Uznesenia z 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. apríla 2013

Uznesenia z 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. apríla 2013

Uznesenie číslo 46/1304

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 47/1304

vo veci riešenia problematiky prenesených školských kompetencií v meste Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
vyjadrenia rád škôl a Mestskej školskej rady v Kremnici k zámeru zlučovania základných škôl v meste a Racionalizačné opatrenia predložené vedením ZŠ Angyalova.

B/n e o d p o r ú č a
začať proces vyraďovania jednej zo základných škôl v meste Kremnica a zlučovania základných škôl vzhľadom na očakávanú legislatívnu zmenu vo financovaní školstva od 1.1.2014.

C/u k l a d á
mestskému úradu sledovať realizáciu a efektivitu navrhovaných racionalizačných opatrení ZŠ Angyalova.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 5 (Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Ing. Janka Volková)

Uznesenie číslo 48/1304

vo veci mestského mládežníckeho parlamentu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
správu o doterajšej činnosti Mestského mládežníckeho parlamentu v Kremnici

B/ d e k l a r u j e
podporu činnosti Mestského mládežníckeho parlamentu v Kremnici a spoluprácu na projekte: ” Koncepcia práce s mládežou ”

C/o d p o r ú č a
predsedom jednotlivých komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici pozývať členov Mestského mládežníckeho parlamentu v Kremnici na zasadnutia príslušných komisií podľa požiadaviek a potrieb prípravy projektov zo strany MMP.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 49/1304

vo veci zrušenia uznesenia MsZ č. 168/1108 zo dňa 9.8.2011.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie MsZ č. 168/1108 zo dňa 9.8.2011 s okamžitou platnosťou.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko)
PROTI: 2 (Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 50/1304

vo veci návrhu VZN 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 v znení VZN č. 4/2010, 6/2010, 1/2011 a 2/2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 v znení VZN č. 4/2010, 6/2010, 1/2011 a 2/2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 51/1304

vo veci správy o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31.12.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2012 k 31.12.2012 nasledovne:
bežný rozpočet: príjmy: 4 019 184 €, t.j. 100,22 %
výdavky: 3 712 186 €, t.j. 96,33 %
saldo: 306 998 €
kapitálový rozpočet: príjmy: 1 448 007 €, t.j. 100,00 %
výdavky: 1 712 322 €, t.j. 82,76 %
saldo: -264 315 €
finančné operácie: príjmy: 596 320 €, t.j. 100,00 %
výdavky: 116 553 €, t.j. 100,00 %
saldo: 479 767 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 52/1304

vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 31.12.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku k 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 53/1304

vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31.12.2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 54/1304

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 55/1304

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 56/1304

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 57/1304

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2012 zo dňa 4.4.2012 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta Kremnica za rok 2012.

B/s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2012 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2012 bez výhrad.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Marián Vojtko, Mgr. Lujza Pračková)

Uznesenie číslo 58/1304

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2012 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
1. k 1.1.2013 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 8 610,75 €
2. výsledok hospodárenia za rok 2012 je 522 449,96 €, z toho tvorba rezervného fondu predstavuje 252 915,60 €

B/s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2013 v celkovej výške 261 527,35 € nasledovne:
1. 82 572 € na splácanie istín úverov
2. 47 598 € na splácanie istín lízingov
3. 131 357,35 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Marián Vojtko)

Uznesenie číslo 59/1304

vo veci Záverečného účtu Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2012 v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 403,91 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 2 481,75 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 60/1304

vo veci Záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2012 v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 82,14 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 2 059,25 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 61/1304

vo veci dotácie na dieťa s trvalým pobytom v meste Kremnica navštevujúce CVČ mimo územia mesta Kremnica v školskom roku 2012/2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
žiadosti mesta Žiar nad Hronom a mesta Zvolen o dotácii na dieťa s trvalým pobytom v meste Kremnica navštevujúce centrá voľného času v Žiari nad Hronom a Zvolene.

