovej, že návrh rodičov je, aby sa neuskutočnilo zlučovanie škôl v školskom roku 2013/2014, ale že najprv nech bude vypracovaná podrobná analýza výhod a nevýhod zlučovania. Prečítala myšlienku z e-mailu Ing. Smolára, ktorý sa vyjadril, že v rozpočte mesta sú položky, ktoré sú absolútnou stratou a investícia do detí stratou nie je. Poslankyňa Viera Mišíková sa vyjadrila, že neexistuje urobiť nezávislú analýzu, ktorú by dokázal urobiť niekto z úradu, alebo niekto zo školy. Musel by ju vytvoriť človek, ktorý je odborník a takého sme ani pred štyrmi rokmi nenašli. Túto analýzu treba tiež zaplatiť. Pán Osvald sa vyjadril, že nie je problém urobiť analýzu, ak má niekto prístup k údajom. Nevidí dôvod na to, aby toto urobil nezávislý odborník. RNDr. Zuzana Balážová informovala, že sa s pani Heugerovou dohodli na stretnutiach, na ktorých sa bude o tejto veci diskutovať. Poslanec Marián Vojtko sa vyjadril, že v pondelok na pracovnom stretnutí bolo primátorkou odporučené neísť do verejných konfrontácií s verejnosťou. Je prekvapený, že sa dohodli takéto stretnutia, keď sa pôvodne dohodlo, že rozhodovacie kompetencie v tejto veci im prináležia. RNDr. Balážová sa ohradila proti tomu, aby poslanec Marián Vojtko interpretoval jej vyjadrenia, nikdy nebola proti diskusii a na pondelkovom stretnutí s poslancami povedala, že ona sama nebude presviedčať pedagógov ani rodičov, aby boli školy zlúčené. Pán Osvald sa pýtal, kedy môžu počítať so stretnutím. Poslanec Marián Vojtko odpovedal, že v pondelok je zasadnutie mestskej školskej rady a riaditelia potom budú postupovať, tak ako sa dohodne.

3) k bodu: Kontrola plnenia uznesení

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že správa bola podaná písomne a opýtala sa, či majú poslanci otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 17/1302
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Poslankyňa Viera Mišíková požiadala o prestávku.
Po prestávke pokračovalo MsZ v programe.

4) k bodu: 1. zmena rozpočtu mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková navrhla zmeny v rozpočte – znížiť príspevok na príspevok na výročie klubu dôchodcov na 600 eur a výdavky na mestskú zeleň o 800 eur na zatrávnenie námestia.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu.
Prezentácia: 12
Za: 12
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že poslanci jednohlasne prijali návrh Ing. Kirkovej.
Ing. Klára Popová sa opýtala na nezapracovanú položku na absolventa na oddelenie organizačné. Mgr. Ľuba Ďurčová informovala, že chceli absolventa zobrať cez projekt, čo nebolo schválené.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 18/1302
vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2013 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 553 799 €
výdavky: 3 519 185 €
saldo: 34 614 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 152 313 €
výdavky: 481 446 €
saldo: – 329 133 €
Finančné operácie: príjmy: 449 534 €
výdavky: 130 170 €
saldo: 319 364 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

5) k bodu: Návrh na zmenu a doplnky členov komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké otázky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenia.

Uznesenie číslo 19/1302
vo veci odvolania Ivana Ivaniča z členstva komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ivana Ivaniča z členstva komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 20/1302
vo veci odvolania Ing. Jaroslava Kormaňáka z členstva komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – o d v o l á v a
Ing. Jaroslava Kormaňáka z členstva komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 21/1302
vo veci voľby Ivety Ceferovej za členku komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ivetu Ceferovú za členku komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

6) k bodu: Návrh na zmenu členov mestskej školskej rady

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky a návrh.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková navrhla poslanca Mariána Vojtka, vzhľadom k tomu, že je predsedom komisie školstva a problematika je mu blízka.
Poslanec Norbert Boldiš dal protinávrh a navrhol Mgr. Igora Kríža, ktorý má skúsenosti a v tejto problematike sa vyzná.
Poslanci k téme diskutovali a poslankyňa Ing. Klára Popová požiadala o prestávku, aby sa poslanci mohli poradiť. Poslanci hlasovaním súhlasili s prestávkou na poradu.

