Uznesenia z 3. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva

Uznesenia z 3. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 4. apríla 2013

Uznesenie číslo 39/1304

vo veci možnosti digitalizácie kina Akropola.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
informácie Mgr. Zdenka Galisa o možnosti podania žiadosti na audiovizuálny fond v rámci Programu č. 4 – Rozvoj audiovizuálnych technológií v SR, Podprogram 4.2 – Modernizácia kín technológiou E-cinema HD na digitalizáciu kina Akropola.

B/s ú h l a s í,
aby OZ 1115 podalo žiadosť na audivizuálny fond a uchádzalo sa o finančné prostriedky na digitalizáciu kina Akropola.

C/s c h v a ľ u j e
zabezpečenie spolufinancovania žiadosti o nenávratný príspevok vo výške 4 000,- € z rozpočtu mesta Kremnica

D/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať spolufinancovanie projektu digitalizácie kina Akropola do rozpočtu mesta Kremnica v jeho 2. zmene.
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 40/1304

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť kultúra v celkovej výške 9.380 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 9.180 € nasledovne:
a) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 7.000 €
b) Bašta Musica 700 €
c) Divadlo Kusy cukru 200 €
d) Knižnica Jána Kollára 210 €
e) OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu 400 €
f) Miestny odbor Matice slovenskej 15 €
g) Miestny odbor Matice slovenskej 24 €
h) Miestny odbor Matice slovenskej 15 €
i) Miestny odbor Matice slovenskej 16 €
j) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 600 €

2. z Fondu kultúry vo výške 200 € nasledovne:
a) Knižnica Jána Kollára 200 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04. 2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)

Uznesenie číslo 41/1304

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 6.610,75 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 2.992 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.457 €
b) Športový klub futbalu 1.535 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 2.868,75 €
a) Mestský klub lyžiarov 300 €
b) Športový klub futbalu 1.856,25 €
c) TJ Kremnica 412,50 €
d) Športový klub futbalu 300 €

3.z Fondu športových podujatí vo výške 750 €
a) Mestský klub lyžiarov 500 €
b) TJ Kremnica – Kolkársky oddiel 50 €
c) Mestský klub lyžiarov 200 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04.2013.
PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 42/1304

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť sociálnu.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2013 pre oblasť sociálnu v celkovej výške 275 € v nasledovnom členení:
1. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 125 €
2. Slovenský zväz telesne postihnutých 150 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ďurčová
termín: 30.04.2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 43/1304

vo veci voľby Ing. Zuzany Tíleschovej za členku komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ing. Zuzanu Tíleschovú za členku komisie cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 44/1304 – uznesenie primátorka mesta nepodpísala

vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 168/1108 zo dňa 9.8.2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie MsZ č. 168/1108 zo dňa 9.8.2011 s okamžitou platnosťou.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 8 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 3 ( Ing. Janka Volková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž)
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 45/1304

vo veci žiadosti firmy Ortac s.r.o.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
predloženú žiadosť mestskému zastupiteľstvu v Kremnici o prijatie uznesenia, ktorú preldožila firma Ortac s.r.o., ako aj materiál Odpovede investora na otázky občanov.

B/b u d e p o s t u p o v a ť
podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Ing. Beata Kirková, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková, Dušan Privalinec, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Jaroslav Slašťan Marián Vojtko
člen návrhovej komisie člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.