B/s c h v a ľ u j e
dotáciu na dieťa s trvalým pobytom v meste Kremnica navštevujúce centrá voľného času mimo územia mesta Kremnica vo výške 65 €/dieťa školský rok 2012/2013.

C/u k l ad á
zapracovať finančné prostriedky vo výške 455 € do návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2013.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 62/1304

vo veci voľby Mgr. Petra Weisa za člena komisie rozvoja školstva a práce s mládežou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Mgr. Petra Weisa za člena komisie rozvoja školstva a práce s mládežou.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Marián Vojtko, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 63/1304

vo veci uzavretia lízingovej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom na základe výsledkov verejného obstarávania na osobné motorové vozidlo s pohonom na všetky štyri kolesá 4×4 určené pre potreby výkonu služby mestskej polície.

B/u k l a d á
mestskému úradu podľa bodu A/uznesenia zapracovať zmeny do rozpočtu mesta
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: podľa textu.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 64/1304

vo veci žiadosti mesta Kremnica o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti mesta Kremnica o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica, v lokalite – ľahkoatletické ihrisko Rudným baniam, š.p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38, zapísaných na LV č. 1926, a to:
– pozemok parcelné číslo KN-E 626/8 – ostatné plochy s výmerou 28 m² (KN-C 1625/1)
– pozemok parcelné číslo KN-E 626/9 – TTP s výmerou 437 m² (KN-C 1625/1)
– pozemok parcelné číslo KN-E 1611/18 – TTP s výmerou 817 m²- (KN-C 1625/1)

B/ u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci odkúpenia pozemkov od podniku Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 65/1304

vo veci žiadostí Mgr.art. Jana Jandu, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica, Mgr.art. Evy Škandíkovej, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica a Akad. soch. Ivana Škandíka s manželkou Eleonórou, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica a žiadostí Milana Sedláčka, Zliechovská 422, 018 64 Košeca a Mgr.art. Cypriána Koreňa, Horná Ves 44/F 104 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 49/1203 zo dňa 22. marca 2012.

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 34611771-73/2012 zo dňa 02.10.2012 z parcely číslo KN-E 2599/2 v katastrálnom území Kremnica za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku číslo 204/2012 zo dňa 06. 11. 2012 znalca Ing. Ľudmila Beczányiová, nasledovne:
1. ako diel 1 vytvárajúci novú parcelu číslo KN-C 2192/14 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m², ktorý sa nachádza pred rodinným domom kupujúcich, v podieli 1/3:
– Mgr.art. Janovi Jandovi, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu vo výške 14,85 €
– Mgr.art. Eve Škandíkovej, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu vo výške 14,85 €
– Ak. sochárovi Ivanovi Škandíkovi a manželke Eleonóre, rod. Kubíkovej, Ulica Ľudovíta Štúra 679/7, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu vo výške 14,85 €.
2. ako diel 2 vytavárajúci novú parcelu číslo KN-C 2192/15 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m², ktorý sa nachádza pred domom kupujúcich
– Milanovi Sedláčkovi, Zliechovská 422, 018 64 Košeca v spoluvlastníckom podieli 6650/15804, za kúpnu cenu vo výške 3,75 €.
– Mgr.art. Cypriánovi Koreňovi, Horná Ves 44/F 104, 967 01 Kremnica a Mgr. Ivane Petrášovej, Ulica Sama Chalupku 313/12, 967 01 Kremnica v spoluvlastníckom podieli 9154/15804, za kúpnu cenu vo výške 5,16 € .
Odpredávané pozemky tvoria súčasť prístupového pozemku pred vchodom do domov kupujúcich. Je to priľahlá plocha k domu.
Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dojednaná kúpna cena predávaných pozemkov je rovnaká ako všeobecná hodnota týchto pozemkov stanovená podľa znaleckého posudku znalca Ing. Ľudmila Beczányiová číslo 204/2012 zo dňa 06.11.2012.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať odpredaj pozemkov
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.05.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 66/1304

vo veci žiadosti Martina Varhaňovského, Štefánikovo námestie 34/42, Kremnica, IČO: 34 609 091 o ďalší prenájom objektu Čierna veža.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom objektu Čierna veža Martinovi Varhaňovskému, Štefánikovo námestie 34/42, Kremnica IČO: 34 609 091, od 01.04.2013 na dobu 10 rokov, za nájomné stanovené dohodou 1,- €/rok, za podmienky, že nájomca bude vykonávať údržbu objektu Čiernej veže a hradobných múrov na vlastné náklady.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom Čiernej veže podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 01.05.2013.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 67/1304

