Zápisnica č. 03/2013 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 03/2013 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 04.04.2013 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Prítomní

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Viera Mišíková, Marián Vojtko, Mgr. Igor Kríž, Mgr. Lujza Pračková, Ivan Petráš, Ing. Milan Žabka, Dušan Privalinec, Ing. Janka Volková
Neprítomní: Norbert Boldiš, Milan Miškóci
Ospravedlnená: Ing. Klára Popová
Prizvaní a hostia:
Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici – ospravedlnená
Ing. Eva Ihringová, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Mariana Donovalová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici
Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici
Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici
Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici
Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Otvorenie

Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvorila o 15,40 h RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica (ďalej „RNDr. Balážová“). Privítala prítomných poslancov MsZ, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatovala, že toto zasadnutie MsZ je 03. v tomto roku, tridsiate v tomto volebnom období. RNDr. Balážová konštatovala, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda schopné právoplatne sa uznášať.

Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

Návrh programu:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Digitalizácia kina
4) Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k termínu 28.02.2013
5) Záver

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Poslanec Marián Vojtko navrhol doplniť do programu bod) Rôzne
RNDr. Balážová dala hlasovať o návrhu poslanca Mariána Vojtka. Poslanci svojim hlasovaním väčšinou hlasov prijali zmenu programu.
Proti: Mgr. Igor Kríž
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k programu, preto dala o programe ako o celku hlasovať.
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že program zasadnutia bol väčšinou hlasov prijatý.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Digitalizácia kina Akropola
4) Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k termínu 28.02.2013
5) Rôzne
6) Záver

Riadne zasadnutie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

RNDr. Zuzana Balážová navrhla, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Milan Žabka, Dušan Privalinec
11 11 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Marián Vojtko, Jaroslav Slašťan
11 11 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Igor Kríž a Viera Mišíková
11 11 0 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určila Zuzanu Lanckovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určila Ing Janku Volkovú a Ing. Beatu Kirkovú.

Poslankyňa Viera Mišíková sa opýtala na to, prečo neboli materiály zaslané písomne.
Mgr. Ľuba Ďurčová odpovedala, že materiál bol odoslaný e-mailom. Poslankyňa Viera Mišíková požiadalo o zasielanie materiálov aj v budúcnosti písomnou formou.

Digitalizácia kina Akropola

RNDr. Zuzana Balážová – informovala, že nájomca kina potrebuje k svojej žiadosti o financie z fondov súhlas mesta. Opýtala sa, či majú poslanci otázky.
Poslanci nemali otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 39/1304
vo veci možnosti digitalizácie kina Akropola.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
informácie Mgr. Zdenka Galisa o možnosti podania žiadosti na audiovizuálny fond v rámci Programu č. 4 – Rozvoj audiovizuálnych technológií v SR, Podprogram 4.2 – Modernizácia kín technológiou E-cinema HD na digitalizáciu kina Akropola.

B/s ú h l a s í,
aby OZ 1115 podalo žiadosť na audivizuálny fond a uchádzalo sa o finančné prostriedky na digitalizáciu kina Akropola.

C/s c h v a ľ u j e
zabezpečenie spolufinancovania žiadosti o nenávratný príspevok vo výške 4 000,- € z rozpočtu mesta Kremnica

D/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať spolufinancovanie projektu digitalizácie kina Akropola do rozpočtu mesta Kremnica v jeho 2. zmene.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k termínu 28.02.2013

RNDr. Zuzana Balážová – opýtala sa, či majú poslanci pripomienky.
Poslanec Mgr. Igor Kríž – sa vyjadril, že podporuje rozdelenie financií na mládežnícky šport. V budúcnosti podporí a iniciuje zmenu VZN, pretože nie všetky športové kluby sa uchádzali o finančné prostriedky. Požiadal o podporu pre Športový klub futbalu, ktorý ak by v budúcnosti požiadal o dotáciu, aby mu bolo vyhovené. Vedenie tohto klubu pripravilo publikáciu, ktorú by chceli vydať pri príležitosti 90. výročia založenia klubu. Poslankyňa Ing. Beata Kirková sa vyjadrila, že dotácie boli rozdelené v zmysle VZN a vždy je priestor na to, aby sa výška dotácií posúdila individuálne.
Poslankyňa Ing. Janka Volková a poslanec Dušan Privalinec sa poďakovali za poskytnuté dotácie.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková sa opýtala na to, ako sa volá pani, ktorá sníma na kameru zasadnutie MsZ a odporučila, aby si radšej vyžiadala záznam, ktorý robí pracovník MsÚ.
Pani Nataša Procházková sa predstavila, je tu ako občan, má tu dom a záznam nebude používať na komerčné účely.
Poslanec Ing. Milan Žabka sa opýtal, čo doviedlo pani Natašu Procházkovú, že dnes prišla na zasadnutie MsZ. Pani Procházková využila svoje právo neodpovedať.
Poslankyňa Ing. Beata Kirková zdôraznila, že komisia je ochotná prejednávať všetky došlé žiadosti a poskytnúť dotácie podľa možností rozpočtu.
Poslankyňa Viera Mišíková požiadala, aby nebola snímaná na súkromné účely p. Procházkovej, pretože nevie, na aké účely a ako to bude neskôr zostrihané a použité.
Poslanci diskutovali o spôsobe poskytovania dotácií. Poslankyňa Ing. Janka Volková navrhla, aby sa vydiskutovala táto téma na komisii. Poslanec Ing. Milan Žabka požiadal Mgr. Hanu Zlatošovú, aby ozrejmila situáciu ohľadne fondov. Mgr. Hana Zlatošová informovala, že práve dnes rozposielala informáciu o možnosti požiadať o dotáciu z fondu SPP všetkým školám a školským zariadeniam, ako aj športovým klubom. Projekt nie je náročný a stálo by za to, aby sa kluby o túto dotáciu prihlásili.
Poslanci nemali ďalšie otázky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie číslo 40/1304
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť kultúra v celkovej výške 9.380 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 9.180 € nasledovne:
a) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 7.000 €
b) Bašta Musica 700 €
c) Divadlo Kusy cukru 200 €
d) Knižnica Jána Kollára 210 €
e) OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu 400 €
f) Miestny odbor Matice slovenskej 15 €
g) Miestny odbor Matice slovenskej 24 €
h) Miestny odbor Matice slovenskej 15 €
i) Miestny odbor Matice slovenskej 16 €
j) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 600 €