RNDr. Zuzana Balážová vyhlásila prestávku.
Po prestávke pokračovalo MsZ v prerušenom bode programu.

Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa vyjadrila, že sťahuje svoj predošlý návrh.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Norberta Boldiša.
Prezentácia: 12
Za: 9
Zdržal sa: 3 (Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
Poslanci nemali ďalšie pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 22/1302
vo veci zmeny členov Mestskej školskej rady podľa zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/d e l e g u j e
Mgr. Igora Kríža za člena Mestskej školskej rady v Kremnici.

B/u k l a d á
oznámiť zmenu člena Mestskej školskej rade v Kremnici
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Marián Vojtko, Ing. Janka Volková, Mgr. Igor Kríž)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

7) k bodu: Návrh na zmenu a doplnenie VZN o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že v pripomienkovom konaní neboli vznesené pripomienky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 23/1302
vo veci návrhu VZN 2/2013 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011 a 1/2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení VZN č. 6/2011 a 1/2013.

B/p o v e r u j e
oddelenie školstva, kultúry a športu oznámiť nové skutočnosti riaditeľom základných škôl a vedúcim školských jedální
zodpovedná: Mgr. Zlatošová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

8) k bodu: Zistenie možnosti odkúpenia budovy bývalých štátnych majetkov na Angyalovej ulici

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 24/1302
vo veci rokovania s majiteľom budovy súp. č. 485 na Angyalovej ulici v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – u k l a d á
mestskému úradu začať rokovanie s majiteľom budovy súp. č. 485 na Angyalovej ulici v Kremnici za účelom odkúpenia tejto budovy mestom a následne vybudovania bytov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

9) k bodu: Návrh na prípravu VZN o celoplošnej deratizácii

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslankyňa Ing. Klára Popová informovala o sťažnostiach občanov o premnožených hlodavcoch, čo viedlo komisiu k príprave tohto uznesenia.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 25/1302
vo veci celoplošnej deratizácii.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – u k l a d á
mestskému úradu vypracovať všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o celoplošnej deratizácii v meste minimálne dvakrát ročne z dôvodu premnoženia hlodavcov
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: 08.03.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

10) k bodu: Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Ing. Mariana Donovalová informovala, že je bezpredmetné toto uznesenie, pretože po schválení 1. zmeny rozpočtu nie je zabezpečená položka na spolufinancovanie. Táto dotácia bude refundovaná a ide o minimálne 5 tis. eur.
Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala, či toto vie niekto vysvetliť, pretože keby poslanci vedeli, že je to takto, určite by návrh položky podporili.
RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že v pondelok sa na pracovnom stretnutí o tom hovorilo.
Ing. Mariana Donovalová upozornila že je to písomne v materiáloch, ktoré poslanci dostali a nachádza sa táto informácia v dôvodovej správe.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková sa opýtala, že poslanci dnes urobili len dve zmeny, čo sa týka rozpočtu, inak je materiál schválený tak, ako bol predložený, prečo sa teda taká dôležitá položka nachádza za čiarou a neboli na to upozornení.
RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že dostatočne skoro dostali materiál pre rokovanie MsZ, v ktorom mali k dispozícii všetky potrebné informácie a bolo len na nich, ako sa rozhodnú. Opýtala sa, či ich čítali.
Poslankyňa Viera Mišíková povedala, že je to chyba spracovateľa, ktorý na to neupozornil.
Poslanec Marián Vojtko upozornil aj na to, že na pracovnom stretnutí sa rozprávali o tom, že toto sa dá financovať za pomoci investora.
Poslanci diskutovali o položke v rozpočte. Počas diskusie sa poslanci dohodli, že to bude prerokované v bode Rôzne a pripraví sa návrh na uznesenie.
Zasadnutie MsZ pokračovalo ďalším bodom v programe.