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú v objekte súp. č. 391/6 na ulici Pavla Križku v Kremnici žiadateľovi – Horská služba Kremnické vrchy, Záchranná stanica HS, Partizánska dolina 533/25, 967 01 Kremnica. Nájom je stanovený dohodou 1 €/rok. Pri stanovení preddavkov na služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2013.
B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.05.2013.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž, Ing. Janka Volková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Norbert Boldiš, Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 68/1304

vo veci zmeny nájomnej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kde zmena spočíva v zmene zriaďovateľa Súkromného špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolná 49/21, Kremnica, z pôvodného zriaďovateľa, fyzickej osoby – podnikateľa, doc. Mgr. Margity Schmidtovej, Matunákova 379/6, Kremnica, na nového zriaďovateľa, fyzickú osobu nepodnikateľa – doc. Mgr. Margitu Schmidtovú, Matunáková 379/6, Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.05.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 69/1304

vo veci žiadosti o predĺženie zmluvy o nájme zo dňa 25.03.2002 na prenájom časti strešnej plochy budovy na ulici ČSA 265/60 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
uznesenie MsZ č. 230/1211 zo dňa 08.novembra 2012.

B/ s c h v a ľ u j e
predĺženie zmluvy o nájme zo dňa 25.03.2002 uzatvorenej na dobu určitú od 01.04.2002 do 31.12.2012, ktorou prenajímateľ – Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica prenecháva nájomcovi – Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 01 Bratislava do dočasného užívania časť strešnej plochy budovy nachádzajúcej sa na ulici ČSA 265/60 v Kremnici o celkovej ploche 600 m2 za nasledovných podmienok:
1) Doba trvania zmluvy: nájom na dobu neurčitú, so 6 mesačnou výpovednou lehotou.
2) Prenajatá plocha sa znižuje z 600 m2 na celkovú plochu 100 m2.
3) Výška nájmu: 2000 €/rok s tým, že prenajímateľ si vyhradzuje právo výšku nájomného každoročne upraviť vždy k 1. januáru kalendárneho roka počnúc 1. januárom 2014 o ročnú priemernú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejneným Eurostatom pre oblasť Európskej únie (EICP).
4) Spôsob platenia: nájomné sa bude vyplácať ročne vopred, a to na základe faktúry, ktorú vystaví prenajímateľ s dobou splatnosti 30 dní od vystavenia faktúry.

C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.05.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 70/1304

vo veci žiadosti v súvislosti so zmenou právnej formy podnikania.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájomcu v súvislosti so zmenou právnej formy podnikania z podnikateľa Ing. Boris Buček – SOLID, Bystrická 442/13, 967 01 Kremnica, IČO: 33993971 na spoločnosť SOLARIC s.r.o., Bystrická 442/13, 967 01 Kremnica, IČO: 46948899.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 31.05.2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 71/1304

vo veci žiadosti spoločnosti VOX-V, spol. s r. o., Banská cesta 816/10, 967 01 Kremnica,
IČO: 36 028 771 o prenájom pozemkov na umiestnenie informačného panelu v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve vo veci nájmu časti pozemkov číslo KN-C 1573 – zastavané plochy a nádvoria a parcela číslo KN-C 1529 – ostatné plochy (právna parcela KN-E 1802/2) v katastrálnom území Kremnica spoločnosti VOX-V, spol. s r. o., Banská cesta 816/10, 967 01 Kremnica, IČO: 36 028 771 za účelom umiestnenia informačného panelu nad cestou I/65.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie zmluvy o budúcej zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.05.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 72/1304