2. z Fondu kultúry vo výške 200 € nasledovne:
a) Knižnica Jána Kollára 200 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04. 2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Uznesenie číslo 41/1304
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 6.610,75 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 2.992 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.457 €
b) Športový klub futbalu 1.535 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 2.868,75 €
a) Mestský klub lyžiarov 300 €
b) Športový klub futbalu 1.856,25 €
c) TJ Kremnica 412,50 €
d) Športový klub futbalu 300 €

3.z Fondu športových podujatí vo výške 750 €
a) Mestský klub lyžiarov 500 €
b) TJ Kremnica – Kolkársky oddiel 50 €
c) Mestský klub lyžiarov 200 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 42/1304
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť sociálnu.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť sociálnu v celkovej výške 275 € v nasledovnom členení:
1. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 125 €
2. Slovenský zväz telesne postihnutých 150 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Rôzne

RNDr. Zuzana Balážová – dala slovo poslancom.
Poslankyňa Mgr. Lujza Pračková požiadala o prestávku 10 min.
RNDr. Balážová dala hlasovať o návrhu poslankyne Mgr. Pračkovej.
Poslanci svojim hlasovaním jednohlasne schválili návrh na prestávku.
Po prestávke pokračovalo zasadnutie MsZ v prerušenom bode programu.

Poslanci predložili návrh na uznesenie ohľadne doplnenia člena komisie.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 43/1304
vo veci voľby Ing. Zuzany Tíleschovej za členku komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ing. Zuzanu Tíleschovú za členku komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Ďalšie uznesenie predložil poslanec Marián Vojtko o tom, aby mimoriadne zasadnutie MsZ boli odmeňované. RNDr. Balážová sa opýtala, či v dobe, keď si poslanci iných obcí a miest a samosprávnych krajov odmeny znižujú si poslanci idú odmeny schvaľovať.
Poslankyňa Viera Mišíková povedala, že to neznamená, že každé mimoriadne MsZ si budú poslanci nárokovať aj na odmenu. Vyjadrila sa, že by mohlo dôjsť k tomu, že sa riadne MsZ budú rušiť a nahrádzať mimoriadnymi. Poslanci diskutovali o dôvodoch na prijatie tohto uznesenia. RNDr. Balážová doplnila, že z rozpočtu je zrejmé, že odmeny poslancov sú 43 tis. eur s odvodmi. Vysvetlila, že poslanci termíny zasadnutia MsZ navrhli sami bez konzultácie s ňou a ona v tomto termíne mala zasadnutie Rady Európy v Štrasburgu, preto sa riadne MsZ neuskutočnilo. Poslanci vyčítali primátorke, že nedala včas vedieť o tejto zmene a ani im nebolo oznámená, kedy bude náhradný termín zasadnutia.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 44/1304
vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 168/1108 zo dňa 9.8.2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie MsZ č. 168/1108 zo dňa 9.8.2011 s okamžitou platnosťou.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 3 ( Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Návrhová komisia prečítala znenie návrhu uznesenia vo veci žiadosti firmy Ortac s.r.o..
RNDr. Balážová súhlasí s časťou A časť B a C je legislatívny nezmysel. Vysvetlila, že celý tento proces by sa mal riadiť zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zámer firmy musí byť vopred zverejnený. V princípe je to o tom, že sa máme riadiť našimi zákonmi a zatiaľ nepoznáme zámer. Najprv by mal Ortac v prvom kroku zverejniť svoj zámer. V rámci procesu má obec jednotlivé časti pripomienkovať – t.j. je oponent navrhovateľovi. Toto uznesenie neakceptuje to, že tu máme zákon, ktorého sa máme držať. Prečítala návrh znenia bodu B. Poslanec Marián Vojtko sa opýtal, či to môžu brať ako pozmeňovací návrh. Norbert Boldiš podporil návrh pána Vojtka, aby sa zmena textu urobila v bode B podľa návrhu primátorky. Poslanci nemali pripomienky, slovo dostali občania.
Pán Kürthy podporil návrh textu v bode B podľa pani primátorky. Poslanec Ing. Milan Žabka sa vyjadril, že si váži názor pána Kurthyho. Poslanci a občania diskutovali k zneniu uznesenia a zhodli sa, že návrh RNDr. Balážovej je legislatívne najlepším vyjadrením sa k žiadosti firmy. Pani Štrofeková sa vyjadrila, že necíti oporu ako občan v poslancoch. Poslanci sú zvolení občanmi a majú sa ich zastávať. P. Uhríková predložila MsZ informácie o spoločnosti Ortac, ich akcie klesajú, dávajú svojim akcionárom nepravdivé informácie a počítajú s tým, že v budúcnosti prichádza do úvahy, že spoločnosť predajú ďalšiemu záujemcovi. Mgr. Marianna Novotná sa opýtala, či je nutné, aby MsZ prijalo uznesenie a ak áno podporuje návrh pani primátorky.
Poslanci a občania opäť diskutovali k téme a RNDr. Balážová povedala, že poslanci touto formou odpovedajú na žiadosť firmy, preto je potrebné takéto uznesenie prijať. Po diskusii prečítala návrhová komisia návrh na uznesenie so zapracovaným návrhom znenia textu podľa RNDr. Balážovej.
RNDr. Zuzana Balážová dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu.
Poslanci svojim hlasovaním jednohlasne prijali pozmeňujúci návrh primátorky.
RNDr. Zuzana Balážová požiadala návrhovú komisiu , aby prečítala návrh na uznesenie.
Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 45/1304
vo veci žiadosti firmy Ortac s.r.o.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
predloženú žiadosť mestskému zastupiteľstvu v Kremnici o prijatie uznesenia, ktorú preldožila firma Ortac s.r.o., ako aj materiál Odpovede investora na otázky občanov.