11) k bodu: Majetkové veci:

a) Dodatok k nájomnej zmluve – rekonštrukcia mosta

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu. Predložené bolo aj písomné stanovisko právnika mesta.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 26/1302
vo veci Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č 143/2010/ODDI zo dňa 07.05.2010.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
uzavretie predloženého Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 143/2010/ODDI zo dňa 07.05.2010 uzavretej medzi mestom Kremnica ako prenajímateľom a Banskobystrickým samosprávnym krajom ako nájomcom za účelom dočasného záberu počas realizácie stavby „Rekonštrukcia mosta na ceste II/578 ev. číslo 578/012 Kremnica“.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 143/2010/ODDI zo dňa 07.05.2010.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15.03.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Žiadosť o uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov – Nemocnice a polikliniky, n.o., Bratislava

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 27/1302
vo veci žiadosti o uzatvorenie dodatku ku zmluve o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu doby trvania nájmu z doby neurčitej na dobu určitú, a to na dobu do dňa skončenia platnosti povolenia nájomcu Nemocnice a polikliniky, n.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 36 077 992 na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Nemocnice a polikliniky, a.s., Bratislava

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 28/1302
vo veci žiadosti o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 49/21, na Dolnej ulici v Kremnici s celkovou výmerou 264,60 m2 žiadateľovi Nemocnice a polikliniky, a.s., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 36 641 260, a to na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa získania povolenia nájomcu na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 19,916 €/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2013.

B/u k la d á
Mestskému bytovému podniku vyhotoviť zmluvu podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) Žiadosť o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom pozemku – OZ SÚCIT A POMOC

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu. Komisia po rokovaní s OZ odporučila uznesenie neschváliť.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 29/1302
vo veci žiadosti Občianskeho združenia SÚCIT a POMOC, Štefánikovo námestie 21/16, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 725 o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
1. odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 1155/1 – ostatné plochy s výmerou cca 3 400 m² a pozemku parcelné číslo KN-C 1154 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 89 m² v katastrálnom území Kremnica Občianskemu združeniu SÚCIT a POMOC, Štefánikovo námestie 21/16, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 725 za účelom zriadenia útočišťa pre zvieratá
2. dlhodobý prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1155/1 – ostatné plochy s výmerou cca 3 400 m² a pozemku parcelné číslo KN-C 1154 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 89 m² v katastrálnom území Kremnica Občianskemu združeniu SÚCIT a POMOC, Štefánikovo námestie 21/16, 967 01 Kremnica, IČO: 37 948 725 za účelom zriadenia útočišťa pre zvieratá

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.03.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 9 (Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Norbert Boldiš, Viera Mišíková, Ivan Petráš)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou prijaté.

12) k bodu: Blok informácií a správ

a) O činnosti mestskej polície za 2. polrok 2012

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanec Marián Vojtko poďakoval za správu a opýtal sa, či by to bolo možné zverejniť aj v Kremnických novinách. Mgr. Roman Brhlík odpovedal, že je možné pripraviť článok.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 30/1302
vo veci správy o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté

b) O činnosti Mestského bytového podniku za 4. štvrťrok 2012

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 31/1302
vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4.štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlase prijaté.

c) O činnosti Kultúrneho a informačného centra za 4. štvrťrok 2012

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 32/1302
vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 4. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) O hospodárení škôl a školských zariadení na 4. štvrťrok 2012

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 33/1302
vo veci správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4. štvrťrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia MsZ č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4. štvrťrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) O vybavovaní sťažností a petícií občanov mesta za 2. polrok 2012

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslankyňa Viera Mišíková sa opýtala na sťažnosť Dr. Jána Baláža na výšku platieb pre KTH. Ing. Peter Roško odpovedal, že táto sťažnosť bola postúpená zamestnankyni KTH pani Bírešovej, nakoľko firma nie je v správe mesta.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 34/1302
vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2.polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

f) O činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2012

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Poslanci nemali pripomienky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 35/1302
vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

g) O činnosti primátorky mesta

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú pripomienky k tomuto bodu.
Primátorka odpovedala na otázky k činnosti.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 36/1302
vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 24.01.2013 do 19.02.2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Igor Kríž)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

13) k bodu: Rôzne

RNDr. Zuzana Balážová – informovala o pripravenom uznesení k zmene rozpočtu a o uznesení k bodu o žiadosti na dotáciu na spracovanie zmien a doplnkov územného plánu.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy na uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrhy na uznesenia.

Uznesenie číslo 37/1302
vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 18/1302 zo dňa 21.02.2013

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 185/1302 zo dňa 21.02.2013 nasledovne:
text uznesenia: „kapitálový rozpočet – výdavky: 481 446 €“ sa mení na text: „kapitálový rozpočet – výdavky: 484 946 €“
a text uznesenia: „kapitálový rozpočet – saldo: – 329 133 €“ sa mení na text: „kapitálový rozpočet – saldo: – 332 633 €“.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

.