vo veci dodatočného zverenia majetku spravovaného Mestským úradom – Oddelením pre prevádzku zariadení na Skalke – Relax centrum na Skalke do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, Kremnica od 01.04.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
dodatočné zverenie majetku spravovaného Mestským úradom – Oddelením pre prevádzku zariadení na Skalke – Relax centrum na Skalke do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, Kremnica od 01. 04. 2013, a to:
1. Dlhodobý drobný hmotný majetok v obstarávacej cene spolu 1.572,26 €
2. Majetok vedený v operatívno-technickej evidencii v obstarávacej cene spolu 29,59 €.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Kultúrneho a informačného centra Kremnica dodatkom k Protokolu o zverení majetku do správy zo dňa 09.01.2013
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15.05.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 73/1304

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
vyradenie
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 6/2012 zo dňa 05. 02. 2013, t.j. 31 položiek – stoly, stoličky, skrine a skrinky, USB kľúče, klávesnice, rýchlovarné kanvice, fotoaparát, mobilné telefóny, svietidlá tlačiarne spolu v obstarávacej cene 238,07 €.
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 7/2012 zo dňa 05. 02. 2013, t.j. 15 položiek – skrinky, sedačky, tlačiarne, ozvučovacia technika, počítač, záložné zdroje, USB kľúč spolu v obstarávacej cene 2.662,17 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 8/2012 zo dňa 05. 02. 2013, t.j. 4 položky – vysávač, počítač, echo elektrické, nábytok spolu v obstarávacej cene 1.977,23 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 13. 11. 2012, t.j. 8 položiek – pätica sadová, stolička, monitor, smetné koše, repasovaný kontajner, reproduktory, radlica, miešačka, cisterna spolu v obstarávacej cene 2.175,88 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Hasičská zbrojnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 14. 11. 2012, t.j. hadice v obstarávacej cene 258,50 €.
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 zo dňa 14. 11. 2012, t.j. 6 položiek – plechové šatníky, pracka na hadice, lopaty spolu v obstarávacej cene 34,69 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Budova MsKS:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 5/2012 zo dňa 19. 11. 2012, t.j. digitálna kamera Panasonic NV v obstarávacej cene 1.190,47 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 6/2012 zo dňa 19. 11. 2012, t.j. 4 položky – monitor, PC zostavy, karta na pripojenie kamery v obstarávacej cene 1.985,97 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 7/2012 zo dňa 19. 11. 2012, t.j. 23 položiek – skrine, skrinky, nadstavce, video prehrávač, vlajka, magnetofón, kreslá spolu v obstarávacej cene 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 4/2012 zo dňa 30. 10. 2012 a návrhu na vyradenie č. 1/2013 zo dňa 15. 01. 2013, t.j. 3 položky – pončo, slnečník, prepravka na psa spolu v obstarávacej cene 264,88 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v internej evidencii MsPO podľa návrhu na vyradenie č. 4/2012 zo dňa 30. 10. 2012. t.j. 4 položky – policajné tonfy, púzdra, kreslá, skrinka spolu v obstarávacej cene 152,20 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2013 zo dňa 15. 01. 2013. t.j. 3 položky – konferenčný stôl, misky pre psa spolu v obstarávacej cene 10,74 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vývarovňa klubu dôchodcov:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 19. 11. 2012, t.j. elektrický sporák v obstarávacej cene 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
7. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Klub dôchodcov
v Kremnici:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 07. 11. 2012, t.j. 4 položky – botník, kávovar, stoličky, kára spolu
v obstarávacej cene 157,02 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
8. podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Dom smútku Kremnica:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 20. 11. 2012, t.j. 4 položky – elektrický organ VEGA, magnetofón kotúčový, reproduktory, konvektor spolu v obstarávacej cene 0,00 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
9. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – klub Labyrint:
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 05. 11. 2012, t.j. rýchlovarná kanvica v obstarávacej cene 28,24 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
10. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 zo dňa 31.10.2012, t.j. elektrické búracie kladivo v obstarávacej cene 467,67 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2012 zo dňa 31.10.2012, t.j. 3 položky – záložné zdroje, stavebný výťah spolu v obstarávacej cene 414,49 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 4/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 4 položky – navijáky, telefón spolu v obstarávacej cene 58,43 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
11. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Halu viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2012 zo dňa 12. 11. 2012, t.j. 5 položiek – bowlingová obuv, lehátko spolu v obstarávacej cene 329,91 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
12. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Ul. P. Križku 392/8, Kremnica:
– neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 31.10.2012 spolu v obstarávacej cene 1.603,71 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2013 zo dňa 25. 01. 2013, t.j. 7 položiek – obrusovina, chladnička, sitká, varešky, naberačky, elektrický bojler spolu v obstarávacej cene 629,27 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2013 zo dňa 25. 01. 2013, t.j. 5 položiek – taniere, vanička, lyžičky spolu v obstarávacej cene 152,45 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
13. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 6 položiek- registračka, stolík, stojan, kovové podnože, skrinka, notebook spolu v obstarávacej cene 776,61 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 2 položky – USB kľúče spolu v obstarávacej cene 19,17 €,
– neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo žiackej a učiteľskej knižnice podľa návrhu na vyradenie č. 3/2012 zo dňa 31. 10. 2012 spolu v obstarávacej cene 448 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
14. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 2 položky – reprodukčná sústava, video spolu v obstarávacej cene 536,08 €
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2012 a č. 4/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 8 položiek- bezpečnostné zariadenie, sprchový kút, žalúzie, el. rúra, vŕtačka, dvojplatnička, PC zostava, látka spolu v obstarávacej cene 1.328,09 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 2/2012 a 5/2012 zo dňa 31. 10. 2012, t.j. 26 položiek – regál, polica, karimatka, kreslo, skrinka, stoly, sušič vlasov, kazeta do kamery, kábel, bubnový zvonec, obrus knihy, raketa na stolný tenis, taburetky, stoličky, optická myš spolu v obstarávacej cene 766,21 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/ u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Odd. technických služieb, Hasičská zbrojnica, Budova MsKS, Mestská polícia, Vývarovňa klubu dôchodcov, Klub dôchodcov, Dom smútku, Klub Labyrint, Mestskému bytovému podniku Kremnica, Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnica, Základnej škole Pavla Križku v Kremnici, Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici a Centru voľného času na Angyalovej ulici v Kremnici vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 14. uznesenia do termínu 31.05.2013 a zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30.06.2013.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 74/1304

vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. Štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 75/1304

vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1.štvrťrok 2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2013.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 76/1304

vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2.polrok 2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2.polrok 2012.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 77/1304

vo veci informácie o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15.02.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 78/1304

vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 20.02.2013 do 15.04.2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 7 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Mgr. Lujza Pračková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Klára Popová, Mgr. Igor Kríž)

Uznesenie číslo 79/1304

vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2013, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 80/1304

vo veci Darovacej zmluvy zo dňa 18. 04. 2013 uzavretej medzi spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO: 31 600 182 ako darcom a mestom Kremnica ako obdarovaným.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prijatie daru – poľnohospodársky kolesový traktor Zetor 8245, obstarávacia cena 15.269,20 €, oprávky 15.269,20 €, zostatková cena 0,00 € podľa Darovacej zmluvy zo dňa 18. 04. 2013 uzavretej medzi spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO: 31 600 182 ako darcom a mestom Kremnica ako obdarovaným
B/ u k l a d á
mestskému úradu zaradiť predmet darovania do používania v zmysle bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2013.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Norbert Boldiš, Jaroslav Slašťan, Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ing. Milan Žabka, Viera Mišíková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Igor Kríž)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

 

RNDr. Zuzana Balážová primátorka mesta
Jaroslav Slašťan, člen návrhovej komisie
Ing. Beata Kirková, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.