B/b u d e p o s t u p o v a ť
podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
RNDr. Zuzana Balážová konštatovala, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

O slovo požiadala poslankyňa Viera Mišíková a informovala, že napíše sťažnosť kvôli zrušeniu rýchlej zdravotnej služby. Požiadala, aby mikroregión napísal spoločný list v tejto veci, a aby sa s tým nečakalo do konca roka. RNDr. Balážová informovala, že napísala list v ktorom upozornila na geografické pomery tohto mikroregiónu a určite budeme v tejto veci ďalej konať. Starosta obce Nevoľné pán. Henžel sa vyjadril k tomu, že plne podporuje návrh pani Mišíkovej napísať spoločný list. Deklaroval za obec Nevoľné aj podporu finančných prostriedkov na zachovanie tejto služby, ak by to bolo potrebné. Informoval, že cesta z Kremnice na Nevoľné a svahy pod cestou sú čiernou skládkou. Apeloval na vyčlenenie finančných prostriedkov alebo pomoc nezamestnaných.
O slovo požiadal p. Kraus a opýtal sa na technický stav mestskej telocvične. Poslankyňa Mgr. Pračková odpovedala, že na ich komisii kultúry, športu a družobných vzťahov sa tento problém prejednával už niekoľko krát. Vždy to stroskotá na finančných prostriedkoch. Apelujú na úrad, aby sledoval výzvy, pretože tam treba vyššiu investíciu. Poslankyňa Ing. Beata Kirková súhlasí s názorom Mgr. Pračkovej, žiaľ saldo rozpočtu nedovoľuje ísť do veľkých opráv. Informovala, že uvažujú aj o úvere. P. Kraus pripomienkoval, že osvetlenie v telocvični je obrovským žráčom energie. Navrhol, aby bolo vymenené za úsporné. O slovo požiadala p. Ďurianová a poprosila o podporu pre projekt v Zechenterovej záhrade. Chcela by prenájom cca 6 m2. Priestor by mal slúžiť na vzdelávanie mimoškolské a vybrané aktivity pre matky s deťmi. Vysvetlila svoj zámer. Poslanec Milan Miškóci prizval pani Ďurianovú na zasadnutie komisie, kde bude jej žiadosť prejednaná. Poslankyňa Ing. Beata Kirková upozornila na neprehľadnosť webovej stránky mesta. Požiadala zverejňovať dôležité služobné cesty a stretnutia primátorky, tak isto aj termíny zasadnutí komisií.

Záver

RNDr. Zuzana Balážová ukončila o 17,50 hod. 03. mimoriadne zasadnutie MsZ v tomto roku, tridsiate v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
1 . overovateľ, Ing. Janka Volková
2. overovateľ, Ing. Beata Kirková
Zapísala: Zuzana Lancková

Zdieľať tento príspevok.