Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 6. 3. 2013

Dotačná komisia zasadala dňa 6. 3. 2013 v Centre voľného času.

Prítomní: Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k termínu: 28. 2. 2013

Oblasť kultúra: 12.377,- €

 

A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €

B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 9.901,60 €

1. celoslovenský alebo medzinárodný význam a má uskutočnených 5 ročníkov po sebe – 85%= 8.416,30 €

Organizácia CelkovénákladyŽiadaná dotáciaSchválená sumaCieľ projektu      
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.175.50010.000

7.000

Kremnické gagy 2013 – 33. Ročník
Bašta Musica3.0001.000

700

Kremnická Bašta 2013-cestovné, ubytovanie
Divadlo Kusy cukru1.5001.000

200

Nechaj to na mňa; 3 prasiatka trochu inak-cestovné, kulisy, rekvizity…
Knižnica J. Kollára650210

210

Noc s Andersenom -8. ročník
OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici1.5001.000

400

Prednášam teda som…2013-ubytovanie

13.210               8.510

2. mestský alebo regionálny význam – 5% = 495,10 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená SumaCieľ projektu      
MO Matice slovenskej23,2015

15

Kremničania ako ich nepoznáme-človek v pozadí
MO Matice slovenskej4024

24

Posvätenie Cyrilometodského kríža
MO Matice slovenskej23,2015

15

150.výročie vzniku Matice slovenskej
MO Matice slovenskej26,7016

16

Výstava ľudových remesiel – My a čas
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.2.5001.800

600

Kremnica nielen zlatá, alebo Králi, duchovia a blázni

3. celoslovenský alebo medzinárodný význam – 5%= 495,10 €

4. mestský alebo regionálny význam – 4%= 396,10 €

5. iné kultúrne podujatie – 1%= 99 €

C/Fond kultúry- 10% = 1.237,70 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná dotáciaSchválená SumaCieľ projektu
Knižnica Jána Kollára5.0001.000

200

Aktualizácia knižničného fondu

OBLASŤ Telesná kultúra: 12.877,- €/ zostatok 9.727      

 A/Fond mládežníckeho športu= 3.992 €

Organizácia CelkovénákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov

1.457

Mládežnícky šport
Športový klub futbalu

1.535

Mládežnícky šport

2.992

B/ Fond úhrady nákladov na energie = 3.992 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov

4.820

3.615

300

Elektrická energia – sociálne bunky na Skalke
Športový klub futbalu

2.475

1.856,25

1.856,25

Elektrická energia – futbalové ihrisko
TJ Kremnica

550

412,50

412,50

Elektrická energia –kolkáreň
Športový klub futbalu

400

300

300

Vodné, stočné – futbalové ihrisko

6.183,75

2.868,75

                                                              

C/ Fond športových podujatí = 3.992 €/ zostatok 842 €

  1. 1.   športové podujatie celoslov. a medzinárodného významu 5 ročníkov po sebe 85% = 3.393,20  € (čerpané Big Air 1.000€, TJ BS 2.150 €) =zostatok 243,20 €
Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov

10.000

5.000

500

Bezroukov memoriál – 67. ročník

                                                                                                                

2. športové podujatie mestského alebo regionálneho významu 5% = 199,60 €  

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
TJ Kremnica – Kolkársky oddiel

400

300

50

kolkárska súťaž – cestovné dospelí muži

 

3. športové podujatie celoslovenského alebo regionálneho významu a 5 ročníkov po sebe 5% = 199,60 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Mestský klub lyžiarov

4.000

3.400

200

Slovenský pohár

4. športové podujatie mestského alebo regionálneho významu 4% = 159,70 €

5. iné športové podujatie 1% = 39,90 €

D/ Fond športu= 901 €

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Športový klub futbalu

2.000

1.500

0

90.výročie založenia futbalového klubu

 

 

 

OBLASŤ SOCIÁLNA: 2.082,- €                       

Organizácia Celkové nákladyŽiadaná SumaSchválená SumaCieľ projektu      
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

257,40

125

125

Úcta jubilujúcich členov základnej organizácie
Slovenský zväz telesne postihnutých

200

150

150

Vianočná kapustnica pre sociálne slabých, osamelých, chorých, bez domova a imobilných

 

Ing. Beata Kirková, predseda dotačnej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.