New Report from Kremnica

New Report from Kremnica

On its meeting on 4 April 2013, the local government council of Kremnica discussed the letter of Ortac, s.r.o. in which it requested the councilors to take active part in the assessment of so-called investment project of Šturecland, and to invite local citizens to act alike.

Citizens of Kremnica who attended this public meeting – young people, middle aged people and seniors – rejected Šturecland univocally.

In the discussion, they objected to the fact Ortac pays no respect to decisions of local people. Ortac’s recurrent attempts to gain mining permission disturb people. Since 2006 residents of Kremnica have to be vigilant and defend themselves persistently before such unacceptable projects, though they wish to live in peace.

Also, citizens pointed out the difference between Ortac’s declarations posted on its website in English aimed at its shareholders, and those published in flyers addressing the poeple of Kremnica. While promising fat profit from goldmining to the former, they fool the latter with surreal fairytale visions about tourism.

The statutory representative of Kremnica Beyond Gold civil association explained to the poeple and councilors that the text of draft resolution as proposed daringly by Mr. Pomichal from Ortac, could be purposefully interpreted in a misleading way — as an approval of local government council with Šturecland or mining as such. With regard to its financial standing, Ortac needs to convince its shareholders at any cost that cooperation with local government and citizens of Kremnica is about to happen.

Before the eyes of public, Councilors repeated the resolutions of local government council of 2006 and 2011 rejecting mining of gold and silver in Kremnica are always valid.

Following a lively discussion of citizens, local government council with regard to law and public opinion, adopted unanimously a simple resolution stating it acknowledged the receipt of Ortac‘s request and will act in accordance with the Act on Environment Impact Assessment.

In its ensuing statement, the District Environment Authority in Banska Stiavnica said it finds legally irrelevant to declare support for EIA in a local government resolution. Meanwhile it is not clear what should be assessed, since Ortac did not present any specific project to the authorities.

Zuzana Balážová, Kremnica mayor

Nové správy z Kremnice

Dňa 4. 4. 2013 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici, kde sa poslanci zaoberali listom spoločnosti Ortac, s.r.o. obsahujúcim žiadosť, aby sa poslanci aktívne zúčastňovali na posudzovaní tzv. investičného projektu Šturecland a aby k tomu vyzvali aj občanov mesta.

Občania mesta, ktorí sa na tomto verejnom zasadnutí zúčastnili – mladí ľudia, v strednom veku i seniori – všetci investičný zámer Šturecland jednoznačne odmietli.

Vo svojich vystúpeniach namietali, že Ortac nerešpektuje vôľu občanov mesta a jeho opakované pokusy získať povolenie na ťažbu znepokojujú ľudí. Obyvatelia mesta musia byť od roku 2006 v strehu a musia sa vytrvalo brániť pred takýmito neprijateľnými projektmi, hoci si želajú žiť v pokoji.

Tiež upozorňovali na rozdielne vyjadrenia Ortacu na ich webstránke v angličtine zameranej na akcionárov a na druhej strane v letákoch pre občanov Kremnice. Jedným sľubujú tučné zisky z ťažby zlata, zatiaľ čo druhým nereálne rozprávkové vízie o turistickom raji.

Prítomný štatutár OZ Kremnica nad zlato občanom aj zastupiteľstvu vysvetlil, že znenie textu uznesenia, odvážne navrhnutého p. Pomichalom z Ortacu, by mohlo byť úmyselne zavádzajúco interpretované ako súhlas zastupiteľstva s projektom Šturecland a samotnou ťažbou. Spoločnosť Ortac s ohľadom na svoju finančnú situáciu potrebuje akcionárov za každú cenu presvedčiť, že spolupráca so zastupiteľstvom a obyvateľmi Kremnice je „reálna“.

Poslanci pred občanmi opäť jednoznačne potvrdili, že sú stále platné uznesenia mestského zastupiteľstva z rokov 2006 a 2011, ktoré odmietajú ťažbu zlato-strieborných rúd v Kremnici.

Po živej diskusii občanov mestské zastupiteľstvo vzhľadom na právny stav a verejnú mienku jednomyseľne prijalo strohé uznesenie, v ktorom konštatuje, že žiadosť Ortacu zobralo na vedomie a bude konať v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Následne sa k situácii vyjadril aj obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, ktorý nepovažuje postup vyhlasovania podpory pre EIA cez uznesenie mestského zastupiteľstva za právne určujúci. Zároveň nie je jasné, čo by sa vlastne malo posudzovať, keďže konkrétny projekt spoločnosť Ortac úradom nepredložila.

Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica

Zdieľať tento príspevok.