Uznesenie číslo 38/1302
vo veci podania žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie zmien a doplnkov schválenej územnoplánovacej dokumentácie mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie zmien a doplnkov schválenej územnoplánovacej dokumentácie mesta Kremnica.

B/v y h l a s u j e
1. že mesto Kremnica má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovanie najmenej vo výške 20% oprávnených nákladov na účel dotácie
2. a súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov schválenej územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
3. že mesto Kremnica spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie zmien a doplnkov schválenej územnoplánovacej dokumentácie obcí, tzn., že mesto Kremnica nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe
4. že mesto Kremnica má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
zodpovedná: Ing. Donovalová
termín: 28.02.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Poslankyňa Viera Mišíková navrhla text uznesenia vo veci zvolania mestskej školskej rady. Prečítala znenie uznesenia a poslanci ďalej diskutovali o upresnení textu. Po diskusii svoj návrh na uznesenie stiahla.
Poslanec Jaroslav Slašťan sa vyjadril k vyjadreniu p . Zaťkovskej z minulého zasadnutia MsZ.
p. Zaťkovská požiadala o slovo.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať v zmysle rokovacieho poriadku o udelení slova p. Zaťkovskej.
Prezentácia: 12
Za: 0
Proti: 11
Zdržal sa: 1 ( Ing. Janka Volková)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že poslanci hlasovaním nesúhlasili s udelením slova pre p. Zaťkovskú.
Poslanec Marián Vojtko pozval prítomných na podujatia do Labyrintu.
Poslanec Norbert Boldiš sa poďakoval za pomoc a prípravu fašiangovej zabíjačky.
Poslankyňa Ing. Klára Popová vysoko ocenila akciu Big Air.
Poslankyňa Ing. Janka Volková navrhla, aby v budúcnosti boli na podujatie Big Air pridelené financie tak ako na Bielu stopu

