PFS. What else? Report to Ortac Investors

PFS. What else? Report to Ortac Investors

Last week Ortac Resources announced the preliminary feasibility study (PFS) for the mining project in Kremnica was completed. There are some other facts to mention, too, if we want to see the full picture.

In early March 2013 Procházka&partners law firm representing the civil association Kremnica Beyond Gold made a complaint before the county prosecutor in Banska Bystrica for failure to act by District Mining Authority, which should have withdrawn the opencast mining license from Ortac Resources as early as in July 2012. The complaint is but initial legal step to be followed up by legal charges.

Ortac Resources’ unfavourable standing on the market and suspicious past are well known in Slovakia, too — no broker would encourage you to purchase their shares. Despite a massive PR campaign, so far only a handful of locals have shown interest in Ortac Resources‘ promotion events (especially Ortac’s employees).

Ortac Resources tries to hide away the fact that repeated attempts to change Slovak mining and geology laws in favour of mining companies never succeeded in face of unyielding resistance of municipal authorities. On 13 March 2013, Peter Žiga, the Slovak minister of environment, confronted with public pressure (Association of Slovak Towns and Villages, Town Union of SR, group objection by Greenpeace) reaffirmed the veto rights of municipal authorities when it comes to mining activities. As a result, municipal authorities will keep their power to ban geological survey of radioactive minerals on their cadastral lands. The Mining Act gives municipalities and regional governments the right to veto the use of cyanide extraction in mining industry.

Vladimir Maňka, the prime minister of regional government, made another important statement on 22 March 2013: „The regional government opposes the use of cyanide extraction. When the whole region is outraged against mining, it is a serious issue. Having the right to veto if they (municipalities) say no again in three, four years, the costs will rise. Tension is growing critically in the region. Investors are worried, producers employing thousands of people are also worried feeling threatened.“ Regional government rejected gold mining in Kremnica also in 2007.

Zuzana Balážová, Kremnica mayor

PFS. A ďalej?

Spoločnosť Ortac Resources minulý týždeň vyhlásila, že práve dokončila tzv. predbežnú štúdiu uskutočniteľnosti(PFS, preliminary feasibility study) k projektu ťažby zlata v Kremnici. Aby sme získali úplný obraz, túto informáciu treba doplniť o ďalšie fakty.

Začiatkom marca 2013 podalo OZ Kremnica nad zlato prostredníctvom svojho právneho zástupcu Procházka&partners podnet na krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici vo veci nekonania OBÚ v Banskej Bystrici, ktorý mal spoločnosti Ortac Resources odobrať licenciu na povrchovú ťažbu už v júli 2012. Podnet je len prvým právnym krokom, ktorý pravdepodobne vyústi do žaloby na súde.

Neradostné postavenie spoločnosti Ortac Resources na trhu a jej podozrivá minulosť sú dostatočne známe aj na Slovensku, žiadny broker by vám neodporučil kúpiť si ich akcie. Napriek masívnej komunikačnej kampani prejavuje o propagačné akcie Ortac Resources záujem len niekoľko miestnych jednotlivcov(predovšetkým ich zamestnanci).

Ortac Resources sa pred svojimi akcionármi snaží udržať v tajnosti, že opakované pokusy zmeniť slovenskú banskú a geologickú legislatívu v prospech ťažobných spoločností nikdy neuspeli pre neochvejný odpor samosprávnych orgánov. Naposledy minister životného prostredia Peter Žiga 13. marca 2013 potvrdil pod tlakom širokej verejnosti (Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest SR, hromadná pripomienka Greenpeace), že samosprávnym orgánom sa zachová právo „veta“ v otázkach súvisiacich s banskými činnosťami. Samosprávy tak budú mať naďalej právomoc zakázať geologický prieskum rádioaktívnych nerastov vo svojich katastroch. Podľa banského zákona majú slovenské obce aj samosprávne kraje právomoc odmietnuť použitie kyanidového lúhovania v banskom priemysle.

Dôležité je aj nedávne vyhlásenie predsedu samosprávneho kraja Vladimíra Maňku (22.3.2013): „Samosprávny kraj s metódou kyanidového lúhovania nesúhlasí. Keď je celý región nabrúsený a nechce ťažbu, je to vážna vec. Keď majú právo veta (obce) a povedia to zase o tri štyri roky, vzniknú ďalšie náklady. Vzniká obrovské napätie v regióne. Investori majú obavy, obavy majú aj výrobcovia, ktorí zamestnávajú tisícky ľudí a cítia sa byť ohrození.“ Samosprávny kraj odmietol ťažbu zlata v Kremnici už v roku 2007.

Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica

Zdieľať tento príspevok.