14) k bodu: Interpelácie

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.
Poslanec Jaroslav Slašťan – opýtal sa na rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia, v ktorom sa píše, že mesto porušilo zákon pri prácach na Kalvárii.
Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že dnes ich telefonicky o tomto informovala pracovníčka zo Stavebného úradu v ZH, ktorý tento podnet obdržal a bude ho šetriť. Toto rozhodnutie zrejme dostaneme v najbližších dňoch.
Poslankyňa Viera Mišíková – opýtala sa, či išla odpoveď na list KTH kvôli kotolniam. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že sme ho poňali ako oznámenie, preto na list neodpovedala.
Poslankyňa Ing. Klára Popová – opýtala sa, aký je očakávaný rozsah opráv na múre na Kollárovej ulici. Bc. Peter Grosch informoval, že múr treba stabilizovať v hĺbke 4 m, prebiehajú rokovania s firmami a keďže je to väčší rozsah, bude to cez verejné obstarávanie.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková – opýtala sa, či bola zo strany mesta vyvinutá aktivita upozorniť správcu cesty I/65 na jej zlý stav. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že denne počúva v médiách o stave tejto cesty, preto sa domnieva, že je zbytočné upozorňovať správcu cesty ešte aj týmto spôsobom, keďže je o tom veľmi dobre informovaný. Ing. Mariana Donovalová doplnila, že v pravidelných intervaloch komunikujú s regionálnou správou ciest.
Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala na stav zmlúv vo veci Coimexu a dodávku vody. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že spoločnosť Coimex nemá oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu. Momentálne nevieme povedať, ako môžeme alebo nemôžeme postupovať v tejto veci. Poslanci diskutovali o problematike dodávke vody a vyjadrili názor, že treba čo najskôr v tejto veci konať.
Poslankyňa Viera Mišíková navrhla, aby sa list, ktorý prišiel z Basnkobystrického samosprávneho kraja k ceste I/65 zverejnil v novinách a na webe.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková sa opýtala na problematiku vlakového spojenia, či sa vyvolalo nejaké rokovanie, pretože sú informácie, že sa zruší v budúcnosti celá osobná vlaková doprava, ktorá je z Kremnice. Opýtala sa tiež, či máme záujemcov o nájomné byty a v akom množstve. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že bude odpovedať písomne, a čo sa týka nájomných bytov prišlo niekoľko dotazníkov, vyhodnotia ich a dajú poslancom na vedomie.
Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala na stretnutie s firmou Remeslo a požiadala o informáciu zo stretnutia.
Poslankyňa Ing. Janka Volková sa opýtala na kolaudáciu námestia. RNDr. Zuzana Balážová vysvetlila situáciu, že kým nebude zmena schválená z ministerstva, nie je možné námestie prevziať. Dohoduje stretnutie na ministerstve v tejto veci, pretože ešte koncom decembra posielala priamo ministrovi list, na ktorý nám neprišla odpoveď.
Poslankyňa Ing. Janka Volková sa opýtala, ako sa firma stavia k reklamačným prácam. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že firma závady dočasne odstránila, ale v rámci osvetlenia sú závady aj pod zemou, čo sa bude odstraňovať na jar.
Poslanec Norbert Boldiš – požiadal oddelenie technických služieb, aby venovali zvýšenú pozornosť čistote mesta. Požiadal o informáciu k aktuálnemu stavu zimnej údržby a technického zabezpečenia. Opýtal sa na stav rokovaní ohľadne banských chodníkov a na stav cesty pred ZŠ P. Križku. RNDr. Zuzana Balážová informovala, že cestu pred školou musí riešiť regionálna správa ciest. Poslanec Mgr. Igor Kríž informoval, že je naplánované stretnutie k banských chodníkom.
Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala na pracovné stretnutie ohľadne Zechenterovej záhrady. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že sa stretli s projektantom, účastná bola aj poslankyňa Ing. Volková. Zisťujeme ohľadne napojenia verejného osvetlenia technické veci a čakáme na výstup od pamiatkárov. Poslankyňa Ing. Janka Volková informovala, že orientačná cena je predbežne na 200 tis. eur, čo sa týka detského ihriska. Projekt je pekný, osadené by tam boli aj závesné hojdačky, trampolíny a podobne, ale v súčasnej situácii si myslí, že je to priveľká investícia. Ing. Mariana Donovalová doplnila, že projekt ešte nie je dopracovaný. Položka v rozpočte nám bude zrejme postačovať len na zemné práce. Poslankyňa Ing. Volková si myslí, že tu vidí ako možnosť riešiť to úverom. Ing. Mariana Donovalová navrhla, že by sa dalo požiadať ministerstvo o presun finančných prostriedkov na projekty, ktoré sme ešte nezačali, ale treba podať žiadosť, a to čím skôr, tak ak by sa poslanci dohodli, žiadosť by predložili.
Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala na štádium prípravy rekonštrukcie lučanského prechodu. Ing. Mariana Donovalová odpovedala, že projekt je k nahliadnutiu u zástupcu primátorky.
Poslankyňa Ing. Klára Popová sa opýtala v súvislosti so stretnutím banských miest, čo je v pláne na prezentáciu mesta, má na mysli technické zabezpečenie, stav múrov, parkov, komunikácií, a či bolo rokovanie s podnikateľmi v cestovnom ruchu, či sa budú na tomto s nami spolupodieľať. RNDr. Zuzana Balážová odpovedala, že keď sa plánovalo toto stretnutie, poslanec Norbert Boldiš ju ubezpečil, že mesto to nebude stáť ani cent. Doplnila, že sa snažíme systematicky opravovať mestské budovy a kultúrne pamiatky tak, aby bolo mesto upravené a v poriadku. Poslanec Mgr. Igor Kríž doplnil, že listom sme zo strany mesta a Kremnického baníckeho spolku oslovili firmy a banky so žiadosťou o sponzorstvo.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková požiadala na komisiu výstavby pripraviť analýzu oporných múrov a ciest. Bc. Peter Groch odpovedal, že táto analýza bola odoslaná poslancom na vedomie. Poslankyňa Ing. Beata Kirková požiadala doplniť do analýzy aj chodníky a cestu pri Červenej veži. Požiadala hlavného kontrolóra o vyjadrenie k možnosti zobrať si úver zo strany mesta najneskôr do zasadnutia ekonomickej komisie.

15) k bodu: Záver

RNDr. Zuzana Balážová ukončila o 20,10 hod. 02. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, dvadsiatedeviate v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
1 . overovateľ, Ivan Petráš
2. overovateľ,   Norbert Boldiš
Zapísala: Zuzana Lancková

Zdieľať tento príspevok.